Документ z0301-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.03.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2016  № 51


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2016 р.
за № 301/28431

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами), з метою удосконалення системи кадрового забезпечення Збройних Сил України військовослужбовцями та порядку прийому громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
01.02.2016  № 51


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2016 р.
за № 301/28431

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. У підпункті 1 пункту 1.5 розділу І слова “а також щодо відрядження до Верховної Ради України, місцевих рад депутатів, державних органів, установ та організацій із залишенням на військовій службі” замінити словами “відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних (освітніх) закладів, прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад із залишенням на військовій службі, а також подання на громадян при прийнятті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу”.

2. У розділі ІІ:

1) абзац третій пункту 2.3 після слів “за вчинення корупційного” доповнити словами “або військового адміністративного”;

2) в абзаці п’ятому пункту 2.12:

після слів “притягувався до кримінальної” доповнити словами “відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення”;

після слів “адміністративні корупційні” доповнити словами “та військові адміністративні”;

3) абзац перший пункту 2.15 викласти в такій редакції:

“2.15. Після отримання ступеня вищої освіти “бакалавр”, зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” зі студентами, які навчаються у вищих навчальних закладах за схемою підготовки “студент – курсант”, і курсантами, які навчаються для отримання ступеня вищої освіти “магістр”, а також після переведення на останній курс навчання з курсантами, які навчаються для отримання ступенів вищої освіти “бакалавр” або “молодший бакалавр” та які готуються для потреб Збройних Сил України, керівником військового навчального закладу укладаються контракти про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу або контракти про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, які набудуть чинності:”;

4) абзац четвертий пункту 2.18 після слів “(далі – Інструкція про проведення військово-професійної орієнтації)” доповнити словами “з урахуванням в умовах особливого періоду Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня”;

5) у пункті 2.20:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2.20. В обласних військових комісаріатах на підставі отриманих з військових частин, розташованих у районі відповідальності, Переліків посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом (додаток 5), проводяться такі заходи з відбору громадян на військову службу за контрактом:”;

в абзаці шістнадцятому слова “, у тому числі за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення” замінити словами “за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та військових адміністративних правопорушень”;

в абзаці двадцять восьмому слова “особовими справами та” виключити;

абзаци тридцять п’ятий – сороковий викласти в такій редакції:

“При успішних результатах відбору кандидатів на посади офіцерського складу командир військової частини направляє громадян до районних військових комісаріатів за місцем їх військового обліку з такими документами:

клопотання про прийняття громадянина на військову службу за контрактом, призначення на посаду осіб офіцерського складу та присвоєння у разі потреби військового звання;

картка професійного відбору кандидата (додаток 8);

два примірники контракту, підписані громадянином (додаток 1 до Положення);

результати здачі перевірних іспитів з індивідуальної підготовки.

Про своє рішення щодо відбору кандидата на посаду офіцерського складу командир військової частини не пізніше наступного робочого дня письмово доповідає посадовій особі, до номенклатури призначення наказом по особовому складу якої належить посада, на яку відібрано кандидата, та інформує Кадровий центр Збройних Сил України. Посадова особа, до номенклатури призначення наказом по особовому складу якої належить посада, на яку відібрано кандидата, розглядає порушене командиром військової частини питання та протягом п’яти робочих днів інформує Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України про доцільність комплектування посади відібраним кандидатом.”;

доповнити пункт після абзацу сорокового новими абзацами сорок першим, сорок другим такого змісту:

“Районний військовий комісаріат протягом трьох робочих днів після прибуття кандидата до військового комісаріату опрацьовує подання (додаток 1) до прийняття на військову службу за контрактом і призначення громадянина на посаду офіцерського складу, послужну картку, в разі потреби атестацію на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу в порядку переатестації (додаток 9). Після опрацювання ці документи разом з отриманими з військової частини і від громадянина документами, визначеними пунктом 2.16 цього розділу, надсилаються до обласного військового комісаріату. Обласний військовий комісаріат перевіряє отримані документи та подає їх до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України. У Головному управлінні персоналу Генерального штабу Збройних Сил України з отриманням документів визначається відповідність кандидата вимогам до посади офіцерського складу та потреба в її комплектуванні з урахуванням пропозицій посадової особи, до номенклатури призначення наказом по особовому складу якої належить посада, на яку відібрано кандидата, та Кадрового центру Збройних Сил України. Після прийняття рішення керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України щодо комплектування посади офіцерського складу поданим кандидатом документи щодо прийому кандидата на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу подаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України. У Департаменті кадрової політики Міністерства оборони України готуються пропозиції для прийняття остаточного рішення і проект наказу Міністра оборони України по особовому складу про прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Рішення про прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу або рішення про відмову доводиться до командира військової частини, який відібрав кандидата на заміщення посади, та до районного військового комісаріату, який безпосередньо доводить таке рішення до громадян.

Громадяни з вищою освітою, які виявили бажання навчатись за державним замовленням за програмою підготовки офіцерів запасу, звертаються із заявою до керівника військового навчального закладу, де здійснюється ця підготовка. Керівник військового навчального закладу направляє цих громадян до районних військових комісаріатів за місцем їх проживання чи перебування, де проводиться медичне обстеження і професійно-психологічний відбір у порядку, визначеному цим пунктом Інструкції. За результатами медичного обстеження і професійно-психологічного відбору керівник військового навчального закладу приймає рішення про допуск громадянина до участі в конкурсному відборі на навчання на курсі підготовки офіцерів запасу за державним замовленням. Перед початком цієї підготовки з громадянином укладається контракт про навчання за державним замовленням та контракт про проходження військової служби на посадах офіцерського складу після завершення навчання. Проекти наказів Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант громадянам, які за державним замовленням навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу, прийняття їх на військову службу за контрактом та призначення на посади офіцерського складу, а також облікові документи опрацьовуються у військових навчальних закладах, де здійснювалась ця підготовка, та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску. Накази Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання, прийняття на військову службу за контрактом і призначення на посади громадян, які за державним замовленням навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу, доводяться до районних військових комісаріатів за місцем проживання чи перебування цих громадян. Районні військові комісаріати забезпечують направлення громадян до місць проходження військової служби згідно з наказами Міністра оборони України.”.

У зв’язку з цим абзаци сорок перший – сорок четвертий уважати відповідно абзацами сорок третім – сорок шостим.

3. У пункті 3.20 розділу ІІІ:

абзаци другий – одинадцятий викласти в такій редакції:

“Медичний огляд і професійний відбір проводяться:

громадян – при відповідному військовому комісаріаті за місцем проживання чи перебування;

військовослужбовців – у військовій частині та у військовому госпіталі за направленням з військової частини, куди особа буде прийнята на військову службу або буде призначена на посаду, передбачену штатом воєнного часу.

У військовій частині визначається відповідність громадянина вимогам до посади, на яку він буде призначений. Ця відповідність встановлюється за підсумками професійно-психологічного відбору та здачі особою, яка має спеціальне звання або класний чин, перевірних іспитів з індивідуальної підготовки, за результатами перевірки рівня фізичної підготовки або за підсумками виконання бойових завдань та досвіду служби в умовах особливого періоду. За результатами проведених заходів із встановлення цієї відповідності командиром військової частини надсилаються такі документи:

рапорт громадянина про прийняття на військову службу або рапорт командира військової частини про необхідність призначення військовослужбовця на вищу посаду, передбачену штатом воєнного часу;

подання на військовослужбовця або клопотання про прийняття громадянина на військову службу за контрактом та (або) призначення на військову посаду та присвоєння військового звання;

атестація на присвоєння військовослужбовцю офіцерського військового звання у порядку переатестації за формою, визначеною в додатку 8 до цієї Інструкції;

два примірники контракту, підписані громадянином (у разі прийняття на військову службу за контрактом);

завірені в установленому законодавством порядку документи про присвоєння спеціального звання чи класного чину;

результати здачі перевірних іспитів з індивідуальної підготовки, картка професійного відбору кандидата (додаток 8), висновок лікарської комісії (у разі прийняття на військову службу за контрактом);”;

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом дванадцятим такого змісту:

“послужна картка.”.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – вісімнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим – дев’ятнадцятим.

4. В абзаці третьому пункту 4.31 розділу ІV:

слова “про адміністративне корупційне правопорушення за фактом вчиненого військовослужбовцем корупційного правопорушення” замінити словами “про адміністративне правопорушення за фактом вчиненого військовослужбовцем корупційного або військового адміністративного правопорушення”;

після слів “у справі про адміністративне корупційне” доповнити словами “або військове адміністративне”.

5. Абзац перший пункту 6.14 розділу VІ викласти в такій редакції:

“6.14. Студенти військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які навчаються за схемою “студент – курсант”, після отримання ступеня вищої освіти “бакалавр”, зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” і переведення в статус курсанта укладають контракти про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, які набирають чинності з дати присвоєння первинного офіцерського звання.”.

6. У розділі VІІ:

1) в абзаці першому пункту 7.35 слова “та щорічного оцінювання” замінити словами “, щорічного оцінювання та службової характеристики”;

2) у пункті 7.36:

слова “або комплексного оцінювання” замінити словами “, комплексного оцінювання або службової характеристики”;

слово “термін” замінити словом “строк”;

3) пункти 7.37, 7.38 викласти в такій редакції:

“7.37. Після доведення атестаційних висновків і рішення посадової особи, яка затверджує службову характеристику, військовослужбовець ставить підпис у всіх примірниках атестації або в оцінній картці, а також у службовій характеристиці.

7.38. Скарга на порушення порядку періодичного атестування та комплексного оцінювання, необ’єктивність змісту, висновків та рекомендацій, викладених в атестації, оцінній картці або службовій характеристиці, подається не пізніше ніж через два місяці після ознайомлення військовослужбовця з атестацією, оцінною карткою або службовою характеристикою і розглядається в порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.”;

4) абзац перший пункту 7.40 викласти в такій редакції:

“7.40. Рішення за скаргою щодо щорічного оцінювання або службової характеристики приймає прямий начальник військовослужбовця, який не брав участі в їх складанні. У разі визнання скарги обґрунтованою складається нова оцінна картка або службова характеристика військовослужбовця.”.

7. Абзац четвертий пункту 12.10 розділу XIІ викласти в такій редакції:

“Заохочення військовослужбовців іншими відзнаками Міністерства оборони України здійснюється у порядку, встановленому Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 11 березня 2013 року № 165, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 року за № 484/23016.”.

8. Абзац шостий пункту 14.10 розділу XIV викласти в такій редакції:

“Військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, підлягають звільненню з військової служби. Військовослужбовці військової служби за контрактом та кадрової військової служби, які досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, підлягають звільненню з військової служби за віком або продовжують проходження військової служби у порядку, визначеному частиною другою статті 22 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та розділом XI Положення.”.

9. У примітці 1 до додатка 11 слова і цифри “строки перебування на посадах визначаються наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року № 37/51 “Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 162/26607” замінити словами і цифрою “строк перебування на посаді встановлюється 5 років”.

Директор
Департаменту кадрової
політики Міністерства
оборони України
О.В. Яциновгору