Документ z0295-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.01.2012, підстава - z0026-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.02.2005 N 124
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2005 р.
за N 295/10575
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ
N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
Про внесення змін та доповнень до наказу МВС
України від 25.03.2003 N 287 "Про затвердження
Правил прийняття до магістратур вищих
навчальних закладів МВС України"

Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про внутрішні війська Міністерства
внутрішніх справ України" ( 2235-12 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 20 січня 1998 року N 65 ( 65-98-п ) "Про
затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні
(ступеневу освіту)" Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу МВС України від 25.03.2003 N 287
( z0265-03 ) "Про затвердження Правил прийняття до магістратур
вищих навчальних закладів МВС України" (далі - наказ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2003 за
N 265/7586, такі зміни та доповнення:
1.1. У пункті 2.4 наказу слова "до 1 грудня" замінити словами
"до 1 жовтня".
2. Унести до Правил прийняття до магістратур вищих навчальних
закладів МВС України (далі - Правила), затверджених наказом МВС
України від 25.03.2003 N 287 ( z0265-03 ) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 04.04.2003 за N 265/7586, такі зміни
та доповнення:
2.1. У пункті 2.1.2 Правил ( z0265-03 ) слова "не менше 5
років" замінити словами "не менше 1 року".
2.2. У пункті 2.1.3 Правил ( z0265-03 ) слова "не менше 5
років" замінити словами "не менше 1 року".
2.3. Пункт 2.1.4 Правил ( z0265-03 ) після слів
"Правоохоронна діяльність" доповнити словом "Психологія".
2.4. Розділ 4 Правил ( z0265-03 ) доповнити пунктом 4.1.1
такого змісту: "4.1.1. Вступні іспити до магістратур проводити разом із
вступними іспитами абітурієнтів на перші курси вищих навчальних
закладів МВС України".
2.5. Додаток до пункту 3.4 Правил ( z0265-03 ) викласти в
новій редакції (додається).
3. Заступнику начальника Департаменту роботи з персоналом -
начальникові управління освіти та науки ДРП МВС України
генерал-майору міліції Підюкову П.П. забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України Фокіна О.О. та ДРП (Курко М.Н.)
МВС України.
5. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів
внутрішніх справ України.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра освіти
і науки України М.Ф.Степко

Додаток
до п. 3.4 Правил прийняття
до магістратур вищих
навчальних закладів МВС
України
( z0265-03 )
(у редакції наказу МВС
України
24.02.2005 N 124)

Рекомендація
__________________________________________________________________
(назва органу внутрішніх справ, вищого навчального закладу МВС
України)
Для вступу до магістратури _______________________________________
(назва вищого навчального закладу)
Навчання за ________________________ формою (денною, заочною),
Спеціальністю ___________________ і спеціалізацією _______________ __________________________________________________________________
Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові ________________, _________________________________________________________________,
(дата народження)
який (яка) обіймає посаду ________________________________________
Місце роботи _____________________________________________________
Характеристика (може бути викладена на окремому аркуші) __________ __________________________________________________________________
(відображення службової діяльності та фактичних
результатів роботи, наявність заохочень,
стягнень тощо) __________________________________________________________________
Освіта ___________________________________________________________
(назва навчального закладу, у якому році закінчив, за денною чи заочною формою, чи має диплом з відзнакою,
N диплома) __________________________________________________________________
Стаж роботи в ОВС ________________________________________________
Стаж практичної роботи ___________________________________________
Стаж роботи на посаді ____________________________________________
і зарахований(на) до кадрового резерву для прийняття на посаду __________________________________________________________________
(указати N наказу, дату зарахування до резерву)
Після успішного закінчення магістратури __________________________
(назва навчального закладу) _____________________________________________ випускник(ниця) буде
призначений(на) на посаду ________________________________________
(указати на яку конкретну посаду буде
призначено працівника)
Рекомендація є підставою для персонального розподілу випускника
(- ниці) на зазначену в ній посаду.
Керівник структурного підрозділу
МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, ректор
вищого навчального закладу МВС
України, що надає рекомендацію Погоджено * _______________________________ _______________________________
(посада, звання, прізвище, (керівник органу (підрозділу)
ім'я та по батькові) за місцем персонального _______________________________ _______________________________
розподілу випускника) _______________________________ _______________________________
М.П. Підпис ______________ М.П. Підпис _____________
Дата ________________ Дата _______________
_______________
* Погоджується тільки стосовно випускників вищих навчальних
закладів МВС України (далі ВНЗ), які навчаються на відмінно та
рекомендовані вченими радами ВНЗ на навчання в магістратурі.
Начальник ДРП МВС України
генерал-майор міліції М.Н.Курковгору