Про затвердження Порядку експертної оцінки нематеріальних активів
Фонд державного майна, ДКНТ України; Наказ, Порядок від 27.07.1995969/97
Документ z0292-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.08.2013, підстава - z1045-13

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
Н А К А З
N 969/97 від 27.07.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 серпня 1995 р.
за N 292/828
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 775/685 ( z1045-13 ) від 05.06.2013 }
Про затвердження Порядку експертної
оцінки нематеріальних активів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
18.01.95 р. N 36 ( 36-95-п ) "Про затвердження Методики оцінки
вартості об'єктів приватизації", Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок експертної оцінки нематеріальних
активів, що додається.
Голова Фонду державного майна Ю.І.Єхануров
Голова Державного комітету
з питань науки і технологій С.М.Рябченко
Затверджено
наказом Фонду державного
майна України та Державного
комітету з питань науки і
технологій
від 27 липня 1995 року
N 969/97
Порядок
експертної оцінки нематеріальних активів
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Методики оцінки
вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 18 січня 1995 року N 36 ( 36-95-п ). 2. Експертна оцінка нематеріальних активів відповідно до
цього Порядку проводиться щодо об'єктів приватизації незалежно від
галузі господарства, до якої вони належать, у разі створення на їх
основі акціонерних товариств. Рішення про експертну оцінку
нематеріальних активів приймає комісія по приватизації
(корпоратизації). 3. Експертній оцінці згідно з цим Порядком підлягають
нематеріальні активи, не відображені в балансі підприємства. 4. Нематеріальні активи, перелічені в пункті 8, підлягають
інвентаризації відповідно до пункту 21 Положення про
інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а
також майна державних підприємств та організацій, яке передається
в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 1993 року N 158 ( 158-93-п ). 5. Нематеріальні активи, перелічені в пунктах 9, 10, 11 цього
Положення, оцінюються комісією по приватизації (корпоратизації).
За рішенням органу приватизації в окремих випадках для експертної
оцінки вартості нематеріальних активів, перелічених в пунктах
8-11 цього Порядку, можуть залучатися експерти відповідно до
Положення про порядок проведення експертної оцінки державного
майна України від 2 лютого 1995 року N 100 ( z0074-95 ). 6. У разі виявлення нематеріальних активів, що згідно з
законодавством не підлягають приватизації, орган приватизації
вирішує питання вилучення їх вартості із вартості цілісного
майнового комплексу для вирішення організаційно-правових питань їх
використання.
II. Види та характеристики нематеріальних активів
7. Нематеріальні активи - об'єкти права інтелектуальної
власності, інші об'єкти права власності та користування. 8. До нематеріальних активів - об'єктів права інтелектуальної
власності, належать: 8.1. Право власності на винахід. Право власності на винахід засвідчується патентом. Об'єктом
винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам
мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини); спосіб. 8.2. Право власності на корисну модель. Право власності на корисну модель засвідчується патентом.
Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання
пристрою. 8.3. Право власності на промисловий зразок. Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.
Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи
разфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
ергономічних потреб. 8.4. Право власності на знаки для товарів і послуг. Право власності на знаки для товарів і послуг засвідчується
свідоцтвом. Об'єктом права власності на знак можуть бути словесні,
зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації,
виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. 8.5. Право власності на сорт рослин. Право власності на сорт засвідчується патентом. Патент на
сорт засвідчує авторство на сорт і виключне право на його
використання. Перелік родів і видів рослин, на сорти яких
видаються патенти, визначається Кабінетом Міністрів України. 8.6. Право власності на фірмове найменування. Юридична особа має своє найменування. Право і обов'язки
господарських організацій, пов'язані з користуванням фірмовим
найменуванням, виробничими марками і товарними знаками, що
визначаються діючим законодавством. 8.7. Право власності на програми для ЕОМ. Право на публікування, відтворювання, розповсюдження та інші
дії по введенню в господарський обіг сукупності даних та команд,
що призначені для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних
пристроїв з метою отримання певного результату. 8.8. Право власності на базу даних. Право на публікування, відтворювання, розповсюджування та
інші дії по введенню у господарський обіг сукупності даних
(статей, розрахунків, тощо), які систематизовані для пошуку і
обробки за допомогою ЕОМ. 8.9. Право власності на науково-технічну інформацію. Об'єктом науково-технічної інформації можуть бути: результати
науково-технічних, виробничих робіт та іншої науково-технічної
діяльності, що зафіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення,
використання та поширення. 9. До нематеріальних активів - об'єктів права користування
ресурсами природного середовища, належать: 9.1. Право користування земельною ділянкою. Право покупця на подальше господарське або інше використання
земельної ділянки. До цього права належить також право оренди
земельної ділянки. 9.2. Право користування надрами. Право користування надрами, у тому числі на розробку корисних
копалин. 9.3. Право на користування геологічною та іншою інформацією
про природне середовище. Право на використання геологічної, геоморфологічної та іншої
інформації про стан та можливості господарського використання
елементів природного середовища, природного середовища в цілому,
яка міститься в звітах, картах та інших матеріалах. 9.4. Право на користування іншими ресурсами природного
середовища. Право на використання водних, біологічних та інших ресурсів,
яке будь-яким чином впливає на рівень екологічної безпеки
життєдіяльності підприємства, населеного пункту, регіону, тощо. 10. До нематеріальних активів об'єктів права користування
економічними, організаційними та іншими вигодами, належать: 10.1. Економічні вигоди від користування монопольним
положенням ринку. Факт монопольного панування на ринку виробництва товарів та
здійснення послуг. Визначається на підставі інформації, наданої
Антимонопольним комітетом України. 10.2. Права на використання економічних та інших привілей. Право на користування податковими, господарськими та іншими
привілеями та користування майном. Визначаються на підставі
документів, що засвідчують ці права. Право користування
податковими привілеями визначається на підставі інформації,
наданої податковою інспекцією. 11. Гудвіл (ділова репутація) - комплекс заходів, спрямованих
на збільшення прибутку підприємств без відповідного збільшення
активних операцій, включаючи використання кращих управлінських
здібностей, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, послуг),
нові технології. При приватизації експертній оцінці підлягає лише
позитивна ділова репутація.
III. Способи експертної оцінки вартості
нематеріальних активів
12. Експертна оцінка вартості нематеріальних активів може
здійснюватися такими способами: - шляхом визначення сучасної вартості відтворення щодо
нематеріальних активів, які взяті на облік в результаті проведеної
інвентаризації на дату приватизації; - шляхом капіталізації прибутків для визначення сумарної
вартості нематеріальних активів, що не відображені в
бухгалтерському балансі на дату приватизації; - шляхом поєднання двох способів. 13. Експертна оцінка виявлених при інвентаризації
нематеріальних активів при прийнятті їх на облік, на підставі п.17
Положення про інвентарізацію майна державних підприємств, що
приватизуються, а також майна державних підприємств та
організацій, яке передається в оренду ( 158-93-п ), здійснюється
комісією по інвентаризації об'єкта приватизації відповідно до їх
сучасної вартості відтворення. 14. Експертна оцінка вартості нематеріальних активів, що не
відображені в бухгалтерському балансі об'єкта приватизації,
здійснюється за формулою:
Пп
Вна = ————————— - Вб , Ск
де: Вна - вартість нематеріальних активів, не відображених в
балансі, млн. крб.;
Пп - балансовий прибуток об'єкта приватизації після
вирахування податку на прибуток за перше півріччя 1995 року з
урахуванням помісячної індексації, млн.крб.;
Ск - ставка капіталізації, яка дорівнює 0,12;
Вб - вартість цілісного майнового комплексу, що
визначається за балансом, складеним на дату приватизації,
млн. крб. Врахуванню підлягає лише позитивне значення Вна. 15. Помісячна індексація балансового прибутку об'єкта
приватизації за перше півріччя 1995 року проводиться за формулою:
Пп=П1*К1+П2*К2+П3*К3+П4*К4+П5*К5+П6*К6;
де: П1 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на
прибуток за січень 1995 року;
П2 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на
прибуток за лютий 1995 року;
П3 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на
прибуток за березень 1995 року;
П4 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на
прибуток за квітень 1995 року;
П5 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на
прибуток за травень 1995 року;
П6 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на
прибуток за червень 1995 року;
К1 - добуток індексів інфляції за період від дати
приватизації до січня 1995 року;
К2 - добуток індексів інфляції за період від дати
приватизації до лютого 1995 року;
К3 - добуток індексів інфляції за період від дати
приватизації до березня 1995 року;
К4 - добуток індексів інфляції за період від дати
приватизації до квітня 1995 року;
К5 - добуток індексів інфляції за період від дати
приватизації до травня 1995 року;
К6 - добуток індексів інфляції за період від дати
приватизації до червня 1995 року. 16. Визначена експертним шляхом вартість нематеріальних
активів, не відображених в балансі, додається до державної частки
в статутному фонді акціонерного товариства. У разі, якщо серед
нематеріальних активів, перелічених в пунктах 9-11 цього Порядку
виявлені активи, що придбані за рахунок власних коштів орендаря,
вони підлягають інвентаризації і оцінці відповідно до п.13 цього
Порядку. 17. Визначена відповідно до п.14 та п.15 цього Порядку
вартість нематеріальних активів, не відображених в балансі,
записується в рядок 15.1 акта оцінки вартості цілісного майнового
комплексу та в рядок 20.1 акта оцінки вартості майна орендного
підприємства. 18. Подальше врахування в бухгалтерському обліку визначеної
вартості нематеріальних активів, що міститься в акті оцінки,
здійснюється відповідно до Порядку відображення в бухгалтерському
обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією і орендою
державних підприємств, який затверджений наказом Міністерства
фінансів України від 16.12.93 року N 109 ( z0200-93 ). 19. У випадку прийняття рішення про експертну оцінку
нематеріальних активів, дооцінка статутного фонду створюваного
акціонерного товариства на суму, що враховує потенційну
прибутковість, не проводиться.вгору