Документ z0295-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.04.2019. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
22 лютого 2019 року № 446


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2019 р.
за № 295/33266

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів

1. У Положенні про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 травня 1994 року № 73, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 липня 1994 року за № 146/355:

1) у розділі 1:

у пунктах 1.1, 1.2, 1.5-1.8 слова «лікарі (провізори) - спеціалісти», «лікарі (провізори)» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «провізори-спеціалісти», «провізори» у відповідних відмінках і числах;

у пункті 1.4 слова «практичну клінічну підготовку лікарів (провізорів)» замінити словами «практичну підготовку провізорів»;

абзац другий пункту 1.9 викласти у такій редакції:

«Особи, які не набрали необхідної кількості балів з відповідної провізорської кваліфікаційної категорії, проходять комп’ютерний контроль рівня знань на категорію, якій відповідає набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката провізора-спеціаліста, що дає право продовжувати обіймати посаду провізора-спеціаліста з певної провізорської спеціальності.»;

2) у розділі 2:

у підпунктах 2.3.2, 2.3.4-2.3.6 пункту 2.3, у пункті 2.5 слова «лікар (провізор)» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словом «провізор» у відповідних відмінках і числах;

пункт 2.4 після слова «відповідної» доповнити словом «провізорської»;

підпункт 2.4.1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.4.2-2.4.4 вважати відповідно підпунктами 2.4.1-2.4.3;

у підпунктах 2.4.2 та 2.4.3 слова «лікар (провізор)» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словом «провізор» у відповідних відмінках і числах;

3) у пунктах 3.2-3.4 розділу 3 слова «лікарі (провізори)» в усіх відмінках і числах замінити словом «провізори» у відповідних відмінках і числах;

4) у додатках до Положення:

у додатку 1:

у назві слова «лікарів (провізорів)» замінити словом «провізорів»;

у таблиці:

у позиції 14 слова «нових методів діагностики, лікування,» виключити;

у позиції 17 слова «Заслужений лікар України,» виключити;

у позиції 18 слова «, Відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства охорони здоров’я України - нагрудним знаком «Хрест Пантелеймона Цілителя» виключити;

слова «лікарській (провізорській)» замінити словом «провізорській»;

у додатку 2:

преамбулу до Протоколу викласти у такій редакції:

«засідання екзаменаційної комісії

____________________________________________________________________________
(назва закладу, в якому проводиться іспит)

від «___» ________20___ р. про складання заключного іспиту на передатестаційному циклі зі спеціальності _________________________________________________________ »;

у графі 2 таблиці слова «лікаря (провізора)» замінити словом «провізора».

2. У Положенні про післядипломне навчання лікарів (провізорів), затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 року № 166, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за № 113:

1) у розділі 1:

пункт 1.8 розділу 1 викласти у такій редакції:

«1.8. Навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення розробляються інститутами (факультетами) удосконалення лікарів (провізорів) самостійно та затверджуються Вченою радою інституту (факультету).

Навчальні плани і програми курсів інформації і стажування розробляються фахівцями установ, на базах яких проводяться курси, із залученням до роботи головних спеціалістів і затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.»;

2) у розділі 2:

у пункті 2.1:

підпункт 2.1.1 викласти у такій редакції:

«2.1.1. Спеціалізація - набуття лікарем або провізором спеціальності, передбаченої Номенклатурою лікарських спеціальностей, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, та Номенклатурою провізорських спеціальностей, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240.»;

абзац другий підпункту 2.1.2 викласти в такій редакції:

«Порядок підготовки фахівців в інтернатурі визначається Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 року № 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 грудня 1996 року за № 696/1721.»;

абзац другий підпункту 2.1.5 викласти в такій редакції:

«Атестація проводиться в комісіях, що створюються в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів), які здійснюють підготовку та перепідготовку лікарських і фармацевтичних кадрів згідно з Порядком проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 та Положенням про порядок проведення атестації провізорів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240. Лікар (провізор) - спеціаліст одержує сертифікат встановленого зразка на самостійну роботу за фахом.»;

у пункті 2.2:

підпункт 2.2.4 викласти в такій редакції:

«2.2.4. На тематичне удосконалення провізори направляються за потреби в період між проходженням передатестаційних циклів.»;

підпункт 2.2.5 викласти в такій редакції:

«2.2.5. Передатестаційні цикли для провізорів проводяться в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів) згідно з Положенням про порядок проведення атестації провізорів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240.»;

3) у пункті 3.1 розділу 3 слова «та передатестаційні цикли» замінити словами «, передатестаційні цикли для провізорів»;

4) у розділі 4:

підпункт 4.3.2 пункту 4.3 після слів «передатестаційних циклах» доповнити словами «для провізорів»;

у підпунктах 4.3.3, 4.3.4, 4.5.1 слова «Головне управління учбових закладів, кадрів і науки Міністерства охорони здоров’я України» замінити словами «Міністерство охорони здоров’я України»;

5) пункт 5.5 у розділі 5 викласти в такій редакції:

«5.5. Матеріальне забезпечення слухачів циклів підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до законодавства.».

3. У Стандарті надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров’я України з атестації лікарів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 грудня 2011 року № 986, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за № 404/20717:

1) у розділі ІІІ:

абзац шостий викласти у такій редакції: «особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку»;

абзаци восьмий, дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом восьмим;

2) у розділі ІV:

у пункті 4.2:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

абзац другий викласти в такій редакції:

«розгляд документів, особистого освітнього портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку;».

4. У Положенні про порядок направлення на стажування лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх наступного допуску до лікарської діяльності, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 1993 року № 48, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 квітня 1993 року за № 19:

пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4. Після закінчення стажування лікарі проходять атестацію на визначення знань та практичних навичок з підтвердженням звання «лікар-спеціаліст» відповідно до підпунктів 2.1 та 2.3 Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446.

5. Лікарю, який успішно пройшов атестацію на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», закладом освіти видається сертифікат встановленого зразка (додаток 3 до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446).».

В.о. Генерального директора
Директорату науки, інновацій,
освіти та кадрівО.І. Ковальчуквгору