Документ z0305-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.02.2012, підстава - z0024-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
24.03.2008 N 113
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2008 р.
за N 305/14996
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 737 ( z0024-12 ) від 30.11.2011 }
Про затвердження Інструкції щодо організації
надання житлової площі у гуртожитках
Збройних Сил України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони
N 500 ( z0979-09 ) від 05.10.2009 }

Відповідно до пункту 4 Порядку забезпечення
військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня
2006 року N 1081 ( 1081-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію щодо організації надання житлової
площі у гуртожитках Збройних Сил України, що додається.
2. Наказ Міністра оборони України від 11 липня 1997 року
N 241 ( z0445-97 ) "Про затвердження Положення про гарнізонні
гуртожитки (готелі) для розміщення іноземних військовослужбовців,
які навчаються у військово-навчальних закладах Міністерства
оборони України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
25 вересня 1997 року за N 445/2249, визнати таким, що втратив
чинність.
3. Цей наказ подати на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України Ю.І.Єхануров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Всеукраїнської
профспілки працівників
Збройних Сил України Д.Т.Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
24.03.2008 N 113
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2008 р.
за N 305/14996

ІНСТРУКЦІЯ
щодо організації надання житлової площі
у гуртожитках Збройних Сил України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає організацію надання житлової
площі у гуртожитках військових частин, установ, організацій
Збройних Сил України та Міністерства оборони України (далі -
військові частини).
1.2. Гуртожитки призначаються для тимчасового проживання
військовослужбовців Збройних Сил України (далі -
військовослужбовці) та членів їх сімей під час проходження ними
військової служби або навчання у військових навчальних закладах
Міністерства оборони України.
1.3. Під гуртожитки надаються спеціально споруджені або
переобладнані для цієї мети житлові будинки, казарми та інші
будівлі, розташовані на території військових містечок (військових
частин), зареєстровані відповідно до вимог постанови Ради
Міністрів Української РСР від 3 червня 1986 року N 208
( 208-86-п ) "Про затвердження Примірного положення про
гуртожитки" (далі - постанова від 03.06.86 N 208). Облік
гуртожитків здійснюється в установленому порядку у відповідному
квартирно-експлуатаційному органі. Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних
поверхах, а також використання під гуртожитки приміщень у житлових
будинках, призначених для постійного проживання громадян.
1.4. Гуртожитки створюються: для проживання одиноких військовослужбовців (житлові
приміщення знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які
не перебувають у сімейних стосунках); для проживання сімей (житлові приміщення, що складаються з
однієї чи кількох кімнат, перебувають у відособленому користуванні
сімей). У гуртожитках, призначених для проживання одиноких
військовослужбовців, за необхідності можуть бути виділені
приміщення для проживання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватися в окремих під'їздах
(секціях) житлового будинку.
1.5. У гуртожитках можуть розміщуватися працівники Збройних
Сил України на період роботи за умови відсутності місця проживання
та інші особи (включаючи іноземних громадян), які прибули у
військову частину на визначений термін для виконання службових
завдань. Розміщення таких осіб в кімнатах разом з особами, які
проживають в гуртожитках на підставі ордерів, забороняється.
1.6. Керівництво діяльністю гуртожитків, контроль за їх
станом, заселенням, обладнанням і за підтриманням у гуртожитках
встановленого порядку покладається на начальників
квартирно-експлуатаційних органів, на балансі яких знаходяться ці
гуртожитки.
1.7. Безпосереднє управління гуртожитками здійснює завідувач
гуртожитку або посадова особа, що виконує його обов'язки.
1.8. Заселення гуртожитків здійснюється після створення в них
необхідних житлово-побутових умов для проживання.
1.9. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється
правилами внутрішнього розпорядку, затвердженими начальником
квартирно-експлуатаційного органу.
2. Надання житлової площі в гуртожитках
2.1. Житлова площа в гуртожитках надається
військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному
пункті рішенням квартирно-експлуатаційного органу за клопотанням
командира військової частини, погодженим з головою Ради офіцерів
військової частини. Список розподілу житлової площі у гуртожитку
затверджується начальником гарнізону. Надання житлової площі у гуртожитках працівникам Збройних Сил
України, які знаходяться на квартирному обліку за місцем
проживання, сумлінно працюють у військових частинах, здійснюється
на період роботи за умови відсутності у них житла рішенням
квартирно-експлуатаційного органу за клопотанням командира
військової частини, погодженим із профспілковим комітетом та
житловою комісією військової частини. { Абзац другий пункту 2.1
глави 2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 500 ( z0979-09 )
від 05.10.2009 }
2.2. Для прийняття рішення про надання житлової площі в
гуртожитку командиром (начальником) військової частини подається
клопотання начальнику квартирно-експлуатаційного органу на
підставі рапорту (додаток 1) військовослужбовця про надання
житлової площі у гуртожитку, зареєстрованого в Журналі реєстрації
рапортів військовослужбовців щодо надання службових житлових
приміщень, який ведеться у військовій частині та
квартирно-експлуатаційному органі (відповідно до додатка 1 до
пункту 1.7 Інструкції про організацію забезпечення і надання
військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей
житлових приміщень, затвердженої наказом Міністра оборони України
від 6 жовтня 2006 року N 577 ( z1171-06 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2006 року за N 1171/13045
(зі змінами)).
2.3. До рапорту додаються такі документи: копії паспортів військовослужбовця та дорослих членів сім'ї; довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї
(Ф-3); довідка з бюро технічної інвентаризації про відсутність житла
у військовослужбовця та членів його сім'ї за місцем проходження
служби у цьому населеному пункті.
2.4. На підставі рішення про надання житлового приміщення
квартирно-експлуатаційний орган видає спеціальний ордер на житлову
площу в гуртожитку (далі - спеціальний ордер), який є єдиною
підставою для вселення в надане житлове приміщення. Форму спеціального ордера встановлено постановою від 03.06.86
N 208 ( 208-86-п ). Спеціальний ордер вручається військовослужбовцю, на ім'я
якого він виданий. При одержанні цього ордера пред'являються
паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх осіб, включених до
спеціального ордера, з відміткою про зняття з реєстрації за
попереднім місцем проживання та реєстрацією за місцем служби
(роботи). При вселенні в надане житлове приміщення військовослужбовець
здає спеціальний ордер у квартирно-експлуатаційний орган, на
балансі якого перебуває цей гуртожиток. Цей ордер зберігається як
документ суворої звітності. Спеціальний ордер може бути визнаний недійсним відповідно до
статті 59 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ).
2.5. Житлова площа в гуртожитках надається у розмірі не менше
встановленого постановою від 03.06.86 N 208 ( 208-86-п ). Займана військовослужбовцем житлова площа у гуртожитку в разі
переведення його до іншого місця служби (звільнення з військової
служби), у складі сім'ї якого є інший військовослужбовець, який
перебуває на квартирному обліку у цьому ж гарнізоні (населеному
пункті), залишається за цим членом сім'ї.
2.6. Забороняється: заселення в гуртожитки осіб, що не мають відношення до
Збройних Сил України, крім випадків, передбачених пунктом 1.5
Інструкції; заселення в гуртожитки осіб з порушенням вимог, передбачених
цією Інструкцією.
2.7. Відомості про надання (здачу) військовослужбовцям та
членам їх сімей житлового приміщення в гуртожитку вносять до
особових справ військовослужбовців.
3. Обладнання гуртожитків
3.1. Обладнання гуртожитків здійснюється відповідно до
Державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки.
Основні положення" ( n0007509-05 ), затверджених наказом
Державного комітету України з будівництва та архітектури від
28 вересня 2005 року N 175 ( v0175667-05 ).
3.2. Забезпечення гуртожитків меблями, іншим майном та
інвентарем проводиться згідно з Примірним переліком майна, меблів
та інвентарю для забезпечення гуртожитків (додаток 2).
4. Користування житловою площею в гуртожитках
4.1. Вселення в гуртожиток провадиться на підставі
спеціального ордера, виданого відповідно до вимог пункту 2.4 цієї
Інструкції.
4.2. Згідно з пунктом 15 постанови від 03.06.86 N 208
( 208-86-п ) житлова площа в гуртожитку не підлягає обміну,
розділу, бронюванню і здачі в піднайм.
5. Експлуатація гуртожитку, його утримання і ремонт
5.1. Експлуатація будівлі, у якій розміщено гуртожиток,
здійснюється квартирно-експлуатаційним органом, на балансі якого
перебуває будівля.
5.2. Будівля обладнується лічильниками газо,- водо-,
енергопостачання.
5.3. Квартирно-експлуатаційний орган, на балансі якого
перебуває будівля, зобов'язаний здійснювати експлуатацію
гуртожитку, утримання і ремонт будівлі та інвентарю відповідно до
вимог Примірного положення про гуртожитки, затвердженого
постановою від 03.06.86 N 208 ( 208-86-п ).
5.4. Квартирно-експлуатаційний орган несе відповідальність за
правильну експлуатацію та утримання гуртожитків, підтримання в них
установленого порядку і правил проживання, організацію побуту
мешканців.
5.5. Поточний ремонт гуртожитків (крім приміщень, що
перебувають у відособленому користуванні громадян) провадиться
квартирно-експлуатаційним органом, на балансі якого перебувають ці
гуртожитки. Поточний ремонт в житлових приміщеннях, які перебувають у
відособленому користуванні мешканців, проводиться за їх рахунок.
5.6. Начальник квартирно-експлуатаційного органу здійснює
систематичний контроль за технічним станом гуртожитку, усуненням
дрібних несправностей елементів будівель з метою їх безперебійної
роботи, а також попередженням порушень санітарно-гігієнічних вимог
до приміщень будівель. За результатами оглядів плануються роботи
поточного ремонту, що підлягають виконанню у відповідний період.
План поточного ремонту та документація з поточного ремонту
будівель складається квартирно-експлуатаційним органом. У план поточного ремонту будівлі гуртожитку включаються також
роботи, які планується провести за рахунок коштів мешканців.
5.7. Капітальний ремонт будівель проводиться у межах
бюджетних асигнувань, передбачених Міністерству оборони України за
відповідною бюджетною програмою. Під час проведення капітального ремонту будівлі начальником
квартирно-експлуатаційного органу надається мешканцям на час
ремонту житлова площа в тій самій або іншій будівлі чи інше
житлове приміщення для тимчасового проживання. Після закінчення
капітального ремонту зазначеним особам надається житлова площа,
яку вони займали раніше.
5.8. Начальник квартирно-експлуатаційного органу зобов'язаний
забезпечити: вселення на законних підставах військовослужбовців, яким
надано житлову площу в житлових приміщеннях, за наявності в них
спеціальних ордерів; облік і реєстрацію осіб, які проживають у гуртожитку; видачу мешканцям необхідного інвентарю та інших речей; підтримання чистоти в будівлі, де розміщуються житлові
приміщення, і на прилеглій до нього території, схоронність
обладнання та інвентарю, додержання правил внутрішнього
розпорядку, правил пожежної безпеки і санітарних правил; ведення книги санітарного і пожежного нагляду, а також книги
скарг, заяв і пропозицій мешканців та своєчасне реагування на
виявлені порушення і недоліки.
5.9. З військовослужбовцями (працівниками), які проживають у
гуртожитку, укладається договір про надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій у порядку,
передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня
2009 року N 529 ( 529-2009-п ) "Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій". { Главу 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з Наказом Міністерства
оборони N 500 ( z0979-09 ) від 05.10.2009 }
6. Плата за користування житловою площею в гуртожитках і за
комунальні послуги Плата за проживання в гуртожитках і за комунальні послуги
здійснюється у порядку, передбаченому розділом VI Примірного
положення про гуртожитки, затвердженого постановою від 03.06.86
N 208 ( 208-86-п ).
7. Виселення з гуртожитків
7.1. Особа, яка звільнена з військової служби в запас або у
відставку і має вислугу менше ніж 10 років у календарному
обчисленні, підлягає виселенню із гуртожитку з усіма членами
сім'ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним
законодавством.
7.2. У двотижневий термін з дня виключення зі списків
особового складу військової частини підлягає виселенню із
гуртожитку з усіма членами сім'ї без надання іншого житлового
приміщення особа, звільнена з військової служби в запас або у
відставку: через службову невідповідність; у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту
військовослужбовцем; за власним бажанням; у зв'язку з позбавленням військового звання; у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної
сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі,
обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення
права займати певні посади; у разі, якщо особа не перебуває на обліку осіб, які
потребують поліпшення житлових умов у Збройних Силах України.
7.3. Підлягають виселенню із гуртожитку без надання іншого
житлового приміщення колишні члени сім'ї військовослужбовця, які
проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний термін з
дня розірвання шлюбу. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових
навчальних закладів з виключенням із списків військових частин,
разом з членами сім'ї звільняють займане житлове приміщення за
умови забезпечення на час навчання житловим приміщенням у
гуртожитку військового навчального закладу відповідно до складу
сім'ї.
7.4. За військовослужбовцями, направленими до інших держав
для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі
миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, багатонаціональних органів військового
управління, а також закордонних дипломатичних установ України з
виключенням із списків військових частин, на період виконання
службових обов'язків залишається житлове приміщення в гуртожитку
за місцем попередньої служби за умови проживання в ньому членів
його сім'ї.
7.5. У разі переміщення військовослужбовця по службі,
пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, житлове приміщення у
гуртожитку, яке він займав за попереднім місцем служби, підлягає
звільненню у місячний термін з дня отримання житла, службового
житла (житлового приміщення у гуртожитку) за новим місцем служби. Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані у
двотижневий термін звільнити займане ними житлове приміщення в
гуртожитку у разі надання службового житла, отримання житла для
постійного проживання, придбання в межах гарнізону житла для
постійного проживання або вибуття для виконання службових
обов'язків за кордон разом з членами сім'ї.
7.6. Начальник квартирно-експлуатаційного органу зобов'язаний
прийняти житлове приміщення у гуртожитку за актом
приймання-передачі, до якого додаються дефектний акт (за
необхідності) та довідка про оплату користування житловою площею
та комунальних послуг. Особи, перелічені у пунктах 1.4-1.5 цієї Інструкції, які
вибувають з гуртожитку, зобов'язані здати все майно, що надавалося
їм у користування. У разі нездачі вказаного майна, його псування, пошкодження
житлових та інших приміщень, меблів, обладнання, інвентарю той,
хто вибуває з гуртожитку, відшкодовує заподіяну шкоду відповідно
до Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців
за шкоду, заподіяну державі, затвердженого Постановою Верховної
Ради України від 23 червня 1995 року N 243/95-ВР ( 243/95-ВР ). Після цього військовослужбовцю видається довідка про здачу
житлового приміщення в гуртожитку.
7.7. Військовослужбовці, які навчались у військових
навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню разом з
членами сім'ї з гуртожитку, який їм було надано у зв'язку з
навчанням, без надання іншого житлового приміщення у двотижневий
термін з дня виключення із списків особового складу.
7.8. Не можуть бути виселені з гуртожитку без надання іншого
житлового приміщення особи, зазначені у статті 125 Житлового
кодексу Української РСР ( 5464-10 ).
7.9. Військовослужбовці, які проживають у гуртожитку,
підлягають виселенню в разі знесення чи переобладнання будинку
(житлового приміщення) в нежитловий, а також якщо будинок (житлове
приміщення) загрожує обвалом. При цьому особам, які підлягають
виселенню, надається інша житлова площа або інше житлове
приміщення, не гірше займаного, яке повинно відповідати вимогам,
передбаченим частиною другою статті 114 Житлового кодексу
Української РСР ( 5464-10 ).
7.10. Особи, які самоправно зайняли житлову площу,
виселяються з неї без надання їм іншого житлового приміщення.
7.11. Особи, перелічені у пунктах 1.4-1.5 цієї Інструкції,
підлягають виселенню із гуртожитку без надання іншого житлового
приміщення на підставах, передбачених статтею 116 Житлового
кодексу Української РСР ( 5464-10 ).
7.12. Усі спори щодо виселення вирішуються в судовому
порядку. Здійснення представництва в судових органах покладається
на квартирно-експлуатаційний орган, на балансі якого перебуває
гуртожиток.
Заступник Міністра
оборони України І.Л.Монтрезор

Додаток 1
до Інструкції
щодо організації надання
житлової площі у гуртожитках
Збройних Сил України

Кому _______________________ ____________________________

РАПОРТ

Прошу надати мені житлову площу в гуртожитку в
м. (с.) ________________ на сім'ю з______осіб____________________.
(я, дружина, син, дочка)
Утримувану за попереднім місцем проходження служби житлову
(службову) площу здав (не здав) квартирно-експлуатаційним органам
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу)
Місце проживання ________________________________________________
на житловій площі _______________________________________________
(приватній, у гуртожитку, службовій,
орендованій, батьків, родичів),
займаю _________ кімнати __________ кв.м.
Утримую в м. (с.)____________ по вул.___________ в будинку N ____
квартиру N ___ із _____ кімнат житловою площею _______ кв. метрів,
у якій проживають ________________________________________________
Про одержання (неодержання) моєю сім'єю житлової площі подаю
копії ордерів і довідки з БТІ ____________________________________ __________________________________________________________________
__________________ ____________ ________________________
(військове звання) (підпис) (прізвище, ім'я та по
батькові)
"___" ____________ 20__ року
Дані про членів сім'ї
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я,| Рік | Ступінь | Номер | Посада | |з/п| по батькові |народження|споріднення | паспорта, |і місце | | | | | | дата | роботи | | | | | |реєстрації,| | | | | | | місце | | | | | | |проживання | | |---+---------------+----------+------------+-----------+--------| | | | | | | | |---+---------------+----------+------------+-----------+--------| | | | | | | | |---+---------------+----------+------------+-----------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Глава сім'ї ______________
(підпис)
Документи, подані на розгляд, перевірив голова житлової комісії
військової частини ________________:
__________________ ____________ ________________________
(військове звання) (підпис) (прізвище, ім'я та по
батькові)
"___" ____________ 20__ року

Додаток 2
до Інструкції
щодо організації надання
житлової площі у гуртожитках
Збройних Сил України

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
майна, меблів та інвентарю
для забезпечення гуртожитків

Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування приміщень та | Норма | Норма |Термін | |з/п | предметів |постачання| |служби | | | | | |(років)| |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 1 |Ліжко дерев'яне з матрацом | 1 | На 1 особу | 7 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 2 | Тумбочка при ліжку | 1 | На 1 особу | 7 | | | полірована | | | | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 3 | Стіл обідній | 1 | На кімнату | 7 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 4 |Стіл письмовий однотумбовий| 1/2 | На 1 особу | 7 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 5 | Стілець напівм'який або | 1 | На 1 особу | 4 | | | м'який | | | | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 6 | Шафа для одягу | 1/2 | На 1 особу | 9 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 7 | Шафа книжкова або | 1 | На кімнату | 9 | | | поличка книжкова | 2 | На 1 особу | 9 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 8 | Дзеркало настінне | 1 | На кімнату | 5 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 9 | Вішалка на 5-10 гачків | 1 | На кімнату | 11 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 10 | Карниз віконний | 1 | На вікно | 5 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 11 | Вішалки-плічка | 6 | На 1 особу | 1 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 12 | Ковдра | 1 | На 1 особу | 8 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 13 | Підковдра | 3 | На 1 особу | 1,5 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 14 | Простирадло | 3 | На 1 особу | 1,5 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 15 | Наволочка для подушки | 6 | На 1 особу | 1,5 | | | верхня | | | | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 16 | Рушник вафельний | 3 | На 1 особу | 2 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 17 | Подушка пір'яна | 2 | На 1 особу | 10 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 18 | Фіранка | 1 | На вікно | 3 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 19 | Скатертина | 2 | На обідній | 2 | | | | | стіл | | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 20 | Світильник настільний | 1 |На письмовий| 3 | | | | | стіл | | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 21 | Холодильник побутовий | 1 | На кімнату | 7 | | |електричний, об'ємом 150 л | | | | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 22 |Графин, таця, полоскальниця| 1 | На кімнату | 2 | | | (комплект | | | | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 23 | Склянка тонка | 1 |На 1 особу | 0,5 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 24 | Урна для паперу та сухих | 1 | На кімнату | 2 | |----+---------------------------+----------+------------+-------| | 25 | Замок врізний | 1 | На кімнату | 2 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Кімнати загального користування
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування кімнат і предметів| Норма | Термін | |з/п | | | служби, | | | | | років | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | Кімната відпочинку | |----------------------------------------------------------------| | 1 | Стіл журнальний полірований | 2 на кімнату | 7 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 2 | Стілець м'який | 2 на кімнату | 7 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 3 | Телевізор | 1 на кімнату | 7 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 4 | Підставка під телевізор | 1 на кімнату | 9 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 5 | Шафа книжкова засклена | 1 на кімнату | 9 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 6 | Диван-ліжко | 2 на кімнату | 6 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 7 | Крісло м'яке | 2 на кімнату | 6 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 8 | Торшер | 1 на кімнату | 5 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 9 | Фіранка | 1 на вікно | 3 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 10 | Карниз віконний | 1 на вікно | 5 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 11 | Естамп або репродукція картини| 3 на кімнату | 5 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 12 | Доріжка килимова | 1 на кімнату | 7 | |----------------------------------------------------------------| | Вестибюль | |----------------------------------------------------------------| | 1 | Стіл письмовий двотумбовий |1 на вестибюль| 7 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 2 | Стіл журнальний полірований |1 на вестибюль| 8 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 3 | Тумбочка фанерована |1 на вестибюль| 8 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 4 | Стілець м'який |4 на вестибюль| 4 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 5 | Крісло м'яке |4 на вестибюль| 6 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 6 | Дзеркало-трюмо |1 на вестибюль| 11 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 7 | Світильник настільний |1 на вестибюль| 3 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 8 | Годинник настінний |1 на вестибюль| 10 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 9 | Килимок гумовий |1 на вестибюль| 3 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 10 | Урна для сміття |1 на вестибюль| 2 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 11 | Щітка для взуття |3 на вестибюль| 1 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 12 | Щітка для одягу |3 на вестибюль| 1 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 13 | Аптечка першої допомоги |1 на вестибюль| 5 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 14 | Фіранка | 1 на вікно | 3 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 15 | Ваги підлогові |1 на вестибюль| 8 | |----------------------------------------------------------------| | Коридор | |----------------------------------------------------------------| | 1 | Тумбочка фанерна | 1 на коридор | 8 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 2 | Урна для сміття | 2 на коридор | 2 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 3 | Килимок гумовий | 2 на коридор | 3 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 4 | Доріжка килимова | 1 на коридор | 7 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 5 | Пилосос | 1 на коридор | 4 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 6 | Відро оцинковане або | 2 на поверх | 2 | | | пластмасове | | | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 7 | Фіранка | 1 на вікно | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Кімната для обслуговуючого персоналу | |----------------------------------------------------------------| | 1 | Стіл письмовий однотумбовий | 1 на кімнату | 7 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 2 | Тумбочка фанерна | 1 на кімнату | 8 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 3 | Диван-ліжко | 1 на кімнату | 6 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 4 | Шафа платяна | 1 на кімнату | 9 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 5 | Стілець напівм'який | 5 на кімнату | 4 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 6 | Фіранка | 1 на вікно | 3 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 7 | Карниз | 1 на вікно | 5 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 8 | Дзеркало настінне | 1 на кімнату | 5 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 9 | Гучномовець | 1 на кімнату | 5 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 10 | Годинник настінний | 1 на кімнату | 10 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 11 | Вентилятор | 1 на кімнату | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Кухня | |----------------------------------------------------------------| | 1 | Стіл обідній кухонний | 2 на кухню | 5 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 2 | Табурет кухонний | 8 на кухню | 5 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 3 | Кип'ятильник електричний | 1 на кухню | 5 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 4 | Чайник | 3 на кухню | 2 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 5 | Комплект посуду і кухонного | 2 на кухню | 2 | | | інвентарю на 12 осіб | | | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 6 | Урна для харчового сміття | 1 на кухню | 2 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 7 | Бак для харчових відходів | 1 на кухню | 2 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 8 |Плита газова (електрична) на 4 | 2 на кухню | 5 | | | конфорки | | | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 9 |Буфет кухонний або стіл робочий| 1 на 10 | 6 | | | з навісною шафою | мешканців | | |----------------------------------------------------------------| | Кімната для прання | |----------------------------------------------------------------| | 1 | Машина пральна на 3 кг сухої | 1 на 30 осіб | 4 | | | білизни | | | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 2 | Кран із раковиною | 1 на 5 осіб | 3 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 3 | Дошка прасувальна | 2 на кімнату | 4 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 4 | Стіл кухонний | 2 на кімнату | 6 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 5 | Стілець напівм'який | 4 на кімнату | 4 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 6 | Праска електрична | 5 на кімнату | 1 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 7 | Підставка під праску | 5 на кімнату | 2 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 8 | Щітка для одягу | 2 на кімнату | 1 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 9 | Щітка для взуття | 2 на кімнату | 1 | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 10 | Таз емальований або | 4 на кімнату | 2 | | | пластмасовий | | | |----+-------------------------------+--------------+------------| | 11 | Урна для сміття | 1 на кімнату | 2 | |----------------------------------------------------------------| | Душова кімната (одна на поверх) | |----------------------------------------------------------------| | 1 | Кабіна з устаткуванням |1 на 8 осіб| 5 | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 2 | Табурет |1 на кабіну| 5 | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 3 | Вішалка |2 гачки на | 11 | | | | кабіну | | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 4 | Дзеркало настінне |2 на | 3 | | | |кімнату | | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 5 | Килимок гумовий |1 на кабіну| 3 | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 6 | Кран із раковиною |1 на 5 осіб| 3 | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 7 |Поличка для туалетного приладдя| 1 на | 4 | | | | раковину | | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 8 | Кабіна з унітазом |1 на 8 осіб| 5 | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 9 | Змішувачі або біде |1 на кабіну| 3 | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 10 | Пісуари | 1 на 12 | 5 | | | | осіб | | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 11 | Підставка для чищення взуття|1 місце на | 3 | | | | 10 осіб | | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 12 | Щітка для взуття |1 на місце | 1 | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 13 | Щітка для одягу | 4 на | 1 | | | | кімнату | | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 14 | Відерце оцинковане | 2 на | 2 | | | | кімнату | | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 15 | Дзеркало настінне | 4 на | 5 | | | | кімнату | | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 16 | Озонатор | 1 на | 2 | | | | кімнату | | ------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
оборони України І.Л.Монтрезорвгору