Документ z0305-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.07.2018, підстава - v0075500-18

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
18.02.2004 N 56
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 2004 р.
за N 305/8904

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 75 ( v0075500-18 ) від 04.07.2018 }

Про затвердження Змін до Положення про організацію
бухгалтерського обліку та звітності в банках України
та внесення змін до Положення про організацію
операційної діяльності в банках України

З метою приведення нормативно-правової бази Національного
банку України з питань організації бухгалтерського обліку,
звітності та операційної діяльності в банках України у
відповідність до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), статті 41 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 68, 69
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 )
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про організацію
бухгалтерського обліку та звітності в банках України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
30.12.98 N 566 ( z0056-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.02.99 за N 56/3349 (із змінами), що додаються.
2. Внести до Положення про організацію операційної діяльності
в банках України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 18.06.2003 N 254 ( z0559-03 ) та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 08.07.2003 за N 559/7880, такі
зміни: у пункті 8.3 слово "бухгалтерський" виключити; абзац другий пункту 8.15 після слів "відповідальність за"
доповнити словом "організацію".
3. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для керівництва та
використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України та керівників
банків України.
Голова С.Л.Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.02.2004 N 56
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 2004 р.
за N 305/8904

ЗМІНИ
до Положення про організацію бухгалтерського
обліку та звітності в банках України
( z0056-99 )

1. У главі 1 у пункті 1.1: в абзаці четвертому пункту 1.1 слово "комерційних" виключити; підпункт 1.1.2 викласти в такій редакції: "1.1.2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність у банках
України ґрунтуються на таких принципах: повне висвітлення - усі банківські операції підлягають
реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких
винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про
фактичні та потенційні наслідки операцій банку, яка може впливати
на рішення, що приймаються згідно з нею; превалювання сутності над формою - операції обліковуються та
розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та
економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою; автономність - активи та зобов'язання банку мають бути
відокремлені від активів і зобов'язань власників цього банку та
інших банків (підприємств), у зв'язку з цим особисте майно та
зобов'язання власників не мають відображатися у фінансовій
звітності банку. Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих
подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання
економічних вигід у майбутньому. Зобов'язання - заборгованість, що
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як
очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі
економічні вигоди; обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів
оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не
завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не
занижуватимуться; безперервність - оцінка активів банку здійснюється виходячи з
припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному
майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї діяльності,
то це має відображатися у фінансових звітах; нарахування та відповідність доходів і витрат - для
визначення фінансового результату звітного періоду потрібно
порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені
для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх
виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових
коштів. Доходи - це збільшення економічних вигід протягом
облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності
активів або зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення
капіталу, за винятком його збільшення, пов'язаного з внесками
акціонерів. Витрати - це зменшення економічних вигід протягом
облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або
виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного
капіталу і не є розподіленням між акціонерами. Власний капітал -
це залишкова частина в активах банку після вирахування всіх
зобов'язань; послідовність - постійне (із року в рік) застосування банком
обраної облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у
випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує
додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах; історична (фактична) собівартість - активи і пасиви
обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення.
Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком
немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного
валютного курсу на звітну дату".
2. У главі 2:
2.1. У пункті 2.1: в абзаці другому речення доповнити словами "із застосуванням
комп'ютерних засобів, за допомогою яких в автоматизованому режимі
здійснюється збирання, передавання, систематизація та оброблення
інформації"; у підпункті 2.1.1: абзац двадцять шостий після першого речення доповнити новим
реченням такого змісту: "У разі вилучення первинних документів за
оригіналом постанови уповноважених державних органів, пред'явленої
банку лише для ознайомлення та вчинення відповідних дій,
уповноважений працівник банку має зробити копію постанови,
засвідчити її своїм підписом та прийняти до виконання в разі
відповідності цього документа вимогам чинного законодавства
України, в тому числі нормативно-правових актів Національного
банку України"; в абзаці двадцять сьомому друге речення замінити двома
реченнями такого змісту: "Копії вилучених документів з відміткою
про вилучення зберігаються в справах, з яких були вилучені їх
оригінали. Копії протоколів зберігаються в окремій справі"; у підпункті 2.1.2: в абзаці п'ятому слово "комерційних" виключити.
2.2. Абзац четвертий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 доповнити
словами "незалежно від дати руху коштів за ними".
2.3. У пункті 2.3: у підпункті 2.3.1: в абзаці першому слова "(первинний та подальший)" виключити; підпункт після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту: "Попередній контроль передбачає перевірку відповідності
операції вимогам законодавства України, наявності відповідних
дозволів і лімітів". У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - дев'ятнадцятий уважати
відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим; в абзацах шостому, тринадцятому, чотирнадцятому та двадцятому
слово "первинний" у всіх відмінках замінити словами "попередній,
поточний" у відповідних відмінках; у підпункті 2.3.2: абзац сьомий після слова "контроль" доповнити словами
"включає попередній, поточний та подальший контроль, та"; в абзаці сімнадцятому слова "або обмежена група працівників
банку не змогли" замінити словами "банку не зміг"; абзац двадцять другий викласти в такій редакції: "контроль операцій". Підпункт доповнити абзацом такого змісту: "аудит дотримання правил та процедур проведення операцій та
їх бухгалтерського обліку".
3. У главі 3 у пункті 3.1: в абзаці шостому друге речення викласти в такій редакції:
"Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з
початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові
результати"; у підпункті 3.1.1: підпункт після абзацу четвертого доповнити новими абзацами
такого змісту: "Інформація, що наведена у фінансовій звітності, має
відповідати таким якісним характеристикам: зрозумілість інформації, що подається у фінансових звітах для
користувачів. Припускається, що користувачі мають відповідні
знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського
обліку; доречність інформації, яка впливає на прийняття економічних
рішень користувачів, дає змогу оцінити ними події чи скоригувати
їх оцінки, зроблені в минулому; суттєвість інформації, тобто її відсутність або викривлення,
може вплинути на економічні рішення користувачів звітності. У
фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація; достовірність інформації - це відсутність суттєвих помилок та
упередженості і відображення дійсного стану справ; правдивість подання інформації - це реальне відображення
операцій та інших подій, результатом яких є зміна активів,
зобов'язань або капіталу банку на дату звітності; нейтральність інформації - це відсутність в інформації
упередженості. Фінансові звіти не є нейтральними, якщо в
результаті відбору або викладу інформації вони впливають на
прийняття рішення або на судження з метою досягнення заздалегідь
визначеного результату; зіставність інформації, тобто можливість порівнювати
фінансові звіти за різні періоди для того, щоб визначати тенденції
змін у фінансовому стані та результатах діяльності банку.
Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації
попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику
і її зміни; своєчасність інформації свідчить про те, що несвоєчасне
подання фінансової звітності може призвести до втрати доречності
та достовірності інформації. Для досягнення оптимального
співвідношення між доречністю та достовірністю потрібно брати до
уваги задоволення потреб користувачів, які приймають економічні
рішення". У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий уважати відповідно
абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим; в абзаці чотирнадцятому слово "тощо" виключити; підпункт 3.1.4 викласти в такій редакції: "3.1.4. За наявності інвестицій в асоційовані та дочірні
компанії материнський банк складає відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку України
консолідовану фінансову звітність"; у підпункті 3.1.5: в абзацах шостому та дев'ятому слова "Правилами організації
фінансової та статистичної звітності банків України, які
затверджені постановою Правління Національного банку України від
12.12.97 N 436 ( v0436500-97 )" замінити словами
"нормативно-правовими актами Національного банку України"; абзаци одинадцятий та дванадцятий викласти в такій редакції: "Банки зобов'язані публікувати проміжну (квартальну)
фінансову звітність у виданнях, визначених законодавством України,
в тому числі відповідними нормативно-правовими актами
Національного банку України, протягом місяця, наступного за
звітним кварталом. Річну та консолідовану фінансову звітність, підтверджену
аудитором, банки зобов'язані публікувати не пізніше 1 червня року,
наступного за звітним, у виданнях, визначених законодавством
України, зокрема, нормативно-правовими актами Національного банку
України".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківськавгору