Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 15.07.1997285/7-А
Документ z0283-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.08.2005, підстава - z0882-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 285/7-А від 15.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 серпня 1997 р.
за N 283/2087

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 86/5 ( z0882-05 ) від 09.08.2005 )
Про експертно-кваліфікаційні комісії та
атестацію судових експертів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 11/5а ( z0240-00 ) від 18.04.2000
N 942/7 ( z0943-01 ) від 12.11.2001
N 4/5 ( z0037-02 ) від 17.01.2002
N 401/7 ( z0470-02 ) від 04.06.2002
N 529/7 ( z0576-02 ) від 11.07.2002
N 122/5 ( z0942-03 ) від 15.10.2003
N 129/5 ( z1424-04 ) від 08.11.2004 )

З метою посилення контролю за якістю підготовки та атестації
судових експертів з числа фахівців науково-дослідних інститутів
судових експертиз, підприємницьких структур і громадян та
відповідно до вимог ст.16 і частини другої ст.9 Закону України
"Про судову експертизу" ( 4038-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Утворити Центральну експертно-кваліфікаційну комісію
Міністерства юстиції України. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення
Центральної експертно-кваліфікаційної комісії покласти на
науково-дослідні інститути судових експертиз Міністерства юстиції
України. ( Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Мін'юсту
N 11/5а ( z0240-00 ) від 18.04.2000 ) 2. Затвердити персональний склад Центральної
експертно-кваліфікаційної комісії (додаток N 1). 3. Затвердити Положення "Про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів" (додаток N 2). 4. Визначити такими, що втратили чинність, наказ Міністра
юстиції України від 20.05.1996 р. N 12/5 ( z0253-96 ) "Про
затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії
науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства
юстиції України" та наказ Міністерства юстиції України від
22.11.1995 р. N 32/5 ( z0473-95 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок присвоєння кваліфікації судового експерта
експертно-кваліфікаційними комісіями науково-дослідних інститутів
судових експертиз Міністерства юстиції України".

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Мін'юсту
N 11/5а ( z0240-00 ) від 18.04.2000 )

Міністр юстиції України С.Головатий

( Додаток 1 вилучено на підставі Наказу Мін'юсту N 529/7
( z0576-02 ) від 11.07.2002 )

Додаток N 2
до наказу Міністра юстиції України
від 15.07.1997 р. N 285/7-А "Про
експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів"
Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію
судових експертів
Розділ 1. Загальні положення
1. Відповідно до статей 9, 16 і 17 Закону України "Про судову
експертизу" це Положення визначає: - функції, порядок створення і діяльності
експертно-кваліфікаційних комісій, які діють в науково-дослідних
інститутах судових експертиз Міністерства юстиції України (далі -
Мін'юст); - порядок проведення атестації судових експертів; - порядок та умови підвищення кваліфікації судового експерта; - порядок розгляду справ про дисциплінарну відповідальність
судового експерта; - порядок розгляду скарг фахівців науково-дослідних
інститутів судових експертиз на рішення експертно-кваліфікаційних
комісій інститутів. 2. В системі Мін'юсту створюються: - експертно-кваліфікаційні комісії (ЕКК) науково-дослідних
інститутів судових експертиз (НДІСЕ); - Центральна експертно-кваліфікаційна комісія Міністерства
юстиції України. 3. Центральна експертно-кваліфікаційна комісія Міністерства
юстиції України приступає до здійснення своїх обов'язків з
1 вересня 1997 року. ЕКК НДІСЕ припиняють з 1 серпня 1997 року атестацію фахівців
підприємницьких структур та громадян з метою присвоєння
кваліфікації судового експерта.
Розділ II. Експертно-кваліфікаційні комісії науково-дослідних
інститутів судових експертиз
1. Загальні положення
1.1. Головним завданням ЕКК є визначення рівня професійної
підготовки фахівців НДІСЕ шляхом їх атестації з метою присвоєння
кваліфікації і кваліфікаційного класу судового експерта. 1.2. ЕКК створюються в науково-дослідних інститутах судових
експертиз. Перелік інститутів, в яких діють ЕКК, додається
(додаток N 1). 1.3. Порядок присвоєння кваліфікації та кваліфікаційного
класу судового експерта визначається цим Положенням та Положенням
про кваліфікаційні класи судових експертів з числа працівників
науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства
юстиції України, затвердженим наказом Мін'юсту від 30.11.1995 р.
N 360/6.
2. Склад експертно-кваліфікаційних комісій
2.1. ЕКК створюється в складі: керівника інституту або його
заступника, керівників структурних підрозділів та найбільш
досвідчених фахівців, які мають кваліфікацію судового експерта і
стаж наукової та практичної роботи за спеціальністю не менше
5 років, та фахівців із процесуальних питань судової експертизи. 2.2. Склад ЕКК формується із постійних і змінних членів
комісії. Постійними членами комісії є голова, його заступник,
секретар комісії та фахівці з процесуальних питань судової
експертизи. Постійний склад ЕКК формується і затверджується
головою ЦЕКК. 2.3. До змінного складу комісії, який формується і
затверджується головою ЕКК, входять не менше двох фахівців з тих
експертних спеціальностей, з яких комісія присвоює кваліфікацію
або кваліфікаційний клас судового експерта. До складу комісії
можуть включатись фахівці інших науково-дослідних інститутів
судових експертиз Мін'юсту, а також наукових установ і навчальних
закладів інших міністерств і відомств. 2.4. Голова ЕКК, а за його відсутності заступник, організує
роботу комісії по виконанню Закону України "Про судову
експертизу", додержанню інших нормативних актів, що регулюють
роботу ЕКК. 2.5. Підготовка матеріалів для розгляду комісією, а також
ведення діловодства покладається на секретаря кваліфікаційної
комісії, який призначається головою комісії із членів ЕКК.
3. Повноваження і порядок роботи експертно-кваліфікаційних
комісій
3.1. ЕКК відповідно до покладених на неї завдань: - розглядає подання, складене безпосереднім керівником
експерта, який підлягає атестації, та документи, що додаються
(характеристика, копія диплома про освіту, витяг з трудової
книжки); - організує попереднє рецензування поданих рефератів та
проектів висновків експертів; - допускає експерта або відмовляє йому у допуску до
атестації; - приймає кваліфікаційний іспит. 3.2. За наслідками іспиту та розгляду відповідних документів
в залежності від рівня професійних знань, стажу і досвіду експерта
ЕКК приймає одне з таких рішень: - про присвоєння відповідного кваліфікаційного класу та
кваліфікації судового експерта; - про підтвердження раніше присвоєного кваліфікаційного класу
та кваліфікації; - про пониження кваліфікаційного класу судового експерта; - про позбавлення кваліфікаційного класу та кваліфікації
судового експерта; - про відмову в присвоєнні кваліфікації судового експерта. 3.3. Строк повноважень членів ЕКК становить 5 років. Заміна
члена ЕКК, якщо він не може виконувати свої обов'язки,
здійснюється на загальних засадах. 3.4. Підготовка засідання комісії забезпечується головою,
його заступником та секретарем. Про час і місце проведення
засідання комісії зацікавлені особи повідомляються не пізніш як за
10 днів до розгляду подання про присвоєння кваліфікації та
кваліфікаційного класу судового експерта.
4. Забезпечення діяльності експертно-кваліфікаційних
комісій
4.1. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне
забезпечення діяльності експертно-кваліфікаційних комісій
покладається на інститути, в яких працюють комісії. 4.2. ЕКК користується штампом і печаткою інституту, в якому
вона працює.
Розділ III. Центральна експертно-кваліфікаційна комісія
Міністерства юстиції України
1. Загальні положення
1.1. Основні завдання Центральної експертно-кваліфікаційної
комісії Міністерства юстиції України (ЦЕКК) є: - проведення атестації з метою присвоєння кваліфікації
судового експерта фахівцям підприємницьких структур і громадянам; - розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових
експертів, що працюють у державних, підприємницьких структурах або
одноособово; - визначення порядку та умов підвищення кваліфікації судових
експертів. ЦЕКК виступає як апеляційна комісія з розгляду скарг фахівців
НДІ судових експертиз на рішення ЕКК інститутів. 1.2. ЦЕКК має свій бланк і печатку.
2. Склад Центральної експертно-кваліфікаційної комісії
2.1. До постійного складу ЦЕКК входять голова, заступники
голови, два представники Мін'юсту, фахівець із процесуальних
питань судової експертизи, секретар. Постійний склад ЦЕКК
затверджується наказом Міністерства юстиції України.
( Підпункт 2.1 пункту 2 розділу III в редакції Наказів Мін'юсту
N 942/7 ( z0943-01 ) від 12.11.2001, N 401/7 ( z0470-02 ) від
04.06.2002 )
( Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III виключено на підставі
Наказу Мін'юсту N 942/7 ( z0943-01 ) від 12.11.2001 )
2.2. До участі в засіданні ЦЕКК запрошуються не менше двох
фахівців, які мають кваліфікацію судового експерта і стаж
практичної роботи не менше п'яти років з тих експертних
спеціальностей, з яких комісія присвоює кваліфікацію судового
експерта. За потреби до участі в засіданні можуть запрошуватись
фахівці наукових установ і навчальних закладів інших органів
державної влади (за їх згодою). Склад таких фахівців
затверджується за поданням відповідального секретаря головою
ЦЕКК. ( Розділ III пункту 2 доповнено підпунктом 2.2 згідно з
Наказом Мін'юсту N 401/7 ( z0470-02 ) від 04.06.2002 ) 2.3. Організаційне забезпечення діяльності ЦЕКК здійснює
секретаріат комісії згідно з Положенням про секретаріат ЦЕКК, яке
затверджується головою ЦЕКК.
3. Повноваження і порядок роботи Центральної
експертно-кваліфікаційної комісії
3.1. ЦЕКК відповідно до покладених на неї завдань: 3.1.1. Розглядає питання про присвоєння кваліфікації судового
експерта фахівцям підприємницьких структур і громадянам за їх
заявою. До заяви додаються: а) копія диплома про освіту; б) витяг із трудової книжки; в) довідка про одержану підготовку з відповідного виду
судової експертизи або експертної спеціальності; г) квитанція про оплату за атестацію. 3.1.2. Допускає експерта або відмовляє йому у допуску до
атестації. 3.1.3. Приймає кваліфікаційний іспит. 3.1.4. Залежно від рівня професійних знань, стажу і досвіду
експерта та за наслідками іспиту і розгляду відповідних матеріалів
ЦЕКК приймає одне з таких рішень: - про присвоєння кваліфікації судового експерта; - про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового
експерта; - про позбавлення кваліфікації судового експерта; - про відмову в присвоєнні кваліфікації судового експерта. 3.1.5. Розглядає скарги на рішення ЕКК НДІСЕ. 3.1.6. Вирішує питання про можливість складання повторного
кваліфікаційного іспиту ЦЕКК експертом, який подав скаргу, та
приймає одне з таких рішень: - про залишення рішення ЕКК НДІСЕ без змін, а скарги без
задоволення; - про допущення до повторної атестації ЦЕЕК експерта, який
подав скаргу; - про скасування рішення ЕКК НДІСЕ і про присвоєння
кваліфікації судового експерта. 3.1.7. Призначає дисциплінарне провадження та затверджує
Положення про порядок призначення дисциплінарного провадження і
розгляд дисциплінарних справ. 3.1.8. Скликає Дисциплінарні комісії (ДК) для розгляду
конкретних справ щодо дисциплінарної відповідальності судових
експертів та затверджує їх склад. 3.1.9. Визначає порядок атестації та переатестації судових
експертів державних та підприємницьких структур. 3.1.10. Визначає порядок та умови підвищення кваліфікації
судових експертів. 3.1.11. Затверджує програми навчання судових експертів.
3.2. При розгляді скарг рішення ЦЕКК є остаточним. Якщо ЦЕКК прийняла рішення про відмову в присвоєнні
кваліфікації судового експерта, фахівець має право через
6 місяців у загальному порядку знову подати документи для
повторної перевірки його знань та присвоєння кваліфікації судового
експерта. У цьому випадку голова ЦЕКК затверджує за поданням
відповідального секретаря новий склад фахівців з експертних
спеціальностей. 3.3. Строк повноважень членів ЦЕКК становить 5 років. Заміна
члена ЦЕКК, якщо він не може виконувати свої обов'язки,
здійснюється на загальних засадах. 3.4. Скарги на рішення ЕКК НДІСЕ розглядаються ЦЕКК у
місячний термін за участю особи, яка подала скаргу, і представника
комісії, рішення якої оскаржується.
Розділ IV. Порядок атестації судових експертів
1. Загальні положення
1.1. Для присвоєння кваліфікації та кваліфікаційного класу
фахівці державних установ повинні мати вищу освіту, пройти
відповідну підготовку в галузі судової експертизи, знати чинне
законодавство та інші нормативні акти, які регулюють порядок
призначення і проведення судових експертиз. 1.2. Для присвоєння кваліфікації судового експерта фахівці
підприємницьких структур і громадяни повинні мати підготовку з
наукових технічних або інших спеціальних галузей знань, з яких
вони мають намір атестуватись як судові експерти, володіти
правовими основами судової експертизи та обов'язково пройти
стажування в науково-дослідних інститутах судових експертиз з
урахуванням зон обслуговування, визначених ЦЕКК. 1.3. Фахівці, яким присвоєна кваліфікація судового експерта,
вносяться до Реєстру атестованих судових експертів державних і
підприємницьких структур та громадян згідно з чинним
законодавством. 1.4. Фахівці підприємницьких структур та громадяни, які
атестуються з метою присвоєння кваліфікації судового експерта,
вносять за атестацію плату, розмір якої визначається Мін'юстом,
виходячи з фактичних затрат на організацію та проведення
атестації. 1.5. До початку розгляду заяви (подання) особа, яка подала
заяву (подання), має право заявити відвід члену ЕКК або ЦЕКК, якщо
вона вважає, що член комісії зацікавлений в результатах розгляду,
чи має сумнів у його об'єктивності з інших причин. Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами
комісії без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим
голосуванням більшістю голосів. У разі рівності голосів член
комісії вважається відведеним.
2. Порядок атестації судового експерта
2.1. ЦЕКК та ЕКК проводять атестацію судових експертів згідно
з програмою кваліфікаційних іспитів та вимог, затверджених головою
ЦЕКК. 2.2. Засідання комісії проводяться в міру потреби. Термін
розгляду заяв або подання не повинен перевищувати 30 днів з дня
надходження в комісію. 2.3. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
членів комісії і оформлюється протоколом (додаток N 2), який
підписується головуючим і присутніми членами комісії. При розбіжності думок члени комісії, які не згодні з
рішенням, записаним в протоколі, підписують протокол із позначкою
"З особливим поглядом" і оформлюють письмово свої мотивування. 2.4. Засідання ЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть участь
не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців тієї
спеціальності і того класу, з яких комісія проводить атестацію
щодо присвоєння кваліфікації або кваліфікаційного класу судового
експерта. 2.5. Кваліфікація судового експерта присвоюється з дозволом
проведення певного виду експертиз і експертних спеціальностей.
Перелік основних видів судових експертиз і експертних
спеціальностей, з яких в інститутах присвоюється кваліфікація
судового експерта фахівцям НДІСЕ та підприємницьких структур і
громадянам, додається (додатки N 4, 5). 2.6. Фахівці складають письмовий (реферат та проекти
висновків експерта) та усний (співбесіда) екзамени. 2.7. Результати атестації щодо присвоєння кваліфікаційного
класу судового експерта заносяться до атестаційного листа, що
підписується головуючим на засіданні ЕКК, секретарем та членами
комісії, які брали участь у засіданні, і повідомляються
працівнику, який атестувався, одразу після її проведення (додаток
N 3). 2.8. Члени ЦЕКК і ЕКК на час роботи в комісії звільняються
від виконання інших службових обов'язків.
3. Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта
3.1. На підставі рішення комісії фахівцю видається відповідно
Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (додаток
N 6) або доповнення до Свідоцтва про присвоєння кваліфікації
судового експерта (додаток N 7) чи робиться відмітка в "Свідоцтві"
про продовження терміну його дії. Свідоцтво підписується головою
комісії і секретарем, засвідчується відбитком печатки ЦЕКК,
реєструється в журналі, який ведеться секретарем комісії. 3.2. Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта
дійсне протягом п'яти років для працівників інститутів та інших
державних експертних структур і три роки - для громадян, які
працюють у підприємницьких структурах або проводять судові
експертизи за разовими договорами. Термін дії свідоцтва
продовжується після підтвердження експертом своєї кваліфікації,
про що робиться відповідна відмітка у свідоцтві. Строк дії
свідоцтва продовжується на п'ять і три роки відповідно. 3.3. Фахівцю, який має кваліфікацію судового експерта і
одержав необхідну підготовку для проведення іншого виду судової
експертизи або з іншої експертної спеціальності, рішенням
відповідної ЦЕКК або ЕКК може бути додатково надане право
проведення такого виду експертиз або за такою експертною
спеціальністю. Згідно з рішенням комісії до "Свідоцтва" про присвоєння
кваліфікації судового експерта видається доповнення.
4. Позбавлення або втрата кваліфікації судового експерта
4.1. Позбавлення кваліфікації судового експерта може мати
місце внаслідок скоєння судовим експертом злочину або службового
проступку, що призвело до втрати довір'я до нього, а також через
визнання його не відповідним займаній посаді або в разі засудження
судового експерта чи визнання судом цієї особи недієздатною. 4.2. Рішення про позбавлення кваліфікації судового експерта
приймає ЕКК та ЦЕКК. 4.3. Після позбавлення кваліфікації судового експерта
свідоцтво про її присвоєння вилучається ЦЕКК. Вилучені свідоцтва
знищуються, про що складається акт за підписом голови і секретаря
та робиться відмітка в журналі. 4.4. Кваліфікація судового експерта вважається втраченою
після закінчення строку дії свідоцтва, якщо він не продовжений. 4.5. Особи, позбавлені кваліфікації, і ті, що втратили
кваліфікацію судового експерта, виключаються із Реєстру
атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур
та громадян.
Розділ V. Дисциплінарна відповідальність судових експертів
1. Загальне положення
1.1. Відповідно до ст.14 Закону України "Про судову
експертизу" судовий експерт може бути притягнутий до
дисциплінарної відповідальності. За порушення вимог цього Закону,
інших актів законодавства України, що регламентують
судово-експертну діяльність, рішенням ДК до судового експерта
можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: - попередження; - зупинення дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації
судового експерта; - анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового
експерта; - зниження кваліфікаційного класу судового експерта. 1.2. Підставами призначення дисциплінарного провадження
можуть бути: - подання Мін'юсту та його органів на місцях чи повідомлення
керівників або заступників керівників державних органів, інших
організацій або громадян; - подання голови ЕКК НДІСЕ; - повідомлення в засобах масової інформації. 1.3. Дисциплінарне провадження включає: - перевірку даних про дисциплінарний проступок судового
експерта; - порушення дисциплінарного провадження; - розгляд дисциплінарної справи. 1.4. Порядок призначення дисциплінарного провадження і
розгляд дисциплінарних справ визначається відповідним Положенням.
Додаток N 1
до Положення про експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію судових експертів,
затвердженого наказом Міністра юстиції
України від 15.07.1997 р. N 285/7-А
Перелік
науково-дослідних інститутів судових експертиз Мін'юсту
України, в яких діють ЕКК
1. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
252025, м.Київ-25, вул.В.Житомирська, 19, тел.212-21-91 2. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз
310163, м.Харків-16, вул.Золочевська, 8-А, тел.70-27-88 3. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз
270026, м.Одеса-26, вул.Ланжеронівська, 21, тел.24-90-55 4. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
290004, м.Львів-4, пл.Возз'єднання, 7, тел.72-66-68 5. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз
340102, м.Донецьк-102, вул.Ливенка, 4, тел.90-14-39
Додаток N 2
до Положення про експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію судових експертів,
затвердженого наказом Міністра юстиції
України від 15.07.1997 р. N 285/7-А
Протокол N ________
засідання експертно-кваліфікаційної комісії
___________________________________________
(назва комісії)
"___" _______________ 19__ р.
Зазначена комісія у складі:
голови комісії ___________________________________________________
членів ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
і секретаря комісії ______________________________ у відповідності
з Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію
судових експертів розглянула:
1. Подання _______________________________________________________
(чиє) 2. Заяву _________________________________________________________
(суб'єкт підприємництва) про присвоєння кваліфікації судового експерта __________________________________________________________________
(вид експертизи, спеціальність) __________________________________________________________________
фахівцю __________________________________________________________
(назва установи, __________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я та по батькові) 3. Проекти висновків складені експертом __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) висновки та рецензії на них додаються.
На засіданні комісії присутній ___________________________________
(прізвище та ініціали) Обговоривши подання (заяву) та додані документи, комісія
запропонувала ____________________________________________________
(прізвище та ініціали) відповісти на поставлені запитання згідно із затвердженою
програмою.
Відповіді оцінено ________________________________________________
(задовільно, незадовільно) Експертно-кваліфікаційна комісія вирішує:
Присвоїти (підтвердити) __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) кваліфікацію судового експерта з правом проведення _______________ __________________________________________________________________
(вид експертизи, спеціальність) __________________________________________________________________
Утриматись від присвоєння (підтвердження) ________________________ __________________________________________________________________
кваліфікації судового експерта ___________________________________ __________________________________________________________________
(навести мотиви)
Голова комісії ____________________
(підпис)
Члени: ____________________ ____________________ ____________________
Секретар комісії: ____________________
Додаток N 3
до Положення про експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію судових експертів,
затвердженого наказом Міністра юстиції
України від 15.07.1997 р. N 285/7-А
Атестаційний лист N _______
1. Загальні дані
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
Рік народження ___________________________________________________
Посада, яку займає фахівець, і стаж роботи за нею (на момент
атестації) _______________________________________________________
Освіта (найменування закладу і рік закінчення) ___________________ __________________________________________________________________
Спеціальність за освітою _________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання ___________________________________
Загальний трудовий стаж, у тому числі в судовій експертизі _______ __________________________________________________________________
2. Результати атестації
За підсумками голосування експертно-кваліфікаційної комісії:
Присвоїти ____ клас судового експерта (за ____ проти ____)
Залишити ____ клас судового експерта без змін (за ____ проти ____)
Понизити ____ клас судового експерта
Позбавити _________________ (за ____ проти ____)
Голова експертно-кваліфікаційної комісії ________________ (підпис)
Члени комісії ____________________ _____________________ ____________________ _____________________ ____________________ _____________________
(підписи) Секретар комісії _____________________
(підпис) Дата атестації "___" _____________ 199_ р.
З результатами атестації ознайомлений ____________________________ __________________________________________________________________
(підпис фахівця, який атестувався)
Додаток 4
до Положення про
експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію
судових експертів,
затвердженого наказом
Міністра юстиції України
від 15.07.97 N 285/7-А
(у редакції наказу
від 17.01.2002 N 4/5
( z0037-02 )
Перелік
основних видів судових експертиз та експертних
спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового
експерта фахівцям науково-дослідних інститутів судових експертиз
Міністерства юстиції України
------------------------------------------------------------------- |N |Види судових експертиз|Індек-| Види експертних спеціальностей| | | |си ек-| | | | |сперт-| | | | |них | | | | |спеці-| | | | |ально-| | | | |стей | | |-----------------------------------------------------------------| | I. Криміналістичні: | |-----------------------------------------------------------------| |1. |Почеркознавча і | 1.1 |Дослідження почерку і | | |авторознавча | |підписів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 1.2 |Дослідження писемного | | | | |мовлення | |---+----------------------+------+-------------------------------| |2. |Технічна | 2.1 |Дослідження реквізитів | | |експертиза | |документів | | |документів | | | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 2.2 |Дослідження матеріалів | | | | |документів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 2.3 |Дослідження друкарських | | | | |форм | |---+----------------------+------+-------------------------------| |3. |Балістична | 3.1 |Дослідження вогнепальної | | |експертиза | |зброї | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 3.2 |Дослідження боєприпасів і | | | | |слідів пострілу | |---+----------------------+------+-------------------------------| |4. |Трасологічна | 4.1 |Дослідження слідів людини | | |експертиза | | | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 4.2 |Дослідження знарядь, | | | | |агрегатів, інструментів, | | | | |холодної зброї і | | | | |залишених ними слідів, | | | | |ідентифікація цілого за | | | | |частинами | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 4.3 |Криміналістичне | | | | |дослідження транспортних | | | | |засобів; | | | | |дослідження ідентифікаційних | | | | |номерів та рельєфних знаків | |---+----------------------+------+-------------------------------| |5. |Вибухово-технічна | 5.1 |Дослідження вибухових | | |експертиза | |речовин, продуктів вибуху | | | | |та пострілу | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 5.2 |Дослідження вибухових | | | | |пристроїв, слідів та | | | | |обставин вибуху | |---+----------------------+------+-------------------------------| |6. |Фототехнічна і | 6.1 |Дослідження фотозображень | | |портретна | |та технічних засобів їх | | |експертиза | |виготовлення | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 6.2 |Ідентифікація особи за | | | | |ознаками зовнішності за | | | | |фотознімками | |---+----------------------+------+-------------------------------| |7. |Експертиза фоно- | 7.1 |Технічне дослідження | | |та відеозапису | |матеріалів та засобів | | | | |відео-, звукозапису | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 7.2 |Дослідження диктора за | | | | |фізичними параметрами | | | | |усної мови | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 7.3 |Дослідження акустичних | | | | |сигналів та середовищ | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 7.4 |Лінгвістичне дослідження | | | | |усної мови | |-----------------------------------------------------------------| | II | |-----------------------------------------------------------------| |8. |Експертиза | 8.1 |Дослідження лакофарбових | | |матеріалів, | |матеріалів і покрить | | |речовин та | | | | |виробів | | | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 8.2 |Дослідження полімерних | | | | |матеріалів, пластмас і | | | | |виробів з них | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 8.3 |Дослідження волокнистих | | | | |матеріалів і виробів з | | | | |них | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 8.4 |Дослідження | | | | |нафтопродуктів і | | | | |пально-мастильних | | | | |матеріалів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 8.5 |Дослідження скла, | | | | |кераміки та вироби з них | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 8.6 |Дослідження наркотичних, | | | | |сильнодійних і отруйних | | | | |речовин | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 8.7 |Дослідження спиртомістких | | | | |сумішей | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 8.8 |Дослідження грунтів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 8.9 |Дослідження металів і | | | | |сплавів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 8.10 |Дослідження наявності | | | | |шкідливих речовин у | | | | |навколишньому середовищі | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 8.11 |Дослідження речовин хімічних | | | | |виробництв | |-----------------------------------------------------------------| | III | |-----------------------------------------------------------------| |9. |Біологічна | 9.1 |Дослідження об'єктів | | |експертиза | |рослинного походження | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 9.2 |Дослідження об'єктів | | | | |тваринного походження | |-----------------------------------------------------------------| | IV | |-----------------------------------------------------------------| |10.|Інженерно-технічна | 10.1 |Дослідження обставин | | |експертиза | |дорожньо-транспортної | | | | |пригоди | |---+----------------------+------+-------------------------------|
| | | 10.2 |Дослідження технічного | | | | |стану транспортних | | | | |засобів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 10.3 |Дослідження деталей | | | | |транспортних засобів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 10.4 |Транспортно-трасологічні | | | | |дослідження | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 10.5 |Дослідження причин та | | | | |наслідків порушення вимог | | | | |безпеки життєдіяльності | | | | |та охорони праці | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 10.6 |Дослідження об'єктів | | | | |нерухомості, будівельних | | | | |матеріалів, конструкцій | | | | |та відповідних документів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 10.7 |Розподіл земель та | | | | |визначення порядку | | | | |користування земельними | | | | |ділянками | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 10.8 |Дослідження обставин виникнення| | | | |і поширення пожеж та дотримання| | | | |вимог пожежної безпеки | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 10.9 |Комп'ютерно-технічні | | | | |дослідження | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |10.10 |Визначення оціночної | | | | |вартості будівельних | | | | |об'єктів та споруд | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |10.11 |Дослідження обставин | | | | |залізнично-транспортної | | | | |пригоди | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |10.12 |Дослідження технічного | | | | |стану рухомого складу | | | | |залізничного транспорту | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |10.13 |Дослідження інженерного | | | | |обладнання верхньої | | | | |будови колії | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |10.14 |Оцінка земельних ділянок | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |10.15 |Дослідження причин та наслідків| | | | |надзвичайних подій в гірничий | | | | |промисловості та в підземних | | | | |умовах | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |10.16 |Дорожньо-технічні дослідження | |-----------------------------------------------------------------| | V | |-----------------------------------------------------------------| |11.|Економічна | 11.1 |Дослідження документів бухгал- | | |експертиза | |терського, податкового обліку і| | | | |звітності | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 11.2 |Дослідження документів про еко-| | | | |номічну діяльність підприємств | | | | |і організацій | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 11.3 |Дослідження документів фінансо-| | | | |во-кредитних операцій | |-----------------------------------------------------------------| | VI | |-----------------------------------------------------------------| |12.|Товарознавча | 12.1 |Оцінка машин, обладнання, сиро-| | | | |вини та товарів народного спо- | | | | |живання | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | Автотоварознавча | 12.2 |Визначення вартості дорожніх | | | | |транспортних засобів, розміру | | | | |збитку, завданого власнику | | | | |транспортного засобу | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 12.3 |Оцінка судноплавних засобів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | | 12.4 |Оцінка літальних апаратів | |-----------------------------------------------------------------| | VII | |-----------------------------------------------------------------| |13.|Експертиза, | 13.1 |Дослідження об'єктів | | |пов'язана з | |авторського права | | |охороною прав на | 13.2 |Дослідження об'єктів | | |об'єкти | |суміжних прав | | |інтелектуальної | 13.3 |Дослідження, пов'язані з | | |власності | |охороною прав на | | | | |винаходи, корисні моделі, |
| | | |раціоналізаторські | | | | |пропозиції | | | | 13.4 |Дослідження, пов'язані з | | | | |охороною прав на | | | | |промислові зразки | | | | 13.5 |Дослідження, пов'язані з | | | | |охороною прав на сорти | | | | |рослин і породи тварин | | | | 13.6 |Дослідження, пов'язані з | | | | |охороною прав на знаки | | | | |для товарів і послуг, | | | | |фірмові найменування, | | | | |зазначення походження | | | | |товарів | | | | 13.7 |Дослідження, пов'язані з | | | | |охороною прав на | | | | |топографію інтегральних | | | | |мікросхем | | | | 13.8 |Дослідження, пов'язані з | | | | |охороною прав на | | | | |конфіденційну інформацію | | | | 13.9 |Економічні дослідження, | | | | |пов'язані з використанням | | | | |прав на об'єкти | | | | |інтелектуальної власності | | | | 13.10|Дослідження, пов'язані з вико- | | | | |ристанням об'єктів інтелектуа- | | | | |льної власності у рекламі | |-----------------------------------------------------------------| | VIII | |-----------------------------------------------------------------| |14.|Психологічна | 14.1 |Психологічні дослідження | | |експертиза | | | |-----------------------------------------------------------------| | IX | |-----------------------------------------------------------------| |15.|Мистецтвознавча | 15.1 |Мистецтвознавчі | | |експертиза | |дослідження | |-----------------------------------------------------------------| | X | |-----------------------------------------------------------------| |16.|Оцінка цілісних майно-| 16.1 |Оцінка цілісних майнових комп- | | |вих комплексів | |лексів, паїв, цінних паперів | ------------------------------------------------------------------- ( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту
N 11/5а ( z0240-00 ) від 18.04.2000; в редакції Наказу Мін'юсту
N 4/5 ( z0037-02 ) від 17.01.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Мін'юсту N 122/5 ( z0942-03 ) від 15.10.2003, N 129/5
( z1424-04 ) від 08.11.2004 )

Додаток 5
до Положення про
експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію
судових експертів,
затвердженого наказом
Міністра юстиції України
від 15.07.97 N 285/7-А
(у редакції наказу
від 17.01.2002 N 4/5
( z0037-02 )
Перелік
основних видів судових експертиз та експертних
спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового
експерта фахівцям підприємницьких структур та громадян
------------------------------------------------------------------- | N |Види судових експертиз|Індек-| Види експертних спеціальностей| | | |си ек-| | | | |сперт-| | | | |них | | | | |спеці-| | | | |ально-| | | | |стей | | |---+----------------------+------+-------------------------------| | 1.|Інженерно-технічна |10.1 |Дослідження обставин | | | експертиза | |дорожньо-транспортної | | | | |пригоди | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |10.2 |Дослідження технічного стану | | | | |транспортних засобів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | 2.|Будівельно-технічна |10.6 |Дослідження об'єктів | | | | |нерухомості, будівельних | | | | |матеріалів, конструкцій | | | | |та відповідних документів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |10.7 |Розподіл земель та | | | | |визначення порядку | | | | |користування земельними | | | | |ділянками | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |10.10 |Визначення оціночної | | | | |вартості будівельних | | | | |об'єктів та споруд | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |10.14 |Оцінка земельних ділянок | |---+----------------------+------+-------------------------------| | 3.|Бухгалтерсько- |11.1 |Дослідження документів бухгал- | | |економічна | |терського, податкового | | | | |обліку і звітності | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |11.2 |Дослідження документів про | | | | |економічну діяльність підприєм-| | | | |ств і організацій | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |11.3 |Дослідження документів фінансо-| | | | |во-кредитних операцій | |---+----------------------+------+-------------------------------| | 4.|Товарознавча |12.1 |Оцінка машин, обладнання, сиро-| | | | |вини та товарів народного спо- | | | | |живання | |---+----------------------+------+-------------------------------| | 5.| Автотоварознавча |12.2 |Визначення вартості дорожніх | | | | |транспортних засобів, розміру | | | | |збитку, завданого власнику | | | | |транспортного засобу | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |12.3 |Оцінка судноплавних засобів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | | |12.4 |Оцінка літальних апаратів | |---+----------------------+------+-------------------------------| | 6.|Експертиза, |13.1 |Дослідження об'єктів | | |пов'язана з | |авторського права | | |охороною прав на |13.2 |Дослідження об'єктів | | |об'єкти | |суміжних прав | | |інтелектуальної |13.3 |Дослідження, пов'язані з | | |власності | |охороною прав на | | | | |винаходи, корисні моделі, | | | | |раціоналізаторські | | | | |пропозиції | | | |13.4 |Дослідження, | | | | |пов'язані з охороною прав | | | | |на промислові зразки | | | |13.5 |Дослідження, пов'язані з | | | | |охороною прав на сорти | | | | |рослин і породи тварин | | | |13.6 |Дослідження, пов'язані з | | | | |охороною прав на знаки | | | | |для товарів і послуг, | | | | |фірмові найменування, | | | | |зазначення походження | | | | |товарів | | | |13.7 |Дослідження, | | | | |пов'язані з охороною прав | | | | |на топографію | | | | |інтегральних мікросхем | | | |13.8 |Дослідження, пов'язані з | | | | |охороною прав на | | | | |конфіденційну інформацію | | | |13.9 |Економічні дослідження, | | | | |пов'язані з використанням | | | | |прав на об'єкти | | | | |інтелектуальної власності | | | |13.10 |Дослідження, пов'язані з вико- | | | | |ристанням об'єктів інтелектуа- | | | | |льної власності у рекламі | ------------------------------------------------------------------- ( Додаток 5 в редакції Наказів Мін'юсту N 11/5а ( z0240-00 ) від
18.04.2000, N 4/5 ( z0037-02 ) від 17.01.2002, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 129/5 ( z1424-04 ) від
08.11.2004 )

Додаток N 6
до Положення про експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію судових експертів,
затвердженого наказом Міністра юстиції
України від 15.07.1997 р. N 285/7-А
Міністерство юстиції України Свідоцтво дійсне ______________________________________ до "___" ____________ р.
(назва ЕКК)
Свідоцтво N Видане _______________________________ _________
(прізвище, ім'я та по батькові) Фото М.П. (підпис)
______________________________________
про те, що йому (їй) рішенням експерт- Строк дії свідоцтва
но-кваліфікаційної комісії від продовжено
"___" ______________ р. до "___" ____________ р.
присвоєно кваліфікацію судового експе- _________
рта з правом проведення ______________ М.П. (підпис) ____________________________ експертиз
за спеціальністю _____________________
Голова експертно-кваліфікаційної Реєстраційний N ________
М.П. комісії ________________________ Секретар _______________________ "___" ______________ р.
Опис свідоцтва
Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта
друкується в обкладинці синього кольору розміром 90 х 240 мм.
Лицевий бік обкладинки має зображення Державного Герба України і
напис "Свідоцтво".
Додаток N 7
до Положення про експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію судових експертів,
затвердженого наказом Міністра юстиції
України від 15.07.1997 р. N 285/7-А
Міністерство юстиції України
__________________________________________________________________
(назва ЕКК) Доповнення до свідоцтва N ________ про присвоєння кваліфікацї судового експерта __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________________________________________
рішенням експертно-кваліфікаційної комісії _______________________ __________________________________________________________________
від "___" _________________ 19__ р.
додатково надано право проведення ________________________________
(вид експертизи) __________________________________________________________________
(експертна спеціальність) __________________________________________________________________
М.П. Доповнення до свідоцтва дійсне
до "___" ___________ 19__ р. М.П. ________________
(підпис)
"Офіційний вісник України" 1997, N 32, стор.120
Код нормативного акта: 2450/1997вгору