Документ z0288-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.04.2014, підстава - z0048-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
18.02.2008 N 112
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2008 р.
за N 288/14979
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 2945 ( z0048-14 ) від 24.12.2013 }
Про внесення змін до рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 31.07.98 N 95 "Про затвердження Положення
про вимоги до сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній формі"

Відповідно до статей 6, 7 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ), частини третьої статті 4 Закону
України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), пункту
13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. У назві та тексті рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 31.07.98 N 95 ( z0510-98 ) "Про
затвердження Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній формі", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.08.98 за N 510/2950, слова "випущених у
документарній формі" замінити словами "документарної форми
існування".
2. Затвердити Зміни до Положення про вимоги до сертифікатів
цінних паперів, випущених у документарній формі, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
31.07.98 N 95 ( z0510-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.98 за N 510/2950, що додаються.
3. Бланки цінних паперів, виготовлені до набрання чинності
цим рішенням, з надрукованими реквізитами, передбаченими
Положенням про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у
документарній формі, затвердженим рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31.07.98 N 95 ( z0510-98 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.08.98 за
N 510/2950, є чинними.
4. Установити, що сертифікати цінних паперів, які були видані
власникам до набрання чинності цим рішенням, з надрукованими
реквізитами, передбаченими Положенням про вимоги до сертифікатів
цінних паперів, випущених у документарній формі, затвердженим
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
31.07.98 N 95 ( z0510-98 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 13.08.98 за N 510/2950, залишаються в обігу.
5. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити: подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства
юстиції України; публікацію цього рішення відповідно до законодавства.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку В.Петренка.
Голова Комісії А.Балюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
18.02.2008 N 112
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2008 р.
за N 288/14979

ЗМІНИ
до Положення про вимоги до сертифікатів
цінних паперів, випущених у документарній формі
( z0510-98 )

1. Назву викласти в такій редакції: "Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів
документарної форми існування".
2. У главі 1:
2.1. Перше речення пункту 1.1 викласти в такій редакції: "1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 6, 7
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ),
статті 4 Закону України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ), пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей
13, 26 Закону України "Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283
( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних
паперів і документів суворого обліку" (із змінами), Правил
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93
N 98, наказом Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740
( z0008-94 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
14.01.94 за N 8/217".
2.2. Пункт 1.6 викласти в такій редакції: "1.6. Іменні цінні папери документарної форми існування (якщо
умовами емісії спеціально не зазначено, що вони не підлягають
передачі) передаються у порядку, встановленому для відступлення
права вимоги (цесії)".
2.3. Пункт 1.9 доповнити новим абзацом такого змісту: "Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції".
2.4.Пункт 1.10 викласти в такій редакції: "1.10. Емітент цінних паперів документарної форми існування
може замовити виготовлення бланків цінних паперів на державних
підприємствах, що мають ліцензію Міністерства фінансів України".
2.5. У абзаці першому пункту 1.11 слова "який випускає цінні
папери в документарній формі" замінити словами "цінних паперів
документарної форми існування".
2.6. У пункті 1.15 слово "Держстандарту" замінити словами
"Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики".
3. Перше речення пункту 5.3 викласти в такій редакції:
"Типова форма (напівфабрикат) бланка сертифіката повинна містити
реквізити, розташовані згідно з додатками 1, 5-7, виконані
друкарським способом, та може використовуватись тільки для іменних
цінних паперів".
4. Главу 7 викласти в такій редакції: "7. Пакування, маркування Вимоги до пакування, маркування визначаються відповідно до
Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
25.11.93 N 98, наказом Служби безпеки України від 15.11.93 N 118,
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740
( z0008-94 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
14.01.94 за N 8/217".
5. У пункті 8.2 глави 8:
5.1. Підпункт 2 викласти в такій редакції: "2. Реквізит "Найменування та місцезнаходження емітента"
повинен містити інформацію відповідно до свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи, повне найменування емітента цінних
паперів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та інформацію про його
місцезнаходження. Для сертифікатів інвестиційних сертифікатів реквізит
"Найменування та місцезнаходження емітента" повинен також містити
назву та код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду. Для
сертифікатів акцій корпоративного інвестиційного фонду реквізит
"Найменування та місцезнаходження емітента" повинен містити код за
ЄДРІСІ".
5.2. Абзац другий підпункту 3 викласти в такій редакції: "Серія сертифікатів та цінних паперів повинна позначатися
великою латинською літерою від "A" до "Z"".
5.3. Після підпункту 3 доповнити новими підпунктами 4-7
такого змісту: "4. Реквізит "Номер і дата випуску" наноситься виключно на
сертифікати акцій і містить реєстраційний номер, дату реєстрації
випуску та найменування органу, який здійснив реєстрацію, згідно
із свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій.
5. Реквізит "Кількість акцій, що випускаються" наноситься
виключно на сертифікати акцій і заповнюється відповідно до
свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, яке видається
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, його слід
зазначати цифрами та літерами.
6. Реквізит "Загальна сума випуску" наноситься виключно на
сертифікати облігацій і заповнюється відповідно до свідоцтва про
реєстрацію випуску цінних паперів, яке видається Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, його слід зазначати
цифрами та літерами.
7. Реквізит "Дата прийняття рішення про розміщення облігацій"
наноситься виключно на сертифікати облігацій і містить дату,
зазначену в рішенні про розміщення облігацій, прийнятому
уповноваженим органом емітента". У зв'язку з цим підпункти 4-16 вважати відповідно підпунктами
8-20.
5.4. Підпункт 8 викласти в такій редакції: "8. Реквізит "Тип та форма випуску цінного папера" повинен
містити назви типу та форми випуску цінного папера відповідно до
свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, яке видається
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Для сертифікатів акцій корпоративного інвестиційного фонду в
реквізиті "Тип та форма випуску цінного папера" зазначається
"прості іменні".
5.5. У підпункті 9: у абзаці першому слова "ім'я власника" замінити словами "ім'я
/найменування власника (ів)"; абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції: "для власника - юридичної особи - повне найменування,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ відповідно до свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи; для власника-нерезидента - інформацію щодо імені
(найменування) власника відповідно до запису в системі реєстру
реєстроутримувача. Ім'я (найменування) власника-нерезидента слід
вносити до сертифіката двома мовами: українською та мовою, що
вживається у країні постійного проживання (реєстрації) власника,
або, за бажанням власника (його представника), - англійською
мовою".
5.6. Підпункт 11 викласти в такій редакції: "11. Реквізит "Номінальна вартість цінного папера"
заповнюється відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних
паперів, яке видається Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, його слід зазначати цифрами та літерами".
5.7. Підпункт 12 викласти в такій редакції: "12. Реквізит "Строк виплати дивідендів" за акціями
заповнюється відповідно до статуту, "Розмір та строки виплати
відсотків та строк погашення" за відсотковими облігаціями
заповнюється відповідно до рішення про розміщення облігацій,
реквізит "Строк виплати дивідендів" за цінними паперами ІСІ
закритого типу заповнюється відповідно до проспекту емісії цінних
паперів, і його слід зазначати цифрами та літерами. Для сертифікатів цінних паперів ІСІ інтервального та
відкритого типу у реквізиті "Строк виплати дивідендів"
зазначається, що дивіденди за цими цінними паперами не
нараховуються і не сплачуються".
5.8. У підпункті 14 слово "гербової" виключити.
5.9. Підпункт 15 викласти в такій редакції: "15. Реквізит "Реквізити реєстроутримувача" наноситься тільки
на сертифікати іменних цінних паперів, повинен бути розміщений у
правій нижній частині фронтальної сторони сертифіката та містити
таку інформацію про реєстроутримувача, особу, яка видає
сертифікат: найменування реєстроутримувача, номер та дату видачі ліцензії
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів або діяльності з ведення власного
реєстру власників іменних цінних паперів. Інформація про ліцензію
не вказується для реєстроутримувачів, які відповідно до
законодавства ведуть реєстр власників іменних цінних паперів без
отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку; дату видачі сертифіката; підпис керівника реєстроутримувача або уповноваженої ним
особи. Цей реквізит повинен бути розміщений у правій нижній
частині фронтальної сторони сертифіката та містити прізвище,
ініціали, посаду та підпис керівника емітента або іншої
уповноваженої на це особи, яка підписує сертифікат; печатку реєстроутримувача. Цей реквізит повинен бути
розміщений у правій нижній частині фронтальної сторони сертифіката
та мати відбиток печатки реєстроутримувача. Інформація щодо цього реквізиту вноситься до сертифіката
реєстроутримувачем - юридичною особою, яка здійснює ведення
реєстру власників іменних цінних паперів даного випуску цінних
паперів відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку".
5.10. У підпункті 16: у абзаці четвертому слова "акція" та "сертифікат акцій
(облігацій тощо)" замінити відповідно словами "інвестиційний
сертифікат" та "сертифікат інвестиційного сертифіката (облігації
тощо)"; абзац сьомий викласти в такій редакції: "Для сертифікатів облігацій друкується також витяг з
проспекту емісії облігацій щодо прав та обов'язків власників
облігацій та зобов'язань емітента щодо погашення облігацій, для
сертифікатів інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного
фонду, сертифікатів акцій корпоративного інвестиційного фонду -
витяг з проспекту їх емісій щодо прав та обов'язків власників
цінних паперів ІСІ та зобов'язань емітента щодо викупу цінних
паперів ІСІ".
5.11. Підпункт 18 викласти в такій редакції: "18. Реквізит "Міжнародний ідентифікаційний номер цінних
паперів" - номер (код) (далі - код цінного папера), який дозволяє
однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий
інструмент та присвоєння якого передбачено законами України".
5.12. Підпункт 19 викласти в такій редакції: "19. Реквізити купонного листа До сертифіката відсоткової облігації на пред'явника додається
купон (купонний лист). У купоні (купонному листі) зазначаються: серія та номер сертифіката облігації, за якою виплачуються
відсотки; найменування і місцезнаходження емітента; строки виплати відсотків. На кожному купоні (купонному листі) зазначається його
порядковий номер".
5.13. Підпункт 20 викласти в такій редакції: "20. Емітент цінних паперів документарної форми існування
зобов'язаний протягом року з дати зміни одного з таких реквізитів:
"Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ", "Найменування емітента",
"Номінальна вартість", "Строк виплати дивідендів", "Розмір та
строки виплати процентів та строк погашення", "Код цінного папера"
забезпечити заміну усіх виданих сертифікатів цінних паперів".
6. Пункт 8.3 глави 8 викласти в такій редакції: "8.3. Нанесення та заповнення реквізитів сертифікатів іменних
цінних паперів, виготовлених за індивідуальною та типовою формами,
які перераховані у пункті 8.2, здійснюється таким чином: реквізити, наведені в підпунктах 1, 16, 17, 19 наносяться
друкарським способом; реквізити, наведені в підпунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
18, наносяться друкарським способом та/або за допомогою принтера; реквізити, наведені у підпунктах 9, 10 повинні вноситися до
сертифіката реєстроутримувачем кульковою, чорнильною або
капілярною ручкою синього, темно-синього або фіолетового кольору,
який не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу, або
друкарською машинкою, або принтером; реквізити, наведені у підпунктах 13, 15 за бажанням емітента
можуть наноситися на сертифікати друкарським способом або за
допомогою принтера, або ручкою синього, темно-синього або
фіолетового кольору, який не втрачає своєї контрастності протягом
тривалого часу; реквізити, наведені у підпунктах 14, 15 "печатка емітента" та
"печатка реєстроутримувача" - відбиток печатки проставляється
синьою, темно-синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною
фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого
часу".
7. Додаток 1 до Положення викласти в новій редакції, що
додається.
8. У додатку 2 до Положення: у відмітці слова "випущених у документарній формі" замінити
словами "документарної форми існування"; у тексті слова "найменування замовника" замінити словами
"найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ замовника".
9. У відмітці до додатка 3 до Положення слова "випущених у
документарній формі" замінити словами "документарної форми
існування".
10. Додатки 4-7 до Положення викласти в новій редакції, що
додається.
Директор департаменту
методології регулювання ринку
цінних паперів О.Тарасенко

Додаток 1
до Положення про вимоги
до сертифікатів цінних
паперів документарної форми
існування
( z0510-98 )

"Зразок розташування реквізитів на фронтальному
боці бланка сертифіката акцій"

Код цінного папера
СЕРТИФІКАТ АКЦІЙ
Форма випуску цінного папера Тип цінного папера(*)
іменна
Серія A-Z N
Найменування емітента
Місцезнаходження, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
Номер і дата випуску
Номінальна вартість акції
Ім'я/Найменування власника(ів)
Кількість акцій, що випускаються
Кількість акцій
Строк виплати дивідендів
М.П. М.П.
Підпис керівника емітента Реквізити реєстроутримувача
або іншої уповноваженої особи
Загальний вигляд зворотного боку бланка
сертифіката акцій
Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику
цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством
реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або
найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право
власності на цінний папір (цінні папери).
Законом України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
передбачено, що права на участь в управлінні, одержання доходу
тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути
реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних
цінних паперів.
Серія N (наскрізний)
Реквізити підприємства-виробника ______________
(*) - Тип цінного папера (для сертифікатів акцій) - проста
або привілейована.

Додаток 4
до Положення про вимоги
до сертифікатів цінних
паперів документарної форми
існування
( z0510-98 )

----------------------------------------------------------------------------- | N |Сертифікат акцій | Сертифікат | Сертифікат |Сертифікат акцій | |з/п| | облігацій | інвестиційних | корпоративного | | | | | сертифікатів | інвестиційного | | | | | | фонду | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 1 |Назва виду |Назва виду |Назва виду |Назва виду | | |цінного папера |цінного папера |цінного папера |цінного папера | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 2 |Найменування, |Найменування, |Найменування, код|Найменування, | | |місцезнаходження,|місцезнаходження,|за ЄДРІСІ |місцезнаходження,| | |ідентифікаційний |ідентифікаційний |пайового |код за ЄДРІСІ | | |код за ЄДРПОУ |код за ЄДРПОУ |інвестиційного |корпоративного | | |емітента |емітента |фонду |інвестиційного | | | | |Найменування, |фонду, | | | | |місцезнаходження,|ідентифікаційний | | | | |ідентифікаційний |код за ЄДРПОУ | | | | |код за ЄДРПОУ | | | | | |емітента | | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 3 |Серія та номер |Серія та номер |Серія та номер |Серія та номер | | |сертифіката |сертифіката |сертифіката |сертифіката | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 4 |Номер і дата |______________ |________________ |Номер і дата | | |випуску | | |випуску | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 5 |Форма випуску |Форма випуску |Форма випуску |Форма випуску та | | |цінного папера |цінного папера |цінного папера |тип цінного | | |(іменні); тип |(іменні, на |(іменні, на |папера: прості | | |цінного папера |пред'явника); тип|пред'явника) |іменні | | |(прості, |цінного папера | | | | |привілейовані) |(відсоткові, | | | | | |цільові, | | | | | |дисконтні) | | | | | | | | | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 6 |Ім'я/Найменування|Ім'я/Найменування|Ім'я/Найменування|Ім'я/Найменування| | |власника(ів) |власника(ів) |власника(ів) |власника(ів) | | | |(для іменної |(для іменного | | | | |облігації) |інвестиційного | | | | | |сертифіката) | | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 7 |Кількість акцій |Кількість |Кількість |Кількість акцій | | | |облігацій |інвестиційних |ІСІ | | | | |сертифікатів | | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 8 |Кількість акцій, |______________ |______________ |Кількість акцій | | |що випускаються | | |ІСІ, що | | | | | |випускаються | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 9 |Номінальна |Номінальна |Номінальна |Номінальна | | |вартість акції |вартість |вартість |вартість акції | | | |облігації |інвестиційного |ІСІ | | | | |сертифіката | | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |10 |Строк виплати |Розмір та строки |Строк виплати |Строк виплати | | |дивидендів |виплати відсотків|дивідендів |дивідендів | | | |та строк | | | | | |погашення (для | | | | | |відсоткових | | | | | |облігацій) | | | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |11 |______________ |Зазначення товару|______________ |______________ | | | |або послуг (для | | | | | |цільових | | | | | |облігацій) | | | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |12 |______________ |Загальна сума |______________ |______________ | | | |випуску | | | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |13 |______________ |Дата прийняття |______________ |______________ | | | |рішення про | | | | | |розміщення | | | | | |облігацій | | | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |14 |Наскрізний номер |Наскрізний номер |Наскрізний номер |Наскрізний номер | | |(для типової |(для типової |(для типової |(для типової | | |форми) |форми) |форми) |форми) | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |15 |Код цінного |Код цінного |Код цінного |Код цінного | | |папера |папера |папера |папера | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |16 |Підпис керівника |Підпис керівника |Підпис керівника |Підпис керівника | | |або іншої |або іншої |або іншої |або іншої | | |уповноваженої |уповноваженої |уповноваженої |уповноваженої | | |особи |особи |особи |особи | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |17 |Печатка емітента |Печатка емітента |Печатка емітента |Печатка емітента | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |18 |Реквізити |Реквізити |Реквізити |Реквізити | | |реєстроутримувача|реєстроутримувача|реєстроутримувача|реєстроутримувача| | | |(для іменних |(для іменних | | | | |облігацій) |інвестиційних | | | | | |сертифікатів) | | |---+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |19 |Реквізити |Реквізити |Реквізити |Реквізити | | |підприємства- |підприємства- |підприємства- |підприємства- | | |виробника |виробника |виробника |виробника | -----------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Положення про вимоги
до сертифікатів цінних
паперів документарної форми
існування
( z0510-98 )

"Зразок розташування реквізитів на фронтальному
боці бланка сертифіката іменних облігацій"

Код цінного папера
СЕРТИФІКАТ ОБЛІГАЦІЙ
Форма випуску цінного папера Тип цінного папера(*)
Серія A-Z N
Найменування емітента
Місцезнаходження, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
Номінальна вартість облігації
Ім'я/Найменування власника(ів)
Кількість облігацій
Строк погашення
Розмір та строки виплати відсотків
(для відсоткових облігацій)
Загальна сума випуску
Дата прийняття рішення
про розміщення облігацій
М.П. М.П.
Підпис керівника емітента
або іншої уповноваженої особи Реквізити реєстроутримувача
Загальний вигляд зворотного боку бланка
сертифіката іменних облігацій
Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику
цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством
реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або
найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право
власності на цінний папір (цінні папери).
Законом України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
передбачено, що права на участь в управлінні, одержання доходу
тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути
реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних
цінних паперів.
Витяг з проспекту емісії облігацій щодо прав та обов'язків
власників облігацій та зобов'язань емітента щодо погашення
облігацій
Зазначення товару або послуг (для цільових облігацій)
Серія N (наскрізний)
Реквізити підприємства-виробника ______________
(*) - Вказується для облігацій: відсоткові; цільові;
дисконтні.

Додаток 6
до Положення про вимоги
до сертифікатів цінних
паперів документарної форми
існування
( z0510-98 )

"Зразок розташування реквізитів на фронтальному
боці бланка сертифіката іменних інвестиційних
сертифікатів ІСІ"

Код цінного папера
СЕРТИФІКАТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Форма випуску цінного папера
Серія А-Z N
Найменування, код за ЄДРІСІ
пайового інвестиційного фонду
Найменування емітента
Місцезнаходження,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Номінальна вартість
інвестиційного сертифіката
Ім'я/Найменування власника(ів)
Кількість інвестиційних
сертифікатів
Строк виплати дивідендів
М.П. М.П.
Підпис керівника емітента Реквізити реєстроутримувача
або іншої уповноваженої особи
Загальний вигляд зворотного боку бланка
сертифіката іменних інвестиційних
сертифікатів ІСІ
Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику
цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством
реквізити та назву виду цінного папера (інвестиційний сертифікат)
або найменування "сертифікат інвестиційного сертифіката" і
засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).
Інвестиційний сертифікат засвідчує право власності на частку в
пайовому інвестиційному фонді. Інвестори пайового інвестиційного
фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління
активами, крім випадків, передбачених законом.
Законом України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
передбачено, що права на участь в управлінні, одержання доходу
тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути
реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних
цінних паперів.
Витяг з проспекту емісії інвестиційних сертифікатів щодо прав
та обов'язків власників інвестиційних сертифікатів та зобов'язань
емітента щодо викупу інвестиційних сертифікатів.
Серія N (наскрізний)
Реквізити підприємства-виробника

Додаток 7
до Положення про вимоги
до сертифікатів цінних
паперів документарної форми
існування
( z0510-98 )

"Зразок розташування реквізитів на фронтальному
боці бланка сертифіката акцій ІСІ"

Код цінного папера
СЕРТИФІКАТ АКЦІЙ ІСІ
Форма випуску цінного папера Тип цінного папера проста
іменна
Серія A-Z N
Найменування, код за ЄДРІСІ
корпоративного інвестиційного
фонду
Місцезнаходження,
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
Номер і дата випуску
Номінальна вартість акції ІСІ
Ім'я/Найменування власника(ів)
Кількість акцій ІСІ
Кількість акцій ІСІ, що
випускаються
Строк виплати дивідендів
М.П. М.П.
Підпис керівника емітента Реквізити реєстроутримувача
або іншої уповноваженої особи
Загальний вигляд зворотного боку
бланка сертифіката акцій
Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику
цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством
реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або
найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право
власності на цінний папір (цінні папери).
Законом України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
передбачено, що права на участь в управлінні, одержання доходу
тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути
реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних
цінних паперів.
Витяг з проспекту емісії акцій ІСІ щодо прав та обов'язків
власників акцій ІСІ та зобов'язань емітента щодо викупу акцій ІСІ
Серія N (наскрізний)
Реквізити підприємства-виробникавгору