Документ z0310-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.12.2018, підстава - z1357-18

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 784 від 28.04.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 травня 1999 р.
vd990428 vn784 за N 310/3603

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 1433 ( z1357-18 ) від 09.11.2018 }

Про затвердження Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі
приватизації та корпоратизації
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 1441 ( z1006-01 ) від 08.08.2001
N 1827 ( z1327-04 ) від 03.09.2004 )

Відповідно до Законів України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), з метою
забезпечення механізму взаємодії органу приватизації з
депозитарними установами при випуску цінних паперів у
бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок взаємодії органу
приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів
у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації
(додається). 2. Департаменту розвитку фондового ринку (А.Сачівко)
забезпечити подання Положення, зазначеного в п.1 цього наказу, на
державну реєстрацію Міністерству юстиції України. 3. Департаменту розвитку фондового ринку (А.Сачівко) після
державної реєстрації вищезазначеного Положення в Міністерстві
юстиції України забезпечити його опублікування в установленому
порядку. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду С.Лєдомську.
В.о.Голови Фонду А.Голубченко
Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України 28.04.99 N 784
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 1999 р.
за N 310/3603
Положення
про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними
установами при випуску цінних паперів у бездокументарній
формі в процесі приватизації та корпоратизації
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок взаємодії органу приватизації з
депозитарними установами при випуску цінних паперів у
бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації
(далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) та інших чинних законодавчих та нормативних актів. 1.2. У процесі приватизації та корпоратизації при створенні
відкритого акціонерного товариства на стадії прийняття рішення про
випуск акцій форму випуску визначає Фонд державного майна України
або його регіональне відділення (далі - орган приватизації).
( Пункт 1.2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1827
( z1327-04 ) від 03.09.2004 ) 1.3. Положення встановлює порядок взаємодії органу
приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів
у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації. 1.4. Договір про відкриття рахунка у цінних паперах зі
зберігачем укладає орган приватизації, що здійснює повноваження
власника державного майна в процесі приватизації. Рахунок у цінних
паперах відкривається органу приватизації. 1.5. Договір про відкриття рахунка у цінних паперах зі
зберігачем підписується керівником органу приватизації, а в разі
його відсутності - виконуючим обов'язки керівника органу
приватизації.
2. Процедура взаємодії органу приватизації з
депозитарною установою
2.1. Емітент укладає з депозитарієм договір про
обслуговування емісії цінних паперів. Керуючим рахунка у цінних
паперах, відкритого депозитарієм емітенту, є орган приватизації. 2.2. Емітент зобов'язаний у п'ятиденний термін після
депонування глобального сертифіката випуску цінних паперів у
депозитарії подати органу приватизації копії договору про
обслуговування емісії цінних паперів, акта приймання-передавання
глобального сертифіката до вищезазначеного договору та інформацію
про депозитарій, яка повинна містити такі дані: повну назву депозитарію; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження; N телефонів, факсу. 2.3. Орган приватизації подає зберігачу для відкриття рахунка
у цінних паперах такі документи: анкету рахунка у цінних паперах (додаток 1); довіреність розпорядника рахунка у цінних паперах, видану та
підписану керівником органу приватизації і засвідчену печаткою
цього органу, якщо розпорядником рахунка у цінних паперах не є
керівник органу приватизації; картку зі зразками підписів осіб, уповноважених давати
розпорядження зберігачу, з відбитком печатки органу приватизації,
затверджену керівником органу приватизації, а в разі його
відсутності - виконуючим обов'язки керівника органу приватизації,
та головним бухгалтером (додаток 2). 2.4. Орган приватизації, як керуючий рахунка у цінних
паперах, відкритого депозитарієм емітенту, надає письмове
розпорядження депозитарію (додаток 3), яким зобов'язує його
забезпечити переказ цінних паперів з рахунка у цінних паперах
емітента на рахунок у цінних паперах зберігача, з яким орган
приватизації уклав договір про відкриття рахунка у цінних паперах. 2.5. Депозитарій після отримання від органу приватизації
письмового розпорядження про переказ цінних паперів на рахунок у
цінних паперах зберігача зобов'язаний у триденний термін здійснити
операцію переказу цінних паперів на вказаний рахунок у цінних
паперах цього зберігача. 2.6. Орган приватизації надає зберігачу розпорядження
(додаток 3) про виконання облікової операції, а саме: про
зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах органу
приватизації у зберігача. 2.7. Після отримання зберігачем від депозитарія виписки з
рахунка у цінних паперах зберігач протягом одного робочого дня
зараховує цінні папери на рахунок у цінних паперах, відкритий
органу приватизації. 2.8. Орган приватизації надає зберігачу розпорядження про
виконання облікової операції з цінними паперами, яка призводить до
зміни власника (додаток 3), разом з переліками осіб, що придбали
акції. У разі якщо новий власник - одна особа, відомості про неї
надаються у розділі розпорядження "Відомості про контрагента", а
переліки не надаються. ( Пункт 2.8 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 1827 ( z1327-04 ) від 03.09.2004 ) 2.9. Орган приватизації в розпорядженні (додаток 3) про
виконання облікової операції з цінними паперами, яка призводить до
зміни власника, якщо є обмеження на відчуження цінних паперів,
вказує ці обмеження. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.9 згідно з
Наказом Фонду державного майна N 1441 ( z1006-01 ) від
08.08.2001 ) 2.10. Орган приватизації одночасно з наданням зберігачу
розпорядження (додаток 3) про виконання облікової операції, яка
призводить до зміни власника, в якому зазначені обтяження на
відчуження цінних паперів, надає депозитарію копію цього
розпорядження разом з письмовим повідомленням про зазначені
обтяження. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.10 згідно з Наказом
Фонду державного майна N 1441 ( z1006-01 ) від 08.08.2001 ) 2.11. Депозитарій після отримання від органу приватизації
документів, зазначених у пункті 2.10 цього Положення, повинен
забезпечити відокремлений облік цінних паперів, щодо яких є
обтяження на відчуження. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.11 згідно
з Наказом Фонду державного майна N 1441 ( z1006-01 ) від
08.08.2001 ) 2.12. Переоформлення прав власності внаслідок подальшого
відчуження цінних паперів, щодо яких є обмеження на відчуження,
можливе лише за наявності згоди органу приватизації за підписом
керівника органу приватизації або його заступника, яка надається
власнику цінних паперів. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.12 згідно
з Наказом Фонду державного майна N 1441 ( z1006-01 ) від
08.08.2001 ) 2.13. Зберігачу, у якого власник депонує цінні папери, щодо
яких є обтяження на відчуження, забороняється проводити облікові
операції з цінними паперами без надання згоди органу приватизації
власником цінних паперів. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.13 згідно
з Наказом Фонду державного майна N 1441 ( z1006-01 ) від
08.08.2001 ) 2.14. У разі зняття обмежень на відчуження цінних паперів
орган приватизації надає депозитарію згоду на зняття цих обмежень
за підписом керівника органу приватизації або його заступника.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.14 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1441 ( z1006-01 ) від 08.08.2001 ) 2.15. Якщо цінні папери, які продані в процесі приватизації,
ще не переведені на рахунок у цінних паперах нового власника, то
такі цінні папери вважаються обтяженими зобов'язаннями та
блокуються на рахунку у цінних паперах органу приватизації у
зберігача. 2.16. Зберігач повинен подавати органу приватизації виписку з
рахунка у цінних паперах за винятком цінних паперів, які продані. 2.17. Переоформлення прав власності за результатами продажу
органом приватизації цінних паперів проводиться відповідно до
чинного законодавства.
Додаток 1
до Положення про порядок взаємодії
органу приватизації з депозитарними
установами при випуску цінних
паперів у бездокументарній формі в
процесі приватизації та
корпоратизації
Вих. N ____ від ____/___ Зберігач _________________ _________________________
Вх. N _________ від _____/____ N дозволу _____________________
Анкета рахунка у цінних паперах
N рахунка _________________ Дата відкриття рахунка ____________
Повна назва власника рахунка _______________________________
Скорочена назва власника рахунка _______________________________
Код за ЄДРПОУ _______________________________
N державної реєстрації __________________ Дата _____
Орган, що здійснив реєстрацію _______________________________
Місцезнаходження ______________________________________________
Телефон ______________________________________________
Факс ______________________________________________
Повна назва керуючого рахунка _____________________________
Скорочена назва керуючого рахунка _____________________________
Код за ЄДРПОУ _____________________________
N державної реєстрації ___________________ Дата ____
Орган, що здійснив реєстрацію _____________________________
Місцезнаходження ______________________________________________
Телефон ______________________________________________
Факс ______________________________________________
Форма(-и) отримання виписки з рахунка в цінних паперах (потрібне
підкреслити)
SWIFT _____________________ Факс ____________________
Лист Рекомендований лист Кур'єр Отримання в зберігача
Розпорядники рахунка у цінних паперах:
Керівник органу приватизації
прізвище та ім'я ____________________________________________ посада ____________________________________________ підпис ____________________________________________
1. Прізвище та ім'я ____________________________________________
посада ____________________________________________ підпис ____________________________________________ на підставі ____________________________________________
2. Прізвище та ім'я ____________________________________________
посада ____________________________________________ підпис ____________________________________________ на підставі ____________________________________________
Особа, яка засвідчує дані анкети ________________________________
(підпис) _______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
М.П.
Відмітки Зберігача
Дата подання __________ Зареєстровано за N __________________
Відповідальний працівник зберігача _____________________________ _____________________________
(підпис)
Додаток 2
до Положення про порядок взаємодії
органу приватизації з депозитарними
установами при випуску цінних
паперів у бездокументарній формі в
процесі приватизації та
корпоратизації
Картка
зі зразками підписів та відбитком печатки
Відмітка зберігача ---------------- Власник рахунка ____________ |Код за ЄДРПОУ |Дозвіл на прийняття (повна назва) |--------------| зразків підписів ____________________________ | | ---------------- ____________ (підпис)
Місцезнаходження ________________ "___" _______ 199_ р. ________________ N тел. _________
Назва зберігача ---------------- ______________________________|Код за ЄДРПОУ | ______________________________|--------------| | | ---------------- Місцезнаходження зберігача ______________________________________ ______________________________________
Орган приватизації повідомляє зразки
підписів осіб, які уповноважені
підписувати розпорядження щодо цінних
паперів, та печатки
------------------------------------------------------------------ | Посада | Прізвище, ім'я та по | Зразок підпису | | | батькові | | |----------------------+----------------------+------------------| |----------------------+----------------------+------------------| |Керівник органу | | | |приватизації |----------------------+------------------| |----------------------+----------------------+------------------| |Заступник керівника | | | |органу приватизації |----------------------+------------------| |----------------------+----------------------+------------------| |Заступник керівника | | | |органу приватизації |----------------------+------------------| ------------------------------------------------------------------
Розпорядження щодо цінних
паперів просимо вважати дійсним
у разі наявності на ньому
підпису однієї з осіб,
уповноважених давати
розпорядження зберігачу
Місце для печатки органу
приватизації, що
засвідчила повноваження та
та підписи "____" ______________ 199_р.
Керівник органу приватизації (у разі відсутності - виконуючий
обов'язки керівника) ____________________________________________

Головний бухгалтер _____________
Реквізити рахунка (заповнюється зберігачем):
_____________________________________ N ___________
(найменування власника)
Додаток 3
до Положення про порядок взаємодії
органу приватизації з депозитарними
установами при випуску цінних
паперів у бездокументарній формі в
процесі приватизації та
корпоратизації
Вих. N ________ від ___/_________/________
Вх. N _________ від ___/_________/________
Депозитарна установа ____________________________________________
Дозвіл на здійснення професійної депозитарної діяльності ________
за N ________________ від _________________, виданий ____________ _________________________________________________________________
Розпорядження
про виконання облікової операції
---------------------- ___________________________________________ |Назва органу | |приватизації | __________________________________________, |--------------------| |місцезнаходження | __________________________________________, |--------------------| |розпорядник рахунка | __________________________________________, |--------------------| |прізвище та ім'я | __________________________________________, ----------------------
На підставі _____________________________________________________
цим дає розпорядження зарахувати, списати, переказати
(необхідне підкреслити)
Підстава для виконання облікової операції _______________________
Відомості про цінні папери
------------------------------- __________________________________ |назва емітента | __________________________________ |-----------------------------| |код за ЄДРПОУ | __________________________________ |-----------------------------| |реєстраційний N та дата | |випуску цінних паперів | __________________________________ |-----------------------------| |серія цінних паперів (за | |наявності) | __________________________________ |-----------------------------| |початковий номер цінних | |паперів (за наявності) | __________________________________ |-----------------------------| |ідентифікаційний код випуску | |(за наявності) | __________________________________ |-----------------------------| |кількість цінних паперів | |(числом та літерами) | __________________________________ |-----------------------------| |номінальна вартість | |одного цінного папера (грн.) | __________________________________ ------------------------------- Відомості про власника рахунка ------------------------------- __________________________________ |назва власника рахунка | __________________________________ |-----------------------------| |код за ЄДРПОУ | __________________________________ |-----------------------------| |організаційно-правова форма | __________________________________ |-----------------------------| |розпорядник рахунка | __________________________________ |-----------------------------| |N рахунка у цінних паперах | __________________________________ |-----------------------------| |найменування депозитарної | __________________________________ |установи | __________________________________ ------------------------------- Відомості про контрагента ------------------------------- __________________________________ |назва власника рахунка | __________________________________ |-----------------------------| |код за ЄДРПОУ | __________________________________ |-----------------------------| |організаційно-правова форма | __________________________________ |-----------------------------| |розпорядник рахунка | __________________________________ |-----------------------------| |N рахунка у цінних паперах | __________________________________ |-----------------------------| |найменування депозитарної | __________________________________ |установи | __________________________________ -------------------------------
Примітка.
Обмеження на відчуження
цінних паперів __________________________________________________
Розпорядник рахунка у
цінних паперах __________________________________________________
(підпис)
М.П.
Відмітки відповідального працівника депозитарної установи про
прийняття розпорядження
Прізвище _____________________ __________________
(підпис)вгору