Документ z0290-97, перша редакція — Прийняття від 11.07.1997
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 233 від 11.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 серпня 1997 р.
vd970711 vn233 за N 290/2094

Про затвердження форми Звіту про використання коштів
неприбуткових організацій і установ та порядку її
заповнення

Відповідно до підпункту 7.11.12 пункту 7.11 статті 7 Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 283/97-ВР ) та керуючись статтею 8 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Звіту про використання коштів
неприбуткових організацій і установ та порядок її заповнення, що
додається. 2. Заступнику начальника Головного управління прямих податків
П.А.Рогозі подати цей наказ та Порядок складання звіту про
використання коштів неприбуткових організацій і установ до
Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. 3. Начальнику управління справами В.В.Коваленку у 10-денний
термін з дня реєстрації цього наказу та Порядку складання звіту
про використання коштів неприбуткових організацій і установ в
Міністерстві юстиції України забезпечити їх тиражування та
надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 4. Управлінню масово-роз'яснювальної роботи забезпечити
публікацію Порядку складання звіту про використання коштів
неприбуткових організацій і установ у засобах масової інформації.
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Затверджено
наказом Державної податкової
адміністрації України від
11 травня 1997 року N 233
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 1997 р.
за N 290/2094
Порядок
складання звіту про використання коштів неприбуткових
організацій і установ
1. Порядок складання звіту про використання коштів
неприбуткових організацій і установ встановлено згідно із
підпунктом 7.11.12 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" (далі - Закон) ( 283/97-ВР ). 2. Звіт заповнюють неприбуткові установи і організації, які
є: - органами державної влади України, органами місцевого
самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що
утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів; - благодійними фондами і благодійними організаціями,
створеними у порядку, визначеному законом для проведення
благодійної діяльності, в тому числі громадськими організаціями,
створеними з метою провадження екологічної, оздоровчої,
аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової
діяльності, творчими спілками, а також іншими юридичними особами,
діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами
відповідних законів; - пенсійними фондами, кредитними спілками, утвореними у
порядку, визначеному законом; - спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних
осіб, створеними для представлення інтересів засновників, що
утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не
проводять підприємницької діяльності, за винятком отримання
пасивних доходів; - релігійними організаціями, зареєстрованими у порядку,
передбаченому законом. 3. Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і
установ (далі - Звіт) (додається) заповнюється і подається до
державної податкової адміністрації за місцезнаходженням
неприбуткової організації або установи у терміни, передбачені
Законом для подання податкової декларації. 4. У формі Звіту наводяться всі передбачені показники. У
випадках незаповнення тієї чи іншої статті (рядка, графи) через
відсутність показників ця стаття (рядок, графа) прокреслюється. 5. Форма Звіту заповнюється в тисячах гривень з одним
десятковим знаком чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою
друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та іншими
засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом
установленого терміну зберігання звітності та запобігли би
внесенню несанкіонованих і непомітних виправлень. 6. Звіт складається із 4-х розділів. У розділі I "Доходи неприбуткової організації (установи)"
вказуються всі доходи, одержані неприбутковою організацією
(установою) у звітному періоді. У розділі II "Доходи, які звільняються від оподаткування"
неприбуткова організація (установа) вказує суми одержаних за
звітний період доходів, які відповідно до підпункту 7.11.2 пункту
7.11 статті 7 Закону звільнені для такої неприбуткової організації
(установи) від оподаткування. У розділі III "Сума доходу, що підлягає оподаткуванню" (рядок
31) указується сума доходу, одержаного неприбутковою організацією
(установою), що не звільняється від оподаткування для такої
неприбуткової організації і яка визначається як різниця між рядком
20 та рядком 30. У розділі IV "Використання коштів та майна" вказуються суми
коштів, використані неприбутковою організацією (установою) на
здійснення основної діяльності, визначеної у статутних документах,
а також суми коштів, використані у звітному періоді на цілі, що не
визначені у статутних документах.
7. У рядках Звіту відображаються. 7.1. У рядках 1 та 2 указуються відповідно суми коштів або
майна, одержані неприбутковою організацією (установою) як
безповоротна фінансова допомога або безплатні надходження. 7.2. У рядках 3 та 4 указуються відповідно суми коштів або
майна, що надійшли до неприбуткової організації (установи) як
добровільні пожертвування. 7.3. У рядках 5, 6, 7 та 8 указуються суми пасивних доходів,
одержані неприбутковою організацією (установою) у вигляді
дивідендів, процентів, роялті або страхових виплат і відшкодувань. 7.4. У рядках 9 та 10 указуються суми коштів або майна, які
надходять до органів державної влади України, органів місцевого
самоврядування та створених ними установ або організацій, що
утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів як компенсація
вартості отриманих державних послуг. 7.5. У рядку 11 указуються суми одержаних доходів органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від надання
державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів,
посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов'язковість придбання
яких передбачена законодавством). 7.6. У рядку 12 указується сума активів, переданих
неприбутковій організації (установі) іншими неприбутковими
організаціями (установами) відповідного виду в результаті їх
ліквідації. 7.7. У рядку 13 указуються суми доходів неприбуткової
організації (установи) від надання культових послуг. 7.8. У рядку 14 вказуються суми коштів, що надходять до
неприбуткової організації (установи) як разові або періодичні
внески її засновників. 7.9. Суми коштів, що надходять до кредитних спілок та
пенсійних фондів у вигляді внесків на додаткове пенсійне
забезпечення, відображаються у рядку 15, а внески, що надходять до
таких неприбуткових організацій (установ) на інші потреби,
передбачені законодавством, указуються у рядку 16. 7.10. У рядку 17 указуються доходи закладів освіти, охорони
здоров'я, архівних установ, а також бібліотек, які утримуються за
рахунок бюджету, одержані ними від надання платних послуг за
переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України. 7.11. У рядку 18 указуються доходи, отримувані відповідними
неприбутковими організаціями від діяльності, якщо таке отримання
дозволяється згідно з законодавством про такі неприбуткові
організації. Зазначені доходи підлягають оподаткуванню у
загальному порядку, передбаченому для платників податку. 7.12. У рядку 19 вказуються доходи, отримувані неприбутковою
організацією (установою) з інших джерел, ніж із тих, що вказані у
рядках 1-18. 7.13. У рядку 21 вказується сума доходів органів державної
влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними
установ або організацій, одержаних як компенсація вартості наданих
державних послуг. 7.14. У рядку 22 вказується сума коштів та майна, що надійшли
безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи
добровільних пожертвувань до: а) органів державної влади України, органів місцевого
самоврядування та створених ними установ або організацій; б) благодійних фондів і благодійних організацій, створених у
порядку, визначеному законом для проведення благодійної
діяльності, в тому числі громадських організацій, створених із
метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної,
культурної, освітньої та наукової діяльності, а також до творчих
спілок; в) релігійних організацій, зареєстрованих у порядку,
передбаченому законом. 7.15. У рядку 23 вказується загальна сума одержаних
неприбутковою організацією (установою) пасивних доходів, що
звільняються від оподаткування. 7.16. У рядку 24 указується сума доходів від надання
державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів,
посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов'язковість придбання
яких передбачена законодавством), перерахованих до відповідних
бюджетів. 7.17. У рядку 25 указується сума доходів, отриманих
благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у
порядку, визначеному законом для проведення благодійної
діяльності, в тому числі громадськими організаціями, створеними з
метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної,
культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчими
спілками від проведення основної діяльності. 7.18. У рядку 26 указується сума внесків, які надійшли до
кредитних спілок та пенсійних фондів, утворених у порядку,
визначеному законом. 7.19. У рядку 27 указується сума разових або періодичних
внесків засновників, що надходять до спілок, асоціацій та інших
об'єднань юридичних осіб, які створені для представлення інтересів
цих засновників, утримуються лише за рахунок внесків таких
засновників і не проводять підприємницької діяльності. 7.20. У рядку 28 указується сума доходів релігійних
організацій, зареєстрованих у встановленому законодавством
порядку, від надання культових послуг. 7.21. У рядку 29 указується сума доходів від основної
діяльності закладів освіти, охорони здоров'я, архівних установ,
бібліотек, що утримуються за рахунок бюджету, перерахованих до
відповідних бюджетів. 7.22. У рядку 31 указується сума доходу, одержаного
неприбутковою організацією (установою), що не звільняється від
оподаткування для такої неприбуткової організації і підлягає
оподаткуванню за загальновстановленим порядком. Неприбуткова організація (установа) після рядка 31 довідково
вказує види та суми доходів, одержаних від здійснення неосновної
діяльності. При цьому неприбуткова організація повинна вести окремий
облік фінансових результатів неосновної діяльності у порядку,
встановленому для платників податку, і сплачувати податок на
прибуток від неосновної діяльності у загальному порядку. 7.23. У рядках 32 - 38 указуються суми коштів, використаних
неприбутковою організацією (установою) на здійснення основної
діяльності, визначеної у статутних документах. 7.24. У рядку 39 указується сума коштів, використаних на
утримання неприбуткової організації згідно з кошторисом. 7.25. У рядку 40 указується сума коштів, використаних
неприбутковою організацією (установою) на інші цілі, передбачені
відповідним законодавством про такі неприбуткові організації
(установи). 7.26. У рядку 41 указуються суми коштів, використані
неприбутковою організацією не за цільовим призначенням.
Додаток
до Порядку складання звіту про використання
коштів неприбуткових організацій і установ
Штамп неприбуткової До державної податкової адміністрації в
організації (установи) _______________________________________
Звіт про використання коштів неприбуткових
організацій і установ
за звітний (податковий) період ___________________________________ 199_ р.
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Назва неприбуткової організації (установи) _______________________ __________________________________________________________________
Форма власності (КФП) _________________________________ —————————— —————————— Ідентифікаційний код платника з ЄДРПОУ ——————————————————————————— ——————————————————————————— Ознака неприбуткової організації (установи) —————————————————————— —————————————————————— Організаційно-правова форма (КОПФ) _______________________________
Орган управління _________________________________________________
(міністерство, відомство, без підпорядкованості)
Дата реєстрації "___" _______________ 199_ р. N рішення __________
Місцезнаходження, телефон (факс): ________________________________ __________________________________________________________________
Одиниця виміру: в тис.грн. з одним десятковим знаком
Дата видачі звіту "___" ____________ 199_ р.
Відмітка про одержання Звіту ————————————————— | | ————————————————— (дата, штамп ДПА)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— I. Доходи неприбуткової організації |Код|За зві|Наростаю- (установи) |ряд|тний |чим під- |ка |квар- |сумком з | |тал |початку | | |звітного | | |року ————————————————————— 1 Сума одержаної безповоротної фінансової
допомоги або безоплатних надходжень ————————————————————— 1.1 у вигляді коштів |1. | | |———+———————+———————— 1.2 у вигляді майна |2. | | ————————————————————— 2 Сума одержаних добровільних пожертвувань ————————————————————— 2.1 у вигляді коштів |3. | | |———+———————+———————— 2.2 у вигляді майна |4. | | ————————————————————— 3 Пасивні доходи ————————————————————— 3.1 дивіденди |5. | | |———+———————+———————— 3.2 проценти |6. | | |———+———————+———————— 3.3 роялті |7. | | |———+———————+———————— 3.4 одержані страхові виплати і відшкодування|8. | | ————————————————————— 4 Компенсація вартості отриманих державних
послуг, які надійшли до неприбуткової орга-
нізації (установи) ————————————————————— 4.1 у вигляді коштів |9. | | |———+———————+———————— 4.2 у вигляді майна |10.| | |———+———————+———————— 5 Доходи від надання державних послуг (видачі| | | дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвід- | | | чень, реєстрації, інших послуг, обов'язкові- | | | сть придбання яких передбачена законодавст- |11.| | вом) |———+———————+———————— 6 Доходи у вигляді активів, отриманих від | | | інших неприбуткових організацій (установ) у | | | результаті їх ліквідації |12.| | |———+———————+———————— 7 Доходи від надання культових послуг |13.| | |———+———————+———————— 8 Разові або періодичні внески засновників |14.| | ————————————————————— 9 Внески, які надходять до кредитних спілок
та пенсійних фондів: ————————————————————— 9.1 на додаткове пенсійне забезпечення |15.| | |———+———————+———————— 9.2 на інші потреби, передбачені законодавс- | | | твом |16.| | |———+———————+———————— 10 Доходи від надання платних послуг закладів| | | та установ, що утримуються за рахунок бюджету|17.| | |———+———————+———————— 11 Доходи від діяльності, здійснення якої | | | дозволяється згідно з законодавством про | | | відповідні неприбуткові організації |18.| | |———+———————+———————— 12 Інші доходи |19.| | |———+———————+———————— 13 Загальна сума по розділу I (сума рядків з | | | 1 по 19) |20.| | —————————————————————
II. Доходи, які звільняються від оподаткування: ————————————————————— 1 Суми доходів, одержаних як компенсація вар-|21.| | тості отриманих державних послуг |———+———————+———————— | | | 2 Сума одержаних коштів та майна, що надійшли| | | безоплатно або у вигляді безповоротної фінан-| | | сової допомоги чи добровільних пожертвувань |22.| | |———+———————+———————— 3 Суми одержаних пасивних доходів |23.| | |———+———————+———————— 4 Суми доходів від надання державних послуг | | | (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, | | | посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов'я-| | | зковість придбання яких передбачена законода-| | | вством), перераховані до відповідних бюджетів|24.| | |———+———————+———————— 5 Суми доходів від проведення основної діяль-| | | ності |25.| | |———+———————+———————— 6 Суми внесків, які надійшли до кредитних | | | спілок та пенсійних фондів |26.| | ————————————————————— 7 Доходи, одержані у вигляді: ————————————————————— 7.1 разових або періодичних внесків засновни-| | | ків спілок, асоціацій та інших об'єднань юри-| | | дичних осіб |27.| | |———+———————+———————— 7.2 доходів релігійних організацій від надан-| | | ня культових послуг |28.| | |———+———————+———————— 8 Суми доходів від основної діяльності закла-| | | дів та установ, що утримуються за рахунок | | | бюджету, перераховані до відповідних бюджетів|29.| | |———+———————+———————— 9 Загальна сума по розділу II | | | (сума рядків з 21 по 29) |30.| | |———+———————+———————— III Сума доходу, що підлягає оподаткуванню | | | (рядок 20 - рядок 30) |31.| | —————————————————————+———————————————————— |За звіт-|Наростаючим| |ний квар|підсумком з| |тал |початку | | |звітного ро| 1 у тому числі від: | |ку | |————————+———————————| 1.1 | | | |————————+———————————| 1.2 | | | |————————+———————————| 1.3 | | | |————————+———————————| 1.4 | | | |————————+———————————| 1.5 | | | |————————+———————————| 1.6 | | | |————————+———————————| 1.7 | | | |————————+———————————| 1.8 | | | |————————+———————————| 1.9 | | | |————————+———————————| 1.10 | | | |————————+———————————| 1.11 | | | —————————————————————— IV Використання коштів та майна на здійснення
основної діяльності
1 На цілі, передбачені статутними документа-
ми, для проведення: ————————————————————— 1.1 благодійної діяльності |32.| | |———+———————+———————— 1.2 екологічної діяльності |33.| | |———+———————+———————— 1.3 оздоровчої діяльності |34.| | |———+———————+———————— 1.4 аматорської спортивної діяльності |35.| | |———+———————+———————— 1.5 культурної діяльності |36.| | |———+———————+———————— 1.6 освітньої діяльності |37.| | |———+———————+———————— 1.7 наукової діяльності |38.| | |———+———————+———————— 2 На утримання неприбуткової організації | | | згідно з кошторисом |39.| | |———+———————+———————— 3 На інші цілі |40.| | |———+———————+———————— 4 Не за цільовим призначенням |41.| | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Дата подання звіту "___" _____________ 199_ р.
Наведена інформація є вірною.
Керівник підприємства ____________________________________
(підпис, прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________________
(підпис, прізвище)

"Офіційний вісник України" 1997, N 32, стор.105
Код нормативного акта: 2461/1997вгору