Документ z0291-96, поточна редакція — Редакція від 18.11.2005, підстава - z1349-05

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 85 від 29.02.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 червня 1996 р.
vd960229 vn85 за N 291/1316

Про затвердження Порядку проведення атестації
виробництва спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстандарту
N 348 ( z0510-96 ) від 20.08.96
N 968 ( z0851-98 ) від 10.12.98
Наказом Державного комітету з питань технічного
регулювання та споживчої політики
N 302 ( z1349-05 ) від 17.10.2005 )
( У тексті наказу та Порядку слова "Закону України "Про
державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями
та тютюновими виробами" замінено словами "Закону
України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів" згідно з Наказом
Державного комітету з питань технічного регулювання
та споживчої політики N 302 ( z1349-05 ) від
17.10.2005 )

На виконання статті 8 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР )
та забезпечення перереєстрації ліцензій, виданих на цю діяльність,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення атестації виробництва спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, що додається.
2. Директорам територіальних центрів стандартизації,
метрології та сертифікації: - терміново довести затверджений Порядок до зацікавлених
підприємств, організацій та установ, а також суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форм власності;
( Абзац третій пункту 2 вилучено на підставі Наказу
Держстандарту N 968 ( z0851-98 ) від 10.12.98 )
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України - Верещагу Є.М.
Голова Держстандарту України Т.М.Кисільова
Затверджено
наказом Держстандарту України
від 29 лютого 1996 року N 85
Порядок
проведення атестації виробництва спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
( У тексті Порядку слова "Державний комітет України по
стандартизації, метрології та сертифікації" у всіх
відмінках замінено словами "Держспоживстандарт
України" у відповідному відмінку, слово
"Держспецмонополії" замінено на "ДААК ДПА України"
згідно з Наказом Державного комітету з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 302
( z1349-05 ) від 17.10.2005 )
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює вимоги до проведення обов'язкової
атестації виробництва спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - виробів) в Україні
згідно з Законом України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ). 1.2. Вимоги цього документа обов'язкові для виконання
підприємствами незалежно від форм власності під час підготовки до
атестації виробництва та її проведення. 1.3. Атестація виробництва виробів в Україні проводиться
органами Держспоживстандарту України - акредитованими в державній
системі сертифікації органами з сертифікації харчової продукції і
продовольчої сировини з обов'язковим залученням представників
Держспецмонополії України за їх поданням. ( Пункт 1.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держстандарту N 968 ( z0851-98 ) від
10.12.98 ) 1.4. Допускається за рішенням акредитованого органу з
сертифікації харчової продукції і продовольчої сировини
здійснювати атестацію виробництва виробів органом з сертифікації
систем якості, при цьому вся відповідальність за обгрунтованість
видачі атестата виробництва виробів залишається за органом з
сертифікації харчової продукції і продовольчої сировини. 1.5. Атестація виробництва виробів проводиться за ініціативою
підприємства, що їх виготовляє. 1.6. Атестація виробництва виробів здійснюється з метою
оцінки можливостей підприємства - виробника забезпечити їх
відповідність обов'язковим вимогам, що встановлені чинними
законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров'я
людей, охорони навколишнього природного середовища, а також
відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам. 1.7. Роботи з атестації виробництва виробів виконуються на
підставі господарських договорів. Вартість робіт за послуги з
атестації виробництва не повинна перевищувати фактичних витрат
виконавця та прибутку за рівнем рентабельності не більше тридцяти
відсотків. Кошти, витрачені заявником на атестацію виробництва,
відносяться ним на собівартість виробів.
2. Загальні вимоги до документації
виробництва, що атестується
2.1. Підприємство, що має намір атестувати виробництво
виробів, повинно мати комплект документації - нормативну і
технологічну та документацію, яка визначає склад виробів та інші
відомості щодо: - організації контролю якості виробів; - організації контролю за випуском виробів; - структури відповідальності виробничого персоналу за якість
виготовлення виробів та виконання робіт; - системи контролю якості в ході технологічного процесу,
включаючи контроль вихідних матеріалів та виробів; - системи контролю за внесенням змін до технічної
документації на вироби; - засобів вимірювань і контролю та випробувального
обладнання, що використовуються у виробництві виробів; - системи повірки засобів вимірювань і контролю та атестації
випробувального обладнання; - порядку формування та позначення партій виробів, що
випускаються, порядку формування та позначення виборок з них для
випробувань або контролю; - порядку реєстрації результатів випробувань та контролю,
складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань. 2.2. Орган з сертифікації, який проводить атестацію
виробництва, зобов'язаний протягом трьох днів з дня звернення
надати заявнику зразки заявки та анкети. 2.3. Підприємство, що має намір атестувати виробництво
продукції, здійснює контроль виробів та вхідних матеріалів (при
потребі) у власній або сторонній (за договором) випробувальній
(вимірювальній) лабораторії, яка акредитована відповідно до вимог
статті 32 Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ). ( Пункт 2.3 в редакції Наказу
Держстандарту N 968 ( z0851-98 ) від 10.12.98 )
3. Порядок здійснення робіт з атестації виробництва
3.1. Здійснення робіт з атестації виробництва виробів
передбачає виконання таких етапів: - подання заявки; - попереднє оцінювання; - перевірка виробництва.
3.2. Подання заявки 3.2.1. Для проведення атестації підприємство подає в орган з
сертифікації в двох примірниках заявку (додаток N 1) та анкету
(додаток N 2), а також в одному примірнику документи, зазначені в
анкеті. 3.2.2. Анкета розробляється підприємством-виробником (далі -
підприємство) виробів. 3.2.3. Анкета призначена для забезпечення підприємствами
органів Держспоживстандарту України документально оформленими та
офіційно поданими описами виробництва виробів. 3.2.4. Анкету складають на виробництво одного конкретного
виробу або на виробництво кількох технологічно подібних виробів. Технологічно подібними є вироби, що випускаються одним
підприємством з використанням одних і тих самих матеріалів та
технологій. Марки цих виробів повинні мати власні позначення. 3.2.5. В анкеті допускається посилання на стандарти,
технологічні та інші документи щодо конкретного виробу та на
нормативні документи щодо складових компонентів, вихідних
матеріалів, речовин і т.ін.
3.3. Попереднє оцінювання 3.3.1. Попередня оцінка анкети та документів виконується
комісією експертів у погоджені строки. Склад комісії експертів
затверджується керівником органу з сертифікації харчової продукції
і продовольчої сировини. 3.3.2. Попередня оцінка анкети і документів повинна
передбачати: а) перевірку відповідності показників і характеристик
виробів, установлених технічною документацією, вимогам стандартів
та інших нормативних документів, що поширюються на вироби та
технологічні процеси їх виготовлення; б) оцінку усіх контрольних операцій і випробувань,
передбачених технологічною документацією, для забезпечення
певності у відповідності виробів, що випускаються, вимогам
стандартів, що на них поширюються; в) перевірку наявності системи контролю якості виготовлення в
ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів і
виробів; г) перевірку наявності системи метрологічного забезпечення
засобів вимірювань, контролю та випробувань, які застосовуються. 3.3.3. Комісія експертів може, у разі необхідності,
затребувати від підприємства інші відомості, якщо вони потрібні
для попередньої оцінки. 3.3.4. За результатами попередньої оцінки в термін до 10 днів
з дня одержання заявки, комісією складається висновок про
готовність підприємства до атестації та доцільність проведення
подальших робіт. Висновок підписує керівник комісії експертів.
3.4. Перевірка виробництва 3.4.1. Об'єктами перевірки виробництва є: 1) визначеність відповідальності виробничого персоналу за
якість виробів, що випускаються, та за виконання робіт; 2) організація і функціонування системи технічного контролю; 3) стан вхідного контролю сировини, матеріалів і виробів; 4) контроль додержання технологічних процесів; 5) стан метрологічного забезпечення; 6) оснащення випробувальної лабораторії; 7) стан обладнання виробничих приміщень; 8) забезпечення умов зберігання, пакування та маркування; 9) наявність протоколів випробування виробів, в тому числі
випробувань з метою сертифікації, якщо вироби підлягають в Україні
обов'язковій сертифікації (якщо підприємство до моменту проведення
атестації проводило виробництво продукції); ( Підпункт 9 пункту
3.4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту N 968
( z0851-98 ) від 10.12.98 ) 10) наявність дозволів санітарно-епідеміологічної служби та
органів державного пожежного нагляду стосовно виробництва виробів
на підприємстві. 3.4.2. Основним завданням перевірки виробництва є оцінка
відповідності інформації, що міститься в анкеті і представлених
документах, фактичному стану безпосередньо на підприємстві. 3.4.3. Перевірка здійснюється комісією експертів, яка
призначається керівником органу з сертифікації харчової продукції
і продовольчої сировини. 3.4.4. Перед початком роботи комісії експерти разом з
керівником підприємства: - розглядають мету та завдання перевірки; - установлюють форми спілкування між членами комісії,
керівництвом та персоналом підприємства. 3.4.5. За результатами перевірки об'єктів виробництва, що
наведені у пп.2.3. та 3.4.1. цього Порядку, комісія складає акт,
який містить аналіз результатів перевірки та обгрунтовані
висновки. Акт підписують члени комісії і затверджує керівник
органу з сертифікації харчової продукції і продовольчої сировини.
З актом знайомиться керівник підприємства. 3.4.6. На підставі позитивних висновків комісії орган з
сертифікації харчової продукції і продовольчої сировини оформляє
атестат виробництва за формою додатка N 3, реєструє його в Реєстрі
державної системи сертифікації і видає підприємству. 3.4.7. Атестат виробництва, виданий за цим Порядком, є
чинним протягом дії ліцензії на право виробництва спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів. ( Пункт 3.4.7 в редакції Наказу Держкомстандарту N 348
( z0510-96 ) від 20.08.96 )
4. Апеляції
4.1. У разі незгоди з висновками комісії експертів, за якими
неможливо атестувати виробництво, підприємство має право в
місячний термін надіслати органу з сертифікації харчової продукції
і продовольчої сировини заяву (апеляцію). Залежно від
обгрунтованості цієї заяви може бути призначена повторна перевірка
виробництва іншим складом експертів. Про своє рішення орган з
сертифікації повідомляє заявнику протягом 10 днів з дня одержання
заяви. У разі незгоди з висновками комісії після повторної
перевірки, підприємство має право звернутися до
Держспоживстандарту України для остаточного вирішення питання про
атестацію виробництва. 4.2. Повторна перевірка проводиться у відповідності з цим
Порядком.
Додаток N 1
до Порядку проведення атестації
виробництва спирту етилового,
коньячного і плодового та
алкогольних напоїв
Заявка
на проведення атестації виробництва
__________________________________________________________________
(назва підприємства, далі - заявник, код ЄДРПОУ, та його адреса)
Просить __________________________________________________________
( назва органу з сертифікації продукції)
Провести атестацію виробництва ___________________________________ _________________________________________________________________,
(назва та позначення продукції) яке забезпечує його (її) бездефектний випуск за вимогами _________ __________________________________________________________________
(позначення та назви нормативних документів на продукцію) в ________________________________________________________________
(термін проведення атестації)
Заявник згоден сплатити витрати, пов'язані з атестацією
виробництва та видачею атестата.
Додаток: Перелік вихідних матеріалів.
Директор ___________________ __________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 968 ( z0851-98 ) від 10.12.98 )
Додаток N 2
до Порядку проведення атестації
виробництва спирту етилового,
коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових
виробів
Анкета з атестації виробництва
__________________________________________________________________
(назва підприємства-виробника)
1. Технічна документація: ________________________________________
(позначення та назви стандартів на вироби; __________________________________________________________________
позначення і назви технічних умов на вироби, номери і дати їх __________________________________________________________________
державної реєстрації в територіальному центрі стандартизації, _________________________________________________________________.
метрології і сертифікації)
2. Технологічна документація: ____________________________________
(позначення і повні назви __________________________________________________________________
технологічних інструкцій на всю номенклатуру виробів, що __________________________________________________________________
випускаються виробництвом, яке атестується)
3. Стандарти підприємства, інструкції, методики: _________________
(позначення і __________________________________________________________________
назви документів, за якими на підприємстві виконуються роботи __________________________________________________________________
щодо: проведення періодичних випробувань; класифікації дефектів; __________________________________________________________________
контролю точності обладнання; організації повірки і атестації __________________________________________________________________
засобів вимірювань, контролю та випробувань; організації та __________________________________________________________________
порядку здійснення технічного контролю; застосування статистичних __________________________________________________________________
методів контролю; приймально-здавальних випробувань; контролю __________________________________________________________________
технологічної дисципліни; технічного обслуговування і ремонту __________________________________________________________________
обладнання; реєстрації та обліку дефектів; аналізу причин _________________________________________________________________.
виникнення дефектів)
4. Кількість виготовленої продукції за останній рік: _________________________________________________________________.
(кількість в одиницях звітування)
5. Фактичні виробничі витрати і вихід готової продукції за
останній рік: _________________________________________________________________.
(у відсотках)
6. Структурна схема підприємства (включаючи основні та допоміжні
виробничі підрозділи, інженерні та адміністративні служби з
наведенням зв'язків між ними):
Директор ______________________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
(дата)
Додаток N 3
до Порядку проведення атестації
виробництва спирту етилового,
коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових
виробів
Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
(Держспоживстандарт України)
__________________________________________________________________
Система сертифікації УкрСЕПРО
Атестат виробництва
Зареєстрований в Реєстрі
Системи сертифікації
УкрСЕПРО
"___" _________ 199__ р.
N ______________________
Дійсний до
"___" _________ 199__ р. ________________________
Виданий __________________________________________________________
(назва підприємства та його адреса) код ОКПО Цей атестат засвідчує, що стан виробництва _______________________
(назва продукції, _________________________________________________________________,
тип, модель і т.ін.) що виготовляється відповідно до ________________________________ ______________________________
(назви та позначення нормативних ________________________________
документів, відповідно до яких ________________________________ ______________________________
виготовляється продукція) Код ОКП
забезпечує стабільність __________________________________________
(показники, характеристики, властивості __________________________________________________________________
продукції) Атестат виданий __________________________________________________
(назва органу з сертифікації, що видає атестат, __________________________________________________________________
його адреса, N атестата акредитації)
Керівник органу з сертифікації _________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 302 ( z1349-05 ) від 17.10.2005 )



вгору