Документ z0302-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2018  № 83


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2018 р.
за № 302/31754

Про затвердження Положення про Вищу атестаційну комісію Міністерства оборони України

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Вищу атестаційну комісію Міністерства оборони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 18 червня 2013 року № 413 “Про затвердження Положення про Вищу атестаційну комісію Міністерства оборони України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 липня 2013 року за № 1169/23701.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
26.02.2018 № 83


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2018 р.
за № 302/31754

ПОЛОЖЕННЯ
про Вищу атестаційну комісію Міністерства оборони України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження, організаційні та правові засади діяльності Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України (далі - Вища атестаційна комісія).

2. Вища атестаційна комісія створюється у Міністерстві оборони України для проведення атестування військовослужбовців, здійснення всебічної оцінки їх ділових, моральних, професійних та індивідуальних якостей, визначення відповідності займаним посадам, перспектив подальшого службового використання та розгляду інших питань, пов’язаних з військовою службою.

Вища атестаційна комісія є постійно діючим колегіальним дорадчим органом при Міністерстві оборони України.

3. Склад Вищої атестаційної комісії за посадами визначається Міністром оборони України та затверджується наказом Міністерства оборони України.

До складу Вищої атестаційної комісії входять голова, заступники голови, члени та секретар Вищої атестаційної комісії.

4. Вища атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання та повноваження

1. Основними завданнями та повноваженнями Вищої атестаційної комісії є розгляд:

проекту Плану переміщення військовослужбовців вищого офіцерського складу на посади, які належать до номенклатури призначення Міністра оборони України;

кандидатів для призначення на посади, що комплектуються особами вищого офіцерського складу, крім тих, призначення на які здійснюється Президентом України;

кандидатів для призначення на посади, призначення на які погоджуються з Президентом України;

кандидатів для призначення на посади командирів тактичних груп та бригад;

громадян, які мають спеціальні звання або класні чини, щодо прийняття їх на військову службу за контрактом із переатестуванням у військовому званні;

оцінних карток та службових характеристик на військовослужбовців у військових званнях вищого офіцерського складу та військовослужбовців, які перебувають на посадах вищого офіцерського складу, що підлягають затвердженню Міністром оборони України;

питання подальшого службового використання військовослужбовців, які за результатами оцінювання мають висновок про невідповідність займаній посаді;

кандидатів Міністерства оборони України та Збройних Сил України до нагородження державними нагородами України та присвоєння почесних звань України;

кандидатів для навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського для здобуття оперативно-стратегічного рівня освіти та випускників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського оперативно-стратегічного рівня освіти щодо їх призначення на посади після закінчення навчання;

кандидатів для призначення на посади командирів національних контингентів та командирів окремих військових частин у складі національних контингентів, національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління та закордонних дипломатичних представництв України, крім посад в апаратах військових аташе та апаратах представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України;

кандидатів для навчання у військових навчальних закладах країн-партнерів, після закінчення яких військовослужбовці набувають право на зайняття посад, кваліфікаційними вимогами яких передбачається наявність у кандидата на призначення відповідного оперативно-стратегічного рівня підготовки;

інших питань за дорученням Міністра оборони України та голови Вищої атестаційної комісії.

2. До порядку денного роботи Вищої атестаційної комісії включаються питання, відповідні документи для розгляду яких надійшли до Вищої атестаційної комісії (через службу персоналу Міністерства оборони України) не пізніше ніж за сім робочих днів до проведення засідання Вищої атестаційної комісії.

3. Висновки Вищої атестаційної комісії приймаються на засіданнях Вищої атестаційної комісії, а в окремих випадках, що потребують невідкладного вирішення, шляхом погодження безпосередньо із заступниками голови Вищої атестаційної комісії та кожним членом Вищої атестаційної комісії.

4. Голова Вищої атестаційної комісії:

визначає періодичність засідань Вищої атестаційної комісії;

визначає час, дату, місце проведення засідання Вищої атестаційної комісії та перелік питань, які розглядатимуться на засіданні;

веде засідання Вищої атестаційної комісії;

оголошує порядок денний засідання Вищої атестаційної комісії та його регламент;

забезпечує дотримання регламенту присутніми на засіданні Вищої атестаційної комісії;

забезпечує вільне, принципове та доброзичливе обговорення винесених на засідання питань;

підбиває підсумки засідання Вищої атестаційної комісії;

вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Вищої атестаційної комісії.

У разі відсутності голови Вищої атестаційної комісії за його дорученням один із заступників голови Вищої атестаційної комісії виконує його обов’язки.

5. Заступники голови та члени Вищої атестаційної комісії:

ознайомлюються з документами і матеріалами, поданими на розгляд Вищої атестаційної комісії, та здійснюють їх перевірку;

заявляють клопотання, висловлюють міркування з питань, що розглядаються на засіданні Вищої атестаційної комісії, наводять свої мотиви;

висловлюють окрему думку, оформлену у письмовому вигляді.

Члени Вищої атестаційної комісії беруть участь у наданні пропозицій (рекомендацій) шляхом відкритого голосування.

Заступники голови та члени Вищої атестаційної комісії у разі неможливості участі в засіданні Вищої атестаційної комісії повідомляють про це голову або секретаря Вищої атестаційної комісії.

6. Секретар Вищої атестаційної комісії:

здійснює попередній розгляд документів та узагальнює матеріали, що подаються для розгляду на засідання Вищої атестаційної комісії;

готує проект окремого доручення голови Вищої атестаційної комісії стосовно дати, часу і місця проведення засідання та переліку питань, які розглядатимуться на засіданні Вищої атестаційної комісії;

надає голові, заступникам голови і членам Вищої атестаційної комісії порядок денний та матеріали кандидатів для розгляду;

здійснює документальне та інформаційне забезпечення діяльності Вищої атестаційної комісії.

ІІІ. Організація роботи

1. Кандидати для призначення на посади командирів національних контингентів та командирів окремих військових частин у складі національних контингентів, національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління та у закордонних дипломатичних установах України, крім посад в апаратах військових аташе та апаратах представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України, а також кандидати, які пропонуються до направлення для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (не менше двох осіб на одну посаду) чи навчання за кордоном, розглядаються з урахуванням рівня їх індивідуальної підготовки та результатів контрольних занять, підсумкових перевірок (інспектувань).

2. Кандидати для призначення на посади командирів національних контингентів та командирів окремих військових частин у складі національних контингентів, національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління та у закордонних дипломатичних установах України, крім посад в апаратах військових аташе та апаратах представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України, розглядаються протягом усього періоду поповнення Резерву для направлення за кордон.

3. Кандидати для направлення на навчання у військових навчальних закладах за кордоном розглядаються виключно на альтернативних засадах (не менше двох кандидатів на одне навчальне місце).

4. Розгляд кандидатів, які пропонуються для направлення для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки чи навчання за кордоном, здійснюється з урахуванням висновків атестаційних комісій Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

5. Кандидати від Головного управління розвідки Міністерства оборони України для призначення на посади, нагородження державними нагородами та навчання за кордоном на засіданнях Вищої атестаційної комісії не розглядаються. Матеріали щодо цього питання начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України доповідає Міністру оборони України особисто.

6. Засідання Вищої атестаційної комісії проводиться, як правило, у присутності військовослужбовця, питання якого розглядається, та безпосереднього або прямого начальника, який представляє його на цьому засіданні. В окремих випадках дозволяється розгляд питання без участі особи, кандидатура якої розглядається на засіданні Вищої атестаційної комісії.

7. Засідання Вищої атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу. Висновок щодо кожного питання порядку денного засідання Вищої атестаційної комісії приймається відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, і заноситься до протоколу засідання Вищої атестаційної комісії.

Рішення про проведення таємного голосування приймається Вищою атестаційною комісією простою більшістю голосів за пропозицією одного із її членів. Процедура таємного голосування визначається рішенням Вищої атестаційної комісії.

Секретар Вищої атестаційної комісії повинен бути присутнім під час голосування, але участі в ньому не бере.

Присутність під час проведення голосування осіб, які не входять до складу Вищої атестаційної комісії, не дозволяється.

8. За наявності підстав, передбачених абзацом другим цього пункту, голова, заступники голови, члени Вищої атестаційної комісії та особи, кандидатури яких розглядаються на засіданні, зобов’язані заявити про відвід (самовідвід). Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений до початку засідання Вищої атестаційної комісії з обґрунтуванням підстав для відводу (самовідводу).

Підставами для відводу (самовідводу) голови, заступника голови або члена Вищої атестаційної комісії є інформація про наявність у них потенційного або реального конфлікту інтересів стосовно осіб, кандидатури яких розглядаються на засіданні, а також інші обставини, що викликають сумнів у їх безсторонності.

Питання про відвід (самовідвід) вирішується під час засідання Вищої атестаційної комісії шляхом голосування. Рішення про відвід (самовідвід) приймається простою більшістю голосів. Голова або заступник голови, або член Вищої атестаційної комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі у голосуванні.

9. Висновки Вищої атестаційної комісії оформлюються протоколом з урахуванням результатів перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів, кандидатури яких розглядались на засіданні Вищої атестаційної комісії, та мають рекомендаційний характер для прийняття остаточного рішення Міністром оборони України.

Протокол засідання Вищої атестаційної комісії підписується головою та секретарем Вищої атестаційної комісії. У протоколі зазначається інформація про заперечення або окремі думки голови, заступників голови та членів Вищої атестаційної комісії з питань, які розглядаються на засіданні Вищої атестаційної комісії.

Протоколи засідань Вищої атестаційної комісії нумеруються та реєструються в Книзі обліку протоколів засідань Вищої атестаційної комісії та здаються до галузевого державного архіву Міністерства оборони України.

Витяги із протоколу засідання Вищої атестаційної комісії протягом трьох робочих днів надсилаються секретарем Вищої атестаційної комісії до відповідних служб персоналу.

10. Підготовка кандидатів, правильність оформлення щодо них відповідних документів, своєчасність подання їх для розгляду Вищою атестаційною комісією, а також організація подання кандидатур на розгляд засідання Вищої атестаційної комісії покладаються на керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України, керівників інших органів військового управління та Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яциновгору