Про затвердження Порядку заміщення вакантних посад у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Порядок, Форма типового документа [...] від 10.02.2017503
Документ z0306-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.05.2017, підстава - z0593-17

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

10.02.2017  № 503


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 березня 2017 р.
за № 306/30174

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1579 від 13.04.2017}

Про затвердження Порядку заміщення вакантних посад у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пунктів 9, 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок заміщення вакантних посад у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
10.02.2017  № 503


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 березня 2017 р.
за № 306/30174

ПОРЯДОК
заміщення вакантних посад у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм заміщення вакантних посад у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), порядок підбору кандидатів на заміщення вакантних посад у Фонді (далі – кандидат) та перевірки достовірності наданої ними інформації, процедуру подання кандидатами документів для укладення трудового договору з Фондом, порядок проходження кандидатами випробування при прийнятті на роботу до Фонду.

2. Заміщення вакантних посад у Фонді здійснюється відповідно до законодавства України.

3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Кодексі законів про працю України, Законах України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та «Про запобігання корупції».

4. Процедуру заміщення вакантних посад у Фонді здійснює та координує структурний підрозділ, на який покладено функції управління персоналом Фонду.

5. Цей Порядок розповсюджується на всі структурні підрозділи Фонду та є обов’язковим для виконання.

II. Здійснення підбору кандидатів та перевірка достовірності наданої ними інформації

1. Підбір кандидатів здійснюється керівником структурного підрозділу Фонду, в якому наявні вакантні посади, та структурним підрозділом, на який покладено функції управління персоналом Фонду.

2. Керівникам структурних підрозділів Фонду забороняється залучати будь-яких осіб до виконання робіт у Фонді, в тому числі студентів під час проходження практики, до підписання відповідного наказу Фонду про прийняття на роботу, наказу про проходження практики тощо.

3. Керівник структурного підрозділу Фонду, в якому наявні вакантні посади, інформує структурний підрозділ, на який покладено функції управління персоналом Фонду, про завершення підбору кандидатів та направляє відібраного кандидата до структурного підрозділу, на який покладено функції управління персоналом Фонду, для перевірки відповідності кандидата кваліфікаційним характеристикам, визначеним відповідною посадовою інструкцією, положенням про відповідний структурний підрозділ Фонду та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

4. Кожен відібраний кандидат з метою уникнення конфлікту інтересів може надати інформацію за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

5. Структурний підрозділ, на який покладено функції управління персоналом Фонду, надає отриману інформацію, передбачену пунктом 4 цього розділу, разом з резюме (або копією трудової книжки) кандидата структурному підрозділу, на який покладено функції безпеки, не пізніше наступного робочого дня з дати отримання зазначених документів від кандидата.

6. Структурний підрозділ, на який покладено функції безпеки, на підставі наданої кандидатом інформації здійснює перевірку її достовірності та досліджує наявність або відсутність у кандидата конфлікту інтересів.

7. Перевірці достовірності та аналізу підлягає надана кандидатом інформація щодо:

притягнення кандидата до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності непогашеної судимості тощо;

наявності чи відсутності факту накладення на кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;

наявності/відсутності конфлікту інтересів;

наявності у кандидата корпоративних прав;

рівня освіти;

дотримання кандидатами законодавства про військовий обов’язок і військову службу.

8. Перевірка проводиться у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня подання кандидатом до структурного підрозділу, на який покладено функції управління персоналом Фонду, відповідних документів та інформації.

9. У разі ненадання кандидатом інформації, передбаченої пунктом 4 цього розділу, та/або інформації, достовірність якої підлягає перевірці, перевірка достовірності інформації, передбаченої пунктом 7 цього розділу, не проводиться.

10. Структурний підрозділ, на який покладено функції безпеки, надає висновок за результатами перевірки до структурного підрозділу, на який покладено функції управління персоналом Фонду, у вигляді службової записки.

11. Рішення щодо заміщення кандидатом вакантної посади у Фонді приймається структурним підрозділом, на який покладено функції управління персоналом Фонду, з урахуванням висновку, визначеного пунктом 10 цього розділу.

12. Підрозділ, на який покладено функції управління персоналом Фонду, повідомляє:

кандидата про результат перевірки інформації, визначеної пунктом 7 цього розділу, та в разі позитивного результату узгоджує з кандидатом дату початку роботи;

безпосереднього керівника кандидата про дату початку роботи нового працівника;

структурні підрозділи, які відповідають за організацію робочих місць працівників Фонду, про дату початку роботи нового працівника.

III. Укладання трудових договорів з Фондом

1. Укладання трудового договору з Фондом здійснюється на підставі письмової заяви кандидата.

2. При укладанні трудового договору кандидат зобов’язаний подати оригінали таких документів:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудова книжка, оформлена у встановленому порядку (за наявності);

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорт (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

військовий квиток (посвідчення про приписку, тимчасове посвідчення тощо) (для військовозобов’язаних та осіб призовного віку);

документи про освіту.

У випадках, передбачених законодавством, додатково подаються оригінали довідки про стан здоров’я, індивідуальних відомостей про застраховану особу (довідка з Пенсійного фонду України встановленого зразка) тощо.

3. Структурний підрозділ, на який покладено функції управління персоналом Фонду, перевіряє надані кандидатом документи та формує особову справу працівника Фонду.

4. Укладання трудових договорів з кандидатами без надання ними зазначених у пункті 2 цього розділу документів не допускається.

5. Кандидати, які претендують на зайняття у Фонді вакантних керівних посад, додатково до документів, визначених пунктом 2 цього розділу, подають декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку та формі, визначених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088.

6. Кандидати, які претендують на заміщення вакантних посад у Фонді, згідно з переліком посад, на які поширюються вимоги частини другої статті 16 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», затверджених рішенням адміністративної ради Фонду, заповнюють попередження про спеціальні обмеження, визначені частиною другою статті 16 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

7. Керівник самостійного структурного підрозділу, до якого приймається на роботу кандидат, та структурний підрозділ, на який покладено функції безпеки, погоджують заяву кандидата на укладання трудового договору з Фондом.

8. При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування (крім випадків, передбачених частиною третьою статті 26 Кодексу законів про працю України).

9. Структурний підрозділ, на який покладено функції управління персоналом Фонду, готує проект наказу Фонду про призначення кандидата на посаду, у якому зазначаються:

назва посади працівника відповідно до штатного розпису;

розмір посадового окладу працівника відповідно до штатного розпису та відповідних положень про оплату праці в Фонді;

строк випробування (у разі його встановлення);

у разі укладання строкового трудового договору – строк його дії.

10. Структурний підрозділ, на який покладено функції управління персоналом Фонду, погоджує проект наказу Фонду про призначення кандидата на посаду з головним бухгалтером Фонду, надає на підпис директору-розпоряднику Фонду та реєструє його після підписання.

IV. Оформлення документів

1. Структурний підрозділ, на який покладено функції управління персоналом Фонду:

надсилає повідомлення про прийняття працівника на роботу до Державної фіскальної служби України в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»;

веде трудові книжки працівників Фонду в порядку, встановленому Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за № 110;

ознайомлює працівника з його посадовою інструкцією, положенням про структурний підрозділ, у який його призначено, умовами оплати праці, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Фонду та іншими внутрішніми нормативними документами Фонду;

роз’яснює працівникові його права і обов'язки.

2. Працівники Фонду, уповноважені на це внутрішніми нормативними документами Фонду, ознайомлюють працівника з правилами техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, інформаційної безпеки.

3. Безпосередній керівник новопризначеного працівника координує підготовку його робочого місця.

V. Випробування при прийнятті на роботу до Фонду

1. Тривалість строку випробування, визначеного пунктом 8 розділу III цього Порядку, встановлюється наказом Фонду про призначення працівника на посаду.

2. Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках за погодженням з профспілковою організацією – шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

3. Керівник структурного підрозділу визначає з числа досвідчених працівників цього самого структурного підрозділу наставника для адаптації новопризначеного працівника.

4. Наставник складає завдання на період строку випробування за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку (далі – завдання), для новопризначеного працівника та узгоджує його з керівником самостійного структурного підрозділу, в який призначено працівника. Завдання погоджуються з керівником структурного підрозділу, на який покладено функції управління персоналом Фонду, протягом п’яти днів з дня прийому на роботу та зберігаються в особовій справі новопризначеного працівника.

5. Наставник координує виконання завдань новопризначеним працівником та в разі потреби надає допомогу в їх виконанні.

6. Безпосередній керівник новопризначеного працівника контролює виконання ним завдання.

7. Безпосередній керівник новопризначеного працівника не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку випробування:

обговорює з новопризначеним працівником його роботу, фіксує у графах, передбачених у завданні, результати та робить висновок про проходження строку випробування;

надає до структурного підрозділу, на який покладено функції управління персоналом Фонду, повністю заповнене завдання.

8. Керівник самостійного структурного підрозділу у разі встановлення невідповідності працівника займаній посаді протягом строку випробування подає на розгляд директору-розпоряднику доповідну записку з відповідним обґрунтуванням.

9. Структурний підрозділ, на який покладено функції управління персоналом Фонду, за рішенням директора-розпорядника Фонду готує проект наказу про звільнення такого працівника та письмово попереджає його про це за три дні.

10. Керівник самостійного структурного підрозділу в окремих випадках може ініціювати скорочення новопризначеному працівнику строку випробування за умови подання ним на ім’я директора-розпорядника Фонду обґрунтованої доповідної записки, погодженої з керівником структурного підрозділу, на який покладено функції управління персоналом Фонду.

11. Структурний підрозділ, на який покладено функції управління персоналом Фонду, за рішенням директора-розпорядника Фонду готує проект наказу Фонду про скорочення новопризначеному працівнику строку випробування.

12. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Начальник відділу управління
та розвитку персоналу


О.В. Ковальова


Додаток 1
до Порядку заміщення вакантних посад
у Фонді гарантування вкладів
фізичних осіб
(пункт 4 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається кандидатом на заміщення вакантних посад у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб


Додаток 2
до Порядку заміщення вакантних посад
у Фонді гарантування вкладів
фізичних осіб
(пункт 4 розділу V)

ЗАВДАННЯ
на період випробуваннявгору