Документ z0297-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.04.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2019  № 942/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2019 р.
за № 297/33268

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 року № 1704/5

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про очищення влади» НАКАЗУЮ:

1. Пункт 2 наказу Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 року № 1704/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за № 1280/26057 (зі змінами), викласти в такій редакції:

«2. Функції держателя Реєстру покласти на Департамент з питань люстрації.».

2. Затвердити Зміни до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 року № 1704/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за № 1280/26057 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту з питань люстрації (Задорожна А.П.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» протягом шести місяців з дня набрання чинності цим наказом в межах компетенції вжити заходів для забезпечення його реалізації.

5. Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.) довести цей наказ до відома керівників головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Петухова С.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства
«Національні інформаційні системи»
С.С. Лур’є


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
25 березня 2019 року № 942/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2019 р.
за № 297/33268

ЗМІНИ
до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

1. У розділі I:

1) у пункті 3:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«обробки відомостей про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;».

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзац третій викласти в такій редакції:

«подання на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком;»;

в абзаці четвертому слова «здійснення нагляду за додержанням вимог і застосування законів» замінити словами «здійснення його повноважень»;

2) пункти 8, 9 викласти в такій редакції:

«8. Реєстраторами Реєстру (далі - Реєстратор) є:

працівники самостійного структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до основних завдань якого відноситься забезпечення формування та ведення Реєстру, уповноважені на внесення до Реєстру та вилучення з нього відомостей про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», а також формування та надання витягів з Реєстру у порядку, визначеному цим Положенням;

працівники головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, уповноважені на формування та надання витягів з Реєстру у порядку, визначеному цим Положенням.

9. Реєстратори в межах своєї компетенції вносять до Реєстру та вилучають з нього у порядку, визначеному цим Положенням, відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», надають інформацію з Реєстру у випадках, визначених частиною другою статті 7 Закону України «Про очищення влади», виконують інші функції, передбачені цим Положенням.»;

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Доступ до Реєстру Реєстраторів здійснюється з використанням ідентифікаторів доступу, що надаються адміністратором Реєстру на підставі відповідних договорів, а також з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, що є сумісними з програмним забезпеченням Реєстру.

Отримання кваліфікованого електронного підпису у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг здійснюється самостійно.».

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

в абзаці другому:

слово «Держателя» замінити словом «Реєстратора»;

слово «інформації» замінити словом «відомостей»;

доповнити абзац словами «у зв’язку із застосуванням такої заборони»;

в абзаці третьому:

слово «Держателя» замінити словом «Реєстратора»;

доповнити абзац словами «разом з відомостями про звільнення особи з посади»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«надходження до Реєстратора від Державної судової адміністрації електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, щодо осіб, зазначених у частині четвертій статті 1 Закону України «Про очищення влади», та відомостей про особу, передбачених пунктом 4 цього розділу.»;

абзаци п’ятий, шостий виключити;

2) у пункті 4:

абзац п’ятий після слова «серія» доповнити словами «(за наявності)»;

абзац шостий після слів «платника податків» доповнити словами «(за наявності)»;

3) пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

«5. Підставою для вилучення з Реєстру відомостей про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», є надходження до Реєстратора:

обґрунтованого рішення про скасування результатів перевірки, яке свідчить про відсутність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, визначених статтею 1 Закону України «Про очищення влади», від органу, який проводив перевірку;

відповідного судового рішення, яке набрало законної сили;

відповідних документів про смерть особи, відомості щодо якої внесені до Реєстру;

інші випадки, визначені законом.

6. У разі виявлення органом, який надіслав інформацію, або особою стосовно себе помилок у відомостях, що містяться у Реєстрі, такий орган або особа письмово звертається до Реєстратора, який вживає заходів щодо перевірки інформації та у разі підтвердження факту помилки здійснює заходи щодо її усунення протягом десяти робочих днів, про що письмово повідомляє заявника.».

3. У розділі III:

1) пункти 1-3 викласти в такій редакції:

«1. Інформація з Реєстру щодо наявності або відсутності відомостей про особу в Реєстрі надається у формі витягу.

2. Витяг з Реєстру - документ, який свідчить про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі, створений за формою згідно з додатками 1, 2 до цього Положення.

3. Витяг з Реєстру надається безоплатно:

Самостійним структурним підрозділом Міністерства юстиції України, до основних завдань якого відноситься забезпечення формування та ведення Реєстру, протягом п’яти робочих днів на підставі письмового запиту Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі протягом п’яти робочих днів на підставі письмового запиту фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо себе, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокурора про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Запит про надання інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», подається за формою, визначеною у додатку 3 до цього Положення. До запиту додаються копії паспорта громадянина України зразка 1994 року або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1 та документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копії сторінок паспорта громадянина України зразка 1994 року - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України), особи, щодо якої подається запит.»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Пошук у Реєстрі з формуванням витягу здійснюється за такою сукупністю відомостей про особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), місце народження, число, місяць, рік народження.»;

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Витяг на підставі письмового запиту Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України надається в одному примірнику на бланку Міністерства юстиції України за підписом заступника Міністра з питань європейської інтеграції або керівника самостійного структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до основних завдань якого відноситься забезпечення формування та ведення Реєстру.

Витяг на підставі письмового запиту державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокурора, фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо себе надається на бланках головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі в одному примірнику за підписом керівника або заступника керівника головного територіального управління юстиції відповідно до розподілу функціональних обов’язків.»;

4) пункти 10-13 виключити.

У зв’язку з цим пункт 14 вважати пунктом 10;

5) у пункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

«10. Безоплатний цілодобовий доступ до відомостей з Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України шляхом пошуку, перегляду з можливістю роздрукування інформації, що свідчить про наявність у Реєстрі відомостей про особу, щодо якої застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (або про відсутність відомостей щодо особи), яка містить:»;

абзаци шостий, сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

абзац шостий після слів «Відомості про осіб,» доповнити словом «які».

4. Пункти 2, 3 розділу IV викласти в такій редакції:

«2. Відповідальними за повноту та достовірність відомостей в документах, поданих для внесення до Реєстру, є особи, які надали ці документи.

3. За відповідність відомостей, внесених до Реєстру, наданим документам відповідає Реєстратор.».

5. У додатках до Положення:

1) у додатку 3:

у відмітці слова «(пункти 3, 12 розділу III)» замінити словами «(пункт 3 розділу III)»;

слова «інформаційна довідка» виключити;

2) додатки 4, 5 виключити.

Директор Департаменту
з питань люстрації


А. Задорожнавгору