Документ z0287-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2017, підстава - z0554-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
07.02.2012 N 85
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2012 р.
за N 287/20600
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
Про затвердження Змін
до Ліцензійних умов провадження
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних засобів

Відповідно до пунктів 1 та 3 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), пункту 17.5 статті 17 Закону
України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( 1961-15 ) та з метою удосконалення державного регулювання
страхової діяльності Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, затверджених
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 23.12.2004 N 3178 ( z1654-04 ), зареєстрованих
в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за N 1654/10253, що
додаються.
2. Департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних
процедур разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити
подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу Департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього
розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його
державної реєстрації.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
В.о. Голови Комісії А.Литвин
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Р.І.Кузьмін
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України В.П.Павленко
Протокол засідання Комісії
від 07.02.2012 N 700

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
07.02.2012 N 85
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2012 р.
за N 287/20600

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів
( z1654-04 )

1. У главі 2:
1.1. У підпункті 2.1.4 пункту 2.1: 1.1.1. Підпункт "б" викласти в такій редакції: "б) забезпечити здійснення функції з урегулювання подій, що
мають ознаки страхових випадків за договорами обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, на всій території України, для чого
страховик має право створювати власні підрозділи та/або залучати
своїх представників (працівників, аварійних комісарів, експертів
або юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари чи
експерти);". 1.1.2. Абзац п'ятий викласти в такій редакції: "Для виконання підпункту "б" цього підпункту страховик
зобов'язаний забезпечити перебування представників страховика,
уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо
опрацювання претензій, в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.".
1.2. Пункт 2.3 викласти в такій редакції: "2.3. Страховик зобов'язаний здійснити фінансове забезпечення
виконання своїх зобов'язань перед МТСБУ у порядку, який визначено
статутом МТСБУ, на весь період свого членства в МТСБУ та до
закінчення зобов'язань після припинення такого членства. Розмір
фінансового забезпечення має становити суму, установлену та
затверджену МТСБУ. Умови договору фінансового забезпечення
встановлюються Президією МТСБУ.".
2. У підпункті 7.4.7 пункту 7.4 глави 7:
2.1. Підпункт 4 викласти в такій редакції: "4) відмовою страховиком будь-якому страхувальнику в
укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів;".
2.2. Підпункт 8 викласти в такій редакції: "8) укладенням страховиком договорів обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів на інших умовах, ніж визначені Законом
України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( 1961-15 );".
2.3. Підпункт 14 викласти в такій редакції: "14) установленням страховиком страхових сум та страхових
лімітів нижчих, ніж встановлені Держфінпослуг за договорами
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів;".
3. Додатки 1, 5, 6 до Ліцензійних умов ( z1654-04 ) викласти
в новій редакції, що додаються.
Член Комісії -
директор департаменту
реєстрації, ліцензування
та дозвільних процедур О.М.Калінін

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів
( z1654-04 )

ЗАЯВА
про видачу ліцензії
на провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

Заявник ________________________________________________________________,
(повне найменування страховика)
________________________________________________________________,
(скорочене найменування страховика /за наявності/)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
________________________________________________________________,
(банківські реквізити)
________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
________________________________________________________________,
(телефон, факс)
просить видати ліцензію на провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів
Місце провадження страхової діяльності _________________________________________________________________
Прізвища, імена, по батькові працівників, аварійних
комісарів, експертів або найменування юридичних осіб, у штаті
яких є аварійні комісари чи експерти, з якими укладено договори
(копії додаються) з урегулювання претензій страхувальників за
договорами цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (за наявності) ______________________ _________________________________________________________________
Перелік та місцезнаходження відокремлених підрозділів
заявника, через які він провадить обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (за наявності), та номер безкоштовної
багатоканальної телефонної лінії страховика _____________________
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__" ______ 20__ року Керівник страховика ________________
(підпис, ініціали,
прізвище)
М.П.

Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів
( z1654-04 )

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії
на провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

Страховик ________________________________________________________________,
(найменування)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
________________________________________________________________,
(найменування банку)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження банку)
МФО, поточний рахунок _____________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________,
серія та номер ліцензії ___________________________________,
дата видачі ліцензії ________________________________,
строк дії ліцензії з ____________ до ____________, ________________________________________________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з _________________________________________________________________
(зазначити причину)
Перелік та місцезнаходження відокремлених підрозділів
заявника, через які він провадить обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (за наявності), та номер безкоштовної
багатоканальної телефонної лінії страховика: _________________________________________________________________
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"___" _______ 20__ року Керівник страховика _______________
(підпис, ініціали,
прізвище)
М.П.

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів
( z1654-04 )

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії
на провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

Страховик __________________________________________________,
(найменування)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
________________________________________________________________,
(найменування банку)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження банку)
МФО, поточний рахунок ____________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________,
серія та номер ліцензії _____________________________________,
дата видачі ліцензії ________________________________________,
строк дії ліцензії з ____________ до ____________,
перелік відокремлених підрозділів заявника, які мають
повноваження щодо здійснення страхової діяльності, із зазначенням
їх місцезнаходження: __________________________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _________________________________________________________________
(зазначити причину)
Перелік та місцезнаходження відокремлених підрозділів
заявника, через які він провадить обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів (за наявності), та номер безкоштовної
багатоканальної телефонної лінії страховика _________________________________________________________________
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"___" _______ 20__ року Керівник страховика _______________
(підпис, ініціали,
прізвище)
М.П.вгору