Документ z0276-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.11.2005, підстава - za245-05

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 434 від 25.04.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 травня 2000 р.
vd20000425 vn434 за N 276/4497
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 857 ( za245-05 ) від 30.09.2005 )
Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з транспортування нафти
магістральними трубопроводами

Відповідно до пункту 3 Положення про Національну комісію
регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом
Президента України від 14.03.95 N 213/95 (в редакції Указу
Президента України 21.04.98 N 335/98), із змінами, внесеними
Указом Президента України від 01.02.99 N 108/99, та постанови
Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 ( 753-99-п ) "Про
порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання
електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької
діяльності" Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) з транспортування нафти
магістральними трубопроводами (додаються).
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено
Постанова Національної комісії
регулювання електроенергетики України
25.04.2000 N 434
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2000 р.
за N 276/4497
Умови та правила
здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з транспортування
нафти магістральними трубопроводами

1. Загальні положення 1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з транспортування нафти магістральними
трубопроводами (далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до
Указу Президента України від 17.11.98 N 1257/98 "Про запровадження
ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних
монополій" та постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99
N 753 ( 753-99-п ) "Про порядок видачі ліцензій Національною
комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності". 1.2. Умови та Правила є невід'ємною частиною ліцензії на
здійснення підприємницької діяльності з транспортування нафти
магістральними трубопроводами і поширюються на всіх суб'єктів
підприємництва, які зареєстровані в установленому порядку та
отримали в НКРЕ ліцензію на даний вид діяльності. 1.3. Передача ліцензії іншим юридичним чи фізичним особам
забороняється. 1.4. У цих Умовах та Правилах вживаються такі терміни:
Власник ліцензії Суб'єкт підприємництва, який отримав
(далі - ліцензіат) ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з
транспортування нафти магістральними
трубопроводами.
Грубе порушення Одноразове порушення ліцензійних умов, яке
свідчить про явне й умисне нехтування їх
вимогами з боку ліцензіата та/або потягло
наслідки у вигляді значної шкоди, завданої
державі, навколишньому природному
середовищу, юридичним чи фізичним особам.
Інформація Відомості в будь-якій формі та вигляді, на
будь-яких носіях (у тому числі листування,
книги, помітки, ілюстрації (карти,
діаграми, органіграми, малюнки, схеми
тощо), фотографії, голограми, кіно-,
відеофільми, мікрофільми, звукові записи,
бази даних комп'ютерних систем або повне
чи часткове відтворення їхніх елементів),
пояснення осіб та будь-які інші публічно
оголошені чи документовані відомості.
Користувач послугами Суб'єкт підприємницької діяльності, який
(відправник) уклав з ліцензіатом договір про
транспортування нафти магістральними
трубопроводами.
Ліцензія Документ, виданий НКРЕ, який дає право
суб'єкту підприємництва займатися
транспортуванням нафти магістральними
трубопроводами та покладає на нього
обов'язок виконувати ліцензійні умови.
Ліцензована діяльність Діяльність з транспортування нафти
магістральними трубопроводами, на
здійснення якої ліцензіат отримав ліцензію
від НКРЕ.
Магістральний Технологічний комплекс, що функціонує як
трубопровід єдина система і до якого входить окремий
трубопровід з усіма об'єктами і спорудами,
пов'язаними з ним єдиним технологічним
процесом, або кілька трубопроводів, якими
здійснюються транзит, міждержавні,
міжрегіональні поставки продуктів
транспортування споживачам.
Магістральний Нафтопровід, запроектований та збудований
нафтопровід - згідно з державними будівельними вимогами
магістральний щодо магістральних трубопроводів, із
трубопровід для станціями катодного захисту, насосними
транспортування нафти перекачувальними станціями з резервуарними
ємностями та без них, пунктами контролю та
управління нафтопроводом,
виробничо-технологічним зв'язком та
лініями електропостачання споживачів на
ньому, ремонтно-експлуатаційними пунктами,
пунктами зливу, наливу та інфраструктурою,
що забезпечує безпечну експлуатацію
нафтопроводу.
Перехресні субсидії Переміщення коштів або розподіл витрат у
межах однієї компанії або між спорідненими
підприємствами для фінансової підтримки
одного підприємства або виду діяльності за
рахунок іншого.
Повторне порушення Учинення суб'єктом підприємницької
діяльності порушення даних ліцензійних
умов незалежно від притягнення до
відповідальності за попереднє порушення.
Повірка засобів Установлення придатності засобів
вимірювальної техніки вимірювальної техніки, на які поширюється
державний метрологічний нагляд, до
застосування на підставі результатів
контролю їхніх метрологічних
характеристик.
Споріднене підприємство 1. Будь-яке підприємство, яке прямо або
опосередковано, повністю або частково (не
менше ніж 25%):
володіє частками (акціями, паями) у
статутному фонді ліцензіата;
управляє частками (акціями, паями)
статутного фонду ліцензіата;
користується на правах оренди активами
(майном) ліцензіата.
2. Будь-яке підприємство:
частки (акції, паї) статутного фонду або
активи (майно) якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не
менше ніж 25%) перебувають у власності
ліцензіата;
частки (акції, паї) статутного фонду
якого прямо або опосередковано, повністю
або частково (не менше ніж 25%)
перебувають в управлінні ліцензіата;
активи (майно) якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не
менше ніж 25%) перебувають у користуванні
на правах оренди в ліцензіата.
3. Будь-яке підприємство, пов'язане з
ліцензіатом або хоча б з одним з
підприємств, зазначених у пунктах 1 та 2
цього визначення, відносинами контролю
відповідно до статті 1 Закону України "Про
обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ).
Тариф на Вартість послуг ліцензіата з
транспортування нафти транспортування 1 тонни нафти
магістральними нафтопроводами, яка
забезпечує:
покриття виправданих витрат;
отримання обгрунтованого прибутку
необхідного для забезпечення нормальної
виробничо-господарської діяльності
нафтотранспортного підприємства;
сплату податків, обов'язкових платежів
та відрахувань відповідно до законодавства
України.
Транспортування нафти Виробнича операція з приймання,
переміщення, здавання та тимчасового
зберігання нафти.
2. Умови здійснення ліцензованої діяльності Здійснення підприємницької діяльності з транспортування нафти
магістральними трубопроводами можливе за виконання таких умов: 2.1. Ліцензіат має право здійснювати ліцензовану діяльність з
транспортування нафти магістральними трубопроводами, які
перебувають у його користуванні. Перелік магістральних
нафтопроводів додається до ліцензії (додаток 1). 2.2. При здійсненні підприємницької діяльності з
транспортування нафти магістральними трубопроводами власник
ліцензії повинен: 2.2.1. Мати лише одну ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з транспортування нафти магістральними
трубопроводами. 2.2.2. Забезпечувати на рівних умовах право доступу до
системи магістральних нафтопроводів для всіх суб'єктів
підприємницької діяльності, які звертаються до ліцензіата щодо
отримання послуг з транспортування нафти магістральними
трубопроводами, а в разі недостатності потужностей - дотримуватись
установленого механізму їх розподілу. 2.2.3. Здійснювати ліцензовану діяльність за принципом
економічної доцільності та надійності експлуатації системи
магістральних трубопроводів для досягнення найнижчої собівартості
нафти. 2.3. Ліцензіат не має права: 2.3.1. Припиняти свою діяльність або зменшувати обсяги
транспортування нафти з метою штучного створення її дефіциту, якщо
необхідність такого обмеження не встановлена законодавством
України. 2.3.2. Надавати перехресні субсидії за рахунок ліцензованої
діяльності. 2.3.3. Взаємодіяти з іншими ліцензіатами при підготовці та
обговоренні з НКРЕ питань щодо визначення тарифу на
транспортування нафти магістральними нафтопроводами. 2.3.4. Протидіяти розвитку конкуренції або зловживати своїм
монопольним становищем, як це визначено в Законі України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), рішеннях Антимонопольного
комітету та НКРЕ.
3. Правила здійснення ліцензованої діяльності При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен
дотримуватися таких правил: 3.1. Щодо звітності 3.1.1. Ліцензіат повинен надавати звітність про ліцензовану
діяльність, визначену НКРЕ в установленому порядку, та на вимогу
НКРЕ - бухгалтерську звітність, затверджену Мінфіном за
погодженням з Держкомстатом. 3.1.2. Ліцензіат повинен вести бухгалтерський облік і
готувати фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від
обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат повинен
надсилати до НКРЕ, на її запит, пояснення щодо розподілу витрат,
супроводжуючи їх потрібною документацією.
3.2. Щодо надання та використання інформації 3.2.1. Ліцензіат повинен у встановленому НКРЕ порядку
своєчасно, в указаній формі та обсягах надавати інформацію про
ліцензовану діяльність. 3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ
про: зміну відомостей, зазначених у ліцензії; зміни та доповнення до установчих документів, що підлягають
державній реєстрації (перереєстрації), та зміни відомостей,
зазначених у свідоцтві про державну реєстрацію; утрату ліцензії. 3.2.3. НКРЕ в 10-денний термін з дня надходження документів,
що підтверджують зазначені зміни, приймає відповідне рішення про
переоформлення, видачу дубліката ліцензії або інформує ліцензіата
про потребу подання повторної заяви на отримання ліцензії
відповідно до вимог актів законодавства та/або вносить нові
відомості до справи ліцензіата. 3.2.4. Усі повідомлення стосовно Умов та Правил повинні
здійснюватись у письмовій формі. 3.2.5. Ліцензіат не повинен розголошувати будь-кому
конфіденційну інформацію, яку він отримує в результаті здійснення
своєї ліцензованої діяльності, за винятком осіб, що здійснюють
ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї
інформації, і використовувати для проведення ліцензіатом іншої,
крім ліцензованої, діяльності, за винятком випадків: коли отримано попередню згоду в письмовій формі тих осіб чи
суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо
стосується ця інформація; якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено розголосити
інформацію для того, щоб виконати Умови та Правила, за вказівкою
НКРЕ або згідно із законодавством України; якщо інформацію слід розголосити в процесі здійснення
дозволеної діяльності, пов'язаної з ліцензованою діяльністю. 3.2.6. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне споріднене
підприємство не використовує наявну в ліцензіата інформацію для
отримання необгрунтованої конкурентної переваги, а також повинен
гарантувати нерозголошення цієї інформації будь-кому (у тому числі
тим, хто працює в спорідненому підприємстві), хто може
використовувати цю інформацію для одержання будь-якої
невиправданої конкурентної переваги.
3.3. Щодо транспортування нафти магістральними трубопроводами 3.3.1. Ліцензіат здійснює транспортування нафти
магістральними трубопроводами на договірній основі. Примірні
договори, а також будь-які зміни до їх умов погоджуються з НКРЕ. 3.3.2. Ліцензіат протягом одного року з дати набуття чинності
ліцензією повинен розробити правила розподілу нафтотранспортних
потужностей і погодити їх з НКРЕ. 3.3.3. Ліцензіат має право вимагати від користувача послугами
документи, що мають безпосереднє відношення до отримання
транспортних послуг, у тому числі документи, що засвідчують право
власності на нафту або право розпорядження нею за дорученням
власника, документи, що підтверджують згоду вантажоприймальника
прийняти нафту. 3.3.4. Ліцензіат повинен забезпечувати облік транспортованої
нафти. Засоби вимірювальної техніки повинні відповідати вимогам і
стандартам України та бути повірені органами Держстандарту
України. 3.3.5. Ліцензіат не повинен перешкоджати в доступі до засобів
вимірювальної техніки нафтоперекачувальних станцій та вузлів
оперативного обліку кількості транспортованої нафти користувачам
послугами та контрольним органам. 3.3.6. Ліцензіат повинен підтримувати стан обладнання та
устаткування відповідно до вимог діючих технічних норм та умов,
ДСТУ, ГСТУ, екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних
актів та інших нормативних актів. 3.3.7. Ліцензіат повинен розробляти заходи щодо підвищення
технічного рівня обладнання та надійності лінійної частини
магістральних нафтопроводів за принципом оптимізації витрат на їх
утримання. 3.3.8. Ліцензіат повинен здійснювати контроль фізико-хімічних
властивостей нафти відповідно до нормативних документів і на
письмовий запит видавати користувачам послугами паспорти якості
нафти. 3.3.9. Ліцензіат має право відмовити користувачу послугами в
транспортуванні нафти в разі: неоплати транспортних послуг; відсутності в користувача послугами документів, що
підтверджують право власності на нафту або право на розпорядження
нею за дорученням власника, а також документів, що засвідчують
згоду вантажоприймальника прийняти нафту; невідповідності якості нафти вимогам нормативних документів
та стандартів. 3.3.10. Ліцензіат здійснює контроль за режимами роботи
нафтотранспортної системи та забезпечує надійність і стабільність
роботи трубопроводу. 3.3.11. Ліцензіат чи користувач послугами має право
звертатися до НКРЕ для розгляду невирішених шляхом переговорів
питань. НКРЕ, відповідно до її компетенції, проводить розгляд цих
питань, а прийняте рішення є обов'язковим для виконання. 3.3.12. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ в суді,
арбітражному суді чи Антимонопольному комітеті.
3.4. Щодо планування розвитку магістральних нафтопроводів 3.4.1. Ліцензіат протягом 2 років від дати набуття чинності
ліцензією повинен розробити план перспективного розвитку системи
магістрального нафтопроводу на наступні 5 років і погодити його з
НКРЕ. План перспективного розвитку щорічно переглядається та
уточнюється, зміни та доповнення погоджуються з НКРЕ. 3.4.2. На письмовий обгрунтований запит суб'єктів
підприємницької діяльності, які користуються або планують
користуватися транспортними послугами, ліцензіат надає протягом
місяця план перспективного розвитку нафтотранспортної системи.
3.5. Щодо тарифу на транспортування нафти магістральними
трубопроводами 3.5.1. Ліцензіат має право отримувати від користувачів
послугами плату за транспортування нафти магістральними
трубопроводами територією України за встановленим НКРЕ тарифом.
Тариф додається до ліцензії (додаток 2). 3.5.2. Ліцензіат може отримувати додатковий прибуток за
транзитне транспортування нафти. 3.5.3. Тариф на транспортування нафти магістральним
нафтопроводом є єдиним видом платежу, який користувач послугами
сплачує ліцензіату. 3.5.4. Тариф на транспортування нафти розраховується
ліцензіатом відповідно до Методики розрахунку тарифів за надані
послуги з транспортування нафти територією України магістральними
нафтопроводами, перевалки та наливу нафти, затвердженої постановою
НКРЕ від 30.07.99 N 993 ( v0993227-99 ). 3.5.5. Тариф на транспортування нафти встановлюється таким
чином, щоб забезпечити ліцензіату відшкодування його обгрунтованих
витрат та отримання прибутку, а також стимулювати його до
скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності. 3.5.6. Інформація, на підставі якої розраховується тариф,
повинна бути доступною для перевірки. 3.5.7. На запит НКРЕ ліцензіат надає повне обгрунтування
відповідності розрахованого тарифу до фактичної структури його
витрат та прибутку. 3.5.8. Тариф може переглядатися, якщо ліцензіат обгрунтовано
доведе НКРЕ потребу такого перегляду. 3.5.9. Тариф після його затвердження НКРЕ публікується
ліцензіатом у засобах масової інформації за 5 (п'ять) днів до
введення в дію.
3.6. Щодо дотримання вимог актів законодавства та
нормативно-правових документів Ліцензіат зобов'язаний: 3.6.1. Діяти згідно з актами законодавства та нормативними
документами. 3.6.2. Дотримуватись вимог нормативних документів щодо
надійності транспортування нафти та якості наданих послуг. 3.6.3. Проводити природоохоронні заходи, які сприяють
зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище. 3.6.4. Відшкодовувати витрати за заподіяну шкоду за рахунок
коштів підприємства.
3.7. Щодо плати за ліцензію 3.7.1. Розмір і терміни внесення плати визначаються
відповідно до встановленого законодавством порядку.
4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності 4.1. НКРЕ контролює дотримання цих Умов та Правил шляхом
аналізу наданої ліцензіатом звітності та інформації, перевіряє
ведення ліцензованої діяльності та бухгалтерського обліку і має
право вимагати від ліцензіата проведення передбаченої актами
законодавства аудиторської перевірки. НКРЕ може розпочати
перевірку ліцензованої діяльності ліцензіата з власної ініціативи
чи за скаргою будь-якої третьої сторони при наявності
обгрунтованих підстав. 4.2. Уповноважені представники НКРЕ мають право доступу на
територію та до документації ліцензіата для перевірки та контролю
його ліцензованої діяльності. Ліцензіат повинен надавати потрібну
допомогу в перевірці. 4.3. У разі виявлення порушень Умов та Правил, які фіксуються
документально, НКРЕ надсилає ліцензіату письмове попередження щодо
усунення в зазначений термін виявлених порушень або приймає
рішення (постанову) щодо усунення в зазначений термін порушень
Умов та Правил, виявлених у ліцензіата. 4.4. Ліцензіат зобов'язаний усунути виявлене порушення цих
Умов та Правил у зазначений термін. 4.5. Якщо ліцензіат не усунув порушення Умов та Правил у
зазначений термін, то НКРЕ має право вжити заходів згідно з
розділом 5 цих Умов та Правил. 4.6. НКРЕ може переглядати тариф ліцензіата та/або
застосовувати будь-які інші заходи в межах її повноважень, які
вона буде вважати потрібними для захисту інтересів споживачів,
якщо в результаті перевірки НКРЕ зробить висновок, що ліцензіат
не виконує вимоги пункту 2.2.3 чи пункту 3.5.7 цих Умов та
Правил.
5. Зупинення дії та анулювання ліцензії 5.1. Дія ліцензії може бути зупинена, якщо: 5.1.1. Ліцензіат не усунув порушення Умов та Правил у
встановлений НКРЕ термін. 5.1.2. Ліцензіат звернувся до НКРЕ із заявою про зупинення
дії ліцензії. Термін зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата
не може перевищувати одного року. 5.2. НКРЕ, приймаючи рішення щодо зупинення дії ліцензії
згідно з пунктом 5.1.1 цих Умов та Правил, має дотримуватися
такого порядку: 5.2.1. НКРЕ повинна письмово повідомити ліцензіата про те,
яке саме порушення Умов та Правил не усунуте в установлений НКРЕ
термін. 5.2.2. Відповідно до пункту 4.3 цих Умов та Правил протягом
терміну, визначеного НКРЕ, ліцензіат повинен надіслати НКРЕ
письмову відповідь з поясненням причин неусунення порушення або
повідомлення про усунення порушення Умов та Правил. 5.2.3. Якщо ліцензіат не надіслав повідомлення, зазначені в
пункті 5.2.2 цих Умов та Правил, то НКРЕ має право прийняти
рішення про зупинення дії ліцензії на визначений термін та в разі
потреби призначає перевірку діяльності ліцензіата. 5.2.4. НКРЕ може відкласти термін усунення порушення або
виконання вимог Умов та Правил на більш пізній строк, якщо
ліцензіат не зміг своєчасно усунути порушення Умов та Правил, на
що були обгрунтовані підстави, про які ліцензіат своєчасно
письмово повідомив НКРЕ. 5.2.5. Якщо дія ліцензії зупинена, то НКРЕ визначає вимоги,
які ліцензіат повинен виконати для відновлення дії ліцензії. 5.3. Ліцензіат має право висловити незгоду з висунутими до
нього вимогами на відкритих засіданнях НКРЕ. 5.4. НКРЕ приймає рішення про анулювання ліцензії у разі: 5.4.1. Подання заяви суб'єктом підприємницької діяльності. 5.4.2. Виявлення недостовірних даних у заяві на отримання
ліцензії чи в документах, що додаються до неї, якщо це вплинуло на
прийняття рішення про видачу ліцензії. 5.4.3. Передачі ліцензіатом ліцензії іншій особі. 5.4.4. Повторного або грубого порушення ліцензіатом Умов та
Правил. 5.4.5. Якщо термін зупинення дії ліцензії внаслідок виявлених
порушень закінчився і ліцензіат не усунув порушення вимог Умов та
Правил. 5.4.6. Якщо ліцензована діяльність здійснюється з порушенням
актів законодавства. 5.5. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення
про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності. 5.6. Повідомлення про рішення НКРЕ щодо зупинення дії або
анулювання ліцензії оголошується НКРЕ в засобах масової інформації
та доводиться до відома відповідних органів податкової
адміністрації за місцезнаходженням ліцензіата. 5.7. У разі зупинення дії або анулювання ліцензії внаслідок
неусунення порушень Умов і Правил НКРЕ має право розслідувати
будь-яку іншу діяльність ліцензіата, на яку останній отримав
ліцензію НКРЕ. 5.8. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ в суді,
арбітражному суді чи Антимонопольному комітеті з питань, що
належать до їхньої компетенції.
6. Унесення змін та доповнень 6.1. НКРЕ має право переглядати в установленому
законодавством порядку ліцензійні умови та вносити відповідні
зміни і доповнення, які не суперечать чинному законодавству. 6.2. Зміни і доповнення публікуються в засобах масової
інформації в 10-денний термін після їх реєстрації в Міністерстві
юстиції України. 6.3. Ліцензіат має право вносити на розгляд НКРЕ зауваження
та пропозиції до ліцензійних умов відповідно до законодавства.
Начальник Відділу регулювання
нафтогазового комплексу І.В.Завада
Додаток 1
до пункту 2.1 Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійних умов) з транспортування
нафти магістральними трубопроводами
Перелік
магістральних нафтопроводів,
які перебувають у користуванні
__________________________________________________________________
(назва ліцензіата)
на підставі: _____________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток 2
до пункту 3.5.1 Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійних умов) з транспортування
нафти магістральними трубопроводами
__________________________________________________________________
(назва ліцензіата) __________________________________________________________________

Тариф
на транспортування нафти магістральними трубопроводами
------------------------------------------------------------------ | Назва магістрального нафтопроводу | Тариф за 1 тонну, грн. | |-------------------------------------+--------------------------| |-------------------------------------+--------------------------| |-------------------------------------+--------------------------| ------------------------------------------------------------------вгору