Документ z0274-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.04.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2018 № 35


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 березня 2018 р.
за № 274/31726

Про затвердження Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до пункту 15 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225, з метою впорядкування організації забезпечення і експлуатації інженерного майна в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
30.01.2018 № 35


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 березня 2018 р.
за № 274/31726

ПОРЯДОК
використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, його постачання, експлуатації, зберігання, показники витрат моторесурсу (ресурсу) та напрацювання до списання, повноваження служб забезпечення інженерним майном.

2. Інженерне майно (далі - ІМ) - військове майно, яке є сукупністю матеріально-технічних засобів, що знаходяться на озброєнні (постачанні) в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України і призначені для використання під час виконання завдань інженерного забезпечення дій військ (сил).

До інженерного майна належать усі види засобів інженерного озброєння (далі - ЗІО), а саме інженерні боєприпаси, інженерна техніка, табельне та допоміжне майно, електротехнічні засоби, дорожньо-технічні засоби.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

боєготовність ЗІО - стан виробів, які мають необхідний запас ресурсу, підготовлених водіїв (механіків-водіїв), розрахунків (екіпажів), приведений у вихідне положення, встановлене експлуатаційною документацією, і підготовлений до виконання поставленого бойового завдання на використання за призначенням;

введення ЗІО в експлуатацію - сукупність підготовчих робіт, перевірка та приймання військовою частиною зразків ЗІО (після їх виготовлення або капітального (регламентованого) ремонту) відповідно до встановлених вимог і закріплення їх за структурним підрозділом, посадовою особою (екіпажами, обслугами);

використання ЗІО за призначенням - етап експлуатації, протягом якого ЗІО працюють відповідно до свого функціонального призначення;

відновлення ресурсу ЗІО - комплекс організаційних i технічних заходів, які проводяться з метою приведення майна у працездатний стан;

військовий ремонт ЗІО - ремонт несправних зразків у місцях розміщення чи базування військових частин або розташування несправної техніки силами та засобами військових ремонтних органів, а також бригадами ремонтних підприємств і (чи) підприємств-виробників;

граничний стан ЗІО - стан зразка, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне;

дорожньо-технічні засоби (далі - ДТЗ) - засоби, призначені для забезпечення експлуатації (утримання) та прикриття військових автомобільних доріг;

електротехнічні засоби (далі - ЕТЗ) - засоби, що перебувають на озброєнні (постачанні) військ (сил) та призначені для здійснення електропостачання озброєння, військової техніки і об’єктів технічного, тилового та медичного забезпечення військ (вироблення, акумулювання, перетворення параметрів, розподіл і каналоутворення електричної енергії), освітлення і електрифікації пунктів управління, зарядки акумуляторів, механізації (електрифікації) інженерних робіт, а також для бойового застосування вражаючих властивостей електричної енергії;

електротехнічна машина - конструктивно завершений ЕТЗ, що має конкретне функціональне призначення;

електротехнічне майно (далі - ЕТМ) - допоміжне і витратне майно, призначене для забезпечення працездатності електротехнічних машин, каналоутворення, розподілу, вимірювання і перетворювання параметрів електричної енергії;

експлуатація ЗІО - стадія життєвого циклу ЗІО з моменту прийняття їх військовою частиною від підприємства-виробника чи ремонтного підприємства до зняття з експлуатації;

етап експлуатації ЗІО - період експлуатації, який визначається завданнями щодо переведення ЗІО у певний стан чи підтримання їх у цьому стані протягом визначеного строку;

заводський ремонт ЗІО - ремонт зразків, який проводиться на ремонтних підприємствах чи підприємствах-виробниках, коли ЗІО знімаються з експлуатації для виконання ремонту;

зберігання ЗІО під час їх експлуатації - перебування ЗІО у спеціально відведеному для їх розміщення місці в заданому стані та забезпечення їх збереження протягом встановленого строку;

зняття ЗІО з експлуатації - припинення функціонування зразків ЗІО за своїм безпосереднім призначенням, документально оформлене встановленим порядком;

інженерна техніка (далі - ІТ) - засоби, призначені для виконання завдань інженерного забезпечення дій військ (сил), що включають машини інженерного озброєння, інженерне обладнання та інженерне устаткування;

інженерне обладнання (далі - ІО) - навісне чи причіпне робоче обладнання для бойових машин, призначене для виконання інженерних завдань, що не має у своїй конструкції двигуна;

інженерне устаткування (далі - ІУ) - механізми та пристрої, конструктивно поєднані із двигуном і призначені для механізації виконання інженерних завдань;

інженерні боєприпаси (далі - ІБП) - засоби інженерного озброєння, до складу яких входять вибухові чи піротехнічні суміші та інертні комплектуючі;

капітальний ремонт (далі - КР) ЗІО - ремонт зразків, який виконують для відновлення справного стану, повного чи близького до повного відновлення їх ресурсу із заміною чи відновленням будь-яких його частин, у тому числі й базових;

категорія ЗІО - умовна облікова характеристика зразків, що надається за певними правилами відповідно до їх технічного стану та необхідності проведення того чи іншого виду ремонту;

комплексне ТО ЗІО - ТО зразка, яке складається з кількох складових частин (номенклатури) служб забезпечення;

короткочасне зберігання (далі - КЗ) ЗІО - зберігання зразків під час експлуатації до одного року включно;

машини інженерного озброєння (далі - МІО) - автомобільне, бронетанкове або інше спеціальне шасі, конструктивно поєднане (вбудоване, змонтоване) з окремим обладнанням, а також навісне чи причіпне інженерне обладнання, призначене для виконання найбільш трудомістких, людино-, машинозатратних робіт, складних завдань інженерного забезпечення дій військ (сил);

машини "індивідуального" компонування - МІО, під час проектування яких використовуються типові деталі, вузли, агрегати, механізми з іншої техніки (машин), проте компонування та конструкція зв’язуючого елемента - корпусу - має індивідуальний характер;

міжремонтний ресурс - мінімально допустиме напрацювання зразка від початку експлуатації до першого планового ремонту або між наступними плановими ремонтами;

напрацювання ЗІО - тривалість або обсяг роботи зразка;

непридатний стан ЗІО - якісний (технічний) стан ЗІО, за яким їх неможливо використовувати за цільовим та функціональним призначенням;

незнижуваний ресурс ЗІО - мінімально допустимий запас ресурсу, встановлений для зразків цієї групи експлуатації або в цих умовах;

нормативно-технічні документи (далі - НТД) - документи, які встановлюють принципи, правила, порядок постачання, експлуатації, відновлення ЗІО, а також організацію управління;

підтримання ЗІО в готовності до використання за призначенням - комплекс робіт, установлених експлуатаційною та ремонтною документацією і спрямованих на підтримання ЗІО у встановленому ступені готовності;

поточний ремонт (далі - ПР) ЗІО - ремонт зразків, який виконують для забезпечення чи відновлення їх працездатності і полягає у заміні і (чи) відновленні їхніх окремих частин;

працездатний стан ЗІО - стан виробів, який характеризується їх здатністю виконувати усі визначені функції;

приведення ЗІО в готовність до використання за призначенням - комплекс зазначених в експлуатаційній документації робіт з приведення ЗІО у працездатний стан і вихідне положення, який забезпечує використання цих зразків за призначенням;

призначений ресурс ЗІО - сумарне напрацювання, досягаючи якого експлуатацію зразка належить припинити незалежно від його технічного стану;

регламентоване ТО ЗІО (далі - РТО) - ТО ЗІО, яке виконується незалежно від технічного стану виробу з періодичністю і в обсязі, встановленими нормативною документацією;

регламентований ремонт ЗІО (далі - РР) - плановий ремонт, який виконується з періодичністю та в обсязі, встановленими в експлуатаційній документації, незалежно від технічного стану зразків на момент початку ремонту;

ремонт за технічним станом ЗІО (далі - РТС) - ремонт, під час якого контроль технічного стану виконується з періодичністю та в обсязі, встановленими в нормативній документації, а обсяг і момент початку ремонту визначаються технічним станом виробу;

ремонт ЗІО - комплекс операцій для відновлення справного чи працездатного стану зразків, відновлення їх ресурсу та ресурсу їх складових частин;

середній ремонт (далі - СР) ЗІО - ремонт виробів, який виконується для відновлення справного стану і часткового відновлення ресурсу із заміною чи відновленням складників обмеженої номенклатури з відповідним контролем їхнього технічного стану в обсязі, встановленому в нормативній документації;

система експлуатації ЗІО - сукупність взаємопов’язаних виробів, засобів їх експлуатації, експлуатаційної документації та виконавців, призначених для виконання завдань кожного етапу експлуатації;

списання ЗІО - документально оформлене встановлених цим Порядком документів щодо вилучення ЗІО з обліку у військовій частині у випадку переведення ЗІО в останню (найнижчу) категорію, його витрачання, а також у разі його втрати;

справний стан ЗІО - стан ЗІО, який відповідає усім вимогам нормативної та (чи) конструкторської документації;

табельне та допоміжне майно (далі - ТДМ) - матеріально-технічні засоби у вигляді інженерних конструкцій, ручного інструменту, спеціальних приладів, пристосувань, вузлів, агрегатів, розхідних і витратних матеріалів;

строк служби ЗІО - календарна тривалість експлуатації зразків від початку експлуатації чи її поновлення після ремонту до переходу у граничний стан;

технічне обслуговування ЗІО (далі - ТО) - комплекс операцій чи операція підтримання справності або працездатності зразків під час їх технічної експлуатації;

технічний ресурс ЗІО - напрацювання зразка від початку експлуатації чи його відновлення після капітального (регламентованого) ремонту до настання граничного стану, за якого подальше використання за призначенням або відновлення справного (працездатного) стану неможливе чи недоцільне;

транспортування ЗІО - етап експлуатації, який включає підготовку, перевезення або переміщення ЗІО у заданих умовах з використанням транспортних або буксирних засобів і забезпечення їх збереження та комплектності;

тривале (довгострокове) зберігання (далі - ДЗ) ЗІО - зберігання зразків під час експлуатації понад один рік.

4. До ІБП належать інженерні міни, заряди розмінування, підривні заряди та засоби підриву.

5. До ІТ належать машини інженерного озброєння, інженерне обладнання, інженерне устаткування. До ІТ також належать машини "індивідуального" компонування. До машин "індивідуального" компонування належать самохідні пороми, плаваючі транспортери тощо.

ІТ за функціональним призначенням поділяється на засоби:

ведення інженерної розвідки;

влаштування мінно-вибухових загороджень;

подолання мінно-вибухових загороджень;

подолання руйнувань і перешкод;

подолання водних перешкод;

механізації дорожніх та земляних робіт;

забезпечення маскувальних робіт;

польового водопостачання;

механізації вантажно-розвантажувальних робіт;

механізації лісозаготівельних робіт;

технічного обслуговування і ремонту ЗІО;

забезпечення водолазних робіт;

загального призначення (у тому числі народногосподарських зразків).

6. До ТДМ належать:

засоби, які постачаються згідно зі встановленими нормами постачання;

засоби, які входять до комплектів ЗІО (двигуни внутрішнього згоряння та електричні машини до ЗІО; групові, ремонтні комплекти запасних частин, інструментів і приладь до ЗІО (далі - ЗІП); агрегати, вузли, прилади, окремі складові частини до ЗІО; шанцевий інструмент; витратні та розхідні матеріали, які використовуються під час експлуатації ЗІО);

парко-гаражне обладнання (пристосування та інвентар, верстати, пристрої, приладдя, інструмент, призначені для виконання спеціальних робіт під час технічного обслуговування і ремонту ЗІО);

учбово-тренувальні засоби (учбові інженерні боєприпаси та засоби підриву; розрізні зразки ЗІО, у тому числі складові частини робочого і спеціального обладнання, макети, тренажери, стенди, плакати, аудіо- та відеозаписи, кіноплівки, спеціальна навчальна література тощо), що використовуються під час проведення занять зі спеціальної підготовки у військових частинах (підрозділах) інженерних військ та інженерної підготовки у військових частинах (підрозділах) родів військ та спеціальних військ.

Табельне інженерне майно класифікується за основними видами:

прилади та апаратура інженерної розвідки;

обладнання і прилади для влаштування та подолання загороджень;

переправочні засоби;

засоби для прокладання колонних шляхів та обладнання позицій;

мостове і мостобудівельне обладнання;

лісозаготівельні та ремонтні засоби;

обладнання для польового водопостачання;

засоби для маскування;

шанцевий інструмент;

споруди фортифікаційні промислового виготовлення;

майно для влаштування невибухових загороджень;

водолазне спорядження та майно;

електроосвітлювальні засоби;

джерела струму для ЗІО;

групові та ремонтні комплекти ЗІП;

вузли, агрегати, окремі складові частини до інженерної техніки;

двигуни внутрішнього згоряння та елементи їх обладнання;

продукція виробничо-технічного призначення;

учбово-тренувальні засоби;

макети.

7. ЕТЗ включають:

електротехнічні машини, до яких належать електроагрегати пересувні та спеціальні з карбюраторними і дизельними двигунами; електростанції військові - силові, освітлювальні, зарядні, інженерні в одно- та багатоагрегатному, капотному або кузовному виконанні; електромеханічні джерела електричної енергії (турбогенератори); електризовані загородження; джерела електропостачання з відбором потужності від двигуна засобу рухомості; випрямувачі зарядні; перетворювачі напруги та частоти; рухомі засоби обслуговування, контролю і ремонту ЕТЗ;

ЕТМ, до якого належать двигуни внутрішнього згоряння до ЕТЗ та елементи їх обладнання; електротехнічні машини (генератори, електродвигуни для ЕТЗ); низьковольтні електричні апарати (вимикачі, перемикачі, контактори, пускачі, рубильники до ЕТЗ тощо); апаратура захисту мережі та електроавтоматики; світлотехнічне обладнання; кабелі, проводи, шнури до електротехнічних засобів (крім стаціонарних кабелів зв’язку); електроінструмент інженерних електростанцій;електровимірювальні прилади, вузли, групові і ремонтні (регламентні) комплекти ЗІП та запасні частини розсипом до ЕТЗ; навчально-тренувальні засоби (розрізні ЕТЗ, агрегати, тренажери, макети, стенди, плакати, технічна література по ЕТЗ тощо); ЕТЗ захист, засоби вимірювальної техніки для вимірювання електричних і магнітних величин.

Вимоги цього Порядку не поширюються на спеціальні ЕТЗ, які не належать до ЗІО.

8. До ДТЗ належать:

дорожньо-мостові засоби (автодорожні розбірні мости, наплавні автодорожні мости і пороми, палезаглиблюючі засоби, збірно-розбірні дорожні покриття);

засоби контролю та регулювання руху на автомобільних дорогах (диспетчерські пункти, електрифіковані і неелектрифіковані засоби регулювання);

прилади, обладнання та витратні засоби (матеріали), які входять до комплектів дорожньо-технічних засобів.

До ДТЗ також відносять дорожньо-технічне майно (далі - ДТМ), яке класифікується за основними видами засобів:

обладнання керування рухом;

групові та ремонтні комплекти ЗІП;

вузли, агрегати, окремі складові частини до ДТЗ;

продукція виробничо-технічного призначення;

учбово-тренувальні засоби;

макети ДТЗ.

9. Система експлуатації ЗІО включає:

ЗІО, прийняті на озброєння (постачання) Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

служби забезпечення органів військового управління (органи військового управління), які здійснюють постачання для військових частин ЗІО, планування та облік їх використання, контроль за підтриманням у справному стані протягом установленого строку та використання;

військові частини, які здійснюють експлуатацію закріплених за ними ЗІО;

військові ремонтні органи та підрозділи технічного обслуговування;

нормативно-технічну документацію з експлуатації ЗІО;

засоби обслуговування, ремонту та діагностування ЗІО;

місця (пункти, приміщення), призначені для огляду, обслуговування, ремонту та зберігання ЗІО.

10. Експлуатація ЗІО передбачає виконання таких етапів експлуатації:

введення ЗІО в експлуатацію;

приведення ЗІО в готовність до використання за призначенням;

підтримання ЗІО в готовності до використання за призначенням;

використання ЗІО за призначенням;

зберігання ЗІО під час їх експлуатації;

транспортування ЗІО під час їх експлуатації.

11. КР ЗІО полягає у повному розбиранні, дефектуванні, заміні або ремонті усіх відпрацьованих, пошкоджених деталей, збиранні й випробуванні згідно з технічними умовами на проведення капітального ремонту всіх вузлів, агрегатів в цілому, а також відновлення лакофарбового покриття.

Під час КР і РР може проводитись доопрацювання, а також заміна засобів рухомості.

ІІ. Постачання інженерного майна

1. Постачання інженерного майна - комплекс заходів, що полягає в укомплектуванні військових частин і підрозділів ЗІО відповідно до потреби згідно зі штатами, табелями до штатів, нормами постачання (забезпечення) і створення необхідних запасів.

2. Постачання ЗІО для військових частин включає:

визначення повної потреби у ЗІО;

планування забезпечення ЗІО;

розміщення замовлень на виготовлення ЗІО на підприємствах національної економіки та державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

своєчасне витребування та отримання ЗІО, яких не вистачає до штатної потреби та норм постачання (забезпечення);

приймання ЗІО, які постачаються з національної економіки та державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

перерозподіл ЗІО;

перевезення, приймання та видача (відправка) ЗІО;

підготовку місць зберігання;

ведення обліку, подання звітності, здійснення контролю за правильним утриманням та використанням ЗІО за їх прямим призначенням;

ведення рекламаційної і претензійної роботи за номенклатурою ЗІО;

списання ЗІО, які відпрацювали встановлений ресурс (вислужили встановлений строк експлуатації);

зняття з озброєння застарілих зразків ЗІО, вилучення з експлуатації працездатних надлишкових і списаних ЗІО, які не застосовуються у Збройних Силах України, та їх передача для подальшого відчуження;

вилучення агрегатів, вузлів, механізмів і деталей зі списаних ЗІО, придатних до подальшого використання;

відпрацювання вимог (тактико-технічних завдань) на розроблення, виготовлення, модернізацію та ремонт ЗІО;

централізовану та децентралізовану закупівлю ЗІО та запасних частин до них, у тому числі імпортованих;

виявлення та перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань, передбачених для закупівлі та утримання ЗІО;

здійснення контролю за зберіганням ЗІО на арсеналах, базах, складах, центрах забезпечення.

3. Система постачання ЗІО для військових частин включає:

служби забезпечення органів військового управління, на які покладено функції матеріально-технічного забезпечення військових частин (визначення потреби, постачання ЗІО для військ (сил), ведення їх обліку, здійснення планування та контроль за утриманням та використанням);

служби оперативного (бойового) забезпечення органів військового управління, на які покладено визначення потреби, ведення обліку, участь у плануванні та здійснення контролю за утриманням ЗІО у військах (силах);

арсенали, центри забезпечення, об’єднані центри матеріально-технічного забезпечення, бази та склади (далі - АБС), які забезпечують утримання та ремонт ЗІО;

державні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, які надають послуги (виконують роботи) для задоволення потреб Збройних Сил України у ЗІО;

військові частини, які знаходяться на забезпеченні (постачанні) ЗІО;

матеріально-технічні засоби (ЗІО).

До служби забезпечення стратегічного рівня органу військового управління, на який покладаються функції матеріально-технічного забезпечення військових частин ЗІО, належить Центральне управління інженерного забезпечення Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України (далі - ЦУІЗ).

До служб забезпечення оперативного рівня органів військового управління належать:

інженерна служба управління оперативного забезпечення штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, інженерна служба відділу оперативного (бойового) забезпечення військ та електротехнічна служба інженерно-аеродромного управління логістики штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, морська інженерна служба управління оперативного (бойового) забезпечення штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, відділ оперативного забезпечення Сил спеціальних операцій (далі - інженерні служби видів ЗС України);

відділи інженерного забезпечення управлінь оперативного забезпечення штабів оперативних командувань "Захід", "Схід", "Південь" та "Північ" (далі - відділи ІЗ ОК ЗС України);

інженерні служби відділів бойового забезпечення та електротехнічні служби відділів матеріально-технічного забезпечення штабів повітряних командувань "Захід", "Схід", "Південь" та "Центр" (далі - інженерні служби ПвК ЗС України).

До служб забезпечення тактичного рівня належать інженерні служби військових частин.

До військових частин (підрозділів), які здійснюють утримання та постачання ЗІО, належать: арсенал, бази інженерних військ, центри інженерного та дорожнього забезпечення, об’єднані центри матеріально-технічного забезпечення, бази інженерних боєприпасів, склади інженерних боєприпасів, склади військово-технічного майна та інженерні склади військових частин.

До військових частин, які знаходяться на постачанні ЗІО, належать військові частини, які згідно зі штатною та табельною потребою, нормами постачання (забезпечення, утримання) комплектуються ЗІО.

У військових частинах, де посада начальника інженерної служби не передбачена штатом, ведення обліку інженерного майна покладається на посадових (службових) осіб, визначених наказом командира військової частини.

4. Постачання ЗІО для військових частин здійснюється за рахунок:

накопичених запасів ЗІО на арсеналах, базах, центрах, складах центрального підпорядкування;

закупівлі (постачання) матеріально-технічних засобів у підприємств та організацій національної економіки;

закупівлі імпортних матеріально-технічних засобів;

військово-технічної допомоги;

волонтерської допомоги;

трофейних ЗІО;

перерозподілу ЗІО, які вивільняються у військових частинах внаслідок проведення організаційних заходів у Збройних Силах України.

5. Постачання ЗІО для військових частин здійснюється за рішенням ЦУІЗ із підпорядкованих АБС і тимчасових складів (під час виконання бойових завдань або проведення польових навчань).

6. Постачання ЗІО для військових частин і підрозділів, які виконують миротворчі завдання на території інших держав, здійснюється за схемою: ЦУІЗ (із підпорядкованих АБС) - через військові частини, визначені наказами (розпорядчими документами) Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

7. Постачання автомобільних, бронетанкових та інших спеціальних базових шасі для монтування на них інженерного (спеціального) обладнання, комплектування МІО, а також передача ЗІО підприємствам (організаціям) для забезпечення виконання державних контрактів з проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, розроблення (модернізації) ЗІО здійснюється за рішенням центральних служб забезпечення органів військового управління відповідно до закріпленої номенклатури, гідно з вимогами наказів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

8. У разі державного замовлення на підготовку відповідних спеціалістів для Збройних Сил України постачання ЗІО для навчальних підрозділів видів Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (військових факультетів, кафедр тощо), професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів здійснюється у порядку, встановленому відповідними розпорядчими документами.

9. Зарахування військових частин, які формуються заново (переформовуються), на постачання ЗІО, зняття військових частин та підрозділів із постачання ЗІО у разі розформування або перепідпорядкування з одного виду Збройних Сил України до іншого здійснюються на підставі розпорядчих документів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України.

У разі формування військова частина подає до ЦУІЗ обґрунтоване клопотання за підпорядкованістю про зарахування на постачання (відкриття особового рахунку) та постачання ЗІО, необхідні для доукомплектування, при цьому додає завірені копії реєстраційної картки про присвоєння коду розпорядника (одержувача) бюджетних коштів та довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

У разі формування військової частини іншою військовою частиною - формувачем постачання ЗІО здійснюється через неї.

У разі відокремлення сформованої військової частини (передачі до іншої військової частини) військова частина - формувач подає до ЦУІЗ атестат, відповідно до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженого Міністерством оборони України від 17 серпня 2017 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за № 1192/31060 (зі змінами) (далі Інструкція з обліку військового майна), відповідно до якого передає облік ЗІО.

У разі переформування військової частини також подається до ЦУІЗ атестат, відповідно до якого передається облік ЗІО.

10. У разі розформування військових частин ЗІО, які за своїм технічним (якісним) станом придатні до подальшого використання (застосування), перерозподіляються між іншими військовими частинами або вилучаються на АБС безпосереднього підпорядкування ЦУІЗ із постановкою на тривале зберігання.

ЗІО, які за своїм технічним (якісним) станом непридатні до подальшого використання (застосування), після визначення їх технічного стану та можливості використання складових частин для ремонту ЗІО передаються до ремонтних органів Збройних Сил України або визначеного структурного підрозділу Міністерства оборони України для подальшого відчуження.

Вилучення і передача ЗІО здійснюється відповідно до нарядів начальника інженерних військ Збройних Сил України за поданням начальників інженерних служб видів ЗС України, відділів ІЗ ОК ЗС України, інженерних служб ПвК ЗС України та командирів військових частин.

11. У разі перепідпорядкування військової частини із одного виду Збройних Сил України (ОК, ПвК, військової частини) до іншого або зняття з постачання обов’язково проводиться звірка облікових даних ЗІО військової частини та ЦУІЗ, за результатами якої ЦУІЗ виписується атестат військової частини, який оформлюється в установленому порядку відповідно до Інструкція з обліку військового майна та повертається у місячний строк, або довідка до ліквідаційного акта про те, що за військовою частиною ЗІО не обліковується.

Якщо військова частина, яка перепідпорядковується або знімається з постачання, знаходиться на постачанні в іншій військовій частині (яка знаходиться на постачанні в ЦУІЗ), військова частина подає до ЦУІЗ мотивоване клопотання про видачу атестату або довідку про відсутність заборгованостей, на підставі якої ЦУІЗ видає довідку до ліквідаційного акта.

12. Постачання ЗІО для комплектування зразків озброєння та військової техніки та ЗІП до них здійснюється інженерною (електротехнічною) службою військової частини або службою забезпечення, на яку покладене це завдання командиром військової частини.

13. Постачання акумуляторними батареями, автомобільними шинами, заправним інвентарем, ЗІП, медичними аптечками та іншим майном, яке не належить до номенклатури ЗІО (не постачається ЦУІЗ), для комплектування базових шасі МІО здійснюється відповідними службами забезпечення органів військового управління (відповідно до закріпленої номенклатури) за клопотаннями (заявками) командирів військових частин.

14. Постачання вузлів, агрегатів, деталей, електроустаткування, гумотехнічних виробів та іншого майна для проведення військового ремонту базових шасі МІО здійснюється відповідними службами забезпечення органів військового управління (відповідно до закріпленої номенклатури) через начальників відповідних служб військових частин за обґрунтованими клопотаннями (заявками) командирів військових частин.

15. Постачання запасних частин та витратних матеріалів для проведення обслуговування і військового ремонту ЗІО здійснюється через відповідні відділи та служби ЦУІЗ на підставі обґрунтованих клопотань (заявок) командирів військових частин за підпорядкованістю.

Клопотання (заявки) складаються начальниками інженерних служб (посадовими особами, відповідальними за постачання ЗІО) військових частин на підставі затверджених річних планів з експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки та встановлених норм витрат запасних частин і матеріалів, підписується командиром військової частини та подаються через відповідні служби видів, ОК, ПвК Збройних Сил України.

16. Запасні частини та витратні матеріали, які не постачаються службами забезпечення органів військового управління централізовано, проте необхідні для експлуатації та ремонту ЗІО, закуповуються за рахунок бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами Міністерства оборони України.

17. Військовим частинам дозволяється придбання запасних частин та витратних матеріалів до ЗІО, у межах затвердженого в установленому законом порядку кошторису.

Після закупівлі запасних частин і витратних матеріалів до ЗІО для взяття їх на облік у ЦУІЗ командири військових частин подають до ЦУІЗ прибуткові накладні та акти приймання.

18. Контроль за використанням закуплених військовими частинами запасних частин і витратних матеріалів до ЗІО покладається на ЦУІЗ.

19. Організація створення, накопичення, ешелонування, оновлення та поповнення непорушних запасів ЗІО встановлюється відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

20. Норми використання (витрат) ЗІО для заходів бойової підготовки інженерних військ та інженерної підготовки родів військ і спеціальних військ встановлюється відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

21. Планування постачання ЗІО для військових частин здійснюється ЦУІЗ відповідно до закріпленої номенклатури на підставі потреби, визначеної інженерними службами видів ЗС України, відділів ІЗ ОК ЗС України, інженерних служб ПвК ЗС України та інженерних служб військових частин.

Вихідними даними для відпрацювання планів, розрахунків, відомостей і надання пропозицій для планування постачання військових частин ЗІО є:

схема мобілізаційного розгортання Збройних Сил України;

накази (розпорядчі документи) Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

кількісний склад Збройних Сил України мирного та воєнного часу, їх розподіл за функціональним призначенням та резерв матеріально-технічних засобів;

штати і табелі до штатів військових частин (підрозділів);

норми утримання та постачання ЗІО;

норми витрат ЗІО на відмобілізування та приведення у бойову готовність військ (сил) Збройних Сил України;

норми витрат ЗІО на бойову підготовку;

план підготовки Збройних Сил України на навчальний рік;

обсяги та стан ЗІО, що утримують у Збройних Силах України;

організаційні заходи, визначені розпорядчими документами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України у плановому періоді.

ЦУІЗ відповідно до вихідних даних, донесень і клопотань (заявок), отриманих від інженерних служб видів ЗС України, відділів ІЗ ОК ЗС України, інженерних служб ПвК ЗС України та військових частин Збройних Сил України, розробляє (уточнює) розділ (за напрямом) Плану забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил України за номенклатурою ЗІО пояснювальну записку та подає її донесенням до Генерального штабу Збройних Сил України.

ЗІО п’ятої категорії в розрахунок забезпеченості не враховуються.

22. Визначення потреби військових частин в табельному майні, ЕТМ та ДТМ для їх доукомплектування здійснюється на підставі штатів і табелів до них, затверджених начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, а також норм постачання, встановлених відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Визначення потреби Збройних Сил України в ЗІО для створення та поповнення непорушних запасів здійснюється згідно з нормами, затверджених наказами Генерального штабу Збройних Сил України.

23. Потреба військових частин (підрозділів) в ІБП для забезпечення табельної потреби, створення непорушних запасів, а також на інженерну підготовку (в тому числі військових навчальних закладів і полігонів) визначається ЦУІЗ за поданнями видів, ОК, ПвК Збройних Сил України та військових частин.

Вибухові речовини та засоби підриву для знищення ракет, снарядів, авіабомб та інших боєприпасів, що не вибухнули, виділяються начальником ЦУІЗ для військових частин за фактичною потребою, обґрунтованими розрахунками або нормами, затверджених установленому законом порядку.

Ліміт витрати ІБП на роботи з розмінування місцевості та об’єктів, захисту мостів у період льодоходу встановлюється наказом Генерального штабу Збройних Сил України щороку за клопотаннями начальників інженерних служб видів, ОК та ПвК Збройних Сил України з обґрунтованими розрахунками та нормами, встановленими відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

24. Розрахунок річної потреби військових частин (підрозділів) у матеріалах для експлуатації та ремонту ЗІО поточного забезпечення та непорушних запасів здійснюється за діючими нормами витрат, встановлених відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

25. Розрахунок потреби військових частин у хімічних реактивах (матеріалах), технічних газах і речовинах для експлуатації засобів польового водопостачання, забезпечення підготовки водолазів здійснюється з урахуванням річних норм експлуатації ЗІО, вимог програм бойової підготовки за нормами, наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

26. З метою забезпечення постійної бойової готовності військ (сил) на арсеналах, базах, центрах, складах може створюватися резервний фонд ЗІО за рахунок їх вивільнення в результаті організаційних заходів у Збройних Силах України та змінах у штатах військових частин.

27. Для забезпечення постійної технічної готовності озброєння і військової техніки, безперебійної ритмічної роботи ремонтних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та ремонтних підрозділів на арсеналах, базах, складах, центрах може створюватися резервний фонд ЗІО, які потребують ремонту.

Визначення загальної потреби Збройних Сили України у ЗІО, їх виготовленні, закупівлі (постачанні), розробленні нових та модернізації існуючих зразків, а також здійснення контролю покладається на ЦУІЗ.

28. Невитрачені ІМ, ЕТМ та ДТМ повинні враховуватися при поданні клопотань на покриття запасів ЗІО поточного забезпечення військ (сил) в межах норм, встановлених відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

29. Витребування військовими частинами вибухових речовин та засобів підриву для знищення ракет, снарядів, авіабомб та інших боєприпасів, що не вибухнули, на роботи з розмінування місцевості та об’єктів, знищення вибухонебезпечних предметів, захисту мостів у період льодоходу здійснюється інженерними службами видів ЗС України, відділами ІЗ ОК ЗС України та інженерними службами ПвК ЗС України на підставі клопотань командирів військових частин, обґрунтованих розрахунками та нормами витрат, встановленими відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

30. Витребування військовими частинами інженерно-технічного майна для забезпечення виробничо-операційної діяльності здійснюється за клопотаннями командирів військових частин та керівників ремонтних підприємств за підпорядкованістю.

31. Клопотання на отримання інженерно-технічного майна для забезпечення виробничо-операційної діяльності арсеналів, баз, складів і центрів інженерних військ подаються командирами військових частин начальнику інженерних військ Збройних Сил України.

32. Витребування учбових ЗІО для забезпечення штатної потреби військових кафедр, циклів і відділень військової підготовки, факультетів вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству оборони України, здійснюється їх начальниками після проведення інвентаризації за клопотаннями, що подаються до ЦУІЗ.

33. Перерозподіл ЗІО здійснюється ЦУІЗ на підставі розпорядчих документів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України на поточний рік відповідно до потреби у ЗІО військових частин, які реорганізовуються.

Перерозподіл ЗІО, які вивільняються внаслідок організаційних заходів, зміни штатно-табельної потреби (позаштатні), здійснюються відповідно до плану перерозподілу та переміщення ракет, боєприпасів, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів, які вилучаються під час проведення організаційних заходів у Збройних Силах України.

ЦУІЗ готує розділ до плану перерозподілу та переміщення ракет, боєприпасів, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів, які вилучаються під час проведення організаційних заходів у Збройних Силах України, з урахуванням пропозицій, наданих інженерними службами видів ЗС України, відділами ІЗ ОК ЗС України та інженерними службами ПвК ЗС України за підпорядковані військові частини.

Під час відпрацювання розділу до плану перерозподілу та переміщення ракет, боєприпасів, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів, які вилучаються під час проведення організаційних заходів, враховуються можливості військових частин з ремонту складових частин і деталей своїми ремонтними підрозділами, а також з придбання запасних частин, ремонтних матеріалів та інструментів за рахунок виділених бюджетних асигнувань і власних надходжень.

ІМ, ЕТМ та ДТМ, яке знаходиться у військових частинах понад норму забезпечення і утримання та в якому є потреба, підлягає перерозподілу до інших військових частин або здаванню на арсенали, бази, центри, склади згідно з нарядами ЦУІЗ.

ІІІ. Організація ведення обліку, списання, звітності та контролю наявності, руху, утримання ЗІО

1. Облік ЗІО

1. Облік ЗІО ведеться у порядку, встановленому Інструкція з обліку військового майна. Він ведеться ЦУІЗ, інженерними (електротехнічними) службами військових частин, військовими підрозділами, обліково-операційними відділами АБС.

Перелік основних зразків ЗІО, облік якого ведеться у ЦУІЗ, визначається та затверджується начальником інженерних військ Збройних Сил України.

Оперативний облік ЗІО ведеться ЦУІЗ (ЗІО, які не належать до основних зразків), а також інженерними службами видів ЗС України, відділами ІЗ ОК ЗС України та інженерними службами ПвК ЗС України.

2. ЗІО незалежно від джерел надходження, способів придбання та виготовлення підлягають обов’язковому обліку у військових частинах у встановленому законодавством порядком.

3. Облік ЗІО полягає в оформленні всіх операцій, пов’язаних із рухом, зміною технічного (якісного) стану ЗІО, за встановленими формами документів і здійсненні своєчасних, повних, достовірних записів у книгах (картках) обліку (на носіях інформації електронно-обчислювальних машин).

2. Визначення технічного (якісного) стану

1. Технічний (якісний) стан ІТ, ЕТЗ та ДТЗ визначається технічним станом базового шасі та спеціального (вбудованого, змонтованого) робочого обладнання. Категорія ІТ, ЕТЗ та ДТЗ не може бути вищою за категорію його окремої складової частини.

2. ІТ та ЕТЗ за технічним (якісним) станом поділяються на п’ять категорій:

до першої категорії належать нові зразки, колісної та гусеничної техніки, які надійшли із заводів-виробників, не були в користуванні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан, з пробігом (напрацюванням) відповідно до 3000 км (100 мотогодин) і до 1500 км (100 мотогодин) або зі строком зберігання до 5 років;

до другої категорії належать зразки, колісної та гусеничної техніки технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан, з пробігом (напрацюванням) відповідно більше ніж 3000 км (100 мотогодин) і 1500 км (100 мотогодин) або зі строком зберігання більше ніж 5 років, а також такі, що пройшли СР, КР або РР;

до третьої категорії належать зразки, які за своїм технічним станом (або технічним станом базових шасі) потребують СР (РТС);

до четвертої категорії належать зразки, які за своїм технічним станом потребують КР (РР, РТС);

до п’ятої категорії належать зразки технічно несправні і за своїм якісним (технічним) станом непридатні для подальшого використання, морально і фізично застарілі, не відповідають вимогам технічних умов та відповідних стандартів, відновлення (ремонт) яких технічно неможливо або економічно недоцільно та які підлягають списанню.

3. ДТЗ за технічним (якісним) станом поділяються на п’ять категорій, при цьому:

автодорожні збірно-розбірні мости - на чотири категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше 5 років;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, знаходяться або були в експлуатації не більше 5 років та знаходяться або були на зберіганні не більше 15 років;

третя категорія не встановлюється;

до четвертої категорії належать зразки, які знаходяться або були в експлуатації понад 5 років, на зберіганні понад 15 років, конструкції яких уражені іржею на глибину не більше 2 мм, потребують ПР із заміною не менше ніж 50% деталей кріплення; підлягають технічній експертизі в установленому законом порядку щодо можливості подальшого використання за прямим призначенням;

до п’ятої категорії належать зразки, які відслужили установлений строк експлуатації (зберігання), за своїм якісним (технічним) станом непридатні для подальшого використання, морально і фізично застарілі, не відповідають вимогам технічних умов та відповідних стандартів, відновлення (ремонт) яких технічно неможливо або економічно недоцільно та які підлягають списанню.

наплавні автодорожні мости та пороми - на п’ять категорій:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше 5 років;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, знаходяться або були в експлуатації від 5 до 10 років;

до третьої категорії належать технічно справні зразки, в яких не менше ніж 50% ланок (річкових і берегових) потребують СР, зі строком служби від 10 до 20 років;

до четвертої категорії належать зразки, в яких не менше ніж 50% ланок (річкових і берегових) потребують КР, знаходяться або були в експлуатації понад 20 років; підлягають технічній експертизі в установленому законом порядку щодо можливості подальшого використання за прямим призначенням;

до п’ятої категорії належать зразки, які відслужили установлений строк експлуатації (зберігання), за своїм технічним станом несправні, непрацездатні, відновлення яких неможливе або економічно недоцільне;

збірно-розбірні дорожні покриття - на чотири категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше ніж 5 років;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан і знаходяться або були на зберіганні від 5 до 10 років;

третя категорія не встановлюється;

до четвертої категорії належать зразки, які знаходяться або були в експлуатації (не більше ніж 50 тис. пропусків), на зберіганні - понад 10 років, потребують ПР;

до п’ятої категорії належать зразки, які відслужили установлений строк експлуатації або зберігання, за своїм технічним станом несправні, непрацездатні, відновлення яких неможливе або економічно недоцільне;

палезаглиблюючі засоби - на п’ять категорій:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше ніж 5 років;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, з напрацюванням менше 750 мотогодин до СР або менше 1500 мотогодин до КР, знаходяться або були в експлуатації від 5 до 10 років, а також ті, що пройшли СР або КР;

до третьої категорії належать зразки, які за своїм технічним станом потребують СР, з строком служби не більше ніж 18 років;

до четвертої категорії належать зразки, які знаходяться або були в експлуатації понад 18 років та потребують КР;

до п’ятої категорії належать зразки, які відслужили установлені норми напрацювання або строк експлуатації (зберігання), за своїм технічним станом несправні, непрацездатні, відновлення яких неможливе або економічно недоцільне,;

диспетчерські пункти типу ДП-С, ДП-Р, Б - на чотири категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше ніж 5 років;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, знаходяться або були в експлуатації не більше ніж 15 років та знаходяться або були на зберіганні не більше ніж 18 років, що укомплектовані з відомістю технічного обладнання на 100%;

до третьої категорії належать зразки, які за своїм технічним станом потребують РР, з строком експлуатації (зберігання) понад 18 років, що укомплектовані з відомістю технічного обладнання не менше ніж 75%;

четверта категорія не встановлюється;

до п’ятої категорії належать зразки, які відслужили установлений строком експлуатації (зберігання), за своїм технічним станом несправні, непрацездатні, відновлення яких неможливе або економічно недоцільне;

електрифіковані засоби регулювання дорожнього руху - на чотири категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в використанні, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше половини граничного строку зберігання;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, не повністю вислужили граничні строки експлуатації та зберігання;

до третьої категорії належать технічно справні зразки, які вислужили граничні строки експлуатації (зберігання), але придатні до використання за прямим призначенням;

четверта категорія не встановлюється;

до п’ятої категорії належать зразки, які є технічно несправні і за своїм якісним (технічним) станом непридатні до подальшого використання, морально і фізично застарілі, не відповідають вимогам технічних умов та відповідних стандартів, відновлення (ремонт) яких технічно неможливий або економічно недоцільний та які підлягають списанню;

засоби регулювання дорожнього руху не електрифіковані, у тому числі дорожні знаки - на чотири категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в експлуатації, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше половини граничного строку зберігання;

до другої категорії належать технічно справні зразки, які мають працездатний та боєздатний стан, не повністю вислужили граничні строки експлуатації та зберігання;

до третьої категорії належать технічно справні зразки, які вислужили граничні строки експлуатації (зберігання), але придатні до використання за прямим призначенням;

четверта категорія не встановлюється;

до п’ятої категорії належать зразки технічно несправні і за своїм якісним (технічним) станом непридатні до подальшого використання, морально і фізично застарілі, не відповідають вимогам технічних умов та відповідних стандартів, відновлення (ремонт) яких технічно неможливий або економічно недоцільний та які підлягають списанню;

поковки мостові, метисні та скоб’яні вироби, металопрокат (із чорного або кольорового металу), канати сталеві, канати смоляні, вироби целюлозної промисловості та інші матеріали, які входять до комплектів ДТЗ - на три категорії:

до першої категорії належать нові зразки, які не були в експлуатації, технічно справні, мають працездатний та боєздатний стан і зберігалися не більше половини граничного строку зберігання;

до другої категорії належать кондиційні зразки, які відповідають вимогам державних стандартів і технічних умов;

третя та четверта категорії не встановлюються;

до п’ятої категорії належать некондиційні зразки (визначаються комісією).

4. Майно, ЕТМ та ДТМ за своїм технічним (якісним) станом обліковується за п’ятьма категоріями:

перша категорія нові - зразки, які не були у використанні, зі строком зберігання до 50% граничного строку (додаток 1);

друга категорія - зразки, придатні до використання, які знаходяться або були у використанні, а також нові зі строком зберігання більше ніж 50% граничного строку;

третя категорія встановлюється для зразків, які потребують ПР (СР);

четверта категорія встановлюється для зразків, які потребують та яким передбачено інструкціями з експлуатації проведення КР (РР) ремонту;

п’ята категорія - зразки, які набули непридатного (граничного) стану (за неможливості або економічної недоцільності їх відновлення і використання).

5. Інженерне обладнання (устаткування) за технічним (якісним) станом поділяється на п’ять категорій:

до першої категорії належить нове інженерне обладнання (устаткування), яке надійшло з заводів-виробників, не було в використанні, працездатне та відповідає вимогам ДСТУ, ГОСТ з напрацюванням до 50 мотогодин (годин) та (або) строком зберігання до 5 років;

до другої категорії належить технічно справне, працездатне інженерне обладнання (устаткування), з напрацюванням більше 50 мотогодин (годин) та (або) строком зберігання більше ніж 5 років, а також таке, що пройшло КР (РР);

третя категорія для інженерного обладнання (устаткування) не встановлюється;

до четвертої категорії належить інженерне обладнання (устаткування), яке потребує КР (РР);

до п’ятої категорії належить інженерне обладнання (устаткування), яке технічно несправне, непрацездатне, відновлення якого неможливе або економічно недоцільне.

6. Визначення технічного (якісного) стану автомобільних, бронетанкових базових шасі та їх категорування встановлюється керівництвами з експлуатації відповідних служб забезпечення.

7. Переведення ЗІО із вищої категорії до нижчої (з першої до четвертої категорії включно) здійснюється командирами військових частин, а переведення із нижчої категорії до вищої - посадовими особами ремонтних підприємств або командирами ремонтних частин (підрозділів), де здійснювався ремонт.

Переведення ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до нижчих або вищих категорій здійснюється на підставі актів технічного стану, а майно, ЕТМ та ДТМ - на підставі актів зміни якісного стану, встановлених відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, про що робиться запис у паспортах (формулярах) зразків.

Переведення ЗІО з першої до другої категорії здійснюється після набуття встановленого строку зберігання за актами технічного (якісного) стану або введення в експлуатацію.

Переведення в п’яту категорію (списання) ЗІО, які відслужили встановлені строки експлуатації, мають визначене напрацювання (пробіг) та прийшли у непрацездатний стан або втрачені, проводиться визначеними посадовими особами у порядку та в межах повноважень, встановлених нормативно-правовими актами України, відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

8. Закінчення строків служби ЗІО не є підставою для їх списання, якщо вони за своїм технічним (якісним) станом придатні для подальшої експлуатації або підлягають ремонту.

Перелік майна, ЕТМ та ДТМ, строки служби під час використання якого визначені роками перебування в експлуатації та якому не встановлюється плановий ремонт, наведений у додатку 1 до цього Порядку.

9. Норми напрацювання (строки служби) ЗІО, які не ввійшли в додатки до цього Порядку, встановлюються відповідно до норм напрацювання (строків служби) типів ЗІО, які за своєю класифікацією, призначенням і технічними характеристиками є однотипними зразками (якщо іншого не передбачено інструкціями заводів-виробників).

10. Строки служби індивідуальних комплектів ЗІП до ЗІО встановлюються відповідно до строку проведення капітального ремонту тих ЗІО, до комплектів яких вони входять.

11. У разі закінчення граничних строків зберігання ЗІО відповідними комісіями військових частин проводиться перевірка їх технічного (якісного) стану. За її результатами складаються акти з метою визначення можливості (доцільності) подальшої експлуатації ЗІО із клопотанням про продовження строків зберігання або його видачу у військові частини для забезпечення поточного некомплекту.

Рішення щодо подальшої експлуатації ЗІО приймає начальник інженерних військ Збройних Сил України.

Для ЗІО, у яких закінчився граничний строк зберігання, визначений цим Порядком, та в яких технічний (якісний) стан задовільний і відповідає технічним вимогам, строк їх подальшого зберігання може продовжуватися щороку. Продовження строку зберігання ЗІО на один рік, у тому числі наступний, здійснюється на підставі висновку комісії військової частини після перевірки його технічного (якісного) стану та оформляється відповідними актами, які затверджує начальник інженерних військ Збройних Сил України.

12. Строки служби майна, ЕТМ і ДТМ, знятого зі зберігання, скорочуються залежно від тривалості зберігання (тільки для майна, якому встановлені строки служби до списання):

на 20% - після зберігання протягом 6-8 років;

на 30% - після зберігання протягом 9-10 років;

на 50% - після 10 та більше років зберігання.

Строки служби майна, ЕТМ і ДТМ, яке використовується для навчальних цілей у навчальних підрозділах і військових частинах (за винятком навчального майна, яке не використовується для практичного навчання), скорочуються на 20%.

13. Бухгалтерський облік ЗІО ведеться у військових частинах, АБС відповідно до Інструкції з обліку військового майна.

Бухгалтерському обліку підлягають усі ЗІО незалежно від їх призначення, джерел надходження та способу придбання, при цьому ЗІО недоторканих запасів ураховуються окремо від ЗІО поточного забезпечення.

14. Для постановки на облік матеріально-технічних засобів, отриманих як благодійна допомога в натуральному вигляді (які за своєю класифікацією, призначенням та технічними характеристиками є однотипними із засобами інженерного озброєння), до служб забезпечення ЗІО невідкладно подаються із супровідним листом заявка на бюджетні асигнування до кінця року, примірник (завірені належним чином копії), актів прийому, накладних, а також акта технічного стану.

Для постановки на облік транспортних засобів, отриманих відповідно до Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 (зі змінами), до служб забезпечення стратегічного та оперативного рівнів надається по одному примірнику акта прийому, акта технічного стану, довідки про вартість транспортного засобу та завірену копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

15. Звітність про наявність та рух ЗІО у кількісному, якісному та номерному вираженні складається начальниками інженерних (електротехнічних) служб військових частин або визначеними командирами військових частин посадовими особами. Відомості про наявність і рух ЗІО подаються до відповідних відділів (служб) забезпечення ЦУІЗ у порядку та в строки, відповідними розпорядчими документами.

16. Інвентаризація ЗІО та оформлення її результатів здійснюється у порядку та строки, визначені відповідними розпорядчими документами.

17. Контроль за веденням обліку наявності, руху, утримання та експлуатації ЗІО здійснюється ЦУІЗ, а також інженерними службами видів ЗС України, відділами ІЗ ОК ЗС України та інженерними службами ПвК ЗС України у порядку, передбаченому відповідними розпорядчими документами.

Контроль за використанням, утриманням та списанням ЗІО здійснюється:

ЦУІЗ - у військових частинах безпосереднього підпорядкування; у військових частинах, закладах, установах, які знаходяться на централізованому забезпеченні; на державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, які здійснюють розроблення (модернізацію) ЗІО;

інженерними службами видів ЗС України, відділами ІЗ ОК ЗС України, інженерними службами ПвК ЗС України - у підпорядкованих військових частинах виду Збройних Сил України.

3. Списання ЗІО

1. Списання ЗІО, які стали непридатними для подальшої експлуатації або ремонт яких економічно недоцільний, а також втрачених, здійснюється відповідно до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого Міністерством оборони України від 12 січня 2015 року № 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за № 118/26563 (зі змінами) (далі - Порядок списання військового майна).

2. Зняті з експлуатації ЗІО можуть бути спрямовані в ремонт, переведені в учбове обладнання, переобладнані для використання з метою, що відрізняється від його призначення або утилізоване.

3. Оптичні, електронно-оптичні та лазерні прилади після закінчення строків служби здаються згідно з відповідними нарядами органу забезпечення на спеціалізовані ремонтні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, де здійснюється їх ремонт або списання.

4. ЗВТ, які застосовуються в ЗІО, переводяться у п’яту категорію за наявності Сповіщень про непридатність для застосування, виданих військовими метрологічними лабораторіями, за умови недоцільності їх ремонту та закінчення визначених строків служби або вироблення встановленого технічного ресурсу.

5. Балони та ємності, що працюють під тиском, вантажозахватні засоби та їх обладнання, які застосовуються в ЗІО, списуються за наявності висновків визначених розпорядчими документами.

6. Апаратура захисту мережі та електроавтоматики, яка застосовується в електротехнічних засобах, списується за наявності відповідних висновків інспекторів.

7. Електричні кабелі, шнури, проводи до ВЕУ списуються раніше визначеного строку служби, якщо опір їх ізоляційного покриття не відповідає параметрам, встановленим технічною документацією, та не забезпечується їх безпечна експлуатація.

8. Переведення зазначеного виду майна у п’яту категорію (списання) здійснюється на підставі висновків і пропозицій інспекторів після обстеження.

9. Під час будівництва польових фортифікаційних споруд (бліндажів, перекритих щілин, перекритих ділянок траншей, окопів, траншей тощо) витрачені матеріали (лісоматеріал, залізобетонні конструкції, цвяхи, скоби, дріт в’язальний, гідроізоляційні матеріали тощо) знімаються з обліку за актами зміни якісного складу, а споруда обліковується окремо або у складі опорного пункту (пункту управління, блокпоста тощо) (далі - опорні пункти).

Облік опорних пунктів ведеться за первинними документами у військових частинах та оперативний - у ЦУІЗ, інженерних службах видів ЗСУ, відділах ІЗ ОК ЗС України та інженерних службах ПвК ЗС України.

Списання фортифікаційних споруд здійснюється відповідно до додатка 1 до цього Порядку.

10. Під час створення невибухових інженерних загороджень витрачене інженерне майно (колючий дріт, скоби до колючого дроту, малопомітні перешкоди, бар’єрні рубежі типу Єгоза, колючі стрічки, дріт в’язальний, цвяхи тощо) знімається з обліку за актами зміни якісного складу, при цьому облік невибухових загороджень не ведеться.

11. Списані ЗІО за рішенням ЦУІЗ можуть підлягати огляду та перевірці відповідними комісіями з метою надання пропозицій щодо його подальшого використання (розбирання (розділення) на запасні частини та інші вторинні ресурси, утилізації, відчуження в установленому порядку).

До складу комісії військової частини з перевірки технічного (якісного) стану ЗІО, які підлягають розбиранню (розділенню), утилізації, списанню, обов’язково повинні входити: начальник фінансового органу, фахівці-ремонтники та посадові особи, які відповідають за стан збереження відповідного виду ЗІО.

12. Передача (переміщення), розбирання (розділення) та утилізація ЗІО, на які отримано затверджені акти технічного (якісного) стану (списання), здійснюється на підставі окремих рішень (розпоряджень, нарядів) ЦУІЗ в межах своїх повноважень.

Отримані під час розбирання ЗІО агрегати, вузли та інші складові частини, якщо вони технічно справні, робочі та придатні для подальшого використання, за рішенням ЦУІЗ можуть використовуватися для ремонту ЗІО, а також утримуватися та обліковуватися у військових частинах як ремонтний фонд або передаватися встановленим порядком у ремонтні військові частини (підрозділи) Збройних Сил України, на ремонтні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

13. Дозволяється передача (видача) для використання електроінструменту з вичерпаним граничним строком зберігання, якщо повністю забезпечена його безпечна експлуатація (його опір та стан його ізоляційного покриття відповідають параметрам, установленим технічною документацією). Відповідне обстеження здійснюється інспекторами. На підставі їх висновків і пропозицій начальник інженерних військ Збройних Сил України приймає рішення щодо продовження строку подальшого використання електроінструменту.

14. ЗІО, які знімаються з експлуатації та у своєму складі містять дорогоцінні метали і коштовне каміння, разом із формулярами, паспортами та іншими документами, які підтверджують їх вміст, підлягають передачі встановленим порядком до визначених ЦУІЗ військових частин для проведення його розбирання (розділення).

15. В окремих випадках, за рішенням ЦУІЗ, розбирання ЗІО, які у своєму складі містять дорогоцінні метали і коштовне каміння, може проводитися у військових частинах, при цьому на окремий облік в обов’язковому порядку зараховуються вузли, агрегати та інші складові, які містять дорогоцінні метали і коштовне каміння.

Одержані від розбирання списаних ЗІО агрегати, вузли й інші складові частини до ЗІО, які у своєму складі містять дорогоцінні метали і коштовне каміння, списуються з обліку військової частини на підставі належно оформлених документів, що підтверджують здавання цих агрегатів, вузлів, інших складових частин ЗІО визначеним військовим частинам для їх подальшої переробки (утилізації).

16. Під час списання або зняття (демонтування) спеціального робочого обладнання з ІТ, ЕТЗ і ДТЗ, яке змонтоване (розміщене) на автомобільному, бронетанковому та спеціальному базовому шасі, ЦУІЗ подає до відповідної центральної служби забезпечення органів військового управління, яким належить базове шасі, відомості про кількість, технічний (якісний) стан і місцезнаходження для прийняття рішення щодо їх подальшого використання.

17. Спеціальні базові шасі машин "індивідуального" компонування, які відслужили встановлений строк експлуатації або після демонтування з них інженерного робочого (спеціального) обладнання, використовуються за рішенням ЦУІЗ.

18. Використані в процесі експлуатації, а також списані встановленим порядком ЗІО поповнюються відповідно до показників, визначених табелями до штатів військових частин та згідно з нормами постачання.

19. ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, які не можуть бути відремонтовані за рахунок наявних бюджетних асигнувань за напрямом інженерно-технічного забезпечення, зараховуються у резерв ЦУІЗ з метою створення ремонтного фонду і зберігаються на підпорядкованих арсеналах, базах, складах, центрах.

20. Якщо у ремонтному фонді знаходяться ЗІО, які відпрацювали встановлені цим Порядком норми напрацювання (строки служби), або зазнали бойових пошкоджень, до подальшої експлуатації непридатні, а відновлення економічно недоцільне, рішенням ЦУІЗ за поданням командирів АБСЦ окремі деталі зазначеного ЗІО можуть використовуватись для ремонту аналогічного ЗІО.

При цьому видачу або заміну запасних частин (вузлів, агрегатів) здійснювати лише за рішенням начальника інженерних військ Збройних Сил України, про що складати та надавати по одному примірнику акти зміни якісного складу, акти заміни чи акти вилучення.

Після використання вищезазначеного ЗІО подати акти на списання відповідно до Порядку списання військового майна.

Особливості здійснення забезпечення, ведення обліку, використання та списання інженерних боєприпасів визначені розпорядчими документами.

ІV. Експлуатація інженерного майна

1. Введення інженерного майна в експлуатацію

1. Експлуатація ЗІО включає комплекс заходів щодо їх підготовки до використання, використання за прямим призначенням, ТО, зберігання і транспортування.

2. Підготовка ЗІО до використання включає введення в стрій, визначення її технічного стану, проведення ТО та інших робіт, спрямованих на забезпечення надійності під час використання в конкретних умовах та створення необхідного запасу технічного ресурсу.

3. Введення ЗІО в стрій проводиться під час їх отримання військовою частиною і полягає в проведенні заходів щодо зарахування їх до списків частини, передачі до підрозділу, закріпленні за особовим складом та обкатці (за потреби).

4. ЗІО, які прибули у військову частину на штатне доукомплектування, після проведення огляду та прийняття їх комісією зараховуються на облік в інженерній службі, а базове шасі в автомобільній та бронетанковій службах (відповідно до номенклатури) вводяться в експлуатацію актом встановленої форми та наказом командира військової частини.

5. Використання ЗІО до затвердження акта та видання наказу командира військової частини про введення їх в експлуатацію забороняється.

6. Прийняття ЗІО оформляється відповідним первинним документом та актом технічного стану, про що доповідається командиру військової частини.

У наказі вказується: тип, марка, заводський номер ЗІО, номер шасі, двигуна, напрацювання (пробіг для рухомого засобу) на день введення у стрій, витрати моторесурсу до кінця року, в яку групу експлуатації зараховується, присвоєний військовий номер (для самохідних і причіпних засобів), у який підрозділ (відділ зберігання) зараховується, прізвище та ініціали механіка-водія (водія, командира екіпажу), за яким вони закріплюються, вид зберігання, на якому вони утримуються. Номер наказу про введення ЗІО в стрій, група експлуатації, до якої вони зараховані, та прізвище водія (механіка-водія) заноситься до паспорта (формуляра).

7. Табельне майно, ЕТМ і ДТМ підлягають маркуванню у підрозділах військової частини.

Маркування виконується на спеціальній табличці або безпосередньо на корпусі (чохлі) виробу. При цьому зазначається: найменування або марка виробу, присвоєний інвентарний номер, підрозділ та особа, відповідальна за експлуатацію.

Під час маркування шанцевого інструменту зазначається його належність до підрозділу військової частини, номер, який встановлюється командиром (начальником) підрозділу. Маркування наноситься на незадіяній частині інструменту (держаку, ручці).

У підрозділі військової частини табельне майно, ЕТМ і ДТМ закріплюється за особовим складом.

Допускається використання тільки того табельного майна, ЕТМ і ДТМ, що закріплене за особовим складом.

8. Річні норми витрат моторесурсу нових зразків ЗІО, які приймаються на озброєння після введення в дію цього Порядку, встановлюються відповідно до однотипних зразків у разі відсутності інших норм.

9. У військових частинах зразки ІТ, ЕТЗ і ДТЗ розподіляються на групи експлуатації: бойову, навчально-бойову, стройову, навчально-стройову та навчальну. Зарахування ІТ, ЕТЗ і ДТЗ до тієї чи іншої групи експлуатації здійснюється на підставі штату та вимог цього Порядку.

10. До бойової групи експлуатації зараховується ІТ, яка призначена для виконання завдань інженерного забезпечення у бойових порядках військ з метою підвищення їх живучості та нанесення втрат живій силі і техніці противника, знищення або пошкодження об’єктів із використанням інженерних боєприпасів.

До цієї групи експлуатації належить ІТ:

засоби інженерної розвідки;

засоби подолання мінно-вибухових загороджень;

засоби подолання руйнувань і перешкод;

засоби мінування наземні.

11. До стройової групи експлуатації зараховується інша ІТ, ЕТЗ і ДТЗ.

До бойової та стройової груп експлуатації зараховується ІТ, ЕТЗ і ДТЗ першої або другої категорії, які придатні до використання за призначенням, укомплектовані відповідним обладнанням і запасними частинами, інструментом і приладдям (далі - ЗІП) із запасом моторесурсу (ресурсу) до чергового планового ремонту або списання не менш як:

12000 км - для шасі ІТ, ЕТЗ і ДТЗ, змонтованих на автомобілях і причепах;

3500 км - для МІО, змонтованих на гусеничних базових шасі (інженерно-розвідувальні машини, гусеничні мінні загороджувачі, установки розмінування, паромно-мостові машини, плаваючі транспортери, машини розгородження, бойові машини розмінування, танкові мостоукладачі);

1000 мотогодин (годин) - для інженерного устаткування та спеціального робочого обладнання ІТ, ЕТЗ і ДТЗ (обладнання пересувних рекомпресійних станцій (водолазних), бурильних машин, інженерних рухомих засобів обслуговування і ремонту, пересувних бурових установок, фільтрувальних станцій, пересувних опріснювальних станцій, установок для добування води, комплектів заглиблених насосів, екскаваторів військових і народногосподарських, автомобільних і пневмоколісних кранів, самонавантажувачів гідравлічних, автонавантажувачів, електротехнічних засобів загальновійськового призначення);

450 мотогодин - для машин індивідуального компонування (буксирно-моторні катери, автогрейдери, скрепери, електронавантажувачі); для інженерного устаткування й обладнання (засобів моторизації човнів, бульдозерів танкових, бульдозерів на тракторах, пересувних компресійних станцій, фарбувальних станцій, лісопильних рам, мотопил, мотопомп, електрозварювальних агрегатів);

250 мотогодин - для гусеничних шляхопрокладачів, траншейних і котловинних машин.

12. ІТ, ЕТЗ і ДТЗ бойової та стройової груп експлуатації утримуються на зберіганні і використовуються тільки на навчаннях у межах, установлених річних норм витрат моторесурсу.

13. У разі наявності у військовій частині кількох однотипних зразків ІТ, ЕТЗ і ДТЗ у бойову та стройову групи експлуатації призначаються ІТ, ЕТЗ і ДТЗ, які знаходиться у кращому технічному стані та з більшим запасом ресурсу до чергового ремонту.

14. До навчально-бойової та навчально-стройової груп експлуатації у військовій частині призначаються ІТ, ЕТЗ і ДТЗ з розрахунку:

один зразок (комплект) - за наявності 2-6 зразків (комплектів);

два зразки (комплекти) - за наявності 7-10 зразків (комплектів);

три зразки (комплекти) - за наявності більше ніж 10 зразків (комплектів).

У понтонно-мостовому батальйоні до навчально-стройової групи експлуатації зараховується 0,5 комплекту понтонно-мостового парку.

ІТ, ЕТЗ і ДТЗ навчально-бойової та навчально-стройової груп експлуатації призначені для забезпечення бойової підготовки та життєдіяльності військових частин.

15. У разі некомплекту ІТ, ЕТЗ і ДТЗ у військовій частині передусім укомплектовуються бойова і стройова групи експлуатації.

16. ІТ, ЕТЗ і ДТЗ навчально-бойової і навчально-стройової груп експлуатації направляються у КР після відпрацювання встановленого ресурсу, оформлення відповідних документів та отримання наряду на ремонт і замінюються зразками з бойової і стройової груп, які мають найменший запас ресурсу до чергового ремонту.

17. До навчальної групи експлуатації зараховуються ІТ, ЕТЗ і ДТЗ центрів підготовки інженерних військ, підрозділів забезпечення навчального процесу військових навчальних закладів Збройних Сил України, військових кафедр вищих навчальних закладів, навчальних підрозділів і призначені для забезпечення навчального процесу.

18. ЗІО, які входять до складу комплектів (комплексів) будь-якого виду озброєння і військової техніки (далі - ОВТ), зараховуються до тієї самої групи експлуатації, що й основна складова комплексу (комплекту), яка визначає його призначення.

19. Експлуатація ІТ, ЕТЗ і ДТЗ, які підлягають реєстрації у відділі державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів.

20. Реєстрація ІТ, ЕТЗ і ДТЗ (автомобілів, засобів рухомості озброєння, причепів, напівпричепів) та нанесення номерних і розпізнавальних знаків на бронетанковому та спеціальному базовому шасі, а також машинах індивідуального компонування виконуються встановленим порядком. Використання ІТ, ЕТЗ і ДТЗ без номерних знаків забороняється.

21. Перед закріпленням ЗІО з особовим складом, який буде їх експлуатувати, проводяться заняття з вивчення будови, правил експлуатації, заходів безпеки під час їх використання, обслуговування та ремонту.

22. Перепідготовка особового складу усіх категорій військових частин і підрозділів, які переозброюються на ЗІО нових (модернізованих) зразків, проводиться на 45-денних зборах, а осіб офіцерського складу - керівників занять з вивчення нових зразків ЗІО - на 30-денних зборах з вивчення і засвоєння нових зразків ЗІО за програмою, затвердженою начальником інженерних військ Збройних Сил України.

23. Вручення особовому складу озброєння, бойової та іншої техніки, в тому числі ЗІО, встановлюється Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

24. Водій (механік-водій), який прийняв ЗІО, розписується у формулярі (паспорті) і після цього несе повну відповідальність за їх збереження, справність і готовність до використання за призначенням.

25. Річні норми витрат моторесурсу (ресурсу) ІТ, ЕТЗ та ДТЗ по групах експлуатації наведені у додатку 2 до цього Порядку.

2. Використання ЗІО

1. Готовність ЗІО до використання визначається їх справністю, надійністю, запасом ресурсу, наявністю підготовлених механіків-водіїв (екіпажів, розрахунків), укомплектованістю необхідними запасними частинами, інструментами та приладами, заправкою пально-мастильними матеріалами (далі - ПММ), які необхідні для виконання поставлених завдань.

2. Технічна готовність ЗІО досягається:

використанням їх лише за прямим призначенням для виконання завдань інженерного забезпечення;

правильним розподілом за групами експлуатації та дотриманням річних норм витрати ресурсів;

дотриманням вимог і правил їх експлуатації, встановлених НТД;

своєчасним і якісним ремонтом пошкоджених ЗІО, які вийшли з ладу;

своєчасним і повним забезпеченням військ ЗІП, ремонтними та експлуатаційними матеріалами, раціональним їх використанням;

створенням та підтриманням у працездатному стані парків та їх елементів, які забезпечують виконання усіх технічних вимог з підготовки до використання, ТО, зберігання та ремонту машин;

підтриманням рухомих засобів ремонту та ТО у постійній готовності до використання.

3. Рішення на використання ЗІО приймає командир військової частини.

4. До використання допускаються справні ЗІО, які пройшли технічне обслуговування та підготовлені до роботи.

5. Підготовка ЗІО включає:

закріплення їх за механіками-водіями (екіпажами, розрахунками);

нанесення (кріплення) номерних і розпізнавальних знаків (маркування) (у разі введення у стрій);

обкатку нових та відремонтованих ЗІО (під час надходження у військову частину);

проведення щоденного та чергового ТО-1 або ТО-2;

проведення робіт, які виконуються перед виходом з парку;

контрольний огляд (далі - КО) механіками-водіями (екіпажами, розрахунками), перевірку готовності старшим техніком (техніком) підрозділу, контроль технічного стану начальником контрольно-технічного пункту.

6. Забороняється використання ЗІО:

несправних;

не за прямим призначенням;

до введення в експлуатацію та без військових номерних знаків (маркування) (ЗІО, яким це передбачено);

позаштатних та тих, які використали встановлену річну норму витрати ресурсу;

водіями (механіками-водіями), екіпажами (розрахунками), які не мають відповідної підготовки (перепідготовки), відповідних документів на право керування (експлуатації) визначеними ЗІО та які за ними не закріплені;

у разі заправлення їх ПММ, які непередбачені НТД;

які не пройшли реєстрацію, відповідного чергового технічного ТО та не мають дозволу органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України;

на яких не перевірені засоби вимірювання, не випробувані захисні засоби (пристрої), не пройшли опосвідчення балони та ємності, які працюють під тиском, вантажозахватні пристрої;

з несправним, відключеним і неопломбованим лічильником мотогодин робочого обладнання, спідометром або лічильником мотогодин базового шасі;

не включених у наряд на їх використання і на які не оформлені шляхові листи або (та) робочі листи агрегату.

7. Використання ЗІО дозволяється в межах річних норм витрат моторесурсу (ресурсу), встановлених цим Порядком. Річні норми витрати моторесурсу (ресурсу) плануються лише на списочну кількість штатних ЗІО поточного забезпечення.

8. Використання ЗІО, які витратили річну норму моторесурсу (ресурсу) достроково, в поточному році завершується і вони ставляться на зберігання до початку наступного року.

9. Перед використанням нових або відремонтованих ЗІО перевіряється їх технічний стан.

10. Використовуються тільки справні та перевірені на відповідність технічним умовам експлуатації ЗІО (проведення в установлені строки калібрування (повірки), випробування, технічний огляд).

11. Калібруванню (повірці) підлягають засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ); випробуванню - водолазне спорядження та майно, а також електроінструмент, кабельна мережа, низьковольтні електричні апарати, апаратура захисту мережі та електроавтоматики, які використовуються під час експлуатації ЕТЗ; технічному огляду - балони та ємності, які знаходяться та працюють під тиском, а також вантажозахватні пристрої вантажопідіймальних засобів.

Проведення калібрування (повірка), випробування, технічний огляд майна, ЕТМ і ДТМ, які не зазначені в цьому пункті, здійснюється, якщо воно передбачене відповідними технічними умовами та інструкціями з експлуатації заводів-виробників.

12. Експлуатація ЗВТ, які застосовуються та входять до комплектів ЗІО, здійснюється відповідно до вимог експлуатаційної документації зразків ОВТ. Організація експлуатації та калібрування (повірки), визначення норм мінімального напрацювання ЗВТ здійснюються відповідно до технічних умов та інструкцій з експлуатації заводів-виробників.

13. Калібрування (повірка) ЗВТ здійснюється з періодичністю, визначеною в Переліку військової вимірювальної техніки, що підлягає повірці (атестації) у Збройних Силах України.

14. Експлуатація та періодичність технічного огляду балонів і ємностей, які працюють під тиском, визначаються Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, водолазних і медичних барокамер спеціального та військового призначення, затверджених наказом Міністра оборони України від 13 квітня 1998 року № 149 (зі змінами).

15. Для проведення інспектування та підсумкових перевірок у військових частинах створюється резерв моторесурсу в розмірі 5% річної норми витрати моторесурсу кожної групи та зразків ЗІО, забезпечених ПММ.

16. Для виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру моторесурс для ЗІО, який не передбачений річними планами експлуатації та ремонту озброєння, бойової та іншої техніки, виділяється рішенням Кабінету Міністрів України, Міністра оборони України або начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

17. Для зменшення кількості ЗІО, які перебувають в експлуатації, забезпечення її ступінчастого (рівномірного) виходу в плановий ремонт командиру військової частини дозволяється збільшувати напрацювання до двох річних норм моторесурсу (ресурсу) одних зразків за рахунок зменшення річних норм моторесурсу (ресурсу) інших однотипних зразків тієї самої групи експлуатації. При цьому загальне напрацювання цього зразка ЗІО військової частини не повинно перевищувати сумарної річної норми моторесурсу (ресурсу).

18. Рішення оформлюється наказом командира військової частини та вносяться відповідні зміни до річного плану експлуатації та ремонту.

19. Для полігонів, науково-дослідних інститутів, арсеналів, майстерень, органів квартирно-експлуатаційної служби, баз, складів, центрів тощо, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також для окремих інженерно-аеродромних батальйонів та окремих батальйонів (рот) аеродромно-технічного забезпечення річні норми витрати моторесурсу (ресурсу) ЗІО встановлюються на підставі затверджених виробничих завдань (планів науково-дослідних робіт) в межах, які забезпечують виконання цих завдань.

20. Моторесурс, витрачений ЗІО під час виконання бойових завдань в особливий період та у період проведення АТО понад норми, визначені річним планом експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки, списується за фактичною витратою відповідно до покладених завдань.

21. ЗІО, які за своїм моральним та фізичним станом, технічними та експлуатаційними характеристиками, ремонтопридатністю й ергономічними даними не відповідають сучасним вимогам, належать до застарілих зразків ЗІО.

22. Перелік застарілих зразків ЗІО наведено у додатку 3 до цього Порядку.

Застарілі зразки ЗІО використовуються в першу чергу з витратою ресурсу до чергового планового ремонту, після чого підлягають списанню.

Вилучення зі штатів військових частин ЗІО застарілих зразків виконується під час проведення організаційних заходів, пов’язаних зі зміною штатів та переозброєнням на нові зразки ЗІО.

На ЗІО, які вилучені зі штатів, військовою частиною у 10-денний строк до ЦУІЗ направляється донесення, яким сповіщається про зміни до штату, та надається перелік ЗІО з зазначенням року виготовлення зразків, категорії та витраченого ресурсу.

Подальша робота щодо експлуатації ЗІО застарілих зразків виконується згідно зі вказівками ЦУІЗ.

У разі неможливості забезпечення військової частини новітніми зразками ЗІО з метою підтримання їх бойової готовності застарілі зразки продовжують використовуватися до їх заміни.

Застарілі зразки ЗІО після їх вилучення зі штатів, їх групові запасні інструменти та приладдя підлягають передачі на арсенал, бази, склади та центри ЦУІЗ з подальшим їх списанням, розбракуванням та постановкою на облік складових частин, які можуть використовуватися або відчужуватися.

23. У разі виявлення дефектів та пошкоджень ЗІО у процесі експлуатації, гарантійні строки якого не закінчилися (за умови належної експлуатації з дотриманням встановлених вимог інструкцій з експлуатації), військовою частиною оформлюється та подається в установленому порядку рекламація заводу-виробнику.

24. Особливості використання ЗІО в різних кліматичних умовах, а також перелік додаткових робіт, які виконуються під час технічного обслуговування в процесі експлуатації, визначаються експлуатаційною документацією.

3. Технічне обслуговування інженерного майна

1. Система технічного обслуговування ЗІО - важливий елемент системи експлуатації ЗІО.

2. Система технічного обслуговування ЗІО є планово-попереджувальною, яка ґрунтується на обов’язковому виконанні з визначеною періодичністю встановленого комплексу робіт у період їх використання, зберігання та транспортування з метою забезпечення постійної бойової готовності, попередження підвищеного зношування і виникнення відмов і несправностей.

3. Основою забезпечення постійної готовності ЗІО до використання за призначенням є своєчасне, повне і якісне проведення передбачених нормативно-технічною документацією ТО.

4. Своєчасне і якісне проведення ТО ЗІО повинно забезпечувати:

постійну готовність зразків ЗІО до використання;

безпечне і безаварійне використання зразків ЗІО;

максимальне продовження міжремонтного ресурсу;

усунення причин, що призводять до підвищеного зношення, передчасного старіння, руйнування, несправності та поломки складових частин і механізмів;

надійну роботу зразків ЗІО протягом відпрацювання встановлених міжремонтних ресурсів та строків їх служби до ремонту і списання;

мінімальну витрату ПММ та інших експлуатаційних матеріалів.

5. Залежно від періодичності та обсягу робіт проводяться такі види ТО:

для зразків ІТ, ЕТЗ і ДТЗ:

контрольний огляд (далі - КО);

щоденне технічне обслуговування (далі - ЩТО);

технічне обслуговування № 1 (далі - ТО-1);

технічне обслуговування № 2 (далі - ТО-2);

сезонне технічне обслуговування (далі - СО);

технічне обслуговування № 1 під час зберігання (далі - ТО-1з);

технічне обслуговування № 2 під час зберігання (далі - ТО-2з);

регламентоване технічне обслуговування (далі - РТО);

для ІМ, ЕТМ і ДТМ:

контрольний огляд (далі - КО);

технічне обслуговування № 1 (далі - ТО-1);

технічне обслуговування № 2 (далі - ТО-2);

сезонне технічне обслуговування (далі - СО), якщо воно передбачено інструкціями з експлуатації заводів-виробників;

контрольний огляд під час зберігання;

щомісячне технічне обслуговування під час зберігання;

річне технічне обслуговування під час зберігання;

регламентоване технічне обслуговування під час зберігання (далі - РТО), якщо воно передбачене інструкціями з експлуатації заводів-виробників.

6. ЗІО, які пройшли ТО, повинні бути справними, заправлені ПММ, чистими та змащеними. Усі агрегати, складові одиниці, механізми і прилади мають бути надійно закріплені, відрегульовані, надійно працювати і відповідати вимогам інструкцій з експлуатації.

7. Про проведення ТО відповідальними посадовими особами робиться запис у формулярах зразків ЗІО.

8. Періодичність, трудовитрати, обсяги та перелік робіт, які виконуються під час ТО, визначаються НТД і відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

9. Під час проведення ТО ЗІО строки та обсяги робіт, передбачених їх технічною документацією, не змінюються.

10. ТО-1 наплавних автодорожніх розбірних мостів і поромів проводиться після пропуску кожної тисячі гусеничних машин та під час підготовки до КЗ і включає:

виконання робіт, передбачених ЩТО;

заміну (за потреби) прокладок водовідливних і водоспускних пробок понтонів;

регулювання приводу штиря нижнього стикового пристрою;

змащування вузлів і механізмів (з частковим розбиранням приводів нижніх стикових пристроїв);

огляд обшивки, зварних швів та елементів корпусу і обшивки;

перевірку стану різьбових частин гвинтових упорів;

перевірку стану пластинчатих ланцюгів гвинтових підйомників;

очищення від забруднення маточини гайок гвинтових підйомників;

очищення від іржі та фарбування.

11. ТО-1 палезаглиблюючих засобів проводиться через кожні 100 годин роботи та включає:

виконання робіт, передбачених ЩТО;

перевірку стану металоконструкцій (не допускається наявність тріщин та деформацій);

підтягування кріплень механізмів забивання (загвинчування) палей;

перевірку стану і кріплення електропроводів системи електрообладнання;

змащування обладнання палезаглиблюючих засобів;

промивання фільтрів гідросистеми.

12. ТО-2 наплавних автодорожніх розбірних мостів і поромів здійснюється після пропуску кожних двох тисяч гусеничних машин та під час підготовки до ДЗ і включає:

виконання робіт, передбачених ТО-1;

заміну та додавання мастила з розбиранням деяких механізмів та вузлів;

регулювання черв’ячних пар лебідок кран-балок;

очищення, перевірку за описами і (за потреби) пофарбування ЗІП.

13. ТО-2 палезаглиблюючих засобів здійснюється через кожні 300 годин роботи та включає:

виконання робіт, передбачених ТО-1;

перевірку роботи гідравлічної системи і пультів управління.

14. Технічне обслуговування ЗІО, які входять у комплекти ОВТ, здійснюється одночасно з обслуговуванням відповідних комплектів ОВТ.

15. Для зразків ЗІО, які входять у їх комплект, складові частини яких належать до номенклатури інших служб забезпечення органів військового управління, ТО проводиться спільно за місцем і часом та називається комплексним ТО.

16. Комплексне ТО зразків ЗІО включає з відповідним за пробігом (часом) ТО базового шасі та ТО встановленого на них спеціального обладнання.

17. У разі розбіжностей періодичності рівнозначних за обсягом видів ТО озброєння, обладнання, спеціальної техніки і шасі спеціальних машин, періодичність ТО шасі встановлюється такою самою, як і для встановлених на ньому озброєнні, обладнанні та спеціальної техніки. Зміна періодичності технічного обслуговування шасі допускається тільки в бік її зменшення.

18. Періодичність проведення комплексного ТО ЗІО, які змонтовані на автомобільних і бронетанкових базових шасі (крім автомобільних причепів), визначається періодичністю ТО їх базового шасі.

19. Для ЗІО, які змонтовані на автомобільних причепах, періодичність ТО визначається періодичністю ТО основної (інженерної) складової частини.

20. ТО майна, яке входить у комплекти ЗІО, здійснюється в строки, встановлені для цих зразків ЗІО.

21. Під час здійснення технічного обслуговування ЗІО, які знаходяться на ДЗ та гарантійні строки якого не закінчилися, пломби заводів-виробників не порушуються.

22. Забезпечення запасними частинами та матеріалами для проведення комплексного ТО ЗІО здійснюється відповідними службами забезпечення органів військового управління за закріпленою номенклатурою відповідно до заявок, наданих командирами військових частин.

23. Усі операції ТО повинні бути проведені не пізніше закінчення строку (напрацювання, пробігу), який встановлюється НТД на конкретні зразки ЗІО.

24. Скорочення обсягів і зменшення тривалості робіт, що впливають на якість ТО ЗІО, забороняється.

25. У разі коли умови обстановки не дозволяють провести ТО-1 або ТО-2 в повному обсязі, насамперед здійснюються обов’язкові роботи, без яких ЗІО не можуть виконати поставлене завдання. Решта робіт ТО виконується на привалах, під час повернення до пунктів постійної дислокації. Усі операції ТО повинні бути проведені не пізніше сплину часу (напрацювання, пробігу), які встановлені НТД.

26. Командири військових частин і підрозділів зобов’язані забезпечити проведення ТО в будь-яких умовах та у визначені строки з виконанням повного обсягу робіт, надавати для цього особовому складу необхідний час, засоби та матеріали.

27. Безпосередньо відповідальні за правильне, своєчасне, повне та якісне виконання робіт з ТО зразків ЗІО командири військових частин і підрозділів.

28. ТО організовує заступник командира військової частини з озброєння - начальник технічної частини (головний інженер).

29. ТО-1, ТО-2, СО, РТО ЗІО виконуються особовим складом підрозділів ТО і ремонту за участю водіїв, механіків-водіїв (екіпажів, обслуг) на пунктах технічного обслуговування і ремонту (далі - ПТОР) (на спеціально створених для цього технологічних лініях обслуговування).

Особовий склад, який бере участь у ТО ЗІО, проходить необхідну підготовку і спеціалізується за видами робіт, відповідальний за повноту і якість.

Відрив особового складу, який залучають до проведення ТО, для проведення інших робіт забороняється.

30. ТО в постійних парках військових частин здійснюється на ПТОР, на майданчиках (пунктах) щоденного технічного обслуговування техніки з використанням табельного обладнання та індивідуальних комплектів ЗІП.

31. ТО в польових умовах проводиться з використанням пересувних засобів ТО та ремонту в порядку, встановленому командиром військової частини, з урахуванням конкретних умов експлуатації в межах річних норм витрат моторесурсу цих засобів.

32. РТО складних зразків ЗІО може проводитись ремонтними частинами або виїзними підрозділами (бригадами) від цих частин безпосередньо у військових частинах.

33. Якість номерного ТО перевіряється особисто командиром взводу або заступником командира по технічній частині (техніком або старшим техніком підрозділу).

34. Несправності ЗІО, які були виявлені у ході ТО, усуваються негайно. Поточний ремонт може проводитись на постах ТО, якщо його обсяги не порушують організацію робіт пункту ТО.

35. Під час проведення ТО безпосередньо в підрозділах усі роботи проводяться під керівництвом командира підрозділу, який відповідальний за повноту та якість проведених робіт. Роботи проводяться (якщо можливо) паралельно або у погодженій послідовності, що дає змогу звести до мінімуму тривалість перебування техніки на обслуговуванні.

36. КО ЗІО проводиться перед виходом з парку, під час руху (на привалах) з метою перевірки готовності зразків ЗІО до виконання поставлених завдань.

КО проводяться водіями, механіками-водіями (екіпажами, обслугою) безпосередньо в підрозділі під керівництвом заступника командира підрозділу з технічної частини (техніка або старшого техніка).

Перелік операцій КО, які здійснюються перед виїздом, під час роботи та в дорозі (під час перерв, на зупинках, привалах) визначається НТД.

37. КО наплавних автодорожніх розбірних мостів і поромів виконується перед наведенням мосту, улаштуванням поромної переправи або порома, а також під час перерви руху транспорту з метою перевірки готовності до використання.

38. КО включає:

перевірку надійності стопоріння приводів нижніх та верхніх стикових пристроїв;

перевірку надійності стопоріння палубних петель;

перевірку рівномірності натягування якірних тросів;

перевірку надійності натягування анкерних відтяжок;

перевірку відсутності води у понтонах.

39. КО палезаглиблюючих засобів проводиться перед початком роботи засобів з метою перевірки готовності до використання і включає:

перевірку відсутності поверхневих пошкоджень вузлів і механізмів;

перевірку кріплення механізмів, трубопроводів, електропроводів;

перевірку наявності та надійності кріплення комплекту ЗІП;

перевірку відсутності підтікання робочої рідини в місцях з’єднання трубопроводів і механізмів гідроприводу;

перевірку рівня робочої рідини в баці;

перевірку стану механізмів забивання (загвинчування) палей.

40. З метою перевірки стану автодорожніх розбірних мостів і приведення їх у готовність для пропускання навантажень один-два рази на три місяці (залежно від умов використання), а також після короткочасної, але інтенсивної експлуатації (пропуск колон гусеничних машин більше ніж 300 одиниць) здійснюється періодичний огляд, який включає:

огляд мосту та всіх його елементів;

перевірку стану болтових і штирьових з’єднань;

перевірку стану зварних швів, елементів прольотних будов та опор;

перевірку стану основи проміжних і берегових опор;

перевірку стану підходів до мосту;

визначення обсягу ремонтних робіт.

41. Виявлені під час огляду пошкодження, деформації і дефекти, які загрожують безпеці руху або знижують міцність та вантажопідйомність мостів, усуваються негайно.

42. ЩТО проводиться щодня після закінчення роботи з метою підтримання ЗІО в готовності до використання, а також забезпечення безпеки руху й виконання робіт.

43. Перелік операцій ЩТО визначається НТД.

ЩТО автодорожніх розбірних мостів включає:

перевірку стану несучих елементів. У разі наявності пробоїн, тріщин, деформацій в елементах, які можуть бути причинами значного послаблення конструкцій, виконуються виправлення та посилення пошкоджених частин;

перевірку шарнірних і болтових з’єднань.

ЩТО наплавних автодорожніх розбірних мостів і поромів включає:

перевірку наявності води в понтонах і за потреби її відкачування;

перевірку відсутності пошкоджень у вилці і вусі нижніх стиків та їх зварних швах;

перевірку та підтягування всіх болтових з’єднань;

перевірку стану шпилю, троса шпилю, тягових тросів кран-балок, тросів анкерних відтяжок;

перевірку плавності ходу та відсутності заїдань у приводах нижніх стикових пристроїв;

перевірку відсутності пошкоджень проїжджої частини;

перевірку відсутності пробоїн в обшивці понтонів;

перевірку стану гвинтових підйомників;

змащування вузлів (після завантажування понтонів на автомобілі).

ЩТО палезаглиблюючих засобів включає:

дозаправлення пальним, мастилами, робочою рідиною;

перевірку стану кріплення збірних одиниць і деталей засобу;

перевірку герметичності гідросистеми;

перевірку роботи механізмів підйому, повороту, висування опор;

перевірку стану та надійності кріплення механізмів забивання (загвинчування) палей.

44. КО та ЩТО проводяться в процесі використання ЗІО. У такому разі, коли ЗІО не використовується, КО не проводиться, а ЩТО планується в строки, визначені НТД.

45. ТО-1 та ТО-2 проводиться з метою підтримання працездатності ЗІО.

46. СО проводиться з метою підготовки і забезпечення надійної роботи ЗІО в осінньо-зимовий (весняно-літній) періоди експлуатації. СО здійснюється двічі на рік і проводиться разом з черговим ТО-1 (ТО-2).

47. СО передбачає підготовку особового складу, парків, засобів ТО і ремонту до експлуатації ІТ в зимовий (літній) період експлуатації і проводиться в строки, встановлені розпорядчими документами.

48. Дата переведення ЗІО на осінньо-зимовий (весняно-літній) режим експлуатації та зливу води з систем охолодження оголошується наказом командира військової частини.

49. При підготовці особового складу до експлуатації ЗІО в осінньо-зимовий (весняно-літній) період експлуатації на заняттях вивчаються:

організація підготовки і правила експлуатації техніки у відповідний період експлуатації;

експлуатаційні матеріали та правила їх застосування;

особливості водіння техніки і виконання робіт у відповідний період експлуатації;

способи і засоби підвищення прохідності техніки і правила їх застосування.

50. При підготовці особового складу до експлуатації ЗІО в осінньо-зимовий період експлуатації додатково вивчаються:

способи пуску холодного двигуна при низьких температурах повітря;

засоби, які полегшують пуск холодного двигуна;

засоби обігріву та підтримання нормальної температури двигуна;

заходи безпеки під час підігріву техніки та роботи з отруйними низько замерзаючими охолоджуючими рідинами.

51. Підготовка парків до експлуатації в осінньо-зимовий (весняно-літній) період включає перевірку стану, ремонт і наладку на режим роботи у відповідному періоді експлуатації паркового обладнання, водонагрівачів, акумуляторних, пунктів, приміщень, майданчиків, а також рухомих засобів ТО і ремонту та інших елементів парків. Паркове обладнання, що не передбачається використовувати, упорядковується і консервується.

52. СО ДТЗ включає:

заміну мастил та робочої рідини гідросистеми;

перевірку стану пофарбованих поверхонь, а за необхідності їх пофарбування.

53. Контрольно-технічні огляди (далі - КТО), ТО-1з, ТО-2з проводяться на ЗІО, які знаходиться на ДЗ, після одного (двох) років зберігання або за результатами огляду комісіями військової частини (посадовими особами) з метою підтримання її у справному стані.

ТО ЗІО, які знаходяться на зберіганні, полягає у перевірці укомплектованості, технічного стану і працездатності, очищенні від пилу, бруду та атмосферних опадів, перевірці і відновленні захисної поверхні і герметичності заклейки, поновленні експлуатаційних матеріалів, заміні деталей і збірних одиниць з граничними строками зберігання, а також у виконанні інших робіт, які повинні проводитися відповідно до інструкцій із експлуатації на конкретний зразок техніки та цього Порядку.

ТО проводиться комплексно одночасно для базових шасі, робочого обладнання і комплектуючих виробів.

54. З метою своєчасного виявлення й усунення недоліків в організації зберігання, а також визначення строків і обсягів виконання робіт з ТО (ТО-1з або ТО-2з) посадовими особами військових частин (арсеналів, баз, складів) проводяться контрольно-технічні огляди.

55. КТО плануються, як правило, у паркові дні з таким розрахунком, щоб щомісяця проводився огляд 100% ЗІО, які знаходяться на зберіганні.

56. Під час проведення КТО перевіряється: наявність і цілісність пломб, положення зразків ЗІО на підставках, стан і кріплення тентів (брезентів для укриття), стан захисного і герметичного покриття, стан кабін, платформ, кузовів-фургонів, капотів, замків, запорів, стан пофарбованих поверхонь, відсутність підтікання ПММ, комплектність ЗІО, стан акумуляторних батарей, якщо вони встановлені на техніці.

57. Перевірка технічного стану і готовності до застосування ЗІО проводиться зовнішнім оглядом або повною розгерметизацією, частковою розконсервацією з випробуванням на місці (перевіркою працездатності), повною розконсервацією з випробуванням під навантаженням.

58. Регламентоване ТО ЗІО проводиться з метою підтримання їх надійності і постійної готовності до використання за призначенням.

Залежно від умов експлуатації регламентоване ТО проводиться на ЗІО, які утримуються на зберіганні, або з обмеженою витратою моторесурсів через 6-10 років служби.

4. Ремонт інженерного майна

1. З метою усунення поломок, відновлення ресурсу ЗІО та їх складових частин залежно від технічного стану, характеру несправностей (відмов, ушкоджень) і трудомісткості робіт з їх усунення встановлені такі види ремонтів:

для ІТ, ЕТЗ та ДТЗ - поточний, середній, капітальний і регламентований, за технічним станом;

для ЕТЗ та ІУ - поточний, капітальний і регламентований, за технічним станом;

для ІО - поточний, капітальний і регламентований;

для майна, ЕТМ (за винятком двигунів внутрішнього згоряння до ЕТЗ) та ДТМ - встановлюється тільки поточний ремонт, якщо інші не передбачені заводом-виробником.

2. Як виняток для тренажерів, електричних і мотопил, двигунів внутрішнього згоряння, електричних машин до ЗІО тощо додатково встановлюється плановий (капітальний, регламентований) ремонт, норми напрацювання до якого визначені інструкціями заводів-виробників та іншою НТД.

3. Своєчасний і якісний ремонт ЗІО є важливою умовою підтримання бойової готовності. Він забезпечується:

наявністю відповідно оснащених, укомплектованих підготовленим особовим складом ремонтних органів і постійною готовністю їх до виконання завдань з ремонту;

правильною організацією виробничої діяльності, дотриманням технологічного процесу та технічних умов на ремонт, постійним контролем за його проведенням;

високим рівнем спеціальної підготовки, навченості спеціалістів та постійним підвищенням їх кваліфікації;

своєчасним виявленням пошкоджених ЗІО та їх переміщення до ремонтних органів;

постійним удосконаленням технологічного процесу ремонту;

створення запасів і своєчасним забезпеченням ремонтних органів ЗІП;

чіткою взаємодією між ремонтними органами та службами забезпечення військово-технічним майном.

4. Ремонт ЗІО здійснюється:

ремонтними підрозділами військових частин на ПТОР;

ремонтними (ремонтно-відновними) батальйонами на ділянках ремонту ЗІО;

арсеналами інженерних військ (центрами, центральними базами зберігання);

підприємствами, які мають відповідні дозволи та ліцензії (далі - підприємства).

5. Ремонт ЗІО здійснюється такими методами:

знеособлений - коли належність відновлених складових частин зразка не зберігається;

агрегатний - знеособлений метод ремонту, коли несправні агрегати замінюються новими або заздалегідь відремонтованими;

незнеособлений - коли належність відновлених складових частин виробу зберігається;

комбінований - коли під час ремонту одночасно використовується знеособлений та незнеособлений методи ремонту;

паралельний - коли одночасно виконуються ремонт певної групи виробів;

послідовний - коли кожен виріб надходить у ремонт після завершення ремонту попереднього виробу;

паралельно-послідовний - коли всю групу поділяють на підгрупи, в яких ремонтні роботи виконують послідовним методом.

6. ПР ЗІО проводиться у разі їх виходу з ладу під час використання у міжремонтний період з метою забезпечення або відновлення їх боєздатного (працездатного) стану і полягає в усуненні відмов (ушкоджень) та відновлення працездатності із заміною або відновленням окремих складових частин (з використанням індивідуальних і ремонтних комплектів ЗІП).

7. При ПР ЗІО дозволяється заміна окремих складових частин, у тому числі однієї основної, крім рами або корпусу.

8. ПР виконується водіями, механіками-водіями (екіпажів, обслуг) та спеціалістів ремонтних підрозділів військових частин.

9. РТС ЗІО - обсяг і момент початку ремонту визначається технічним станом ЗІО, виконується силами та засобами арсеналів, баз, складів, центрів, а також ремонтними підприємствами чи підприємствами-виробниками.

10. СР ЗІО проводиться на підприємствах встановленим порядком, а також може проводитись на АБС інженерних військ.

11. При СР ЗІО допускається заміна або ремонт не менше двох і не більше половини основних складових частин, крім рами або корпусу зразка, а також обов’язково перевіряється технічний стан, а за потреби проводиться поточний ремонт решти складових частин.

12. КР ЗІО проводиться після відпрацювання міжремонтного ресурсу і полягає у відновленні справності і повного або близького до повного відновлення ресурсу зразка ЗІО до чергового планового КР (СР), з відновленням або заміною будь-яких складових частин, включаючи і базові.

13. КР проводиться на державних підприємствах і арсеналах, центрах, базах та складах згідно з нарядами ЦУІЗ.

Під час КР проводиться повне розбирання зразка ЗІО, заміна або КР усіх складових частин і зношених деталей, збирання, регулювання та випробування цих зразків.

14. Організація передачі ЗІО у ремонт, а також передачі ЗІО військовим частинам після ремонту визначається наказом Міністерства оборони України від 28 серпня 2017 року № 455 "Про затвердження Порядку передачі військового майна до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для розроблення, виробництва, модернізації, освоєння ремонту, проведення ремонту, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок і зберігання та його повернення" зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 20 вересня 2017 р. за № 1162/31030.

15. РР призначений для забезпечення (підтримання, відновлення) надійності ЗІО, які знаходяться на ДЗ, а також ЗІО поточного забезпечення при тривалій її експлуатації з обмеженою витратою ресурсу.

Обсяги робіт, що виконуються при РР ЗІО і перелік складових частин, які підлягають обов’язковій заміні, визначаються технічними умовами (керівництвами) на РР зразків ЗІО. РР може виконуватися по документації на КР.

РР проводиться через 8-10 років їх ДЗ або з напрацюванням менше 50% міжремонтних норм до КР за цей самий період.

При РР ЗІО може проводитись їх доопрацювання, а також заміна засобів рухомості.

ЗІО, які пройшли РР, можуть ставитися на ДЗ або передаватись на укомплектування військових частин для використання за призначенням.

16. Міжремонтний моторесурс (ресурс) ЗІО, які знаходилися на ДЗ і пройшли РР, встановлюється такий самий, як і для нової машини, а для машин, які були в експлуатації і пройшли РР, міжремонтний ресурс встановлюється як для відремонтованих зразків до чергового КР.

17. Рішення про подальше використання ЗІО після РР приймає начальник інженерних військ Збройних Сил України. Норми напрацювання (строки служби) до планових ремонтів та списання ЗІО визначаються НТД зразків або додатками 1, 4 до цього Порядку.

18. Норми напрацювання (строки служби) автомобільних базових шасі і причепів, бронетанкових базових шасі, які не вказані в цьому додатку, встановлюються відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

19. ЗІО в плановий ремонт (СР, КР і РР), а також передчасно виведені з ладу або аварійні, направляються згідно з нарядами, які видаються начальником ЦУІЗ.

20. ЗІО, які направляються в ремонт, повинні відповідати вимогам технічних умов (далі - ТУ) на здавання її в ремонт. Забороняється перед відправкою в ремонт замінювати складові частини ЗІО.

21. ЗІО, які направляються в РР, повинні бути розконсервовані, укомплектовані відповідно до комплектувальних відомостей, з індивідуальним комплектом ЗІП.

22. ЗІО, які не відповідають вимогам ТУ на здавання їх в ремонт, приймаються державним підприємством на тимчасове зберігання. У цьому випадку керівник державного підприємства в триденний строк надсилає командиру військової частини, який відправив зразок в ремонт, та начальнику інженерних військ Збройних Сил України повідомлення з викладенням причин відмови у прийманні зразка у ремонт.

23. Командир військової частини, який відправив зразок в ремонт, отримавши повідомлення, зобов’язаний у триденний строк забезпечити здавання ЗІО в ремонт.

24. Посадові особи, які винні в незадовільній підготовці ЗІО до відправлення в ремонт, несуть відповідальність у встановленому порядку.

25. Норми часу на ремонт за видами і марками зразків ЗІО, технологічні процеси, технічні умови, періодичність проведення, а також норми витрати матеріалів, запасних частин та інструменту встановлюються НТД зразка.

26. Тривалість ремонту ЗІО з дня приймання підприємством повинна бути не більше: для КР і РР - 6 місяців, для СР - 3 місяці.

27. Під час відправлення ЗІО в ремонт на адресу ремонтного органу надсилаються такі документи:

три примірники наряду на ремонт;

акт технічного стану;

акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів;

паспорт (формуляр) зразка;

паспорти (формуляри) на комплектуючі, вказані у формулярі (паспорті) зразка;

комплектувальна відомість на зразок (інші документи, які затверджують комплектацію зразка ЗІП та іншим майном);

акт списання (інспекторське посвідчення) на предмети індивідуального комплекту ЗІП;

відомість некомплектності на кожне військове майно, завірене начальником служби органу військового управління;

довідка про стан виробу, який здається в ремонт;

довідка про стан складових одиниць, які здаються в ремонт.

28. Якщо в наряді вказано, що ЗІО, які направлені в ремонт, не підлягають поверненню у свою частину, акт технічного стану надається в трьох примірниках. У цьому випадку ЗІО повинні надходити для ремонту повністю укомплектовані. На використані предмети комплекту ЗІП повинні бути додані акти списання (інспекторські посвідчення). Заміна складових комплекту ЗІП на непридатні перед відправленням у ремонт забороняється.

29. Акти списання складових комплекту ЗІП, втрачених або непридатних до використання, затверджуються командиром військової частини і додаються до акта технічного стану.

30. Паспорт (формуляр) на зразок в цілому та двигун, які підлягають ремонту, повинен бути повністю оформлений і завірений гербовою печаткою військової частини.

31. Приймання ЗІО (складових частин) в ремонт без документів або неправильне їх оформлення забороняється.

32. У разі виявлення виходу з ладу ЗІО, які надходять з ремонту до закінчення гарантійного строку пробігу (напрацювання) за умови дотримання правил експлуатації, підприємству направляється рекламація.

33. Необхідність відправлення ЗІО (складових частин) у СР або КР визначає комісія, призначена командиром військової частини. Комісія визначає технічний стан ЗІО і складає акт технічного стану:

після відпрацювання встановленого міжремонтного ресурсу (строку служби);

у разі передчасного виходу з ладу.

Комісія перевіряє паспорти (формуляри) на ЗІО, їх складові частини і технічний стан (у разі потреби розкриває окремі агрегати).

34. Якщо ЗІО, які відпрацювали міжремонтні строки служби, за технічним станом не потребують чергового КР або СР, командир військової частини має право затвердити акт технічного стану з продовженням строку експлуатації зазначеної техніки не більше ніж на річну норму витрати для стройової (бойової) групи експлуатації цього типу техніки.

35. Повторне продовження строку експлуатації ЗІО має право затвердити начальник інженерних військ Збройних Сил України.

36. Продовження експлуатації понад встановлені міжремонтні ресурси більше двох разів забороняється.

37. Затверджений акт підшивається в паспорт (формуляр) і є підставою для подальшої експлуатації зразка.

38. Базові шасі ЗІО, з яких може демонтуватися спеціальне інженерне (навісне) обладнання (устаткування), ремонтуються на підприємствах.

39. В окремих випадках базові вироби (шасі) ЗІО ремонтуються на підприємствах в комплектності.

40. Ремонт окремих типів базових виробів (шасі), які важко відділити від змонтованого на них спеціального інженерного обладнання (устаткування), проводиться на підприємствах на готових складових одиницях.

41. Під час КР спеціального інженерного обладнання (устаткування) і спеціальної техніки дозволяється проводити СР базових шасі. Якщо ремонтується тільки навісне обладнання (устаткування), а базовий виріб не вимагає ремонту, йому проводиться ТО.

42. У ремонтних підрозділах інженерних військ може створюватися запас агрегатів, механізмів і приладів (оборотні фонди) у кількості, що забезпечує їх безперебійну роботу.

43. Розмір оборотних фондів агрегатів, механізмів і приладів встановлюється для кожного типу ремонтного органу відповідно до їх виробничих потужностей.

44. Ремонтні органи забезпечуються запасними частинами і матеріалами за нормами відповідно до затверджених для них планів (завдань) ремонту.

5. Зберігання інженерного майна

1. Зберігання інженерного майна - період експлуатації ЗІО, під час якого вони не використовуються на певний період часу, постійна готовність до бойового застосування підтримується за рахунок використання способів і засобів захисту від впливу факторів зовнішнього середовища та використання комплексу організаційно-технічних заходів.

2. Комплекс організаційно-технічних заходів із зберігання ЗІО включає:

постановку ЗІО на зберігання та їх утримання в процесі зберігання;

розробку і здійснення заходів для скорочення строків знімання зі зберігання;

контроль за технічним станом і якістю робіт, що проводяться, а також своєчасним вжиттям заходів щодо усунення виявлених недоліків;

своєчасне планування, матеріально-технічне забезпечення і облік робіт, які проводяться під час підготовки ЗІО до зберігання, їх обслуговування в процесі зберігання;

створення необхідних умов (будівництво сховищ, технологічних ліній обслуговування тощо) для якісного зберігання і обслуговування ЗІО.

3. Особливості порядку підготовки та постановки на зберігання ЗІО визначено в інструкціях з експлуатації заводів-виробників та розпорядчими документами

4. Цей Порядок визначає організацію та алгоритм підготовки ЗІО до зберігання, утримання її на зберіганні, ТО, переконсервації, випробування, здійснення контролю під час підготовки та утримання на зберіганні.

5. Зберігання ЗІО - етап експлуатації, під час якого вони перебувають у спеціально відведених для їх розміщення місцях у заданому стані та забезпечення їх збереження протягом установленого строку.

6. Відповідальність за організацію зберігання ЗІО та виконання вимог покладається на:

у військовій частині - командира частини, заступника командира частини з озброєння, начальника інженерної служби;

у підрозділі військової частини - командира підрозділу, заступника командира підрозділу з технічної частини (старшого техніка, техніка підрозділу);

на складі військової частини - начальника складу;

на арсеналі (базі, складі, центрі інженерних військ) - начальника арсеналу (бази, складу, центру), головного інженера і начальника зберігання. На арсеналі (базі, складі, центрі) інженерних військ, які мають два і більше відділів зберігання, проте штатом не передбачена посада начальника зберігання, його обов’язки виконує один із начальників відділів зберігання. На базах, складах, центрах, які мають один відділ зберігання, функції начальника зберігання виконує начальник цього відділу;

у відділі (відділенні) зберігання арсеналу (бази, складу, центру) інженерних військ - начальника відділу (відділення);

у сховищах - начальника відділу (відділення), начальника сховища.

7. На технічний стан (далі - ТС) ЗІО, які перебувають на зберіганні, впливає навколишнє середовище, ступінь дії якого залежить від умов зберігання. Умови зберігання ЗІО характеризуються місцем зберігання, зовнішніми кліматичними та біологічними факторами. Під час зберігання ЗІО утримуються в спеціально обладнаних місцях (опалювальних і неопалювальних сховищах, під навісами, на відкритих майданчиках тощо).

8. Основними кліматичними та біологічними факторами, які впливають на стан ЗІО під час зберігання, є: температура повітря, його відносна вологість та їх зміни; атмосферні опади, вітер, конденсація вологи, сонячне проміння, корозійно-активні агенти повітря, пил, пісок, бактерії, грибок плісняви.

9. Для ЗІО встановлюється чотири категорії умов зберігання:

легка категорія (далі - Л) - в опалювальному сховищі;

середня (далі - С) - в закритому неопалювальному сховищі;

жорстка (далі - Ж) - під навісом;

дуже жорстка (далі - ДЖ) - на відкритих майданчиках.

Захист ЗІО від впливу кліматичних та біологічних факторів, які впливають на ТС під час зберігання, забезпечується шляхом їх консервації.

10. Збереження ЗІО забезпечується:

якісною підготовкою ЗІО до зберігання із застосуванням сучасних засобів і методів захисту від впливу факторів навколишнього середовища;

створенням необхідних умов зберігання і правильним розподілом по місцях зберігання;

проведенням періодичних ТО;

здійсненням контролю за ТС.

11. Постійна готовність ЗІО, які знаходяться на зберіганні, до використання за призначенням підтримується за рахунок використання способів і засобів захисту від впливу агресивних факторів навколишнього середовища та проведення організаційно-технічних заходів.

12. Організаційно-технічні заходи зберігання ЗІО включають:

постановку ЗІО на зберігання;

обслуговування ЗІО в установлені строки під час утримання на зберіганні;

відпрацювання заходів щодо скорочення строків знімання ЗІО зі зберігання;

контроль за ТС ЗІО та якістю виконання робіт, під час підготовки, постановки й утримання на зберіганні;

своєчасне планування заходів і робіт, матеріально-технічне (далі - МТ) забезпечення, облік робіт, які виконуються під час підготовки ЗІО до зберігання, їх обслуговування під час утримання на зберіганні;

заходи безпеки під час проведення робіт;

створення відповідних умов для належного зберігання та обслуговування ЗІО.

13. Зберігання ЗІО у військових частинах і на АБС організовується відповідно до вимог цього Порядку та розпорядчих документів, а для базових шасі - вимог керівних документів зі зберігання відповідних служб забезпечення.

14. Зберігання ЗІО включає:

спеціальну підготовку (консервування) техніки (базових шасі, спеціального робочого обладнання та комплектуючих складових частин);

ТО під час підготовки й утримання на зберіганні, яке здійснюється відповідно до Перспективного плану ТО та опробування ЗІО, які перебувають на ДЗ у військовій частині, та Річного плану ТО і опробування ЗІО, які перебувають на ДЗ у військовій частині (додатки 5, 6);

перевірку ТС ЗІО та їх випробування під час утримання на зберіганні;

переконсервацію ЗІО під час утримання на зберіганні;

заміну (освіження) шин, акумуляторних батарей (далі - АКБ), палива, мастильних і експлуатаційних матеріалів та спеціальних рідин, а також деталей з обмеженим строком експлуатації.

15. ЗІО ставляться на зберігання у разі якщо їх використання не планується:

більше місяця - ЗІО на гусеничному шасі бронетанкової та автомобільної техніки, а також комплектуючі електротехнічні засоби;

більше трьох місяців - ЗІО на автомобільному колісному шасі.

16. Циліндри двигунів типів В-2, У1Д-6, 1Д12, УТД-20 підлягають консервації, якщо перерва в їх експлуатації перевищує один місяць.

17. Залежно від призначення ЗІО, тривалості перерви у використанні та способу консервації під час експлуатації установлюються два види зберігання:

короткочасне (короткострокове) (далі - КЗ) - строком до одного року;

тривале (довгострокове) (далі - ДЗ) - строком понад один рік.

18. На КЗ утримуються ЗІО:

на бронетанковій базі, які не планують використовувати більше місяця;

на автомобільному базовому шасі, які не планують використовувати більше трьох місяців. При цьому циліндри двигунів типу В-2, У1Д, 1Д12, УТД-20, які встановлені на ЗІО, підлягають консервації при перерві у використанні більше місяця;

відремонтовані на ремонтних підприємствах та які очікують відправлення у військові частини;

відпрацювали встановлений ресурс та очікують відправлення у ремонт;

відпрацювали встановлений річний ресурс.

19. На ДЗ утримуються ЗІО:

військових частин за штатами воєнного часу;

непорушних запасів, які зберігаються на арсеналах, базах, центрах і складах;

зняті з поточного забезпечення у зв’язку із змінами організаційно-штатної структури.

20. Під час виконання робіт з постановки ЗІО на зберігання та їх утримання на зберіганні необхідно дотримуватись заходів безпеки та охорони праці.

21. Нові ЗІО, а також ті, що прибули після КР або СР, ставляться на ДЗ після обкатки шасі, якщо воно підлягає обкатці.

22. Обкатка базових шасі ЗІО повинна складати: на колісному шасі - до 1000 км, на гусеничному - до 300 км, якщо інше не встановлено конструкторською документацією.

23. Запас ходу ЗІО, які підлягають зберіганню, до чергового КР (СР) необхідно мати не менше встановлених вимог.

24. ЗІО, які очікують відправлення в КР, а також які відремонтовані на ремонтних підприємствах і очікують відправлення у військові частини, ставляться на КЗ.

25. Постановка ЗІО на зберігання включає підготовку до зберігання, розміщення на місцях зберігання та оформлення встановленої документації.

Підготовка ЗІО до зберігання проводиться у порядку та в обсязі, передбачених інструкціями з експлуатації конкретних зразків, і включає проведення відповідних видів ТО і консервацію.

26. ЗІО ДЗ розміщуються окремо від ЗІО КЗ.

27. Під час зберігання ЗІО застосовуються два способи консервації: консервація без герметизації; консервація з герметизацією.

28. Консервація ЗІО без герметизації полягає у здійсненні захисту деталей та конструкційних матеріалів від корозії, старіння та біологічних ушкоджень засобами тимчасового захисту (які легко видаляються або не потребують видалення при підготовці виробів до використання) без ізоляції виробів від зовнішніх факторів.

29. Консервація з герметизацією полягає у додатковій ізоляції законсервованих ЗІО або їх внутрішніх порожнин від зовнішніх факторів з допомогою спеціальних герметичних оболонок або за рахунок використання корпусів і штатних вологонепроникних чохлів.

30. Герметизація ЗІО від дії навколишнього середовища може бути частковою - коли ізолюють окремі складові частини техніки, та повною - ізоляція зразка в цілому.

31. Підготовлені до зберігання ЗІО утримуються у спеціально обладнаних місцях зберігання: в опалювальних та неопалювальних сховищах, під навісами і на відкритих майданчиках.

32. Основні вимоги до місць зберігання ЗІО наведено в додатку 7 до цього Порядку.

33. ЗІО, які надходять на зберігання у військові частини (АБС) від підприємств-виробників у законсервованому вигляді, зберігаються без пере-консервації до закінчення гарантійних строків зберігання, визначених цими підприємствами.

34. Визначення ТС ЗІО, які надходять від підприємств-виробників та з АБС у військові частини незаконсервованими або з строками зберігання понад гарантійні (встановлені) та які не підлягають обкатці, проводиться випробуванням на місці (перевіркою працездатності) протягом однієї години, про що робиться запис у формулярі (паспорті).

35. Про постановку ЗІО на зберігання робляться записи в розділі "Зберігання" формулярів (паспортів), а під час підготовки до ДЗ - додатково в картці машини ДЗ (додаток 8) та складається акт закладки матеріальних засобів.

36. Під час утримання ЗІО на зберіганні її озброєння і боєприпаси до них зберігаються на складі ракетно-артилерійського озброєння (далі - РАО) військової частини відповідно до Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачу стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, а ІБП - зберігаються на складі інженерних боєприпасів військової частини відповідно до Керівництва зі зберігання інженерних боєприпасів у Збройних Силах України.

37. ЗІО, поставлені на зберігання під навісами і на відкритих майданчиках, опломбовуються.

38. ЗІО, які утримується на КЗ, розташовуються разом з іншою технікою.

39. До ЗІО, які утримується на КЗ, встановлюються такі вимоги:

металеві поверхні, які не фарбують, змащуються консерваційним мастилом (робочою консервацією);

місця з пошкодженими лакофарбовими покриттями зачищають, ґрунтують і фарбують;

комплекти ЗІП консервуються і зберігаються на засобах або складі частини у спеціальній упаковці з вказівкою про приналежність відповідному зразку;

комплектуючі вироби (озброєння, радіостанції, прилади нічного бачення, рентгенометри тощо) перевіряються відповідно до інструкцій з експлуатації і зберігаються на штатних місцях; озброєння і боєприпаси до них зберігаються на складах РАО та/або ІБП військової частини (АБС);

балони повітряного запуску, пожежного обладнання і вогнегасники повинні бути повністю зарядженими та опосвідченими;

паливні баки заповнюються пальним, картери агрегатів і механізмів всесезонними маслами або маслами зимових сортів;

циліндри двигунів і паливний насос високого тиску консервуються;

системи охолодження двигунів утримуються заправленими водою з трикомпонентною присадкою або охолоджуючою рідиною з низькою температурою замерзання. При температурі навколишнього повітря нижче 5°С вода із системи охолодження зливається. Під час переведення техніки на режим літньої експлуатації допускається зливання охолоджуючої рідини з низькою температурою замерзання і заливання води;

ЗВТ мають бути повірені (відкалібровані);

свинцеві стартерні акумуляторні батареї (далі - АКБ) встановлюються на техніку, а при температурі повітря нижче 15°С знімаються та зберігаються в акумуляторній (в спеціальному опалювальному приміщенні), інші хімічні джерела струму з ЗІО знімаються і зберігаються в акумуляторних для лужних АКБ;

робоче обладнання ЗІО переводиться у транспортне положення;

колеса і підвіска базового шасі не розвантажуються;

гумові та гумотехнічні вироби (резервуари, надувні човни, кабельні мережі тощо) промиваються теплою водою з милом, просушуються і зберігаються на складі інженерного (військово-технічного) майна або на штатних місцях;

вироби з текстильних матеріалів очищаються, просушуються і зберігаються: маскувальні сітки, брезенти для укриття, тенти, чохли тощо - на складі інженерного (військово-технічного) майна; комбінезони, водолазна білизна та інше - в підрозділі. Брезенти для укриття (тенти) плаваючих машин, катерів, електростанцій і завантажених причепів встановлюються на штатні місця.

40. ЗІО, які утримуються на ДЗ, розташовуються окремо від іншої техніки. Доступ особового складу до ЗІО ДЗ визначається наказом командира військової частини (начальника АБС).

41.До ЗІО, які утримуються на ДЗ, встановлюються такі вимоги:

двигуни базового шасі та спеціального робочого обладнання (далі - двигуни) консервуються;

картери агрегатів і механізмів заповнюються всесезонною або зимовою робочою консерваційною оливою (трансмісійна олива з добавкою антикорозійної присадки) та герметизуються;

паливні баки ЗІО з карбюраторними двигунами пальним не заповнюються, а їх внутрішні поверхні промиті і оброблені моторною робочою консерваційною оливою (моторна олива з додаванням антикорозійної присадки). Паливні баки ЗІО з дизельними двигунами утримуються заповненими пальним;

системи охолодження двигунів обробляються розчином з інгібітором корозії та консервуються;

42. АКБ із ЗІО знімаються і зберігаються в акумуляторній для сухозаряджених АКБ із запасом готового електроліту, а також обладнанням для приведення їх у робочий стан. Інші хімічні джерела струму із ЗІО знімаються і зберігаються в акумуляторних для сухих лужних АКБ із запасом готового електроліту й обладнанням для приведення їх у робочий стан;

металеві поверхні, які не фарбують, змащуються консерваційним мастилом (пластичне мастило з додаванням консерваційного мастила типу ПВК);

місця з пошкодженими лакофарбовими покриттями зачищають, ґрунтують і фарбують;

колеса і підвіска колісних базових шасі розвантажуються;

ЗІО корпусної конструкції герметизуються методами "напівчохол" або "заклеювання", кузови-фургони герметизуються методом "заклеювання";

балони повітряного запуску, пожежного устаткування і вогнегасники зберігаються повністю зарядженими та опосвідченими;

комплекти ЗІП консервуються і зберігаються на складі, опломбованими у спеціальній упаковці з вказівкою про приналежність відповідному виробу;

комплектуючі вироби ЗІО, тривалий час зберігання якого не допускається на відкритих майданчиках і в неопалювальних сховищах, знімаються, перевіряються відповідно до інструкцій з експлуатації, консервуються і зберігаються на складах із встановленими для них умовами зберігання. При цьому на місцях, де комплектуючі частини зняті, встановлюються таблички з вказівкою місця їх зберігання, а на знятих комплектуючих виробах - табличка з вказівкою про приналежність до зразка;

ЗВТ мають бути повіреними (відкаліброваними);

робоче обладнання (устаткування) ЗІО переводиться в транспортне положення;

ЗІО опломбовуються;

брезенти для укриття (тенти) плаваючих машин, катерів і завантажених причепів встановлюються на штатні місця. При цьому під час герметизації плаваючих машин і катерів методом "напівчохол" тенти зберігаються всередині загерметизованих корпусів машин.

43. Під час зберігання ЗІО ДЗ на відкритих майданчиках:

вироби з текстильних матеріалів (тенти, брезенти для укриття машин, чохли тощо) знімають, очищають, просушують, пакують та зберігають на складі;

шини захищають від прямої дії сонячних променів;

усередині кабіни на скло встановлюють захисні щити із картону або іншого світлонепроникного матеріалу. У разі якщо зразки мають штатні зовнішні щити скло кабіни з середини не захищається.

44. Комплектуючі складові частини, одиночні та групові комплекти ЗІП до ЗІО, які не знаходяться на штатних місцях, зберігаються:

на АБС інженерних військ - на інженерному складі (складі інженерного майна) та обліковуються в обліково-операційному відділі;

у військових частинах - на інженерному складі (складі військово-технічного майна) та обліковуються в інженерній службі.

45. Перевірка технічного стану і готовності ЗІО, які знаходяться на зберіганні здійснюється:

зовнішнім оглядом з частковою або повною розгерметизацією;

частковою розконсервацією з випробуванням на місці (перевіркою працездатності);

повною розконсервацією з випробуванням пробігом і в роботі під навантаженням (на плаву).

46. ЗІО, які підготовлені до КЗ, перевіряють командири підрозділів.

47. Якість робіт з підготовки ЗІО до ДЗ перевіряється поопераційним контролем, який здійснюється візуально і за допомогою вимірювальних та діагностичних приладів, комісіями.

48. Перевірка ЗІО, поставлених на ДЗ, а також при переконсервації, здійснюється комісією, призначеною командиром військової частини (начальником АБСЦ), яка перевіряє повноту і якість робіт.

49. До складу комісії включаються: заступник командира частини з озброєння (головний інженер, начальник зберігання); начальник інженерної служби (начальник відділу зберігання); начальники служб забезпечення (автомобільної, бронетанкової, пально-мастильних матеріалів).

50. Після перевірки ТС і готовності ЗІО до застосування робиться запис у книзі огляду (перевірок) ЗІО посадовими особами (додаток 9).

51. У разі виявлення пошкоджень або відмов конструкційного чи виробничого характеру (невідповідності якості виконаних робіт) незалежно від того, в якій складовій частині вони виявлені, під час зберігання ЗІО у період дії гарантійних зобов’язань на виріб, встановлених експлуатаційною документацією, підприємству-виробнику (ремонтному підприємству) пред’являється рекламація.

52. У разі виявлення пошкоджень і відмов на ЗІО після закінчення дії гарантійних зобов’язань рекламаційний акт не складається, а до центральної

служби забезпечення органів військового управління подається акт технічного стану.

53. Після закінчення встановлених строків зберігання ЗІО підлягає РТО.

54. Планування робіт щодо постановки ЗІО на зберігання здійснюється з метою:

своєчасного проведення заходів і виконання робіт у визначені строки;

забезпечення необхідними МТ засобами;

повного та якісного виконання робіт з дотриманням заходів безпеки;

контролю посадовими особами за якістю виконання робіт і ТС ЗІО.

55. Роботи з постановки ЗІО на зберігання плануються з урахуванням виду зберігання, методів консервування, кількості зразків, затрат робочого часу на постановку однієї одиниці, підготовленості особового складу, дотримання заходів безпеки та наявності МТ засобів.

56. Постановку ЗІО на зберігання організовує командир військової частини (начальник АБС), шляхом видання наказу (додаток 10), в якому зазначає:

марки і номери зразків, які підлягають постановці на зберігання;

види зберігання та способи герметизації техніки;

строки виконання робіт ТО та консервування;

алгоритм підготовки особового складу до проведення робіт;

склад спеціалізованих постів, бригад та їх керівників;

матеріально-технічне забезпечення;

відповідальних осіб за виконання робіт;

склад комісії для перевірки ТС, обсягу та якості виконаних робіт, дотримання вимог безпечного їх виконання (далі - комісія);

відповідального за виконання наказу.

57. На підставі наказу командира військової частини (начальника АБСЦ) про постановку ЗІО на зберігання начальник інженерної служби (командир підрозділу, начальник зберігання) спільно з начальниками служб забезпечення складають план постановки ЗІО на зберігання у військовій частині за формою, визначеною в додатку 11 до цього Порядку, погоджують його з заступником командира військової частини з озброєння (головним інженером) та затверджують у командира військової частини.

58. У плані постановки ЗІО на зберігання передбачається:

підготовка особового складу з урахуванням занять (інструктажів) щодо заходів безпеки та охорони праці;

забезпечення підрозділів необхідними МТ засобами відповідно до орієнтовних витрат основних матеріалів, які використовуються для консервації та переконсервації постановки ЗІО на зберігання (додаток 12);

обсяги робіт щодо підготовки ЗІО до зберігання;

строки та обсяги робіт, які виконуються спеціалізованими постами та бригадами;

обладнання місць зберігання (стоянок) для ЗІО;

перевірка якості виконання робіт і дотримання заходів безпеки та охорони праці посадовими особами, членами комісії;

оформлення експлуатаційної документації.

59. На підставі плану командири підрозділів (начальники відділів зберігання) складають плани-графіки поставлення ЗІО на зберігання у підрозділах (відділах зберігання), у яких вказується перелік робіт, які необхідно виконати на техніці, МТ забезпечення, виконавці та строки виконання запланованих робіт.

60. Заходи безпеки та охорони праці під час постановки ЗІО на зберігання розробляються начальником інженерної служби (командиром підрозділу), начальником зберігання, оформляються окремою інструкцією, погоджуються із посадовою особою, відповідальною за охорону праці, та затверджуються командиром військової частини.

61. Підготовка ЗІО до зберігання проводиться силами особового складу, який пройшов інструктаж щодо заходів безпеки та охорони праці, із залученням спеціалістів ремонтних підрозділів та з участю водіїв (механіків-водіїв), екіпажів, розрахунків, обслуг.

62. До проведення робіт з підготовки ЗІО до зберігання допускається особовий склад, який пройшов підготовку за спеціальною програмою.

63. На практичних заняттях вивчають обладнання та матеріали, види і обсяги робіт і технологію їх виконання, а також заходи безпеки та охорони праці під час постановки ЗІО на зберігання.

64. Підготовка особового складу підрозділів обслуговування здійснюється з урахуванням характеру робіт, які вони виконуватимуть.

Під час підготовки особовий склад відпрацьовує роботи на практиці виходячи з номенклатури ЗІО, які готуються до постановки на зберігання. До виконання робіт на практиці особовий склад допускається після складання заліків.

65. Для виконання складних робіт, які вимагають застосування спеціального обладнання, зі складу ремонтного підрозділу і відділень технічного обслуговування створюються спеціалізовані бригади (пости), які виконують ці роботи безпосередньо на зразках або на спеціально обладнаних постах.

66. Особовий склад допускається до виконання робіт з підготовки ЗІО до зберігання на підставі наказу.

67. Особовий склад, допущений до виконання робіт з підготовки ЗІО до зберігання, під час їх проведення, залучати до виконання інших робіт забороняється.

68. Матеріально-технічне забезпечення постановки ЗІО на зберігання включає:

проведення розрахунку потреби необхідних пально-мастильних, експлуатаційних та спеціальних матеріалів, спеціальних рідин, обладнання, запасних частин і інструменту (далі - МТ засоби):

подання заявок на їх отримання;

підготовку засобів обслуговування, ремонту та консервації, які будуть використовуватися для постановки ЗІО на зберігання.

69. Перед початком робіт з постановки на зберігання створюється необхідний запас МТ засобів, а також виготовлення покриттів для герметизації з полімерних плівок або інших вологонепроникних матеріалів.

70. Забезпечення МТ засобами повинно бути завершено за 3-5 діб до початку проведення робіт на техніці.

Роботи з МТ забезпечення організовує заступник командира військової частини з озброєння (головний інженер) спільно з заступником командира частини з тилу (матеріально-технічного забезпечення) та начальниками відповідних служб забезпечення.

71. ЗІО розміщуються на зберіганні за підрозділами (командами), а в одному підрозділі (команді) - за марками.

ЗІО в місцях зберігання розміщуються з дотриманням вимог пожежної безпеки.

Штатні причепи розміщуються безпосередньо за тягачем, а за обмеженої ширини - поряд з ним.

Під час розміщення великогабаритних ЗІО відстань між рядами встановлюється з розрахунку забезпечення можливості виїзду з ряду без додаткового маневрування.

72. Підготовка ЗІО до зберігання включає роботи щодо ТО та консервації систем, вузлів і агрегатів, які є цілісним технологічним процесом.

Роботи з підготовки ЗІО до зберігання, перевірки якості і повноти їх виконання, дотримання заходів безпеки та охорони праці організовує заступник командира військової частин з озброєння (головний інженер), начальник зберігання, начальник інженерної служби (начальники відділів зберігання, техніки, начальники складів).

Підготовка ЗІО до зберігання здійснюється комплексно, автомобільних (бронетанкових) базових шасі та спеціального робочого обладнання (устаткування).

73. Обсяги робіт, які виконують під час підготовки ЗІО до зберігання, визначаються умовами і видами зберігання, заходами безпеки та охорони праці, напрацюванням (пробігом) зразка до моменту їх постановки на зберігання. Роботи, які проводяться на ЗІО під час підготовки до зберігання, визначено у додатку 13 до цього Порядку.

74. При підготовці ЗІО до зберігання проводиться чергове ТО і консервування.

75. Для нових ЗІО, які надійшли від підприємств-виробників у військові частини, на АБСЦ і не підлягають обкатці, перед консервацією проводиться ТО-1.

76. Під час підготовки ЗІО до ДЗ, які перебували в експлуатації (використанні) та пройшли обкатку, перед консервацією проводиться ТО-2.

77. ТО і консервування проводяться на пункті технічного обслуговування і ремонту (далі - ПТОР), пунктах (майданчиках) щоденного ТО або безпосередньо на місцях зберігання. При цьому використовується необхідне технологічне устаткування ПТОР або пересувний пункт консервації ППК (ППК-М).

78. Перед початком ТО, готуючи ЗІО до зберігання, проводяться прибирально-мийні роботи. Не допускається потрапляння води, пилу і бруду у внутрішні порожнини двигуна, агрегатів трансмісії, в паливні і масляні баки, на прилади електроустаткування тощо. Зовнішні поверхні агрегатів протирають насухо, з важкодоступних місць волога видаляється стислим повітрям.

79. Роботи з підготовки ЗІО до зберігання здійснюються відповідно до технологічних карт підготовки ЗІО до зберігання, які розробляють командири підрозділів (начальники відділів зберігань) відповідно до марок зразків, що закріплені за цими підрозділами (відділами).

80. Технологічні карти підготовки ЗІО до зберігання розробляються відповідно до вимог цього Порядку на підставі Орієнтовних технологічних карт постановки спеціального обладнання ЗІО на зберігання (додаток 14), а базових шасі - відповідно до технологічних процесів підготовки автомобілів і гусеничних машин до ДЗ і КЗ, визначених у керівництвах зі зберігання відповідних служб забезпечення.

81. У старшого спеціалізованих бригад (постів) повинні бути карти технологічного процесу підготовки ЗІО до зберігання з переліком робіт, які необхідно виконати, інструкції із заходів безпеки та охорони праці під час їх виконання та графік виконання за підрозділами, який підписує командир підрозділу (начальник інженерної служби) і затверджує заступник командира частини з озброєння (головний інженер).

82. Для виконання робіт виконавцям видаються плани-завдання, які розробляються на основі технологічних карт.

83. Для інших зразків ЗІО технологічні карти розробляються безпосередньо у військових частинах з урахуванням вимог цього Порядку та інструкцій з експлуатації заводів виробників.

84. На АБС інженерних військ у разі постановки великої кількості ЗІО на ДЗ та (або) наявні сили і засоби не забезпечують виконання повного обсягу робіт протягом року підготовка ЗІО на зберігання може здійснюватися по-етапно (у дві черги).

85. У першу чергу виконують такі роботи:

прибирання (очищення та миття) ЗІО зовні та всередині;

перевірка функціонування основних агрегатів, вузлів, механізмів і систем базового шасі та спеціального робочого обладнання;

заправка системи живлення кондиційним пальним та системи охолодження - охолоджуючою рідиною з низькою температурою замерзання;

консервація двигунів базового шасі, спеціального робочого обладнання та озброєння;

перевірка, обслуговування АКБ та інших хімічних джерел струму.

86. У другу чергу на ЗІО виконують роботи на агрегатах, вузлах і складових частинах базового шасі, спеціального робочого обладнання з постановки на ДЗ (перевірка стану з заміром вихідних параметрів, відновлення працездатності, заміна спеціальних рідин і масел, виконання робіт ТО-2 та консервація).

87. Консервування проводиться консерваційними і робочими консерваційними маслами і рідинами, робочими консерваційними мастилами, захисними покриттями з герметизацією вузлів, агрегатів та окремих складових частин або виробів у цілому.

88. Роботи з консервування, що проводяться поза ПТОР, виконуються в теплу суху, безвітряну погоду в умовах, що виключають потрапляння до агрегатів вологи і пилу. За необхідності допускається проведення консервування в холодну пору року, але при температурі повітря нижче 5°С захисні покриття наносяться в опалювальних приміщеннях. Перерви в роботі між підготовкою металевих поверхонь і нанесенням на них захисних покриттів не повинні перевищувати 2 години.

89. Консерваційні мастила наносяться на зовнішні металеві поверхні щіткою суцільним шаром. Забороняється нагрівати консерваційні мастила до температури вище 40°С.

90. Консерваційні мастила наносяться на поверхню шпателями завтовшки шару 1,5-2,5 мм. Дозволяється наносити консерваційне мастило ПВК в розігрітому вигляді (110-120°С) за допомогою щітки.

91. Відновлення лакофарбових покриттів проводиться частковим або повним фарбуванням ЗІО. Частковому фарбуванню підлягають ЗІО, у яких лакофарбові покриття пошкоджені лише на окремих ділянках. При пошкодженні більше 30% пофарбованої поверхні здійснюється повне фарбування.

92. Консервація шляхом герметизації є завершальним етапом постановки ЗІО на ДЗ.

93. Ефективність ДЗ ЗІО досягається проведенням якісної герметизації, що виключає потрапляння зовнішнього повітря всередину загерметизованих об’ємів, періодичному контролю відносної вологості повітря та своєчасною зміною вологопоглинача.

94. Консервація ЗІО шляхом герметизації здійснюється методами "заклеювання", "напівчохол", "чохол", а також поєднанням цих методів.

95. Герметизація методом "заклеювання" полягає у використанні корпусів (капотів) для ізоляції внутрішніх об’ємів ЗІО. Щілини завширшки до 10 мм і отвори діаметром до 20 мм герметизуються мастиками ущільнювачів або герметиками, а ширші щілини і отвори герметизуються заклеювальними стрічками з вологонепроникних матеріалів.

96. Герметизація методом "напівчохол" здійснюється шляхом ізоляції внутрішніх об’ємів за рахунок використання нижньої частини корпусу і укриття верхньої частини ЗІО вологонепроникним покриттям. Як вологонепроникне покриття використовуються полімерні плівки або інші вологонепроникні матеріали (лакофарбові покриття на текстильній або паперовій основі). Використання полімерних плівок під час розміщення ЗІО на відкритих майданчиках не рекомендується.

97. Під час герметизації методом "чохол" здійснюється ізоляція ЗІО з розміщенням її усередині чохла з вологонепроникного матеріалу. Як вологонепроникний матеріал використовуються полімерні плівки. Метод "чохол" використовується також для герметизації окремих складових частин ЗІО: радіостанцій, приладів нічного бачення тощо.

98. Для створення у загерметизованих об’ємах умов, що запобігають корозії і біологічним ушкодженням, а також зменшують старіння неметалевих матеріалів, застосовуються вологопоглиначі та інгібітори.

99. Забороняється герметизація ЗІО без закладення всередину загерметизованих об’ємів засобів, які поглинають вологу. Допускається герметизація без застосування вологопоглинача просушених внутрішніх об’ємів ланок понтонних парків, напівчовнів, самохідних поромів і поромно-мостових машин, які раніше не використовувалися.

100. Роботи з герметизації виконуються при температурі навколишнього повітря не нижче 5°С і за відсутності атмосферних опадів. У будь-якому випадку роботи проводяться тільки за відсутності на поверхнях ознак конденсату (запотівання).

101. Перелік ЗІО, які підлягають обов’язковій герметизації при ДЗ, а також методи герметизації, що рекомендуються, наведені в додатку 15 до цього Порядку.

102. Завантаження вологопоглинача або інгібітора всередину об’єму, що герметизується, здійснюється безпосередньо перед остаточною герметизацією. Час після завантаження вологопоглинача або інгібітора до остаточної герметизації не повинен перевищувати однієї години. Норма завантаження вологопоглинача або інгібітора встановлюється відповідно до інструкцій з їх застосування.

103. Під час використання вологопоглиначів відносна вологість повітря усередині загерметизованих об’ємів не повинна перевищувати 60%. Контроль відносної вологості повітря в загерметизованих об’ємах здійснюється: за допомогою гігрометрів, за ступенем обводнення вологопоглинача, дистанційними приладами контролю вологості, індикаторами вологості.

104. Під час використання дрібнопористого силікагелю як вологопоглинача норма його завантаження визначається залежно від методу герметизації, матеріалу для герметизації, який використовується для герметизації та кліматичної зони.

105. Під час герметизації ЗІО в помірній кліматичній зоні силікагель завантажується із розрахунку:

під час герметизації методом "заклеювання" - 1 кг на 1 м-3 загерметизованого об’єму;

під час герметизації методами "напівчохол" і "чохол" - 1 кг на 1 м-2 по-верхні покриття, що герметизується.

106. У приморських районах, а також у районах з підвищеною вологістю повітря кількість силікагелю збільшується удвічі, а в районах, де середньорічна відносна вологість повітря нижча ніж 60%, - зменшується у півтора - два рази.

107. Для перевірки якості герметизації через 10 діб після її проведення перевіряється відносна вологість повітря у загерметизованому об’ємі. Під час якісного проведення герметизації відносна вологість повітря становить 25-35%, а стан обводнення вологопоглинача менше 10%. В іншому випадку перевіряється якість герметизації, усуваються недоліки і через 10 діб проводиться повторна перевірка.

У подальшому перевірки проводяться двічі на рік, а при досягненні стану обводнення вологопоглинача до 80% від гранично допустимої (для силікагелю це становить 20%) або відносної вологості повітря 50% - щомісяця.

Перевірка проводиться також при виявленні пошкоджень герметизації.

Результати кожної перевірки стану обводненості вологопоглинача або відносної вологості повітря записуються в картку машини ДЗ.

108. Для контролю стану внутрішніх поверхонь, герметизація яких проведена без застосування вологопоглинача, застосовуються "свідки" - зачищені до блиску пластини з низьковуглецевих нелегованих сталей, які розміщуються усередині загерметизованих об’ємів. При виявленні на поверхні "свідка" ознак корозії проводиться огляд внутрішніх поверхонь, за потреби відновлюються лакофарбові або інші захисні покриття і здійснюється просушування об’єму продуванням сухим повітрям. Періодичність огляду "свідків" - двічі на рік.

109. Якщо комплектуючі при ДЗ підлягають обов’язковій герметизації, вони розміщуються в опалювальних сховищах або усередині техніки, яка герметизується. У цьому випадку їх додаткова герметизація не проводиться.

110. Утримання ЗІО на зберіганні - комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження, справності та постійної готовності до використання за призначенням.

Утримання ЗІО на зберіганні включає: догляд за зразками; проведення встановлених видів ТО на зберіганні; заміну (освіження) шин, АКБ, палива, мастильних і експлуатаційних матеріалів, спеціальних рідин, деталей з обмеженим строком служби; випробування; переконсервацію; контроль за утриманням під час зберігання.

111. Догляд за ЗІО КЗ проводиться у години, відведені розпорядком дня та під час паркових днів, силами штатних водіїв (механіків-водіїв, екіпажів, розрахунків, обслуг) під керівництвом командирів підрозділів (техніків, старших техніків), начальників відділів зберігання.

Догляд за ЗІО ДЗ проводиться в паркові дні силами підрозділів зберігання (технічного обслуговування) з таким розрахунком, щоб на кожній одиниці техніки роботи проводились один раз на місяць.

112. Види і періодичність технічних оглядів, обов’язкової повірки (калібрування) і періодичних випробувань ЗІО, які знаходяться на зберіганні, визначені в додатку 16 до цього Порядку.

113. Технічне обслуговування під час зберігання полягає в перевірці укомплектованості, ТС і працездатності, очищенні їх від пилу і опадів, перевірці і відновленні захисних покриттів і герметизуючого обклеювання, освіженні експлуатаційних матеріалів, заміні деталей і складових одиниць з обмеженими строками зберігання, а також у виконанні інших робіт, передбачених додатком 17 до цього Порядку, а для базових шасі, крім того, керівництвами зі зберігання відповідних служб забезпечення.

114. Для підтримання ЗІО у працездатному (справному) стані забезпечення збереженості та готовності до використання за призначенням для ЗІО, які знаходяться на зберіганні, встановлюються такі види ТО та їх періодичність:

при КЗ:

контрольно-технічні огляди (далі - КТО) - в паркові дні та в часи догляду за технікою;

ТО-1з - раз на шість місяців або за результатами КТО;

сезонне технічне обслуговування (далі - СТО) - двічі на рік;

при ДЗ:

КТО - в паркові дні та в часи догляду за технікою;

ТО-1з - раз на рік або за результатами КТО;

ТО-2з - раз на два роки або за результатами КТО;

РТО - після 6-10 років зберігання.

115. З метою своєчасного виявлення і усунення недоліків у зберіганні, а також визначення строків і обсягів виконання робіт з ТО (ТО-1з або ТО-2з) посадовими особами військових частин, арсеналів, баз, складів, центрів проводяться КТО.

116. КТО плануються, як правило, у паркові дні з таким розрахунком, щоб щомісяця оглядалося 100% ЗІО, які знаходяться на зберіганні.

117. РТО ЗІО - комплекс заходів у системі ТО ЗІО ДЗ, які проводяться у встановлені строки для її підтримання у постійній готовності до використання. РТО ЗІО ДЗ залежно від категорії умов зберігання, способів консервації та методів герметизації проводиться в строки з такою періодичністю:

в категорії Л - 9 років без герметизації і 10 років з герметизацією;

в категорії С - 8 років без герметизації і 9 років з герметизацією;

в категорії Ж і ДЖ - 6 років без герметизації і 8 років з герметизацією.

РТО ЗІО проводиться:

підготовленими спеціалістами на місцях його зберігання, у ремонтних підрозділах військових частин;

силами й засобами ремонтних військових частин Збройних Сил України;

на державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

118. Для автодорожніх (наплавних) розбірних мостів і поромів, які знаходяться на зберіганні, проводиться:

щомісячний огляд;

річне технічне обслуговування;

технічне обслуговування.

Під час проведення щомісячного огляду:

перевіряється положення залізобетонних труб і конструкцій у штабелях;

перевіряється, за потреби видаляється вода з місць її накопичення;

перевіряється стан пофарбованого покриття;

вживаються заходи щодо підтримання майданчиків зберігання та під’їзних шляхів у проїзжджому стані.

119. Під час проведення річного технічного обслуговування:

перевіряється комплектність і наявність технічної документації;

виявлені місця корозії зачищають, заґрунтовують та фарбують;

відновлюється змащення на поверхнях, які не пофарбовані;

перекладаються штабелі мостових конструкцій з порушеною укладкою;

проводиться ремонт під’їзних шляхів і транспортних проїздів на майданчику зберігання.

120. Технічне обслуговування здійснюється один раз на 3-4 роки на спеціальному майданчику.

121. Під час його проведення:

виконуються роботи, передбачені річним технічним обслуговуванням;

перевіряється справність лебідок, домкратів та проводиться їх пере-консервація;

здійснюється перевірка та переконсервація монтажного обладнання, болтів, штирів та інструменту.

122. Для палезаглиблюючих засобів, які знаходяться на зберіганні, приводиться:

щомісячне технічне обслуговування;

річне технічне обслуговування.

123. Під час щомісячного технічного обслуговування перевіряється положення засобу на підставках, збереженість пломб, усувається підтікання пального, мастил, охолоджуючої та спеціальних рідин.

124. Під час річного технічного обслуговування виконуються роботи зі щомісячного технічного обслуговування;

перевіряється: стан зовнішніх поверхонь агрегатів і механізмів;

герметичність склеювання на складових елементах і агрегатах;

справність пульта управління засобу;

замінюється пальне, мастила, спеціальні рідини у разі закінчення установлених строків їх зберігання в баках, складових елементах та агрегатах.

125. Під час проведення технічного обслуговування ДТЗ забороняється

змінювати строки та обсяги робіт, передбачених НТД.

126. Опробування ЗІО ДЗ проводиться з метою визначення ТС, перевірки якості робіт, які виконувались під час підготовки ЗІО до зберігання, виявлення та усунення ушкоджень, відмов та інших дефектів.

Опробування ЗІО проводиться під час перевірок та інспектування військових частин, ТО-2 та її переконсервації. При цьому кількість ЗІО, що перевіряються, визначає голова комісії і вона не повинна перевищувати 10-15% загальної кількості зразків ДЗ.

Опробуванню підлягають усі комплектуючі, які входять до складу зразка (радіостанції, мотопомпи, мотопили, верстати тощо).

127. Встановлено два види опробування ЗІО:

опробування на місці зберігання із запуском двигуна і перевіркою роботи агрегатів, систем і робочого устаткування без навантаження (далі - опробування на місці зберігання);

опробування контрольним пробігом з перевіркою робочого устаткування під навантаженням (на плаву) (далі - опробування контрольним пробігом).

128. Опробуванню на місці зберігання щорічно підлягає 10% (але не менше однієї одиниці) ЗІО, які поставлені на зберігання одночасно, починаючи з третього року зберігання. Опробування поєднується за часом з ТО-1з або ТО-2з.

129. Тривалість роботи двигуна під час опробування на місці повинна бути:

не більше 30 хвилин для ЗІО, що мають окремі двигуни для приводу робочого устаткування;

не більше однієї години для ЗІО, привід робочого устаткування якої здійснюється від двигуна базового шасі.

130. Опробування контрольним пробігом проводиться у разі переконсервації і виконання РТО. Причіпні засоби опробуються контрольним пробігом в тому випадку, якщо вони обладнані гальмівною системою.

Опробування контрольним пробігом складає: для колісних зразків і причепів пробігом на відстань 25 км, для гусеничних зразків, колісних тракторів і спеціальних колісних шасі - 15 км; робота під навантаженням (на плаву) протягом 1 години.

131. Опробування плануються таким чином, щоб за період зберігання до РР кожна одиниця ЗІО опробувалися не більше чотирьох разів (включаючи опробування при РТО і переконсервації).

132. Для опробування ЗІО, які укомплектовані сухозарядженими АКБ, використовуються АКБ, які приведені в робочий стан (буферні групи).

133. Перед опробуванням на ЗІО розгерметизовуються агрегати, електроустаткування і сапуни.

134. Під час опробувань перевіряється легкість запуску двигуна, робота всіх ЗВТ, приладів електроустаткування, пневмо- і гідросистем, запобіжних пристроїв, систем регулювання і автоматики.

135. У ході опробування контрольним пробігом, роботою під навантаженням (на плаву) перевіряється відсутність пробуксовування зчеплення (головного фрикціону), плавність руху техніки з місця і рух її на різних передачах, легкість включення передач, механізмів відбору потужності, робота механізмів керування, справність гальм, робота нагнітачів фільтровентиляційних установок і опалювачів кабін. Пуск двигунів під час опробування проводиться з обов’язковою перевіркою роботи пускових підігрівачів незалежно від температури навколишнього повітря.

136. Особливу увагу під час опробування звертають: на щільність з’єднання трубопроводів; наявність підтікань палива, масел, гідравлічної й охолоджуючої рідин, витоків повітря; нагрів ступиць коліс, катків, гальмівних барабанів і картерів агрегатів.

137. Перевірка працездатності ЗІО в цілому, а також роботи агрегатів, приладів і систем проводиться в порядку, викладеному в інструкціях з експлуатації відповідних марок техніки.

138. У разі виявлення в процесі опробування пошкоджень, що не впливають на безпеку роботи і не призводять до відмов, випробування продовжується до завершення повного обсягу робіт. Усунення таких ушкоджень здійснюється після закінчення опробування. Усунення інших пошкоджень, а також відмов проводиться одразу після їх виявлення, після чого опробування продовжується до виконання повного обсягу робіт.

139. Після завершення опробування виконуються протиральні та мийні роботи, ТО-2, усуваються недоліки і пошкодження, відновлюються захисні покриття, проводиться консервація і герметизація агрегатів або техніки в цілому, після чого ЗІО ставляться на подальше зберігання.

140. За результатами проведеного опробування ЗІО оформляється протокол, який зберігається разом з карткою машини ДЗ. У формулярі (паспорті) зразків, а також у картці машини ДЗ робиться відмітка про виконані роботи (вид опробування, обсяг і дата виконання робіт, посада і підпис відповідальної особи).

141. Контроль за утриманням ЗІО під час зберігання здійснюється посадовими особами військових частин (АБС) в обсязі, визначеному керівництвами зі зберігання відповідних служб забезпечення.

142. Крім того, перевіряється:

повнота та якість робіт з утримання ЗІО на зберіганні (ТО, випробування, переконсервування, освіження комплектуючих тощо);

наявність та правильність ведення необхідної плануючої, облікової і звітної документації, а також своєчасність виконання запланованих робіт.

143. Під час зовнішнього огляду ЗІО посадовими особами також перевіряється:

стан комплектуючих ЗІО, які є складовою частиною зразків (інженерного майна, радіостанцій, приладів радіаційної та хімічної розвідки, нічного бачення, хімічних реагентів тощо);

якість герметизації, стан герметизуючих покриттів та оболочок, обводненість поглинача вологи або відносна вологість повітря всередині загерметизованих об’єктів.

144. У разі проведення часткової розгерметизації ЗІО для огляду стану внутрішніх поверхонь відновлення порушеної герметизації проводиться не пізніше чим через 2 години після завершення огляду. Виявлені під час огляду пошкодження, продукти корозії, біологічні ушкодження та волога видаляються.

145. Переконсервація ЗІО проводиться при ДЗ з метою продовження строків зберігання і полягає у перевірці ТС і працездатності, заміні засобів тимчасового захисту від корозії, старіння і біологічних ушкоджень, відновленні засобів постійного захисту і в підготовці до подальшого зберігання.

146. Переконсервація незагерметизованих ЗІО, які зберігаються в жорстких і дуже жорстких умовах, проводиться через 4 роки.

Переконсервація незагерметизованих ЗІО, які зберігаються в середніх і легких умовах, та повторна переконсервація незагерметизованих ЗІО в жорстких і дуже жорстких умовах зберігання, а також переконсервація загерметизованих ЗІО при їх утриманні у всіх категоріях умов зберігання проводиться при проведенні РТО.

Під час переконсервації ЗІО роботи проводяться комплексно, одночасно на базових шасі, робочому устаткуванні та її комплектуючих (складових) (радіостанціях, технологічному устаткуванні рухомих ремонтних майстерень, одиночних і групових комплектів ЗІП тощо).

Переконсервація ЗІО може проводитися раніше встановлених строків у разі виявлення при КО і перевірках недостатньої ефективності застосованих засобів захисту, способів консервації або порушення системи захисту з різних причин (несприятливі метеорологічні умови тощо).

Переконсервація ЗІО може бути частковою або повною.

147. Часткова переконсервація проводиться після випробування ЗІО. Під час часткової переконсервації проводиться консервація циліндрів двигуна, паливної системи, системи охолоджування силової установки, відновленні захисних покриттів і герметизації вузлів, агрегатів, складових частин або техніки в цілому, порушених під час випробувань.

148. Повна переконсервація проводиться після закінчення встановлених строків зберігання.

149. Зняття ЗІО зі зберігання проводиться для підготовки до використання за призначенням, проведення опробувань, переконсерваціїї, РТО, освіження (заміни) тощо.

150. У всіх випадках знімання ЗІО з КЗ та ДЗ видається наказ по військовій частині (АБСЦ), форма якого наведена в додатку 18 до цього Порядку, в якому вказується: підстава для зняття, кількість знятих зразків по марках та номерах, з якою метою та на який строк вони знімаються зі зберігання, заплановані витрати моторесурсів.

151. Номер і дата наказу, згідно з яким ЗІО зняті зі зберігання, записуються у формуляр (паспорт) зразків.

152. ЗІО знімаються з КЗ для забезпечення бойової підготовки військ і використовуються згідно з планами експлуатації ЗІО у межах річних норм, встановлених цим Порядку, а також для виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

153. ЗІО з ДЗ знімаються для виконання заходів, передбачених планами Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, освіження та опробування - відповідно до плану-графіка ТО та випробовування ЗІО, які утримуються на ДЗ.

154. Знімання ЗІО з КЗ або ДЗ для проведення комплексного ТО (РТО, ТО-2 з переконсервацією та контрольним пробігом) здійснюється відповідно до планів обслуговування ЗІО на підставі наказу командира військової частини (начальника АБСЦ).

155. Роботи щодо знімання ЗІО зі зберігання здійснюються відповідно до технологічних карт і виконуються водіями (механіками-водіями) після проведення відповідних інструктажів із заходів безпеки та охорони праці за участю екіпажів (обслуг) під керівництвом командирів підрозділів.

156. Технологічна карта розроблюється на кожен зразок ЗІО за зразком, наведеним у додатку 19 до цього Порядку.

Технологічна карта зберігається безпосередньо на зразках ЗІО на видному місці. У карті зазначається:

перелік операцій, які виконуються у встановленій технологічній послідовності;

склад і місцезнаходження необхідного для виконання робіт інвентарю, інструменту і приладдя;

орієнтовний час, необхідний для виконання кожної операції як в теплу, так і в холодну пору року;

технічні умови на окремі операції з вказівкою величин параметрів, що перевіряються;

попередження і вказівки із заходів безпеки та охорони праці, у тому числі пожежної.

157. За необхідності разом з технологічною картою на ЗІО можуть зберігатися інструкція з експлуатації або окремі витяги з неї та інструкція, що роз’яснює послідовність виконання найбільш складних операцій (передпускове прогрівання, пуск двигуна тощо).

158. Під час знімання ЗІО з ДЗ в умовах обмеженого часу роботи виконуються у дві черги.

159. У першу чергу виконуються роботи, які забезпечують вихід ЗІО із парку та безаварійну їх експлуатацію:

розгерметизація агрегатів (двигуна, паливних баків, трансмісії, ходової частини);

встановлення акумуляторних батарей;

заправлення пальним та охолоджувальною рідиною (у разі якщо вони утримувались незаправленими);

запуск двигуна та перевірка його роботи на різних його режимах, перевірка ЗВТ і засобів сигналізації;

перевірка тиску повітря в шинах та доведення його до норми (за потреби);

перевірка справності роботи освітлювальних і світлосигнальних приладів;

перевірка справності гальм і рульового керування;

перевірка надійності кріплення робочого та навісного обладнання;

встановлення щіток склоочищувача та перевірка його роботи.

160. У районі зосередження або на привалах виконуються роботи другої черги:

дозаправлення ЗІО пальним (за потреби);

видалення консерваційних мастил з робочих поверхонь, табличок інструкцій;

розконсервацію робочого обладнання і приведення його у робочий стан з перевіркою працездатності;

укладення та кріплення брезенту для укривання;

укладення килимів на підлогу кабіни;

очищення інструменту від консерваційного мастила та укладення його на місце;

усунення виявлених несправностей.

161. Освіження ЗІО при ДЗ організується з метою заміни окремих комплектуючих або виробів у цілому новими або з відновленим ресурсом. Освіження проводиться за рахунок цільових поставок, а також поставок для поточного забезпечення. Організація проведення освіження встановлюється відповідними наказами Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України.

162. ЗІО повинні бути приведені у готовність до використання в мінімально стислі строки.

163. У військовій частині (на АБС), яка має ЗІО на зберіганні, розробляється план (план-графік) зняття їх зі зберігання, який розробляється заступником командира частини з озброєння (головним інженером, начальником зберігання) і затверджується командиром військової частини (начальником АБС).

164. У плані-графіку визначається послідовність дій особового складу, час виконання та передбачається алгоритм виконання усіх видів робіт з підготовки ЗІО до застосування, зокрема:

відчинення сховищ, кабін (люків) техніки і допуску до них особового складу;

доправлення до місць зберігання пального і охолоджувальної рідини та заправлення ними техніки (за потреби);

приведення у робочий стан свинцевих стартерних АКБ, а також інших типів АКБ, доправлення їх до місць стоянки (зберігання) техніки;

доправлення або отримання хімічних джерел струму для розконсервації ІТ;

черговість розконсервації ЗІО, виведення їх з місць зберігання;

усунення пошкоджень і відмов, які виявлені або виникли під час розконсервації;

доправлення до ЗІО одиночних і групових (експлуатаційних) комплектів ЗІП, а також інших комплектуючих, зберігання яких організоване окремо.

165. У плані (плані-графіку) вказується кількість особового складу і засобів, що виділяються для виконання кожного виду робіт, а також час їх виконання.

166. Під час планування робіт з підготовки ЗІО до використання за призначенням необхідно передбачати виконання основного обсягу робіт на місцях зберігання. При обмежених строках виконання робіт у місцях постійної дислокації передбачається виділення або розгортання засобів, необхідних для виконання робіт з розконсервації в районах зосередження.

167. Заходи, які забезпечують приведення ЗІО у готовність до використання в мінімально стислі строки:

швидке відкриття сховищ, видавання ключів від люків ЗІО та замків запалювання;

виконання усіх операцій технологічного процесу знімання ЗІО зі зберігання з дотриманням заходів безпеки;

застосування найбільш ефективних способів запуску двигуна та його прогрівання при низьких температурах;

створення необхідних запасів пального та охолоджувальної рідини з низькою температурою замерзання або гарячої води, організація механізованого заправлення ЗІО пальним та охолоджувальною рідиною;

своєчасне планування сил, засобів та послідовності доставки до ЗІО АКБ, палива, охолоджувальної рідини, ЗІП;

раціональна організація зберігання АКБ, яка забезпечує приведення їх в робочий стан та доставку до ЗІО з мінімальними витратами часу;

використання в агрегатах і вузлах ЗІО всесезонних робочо-консерваційних масел, мастил і спеціальних рідин;

використання саморозвантажувальних підставок під один із ведучих мостів техніки або інших пристроїв, які полегшують її знімання з підставок.

6. Управління експлуатацією ЗІО - комплекс заходів, які здійснюються органами управління для виконання завдань з експлуатації ЗІО

1. Управління експлуатацією ЗІО полягає в плануванні експлуатаційно-технічних заходів, їх організації, контролі та прийнятті рішень.

2. Планування експлуатації ЗІО - завчасне розроблення заходів з підготовки, забезпечення та здійснення експлуатації ЗІО із зазначенням строків виконання цих заходів, виконавців і осіб, відповідальних за організацію та контроль їх виконання.

3. Планування експлуатації ЗІО здійснюється з метою забезпечення:

виконання планів бойової підготовки та інших завдань, покладених на військові частини;

підтримання ЗІО у стані постійної готовності до використання за призначенням;

використання ЗІО тільки за прямим призначенням у межах встановлених річних норм витрат моторесурсу (ресурсу);

своєчасного проведення планових ТО ЗІО та їх рівномірного виходу в ремонт;

утримання у бойовій та стройовій групах експлуатації ІТ із запасом ресурсу до чергового планового ремонту не нижче встановленого;

правильного використання особового складу ремонтних підрозділів, паркового обладнання, а також засобів технічного обслуговування і ремонту.

4. При плануванні визначають потребу в ТО та ремонті, в експлуатаційних матеріалах і коштах.

5. Планування експлуатації ЗІО здійснюється згідно з вимогами цього Порядку в межах річних норм витрат моторесурсів (ресурсів) ЗІО за групами експлуатації (додаток 2).

6. Для ЗІО, які не вказані у додатку 2 до цього Порядку, річні норми витрат моторесурсів (ресурсів) визначаються планами бойової підготовки.

7. У Збройних Силах України встановлена система експлуатації ЗІО, яка включає перспективне і поточне планування.

8. Перспективне планування експлуатації і ремонту ЗІО дає змогу завчасно вживати заходів щодо підтримки незнижуваного ресурсу і боєготовності (готовності до використання за призначенням) машин бойової (стройової) групи, їх рівномірного виходу в ремонт, а також проводити розрахунки з матеріально-технічного забезпечення їх подальшої експлуатації.

9. Поточне планування проводиться на рік в цілому і на кожен місяць окремо.

10. У ході планування відпрацьовуються:

перспективний план експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини;

річний план експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини;

місячний план експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини;

план-графік технічного обслуговування та ремонту техніки військової частини;

наряд на використання техніки;

план-графік технічного обслуговування та випробування техніки, яка утримується на ДЗ;

виробничий план.

11. Перспективний план експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини відпрацьовується строком на п’ять років з метою забезпечення рівномірного (ступінчатого) виходу техніки в РТО та ремонт. План щороку корегується за результатами року з урахуванням змін списочної кількості техніки в частині.

12. Річний (місячний) план експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини відпрацьовується згідно з вимогами та формами, встановленими відповідними наказами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

13. Вихідними даними для розроблення річного плану є:

витрата ресурсів для виконання плану бойової підготовки, а також інших завдань, які стоять перед військовою частиною;

наявність, технічний стан та розподіл ЗІО по групах експлуатації;

річні норми витрат ресурсів;

відомості про запас ресурсів ЗІО;

очікувані за період планування зміни у списочному складі ЗІО та засобів ТО і ремонту;

встановлені норми витрат експлуатаційних матеріалів;

встановлені міжремонтні строки техніки та періодичність їх обслуговування;

виробничі можливості для проведення ТО і ремонту ЗІО.

14. Наряд на використання техніки складають у двох примірниках напередодні дня виходу машин з парку. Його підписує заступник командира військової частини з озброєння (начальник автомобільної служби) і затверджує командир військової частини.

15. Один примірник наряду передається черговому парку і є підставою для підготовки та випуску машин з парку, другий примірник - залишається у технічній частині. На підставі наряду виписуються дорожні листи (робочі листи агрегатів).

16. До наряду включають тільки технічно справні, штатні ЗІО, які пройшли належне ТО і закріплені наказом командира військової частини за водіями (механіками-водіями).

17. Забороняється дописувати у наряд ЗІО або вносити виправлення після його затвердження. У разі необхідності виходу ЗІО, які не внесені в наряд, вихід її дозволяє лише командир військової частини, про що робиться запис у шляховому листі "Вихід поза нарядом дозволяю". Запис завіряється підписом і гербовою печаткою.

18. Планування експлуатації та ремонту ЗІО здійснюється інженерною службою військових частин, у разі її відсутності - автомобільною службою.

19. Планування експлуатації ЗІО при розробленні перспективного плану експлуатації і ремонту озброєння бойової та іншої техніки військової частини, річного та місячних планів експлуатації та ремонту озброєння бойової та іншої техніки, річного плану комплексного технічного обслуговування озброєння бойової та іншої техніки ДЗ здійснюється окремим розділом.

20. На підставі річного плану експлуатації і ремонту озброєння бойової та іншої техніки складаються заявки на СР та КР, експлуатаційні матеріали, запасні частини для військового ремонту ЗІО.

21. Річний план експлуатації та ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини є основним плануючим документом, який дає змогу здійснювати ефективний контроль за витратою встановленого ліміту моторесурсів для парку машин частини по місяцях року (щокварталу, щомісяця) та рівномірним виходом зразків ЗІО навчально-бойової (навчально-стройової) групи в середній i капітальний ремонт.

22. Місячний план експлуатації та ремонту озброєння бойової та іншої техніки військової частини складається з метою обґрунтованого розподілу відведених у річному плані моторесурсів на кожен зразок ЗІО, який використовується в цьому місяці залежно від спланованих заходів бойової підготовки та необхідності своєчасного її обслуговування.

23. Відпрацювання річного та місячного планів експлуатації та ремонту озброєння бойової та іншої техніки здійснюється тільки за наявності попередньо відпрацьованих допоміжних документів: розрахунку наявності моторесурсів ЗІО військової частини та розрахунку потреби в роботі зразків ЗІО військової частини.

24. Облік експлуатації (роботи) ЗІО ведеться:

у дорожньому листі (робочому листі агрегата), який є обліковим документом;

у книзі обліку роботи техніки, витрат пального та мастильних матеріалів;

у місячному плані експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини;

у паспорті (формулярі), якщо вони передбачені заводами-виробниками;

у книзі обліку озброєння та техніки за номерами і технічним станом;

у річному плані експлуатації і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки військової частини.

25. Для арсеналів, квартирно-експлуатаційних відділів (частин), баз, складів, а також військових частин і підрозділів аеродромно-технічного забезпечення річні норми витрат моторесурсу ЗІО встановлюються згідно з затвердженими виробничими планами в межах моторесурсу, що забезпечує їх виконання.

26. Під час отримання ЗІО на штатне (табельне) укомплектування військових частин або після повернення їх з планового ремонту, витрата моторесурсу (ресурсу) на кожен наступний місяць, який залишився до кінця поточного року, планується в межах 1/12 річної норми тієї групи експлуатації, до якої вони зараховані.

27. Облік роботи ЗІО, моторесурс якої визначений цим Порядком у кілометрах (мотогодинах), ведеться за показниками спідометрів (лічильників мотогодин), які встановлені на автомобільних, бронетанкових і спеціальних базових шасі.

28. Облік роботи обладнання ЗІО, приведення яких здійснюється від спеціально встановленого двигуна, ведеться за напрацюванням цього двигуна, за показниками лічильників мотогодин, без наступного перерахунку відпрацьованих мотогодин в кілометри пробігу.

29. Облік напрацювання обладнання ЗІО, приведення яких здійснюється від тягового двигуна базових шасі, які не мають лічильників мотогодин, ведеться за фактичним часом роботи цього двигуна з наступним перерахунком відпрацьованих мотогодин у кілометри пробігу засобів рухомості.

30. Одна мотогодина роботи обладнання прирівнюється до пробігу:

для ЗІО, змонтованих на автомобільних базових шасі - 25 км;

для ЗІО на базі танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів, гусеничних транспортерів, автогрейдерів - 15 км;

для ЗІО на базі колісних тракторів - 10 км;

для ЗІО на базі гусеничних тракторів - 5 км.

31. Облік моторесурсу для причепів і напівпричепів прирівнюється до норм напрацювання техніки, якою вони транспортуються.

32. Про підсумки виконання місячного плану експлуатації та ремонту озброєння, бойової та іншої техніки заступник командира військової частини з озброєння доповідає командиру військової частини. Своє рішення командир частини викладає на зворотному боці місячного плану.

33. Щомісяця заступник командира військової частини з озброєння, начальник автомобільної служби та начальник інженерної служби проводять аналіз експлуатації і ремонту озброєння і військової техніки, в тому числі ЗІО військової частини. При цьому визначають:

якість і своєчасність виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту озброєння і військової техніки;

якість проведення паркових днів і годин, що виділені на обслуговування озброєння і військової техніки;

стан техніки;

характер і обсяг робіт, що виконувались на пункті технічного обслуговування і ремонту техніки військової частини;

стан несення внутрішньої служби в парку;

своєчасність проведення періодичних контрольних оглядів озброєння і військової техніки посадовими особами;

ефективність заходів щодо попередження пригод на техніці;

правильність і своєчасність оформлення шляхових листів, книг обліку напрацювання техніки, витрати пального і мастильних матеріалів, формулярів (паспортів) техніки й інших експлуатаційних та обліково-звітних документів;

пропозиції щодо усунення недоліків тощо.

34. Після завершення року складається звіт про стан експлуатації техніки за рік. Звіт затверджується командиром частини і надсилається по команді старшому начальнику. У ньому повинні відображатися такі питання:

аналіз технічної готовності частини;

заходи з приведення техніки в готовність до застосування;

заходи з підтримання техніки у постійній готовності до використання за призначенням;

укомплектованість техніки індивідуальним комплектом ЗІП і табельним майном;

аналіз організації і виконання робіт планово-попереджувальної системи технічного обслуговування і ремонту;

заходи з удосконалення елементів парку, покращення внутрішньої служби в парку;

наявність сховищ для техніки і майна, відповідність їх вимогам керівних документів, потреба у будівництві сховищ;

забезпеченість частини необхідними експлуатаційними матеріалами;

кількість техніки, що направлялась для виконання різних незапланованих завдань, і витрачений з цією метою моторесурс;

пропозиції щодо покращення експлуатації техніки частини.

35. На кожен зразок ЗІО ведеться формуляр (паспорт).

36. На ЗІО, які належать до машин індивідуального компонування, техніку на бронетанковій базі, на робоче (спеціальне) обладнання, яке розміщене на автомобільному базовому шасі, на ЕТЗ, ДТЗ, а також на ІМ, ЕТМ і ДТМ (якщо це передбачено заводами-виробниками) ведуться формуляри.

37. На автомобільні засоби рухомості, які є базовими шасі ЗІО, ведуться паспорти (формуляри).

38. На інженерне устаткування ведеться документація, яка надходить з механізмами та пристроями. Якщо інженерне устаткування входить до ЗІО як комплектуючі засоби, їх основні дані (марка, найменування, номер, рік виготовлення, кількість тощо) заносяться до формуляра машини.

39. До формуляра ЗІО заносяться відомості, які відображають технічний стан виробу в момент випуску заводом-виробником, а також відомість по їх експлуатації аж до списання.

Формуляри видаються заводом-виробником. Відповідальні за своєчасне та якісне заповнення формулярів командири підрозділів, за якими закріплені ЗІО.

Формуляри ЗІО зберігаються постійно в технічній частині. При вибутті ЗІО з військової частини формуляр передається разом з ними, при цьому відомості про їх технічний стан та відпрацьований ресурс засвідчуються підписом заступника командира військової частини з озброєння і завіряються печаткою.

40. Контроль за технічним станом і експлуатацією ЗІО здійснюється:

шляхом їх оглядів і перевірок посадовими особами;

шляхом їх перевірок на маршрутах руху;

під час інспектування (перевірок) військових частин;

під час проведення паркових днів (паркових тижнів).

41. Організація та черговість оглядів озброєння і військової техніки посадовими особами, проведення перевірки та оцінки її стану встановлюється Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України та наказами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та командувачів видів Збройних Сил України.

42. Для визначення технічного стану ЗІО, що відпрацювали міжремонтні ресурси або строки служби, наказом командира військової частини щороку призначається постійна комісія, до складу якої обов’язково включають фахівців інженерної служби, спеціалістів, ремонтників та посадових осіб, які відповідають за стан збереження відповідного виду ЗІО, та начальника фінансового (фінансово-економічного) органу.

43. За результатами висновків комісії складається акт технічного стану, який затверджується (підписується) командиром військової частини і є підставою для оформлення документів на ремонт (списання).

44. Вартість послуг ЗІО, наданих військовими частинами (установами), закладами та організаціями Міністерства оборони України та Збройних Сил України, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Транспортування ЗІО

1. Транспортування ЗІО - перевезення їх залізничним, водним (морським, річковим) чи повітряним транспортом і на важких автопоїздах з метою економії часу, моторесурсів, запасу ходу по гусеничних стрічках, збереження доріг.

2. У разі транспортування вживають заходів, які забезпечують збереженість ЗІО протягом транспортування і після його завершення та можливість приведення машин у готовність до використання у найстисліші строки.

3. Планування військових залізничних перевезень ЗІО здійснюється Центральним управлінням військових сполучень Тилу Збройних Сил України встановленим порядком, вказаним у відповідних керівних документах.

4. Взаємовідносини між військовою частиною - вантажовідправником та залізницею щодо строку подання вагонів (платформ) під завантаження та розвантаження, а також розрахунки за надані послуги визначаються відповідними нормативно-правовими актами України, Міністерства оборони України та розпорядчими документами Генерального штабу Збройних Сил України.

5. Кожен вид транспортування потребує відповідної підготовки особового складу і машин. Особовий склад повинен на практиці знати правила завантаження, розвантаження та буксирування машин і правила безпеки під час різних видів транспортування.

6. Підготовка ЗІО до транспортування включає:

перевірку їх технічного стану в обсязі контрольного огляду;

підготовку до використання і перевірку технічного стану засобів навантаження (розвантаження), пристроїв і матеріалів для кріплення, а також стану транспортного засобу (палуб, трюмних приміщень суден, відсіків і кабін літаків, залізничних вагонів) та їх пристроїв для кріплення вантажів;

підготовку автопоїздів, їх зчіпних (буксирних) пристроїв;

виконання спеціальних робіт (за потребою) для приведення їх габаритних розмірів до розмірів, що допускаються при перевезенні даним транспортним засобом (опускання робочих органів, зняття окремих складових частин, тощо);

виконання робіт зі стопоріння поворотних і зсувних платформ (башт), елементів робочого обладнання;

закріплення її для попередження зсуву відповідно до схем і правил кріплення.

7. Розміщення та кріплення техніки здійснюється згідно з вимогами Положення з військових перевезень залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 05 вересня 2013 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 року за № 1662/24194, а при перевезенні залізничним транспортом, крім того, відповідно до правил розміщення та кріплення вантажів у вагонах і контейнерах та інших діючих керівних документів.

8. Відповідальна за правильне розміщення і кріплення ЗІО на транспортні засоби особа, призначена наказом командира військової частини, а під час перевезення залізничним транспортом, крім того, яка склала у відповідній дирекції залізничних перевезень іспити та отримала посвідчення вантажовласника.

9. Транспортування ЗІО автомобільним транспортом шляхом буксирування здійснюється відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (зі змінами).

10. Організація перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом здійснюється згідно з вимогами правил перевезення небезпечних вантажів та інших керівних документів, що діють на залізницях України.

11. Організація охорони та супроводження військових транспортів, замовлення та виділення варт під час перевезення залізничним і водним транспортом визначаються Статутом гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України та іншими розпорядчими документами.

V. Повноваження служб забезпечення органів військового управління щодо постачання ЗІО

1. ЦУІЗ є центральною службою забезпечення Збройних Сил України, яка здійснює постачання ЗІО для військових частин відповідно до закріпленої номенклатури військового майна - "Засоби інженерного озброєння" Класифікатора озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України ВК001-2000, затвердженого наказом Міністра оборони України від 21 серпня 2000 року № 023 (зі змінами) (далі - Класифікатор).

2. ЦУІЗ відповідає за визначення потреби Збройних Сил України у ЗІО, постачання їх до військових частин, формування замовлення на постачання (закупівлю), ремонт, модернізацію, ведення обліку, накопичення, ешелонування, оновлення та поповнення запасів ЗІО.

3. На ЦУІЗ покладаються:

визначення потреби Збройних Сил України у ЗІО;

планування і постачання ЗІО для військових частин;

організація планування, накопичення, ешелонування, своєчасне оновлення та поповнення непорушних запасів ЗІО;

планування, організація приймання та видавання (відправлення) ЗІО з підпорядкованих арсеналів, баз, складів і центрів забезпечення та передавання між військовими частинами Збройних Сил України;

ведення обліку ЗІО, які надійшли від установ, організацій, підприємств усіх форм власності, або закуплені в інших державах за міжнародними контрактами;

ведення обліку ЗІО, які знаходяться у військових частинах, а також на підпорядкованих АБС, здійснення контролю за їх якісним станом, порядком зберігання, накопичення, ешелонування та своєчасним оновленням;

подання відповідних донесень до Генерального штабу Збройних Сил України згідно з вимогами табелів термінових донесень;

відпрацювання та подання замовникам військового майна відповідно до визначених обсягів фінансування, пропозицій щодо формування замовлення на поставку (закупівлю) ЗІО, виконання робіт і надання послуг за державним оборонним замовленням;

відпрацювання пропозицій до плану перерозподілу та переміщення боєприпасів, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів, які вилучаються під час проведення організаційних заходів з підпорядкованих військових частин;

участь у розробленні, уточненні та супроводженні відповідного розділу Класифікатора озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України (розділ "Засоби інженерного озброєння"), коригування його на підставі даних про зняття з озброєння (постачання) чи прийняття на озброєння (постачання) ЗІО;

подання заявок до Бюро Кодифікації у військовій сфері Збройних Сил України на реєстрацію товарів військового призначення, що приймаються на озброєння (постачання) Збройних Сил України (за закріпленою номенклатурою);

організація приймання ЗІО від виконавців оборонного замовлення та ведення їх обліку;

передача на відчуження застарілих зразків ЗІО, які зняті з озброєння, списані, вилучених з експлуатації працездатних надлишкових ЗІО, які надалі не застосовуються у повсякденній діяльності військ (сил) з урахуванням потреб Збройних Сил України;

списання з обліку ЗІО, які відпрацювали встановлений ресурс (вислужили встановлений строк в експлуатації), та контроль списання ЗІО посадовими особами органів військового управління відповідно до наданих повноважень і вимог нормативно-правових актів;

організація збирання, обліку, утримання та здійснення контролю за подальшим використанням придатних до застосування агрегатів, вузлів, механізмів і деталей зі списаних і розбракованих ЗІО;

організація та здійснення контролю за збиранням та здаванням брухту чорних і кольорових металів, а також приладів та обладнання ЗІО, в яких містяться дорогоцінні метали і коштовне каміння, утилізацією інженерних боєприпасів та їх обліком;

організація та контроль ведення рекламаційної і претензійної роботи.

4. Начальники інженерних служб видів ЗС України, відділів ІЗ ОК ЗС України та інженерних служб ПвК ЗС України несуть відповідальність за визначення потреби у ЗІО, ведення їх оперативного обліку, постачання та ведення обліку ЗІО у підпорядкованих військових частинах, подання донесень згідно з вимогами табелів термінових донесень, законність списання ЗІО та подальшого використання їх складових частин.

5. На інженерні служби видів ЗС України, відділів ІЗ ОК ЗС України та інженерні служби ПвК ЗС України покладаються:

визначення потреби у ЗІО за підпорядковані війська (сили);

участь у плануванні постачання підпорядкованих військових частин та підрозділів ЗІО;

організація своєчасного витребування ЗІО, яких не вистачає до штатної потреби та норм постачання (забезпечення) підпорядкованих військових частин (підрозділів);

здійснення контролю за організацією зберігання та утримання ЗІО у підпорядкованих військових частинах (підрозділах);

ведення оперативного обліку ЗІО за підпорядковані військові частини (підрозділи) та подання відповідних донесень згідно з вимогами табелів термінових донесень;

подання пропозицій щодо розроблення (модернізації), закупівлі та утилізації ЗІО;

подання пропозицій щодо перерозподілу ЗІО, які вивільняються у військових частинах під час проведення організаційних заходів та підлягають перерозподілу, списанню та вилученню;

організація приймання ЗІО підпорядкованими військовими частинами (підрозділами), які поставляються підприємствами національної економіки та державними підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

організація та здійснення загального керівництва проведенням інвентаризації ЗІО у підпорядкованих військових частинах (підрозділах), здійснення контролю за станом їх обліку, використанням і списанням;

організація ведення рекламаційної і претензійної роботи.

Начальник інженерних військ
Збройних Сил України -
начальник Центрального
управління інженерного
забезпечення Головного
управління оперативного
забезпечення
Збройних Сил України
генерал-майор

Ю.П. Лукашик


Додаток 1
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 4 глави 2 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
ІМ, ЕТМ та ДТМ, строки служби під час використання якого визначені роками знаходження в експлуатації та якому не встановлюється плановий ремонт

Код ІМ за ВК 001-2000

Найменування ІМ, ЕТМ та ДТМ

Граничний строк служби при використанні, років

Строк зберігання, років

до РТО

граничний

1

2

3

4

5

Б2400000Y

ІНЖЕНЕРНЕ МАЙНО (ТАБЕЛЬНЕ ТА ДОПОМІЖНЕ)
Б2410000Y

ПРИЛАДИ ТА АПАРАТУРА ІНЖЕНЕРНОЇ РОЗВІДКИ
Б2411000Y

ПРИЛАДИ ПОШУКУ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ЯДЕРНИХ МІН
Б2411003Y

ИРПН-01

15

10

20

Б2411006Y

ИРПН-01С

15

10

20

Б2412000Y

КОМПЛЕКТИ РОЗВІДКИ ПЕРЕНОСНІ
Б2412003Y

КРП

6

*

18

Б2412006Y

КРВП

6

*

18

Б2413000Y

МАГНІТНІ ШУКАЧІ
Б2413003Y

ОГФ-Л

12

8

18

Б2413006Y

ОГФ-В

12

8

18

Б2413009Y

МБИ-1

12

8

18

Б2413012Y

МБИ-2

12

8

18

Б2413015Y

ИНМ (ПР-506)

12

8

18

Б2414000Y

БОМБОШУКАЧІ
Б2414003Y

ИМБ

15

10

18

Б2415000Y

ЕХОЛОТИ
Б2415003Y

ИРЭЛ

12

8

18

Б2415006Y

ЭИР

12

8

18

Б2416000Y

ПЕРИСКОПИ
Б2416003Y

ПБУ

15

10

18

Б2416006Y

ПДО

15

10

18

Б2416009Y

ПФП-5

15

10

18

Б2417000Y

ПЕРИСКОПИ ІНЖЕНЕРНОЇ РОЗВІДКИ
Б2417003Y

ПИР

15

10

18

Б2417006Y

ПИР-20

15

10

18

Б2418000Y

ДАЛЕКОМІРИ
Б2418100Y

ІНЖЕНЕРНІ
Б2418103Y

ДСП-25

15

10

18

Б2418106Y

ДСП-30

15

10

18

Б2418109Y

ДСП-30М

15

10

18

Б2418112Y

ДСТ-451

15

10

18

Б2418200Y

ТОПОГРАФІЧНІ
Б2418203Y

КТД-1

12

8

18

Б2419000Y

ФОТОАПАРАТИ
Б2419003Y

ФС

12

8

18

Б2419006Y

"ЗОРКИЙ"

12

8

18

Б2419009Y

"ЗЕНИТ"

12

8

18

Б2419012Y

ДОВГОФОКУСНИЙ ПДФ

12

8

18

Б241А000Y

КОМПЛЕКТИ ФОТОПРИЛАДДЯ
Б241А003Y

КФ (И-1814)

8

*

15

Б241Б000Y

МІНОШУКАЧІ ПЕРЕНОСНІ
Б241Б003Y

УМИВ-1

10

6

18

Б241Б006Y

ИМП

10

6

18

Б241Б009Y

ИМП-2 (ПР-507)

10

6

18

Б241Б012Y

МИВ (ДЛЯ ВОДОЛАЗІВ-РОЗВІДНИКІВ)

10

6

18

Б241Б015Y

РВМ "ВЕРЕСК"

10

6

18

Б241Б018Y

РВМ-2 (ПР-505)

10

6

18

Б241Б021Y

РВМ-2М (ПР-504А)

10

6

18

Б241Б024Y

ММП "ЦИКЛОП"

10

6

18

Б241Б027Y

ВИМ-625

10

6

18

Б241В000Y

ПРИЛАДИ ДЛЯ НІЧНИХ РОБІТ
Б241В003Y

ПНР-1А

12

8

18

Б241В006Y

ПНР-1АМ

12

8

18

Б2420000Y

ОБЛАДНАННЯ І ПРИЛАДИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ЗАГОРОДЖЕНЬ
Б2421000Y

ПРИЛАДИ ФІКСУВАННЯ МІННИХ ПОЛІВ
Б2421003Y

ПФМ

12

8

18

Б2422000Y

ПІДРИВНІ МАШИНКИ
Б2422003Y

КПМ-1

10

8

18

Б2422006Y

КПМ-1А

10

8

18

Б2422009Y

КПМ-2

10

8

18

Б2422012Y

КПМ-3

10

8

18

Б2422015Y

ПМ-1

10

8

18

Б2422018Y

ПМ-3

10

8

18

Б2422021Y

ПМ-2

10

8

18

Б2422024Y

ПМ-4

10

8

18

Б2423000Y

ЛІНІЙНІ МОСТИ Й ОММЕТРИ ВЕЛИКІ
Б2423003Y

ЛМ-48

10

6

18

Б2423006Y

Р-343

10

6

18

Б2423009Y

Р-353

10

6

18

Б2423012Y

Р-3043

10

6

18

Б2424000Y

ОММЕТРИ МАЛІ
Б2424003Y

М-57

10

6

18

Б2425000Y

КОМПЛЕКТИ ДЛЯ ПІДРИВНИХ РОБІТ
Б2425003Y

КОМПЛЕКТ № 63

8

*

18

Б2425006Y

КОМПЛЕКТ № 77

8

*

18

Б2426000Y

ПРИЛАДИ ВИБІРКОВОГО ВИБУХУ
Б2426003Y

КРАБ-ИМ

8

6

18

Б2427000Y

СУМКА МІНЕРА-ПІДРИВНИКА
Б2427003Y

СМП

5

*

18

Б2427006Y

СМП-2

5

*

18

Б2428000Y

КОМПЛЕКТИ РОЗМІНУВАННЯ
Б2428001Y

ЗАХИСНИЙ КОСТЮМ ВИБУХОТЕХНІКА "КС-1"

10

*

20

Б2428002Y

КОМПЛЕКТ ПОЛЕГШЕНОГО ЗАХИСНОГО КОСТЮМА САПЕРА "КС-1 ТИП 2"

10

*

20

Б2428003Y

КР

4

*

18

Б2428006Y

КР-И (КР-1)

4

*

18

Б2428009Y

КР-О

4

*

18

Б2428012Y

КР-Е

4

*

18

Б2429000Y

МІННІ ШНУРИ
Б2429003Y

МШ

6

*

18

Б242А000Y

САПЕРНИЙ ПРОВІД
Б242А003Y

СПП-1

*

*

15

Б242А006Y

СПП-2

*

*

15

Б242А009Y

СП-1

*

*

15

Б242А012Y

СП-2

*

*

15

Б242Б000Y

ГЕНЕРАТОРИ МІСЦЕВИХ ПЕРЕШКОД
Б242Б003Y

ГМП

6

8

15

Б242В000Y

ДИСТАНЦІЙНО-КЕРОВАНА АПАРАТУРА
Б242В003Y

ДОВ-1

5

*

15

Б242В006Y

ПН-1

5

*

15

Б242Г000Y

ДИСТАНЦІЙНІ ВИЙМАЧІ ПІДРИВАЧІВ
Б242Г003Y

ДИВ-М1

3

8

15

Б2430000Y

ПЕРЕПРАВОЧНІ ЗАСОБИ
Б2431000Y

ПРОЛЬОТНІ БУДІВЛІ МЕТАЛЕВИХ МОСТІВ
Б2431003Y

"ПЕРЕХОД"

12 (4)

10

20

Б2431006Y

"ПЕРЕХОД-М"

12 (4)

10

20

Б2432000Y

ДЕСАНТНІ ЧОВНИ
Б2432003Y

ДЛ-10

8

10

15

Б2432006Y

ДЛ-10Н

8

10

15

Б2433000Y

НАДУВНІ ЧОВНИ
Б2433003Y

НЛ-30

6

8

12

Б2433006Y

НДЛ-20

6

8

12

Б2433009Y

НДЛ-10

6

8

12

Б2433012Y

НЛ-15

6

8

12

Б2433015Y

НЛ-5

6

8

12

Б2433018Y

НЛ-8

6

8

12

Б2433021Y

СНЛ-8

6

8

12

Б2434000Y

ЕЛЕКТРОМЕГАФОНИ
Б2434003Y

ЭМ-6 (5ПЭМ-1)

7

10

15

Б2434006Y

ЕЛЕКТРОМЕГАФОН

7

10

15

Б2440000Y

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КОЛОННИХ ШЛЯХІВ Й ОБЛАДНАННЯ ПОЗИЦІЙ
Б2441000Y

БУЛЬДОЗЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО ТЯГАЧІВ
Б2441003Y

ОСТ-59

*

5

20

Б2441006Y

ОСТ-59Г

*

5

20

Б2442000Y

СНІГООЧИЩУВАЧІ ТАНКОВІ
Б2442003Y

СТУ

*

5

20

Б2442006Y

СТУ-2М

*

5

20

Б2450000Y

МОСТОВЕ І МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
Б2451000Y

ПАЛЕВІ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТИ З КОПРАМИ
Б2451003Y

УР-1-500

10

10

20

Б2451006Y

СДМ-2 З РМК-5

10

10

20

Б2451009Y

ДБ-45 З ПУС-1

10

10

20

Б2451012Y

ДМ-150

10

10

20

Б2451015Y

ДМ-240 З ОСК

10

10

20

Б2451018Y

ДМ-240 З ОСК

10

10

20

Б2452000Y

ВЕРСТАТИ ЗАГОТІВЛІ ПАЛЬ
Б2452003Y

СЗС

10

10

20

Б2453000Y

ГІРСЬКІ ЛЕГКІ КАНАТНІ ДОРОГИ
Б2453003Y

ГЛКД

5

5

10

Б2460000Y

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНІ ТА РЕМОНТНІ ЗАСОБИ
Б2461000Y

ЗАТОЧНІ ВЕРСТАТИ
Б2461003Y

ЛВ-9

10

10

20

Б2461006Y

УЗ-С

10

10

20

Б2461009Y

РАМИ ЛІСОПИЛЬНІ ТИПУ Р-63

10

5

20

Б2470000Y

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОЛЬОВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Б2471000Y

БУРИ НАВІСНІ АВТОМОБІЛЬНІ
Б2471003Y

НБА

6

10

18

Б2472000Y

УСТАНОВКИ ГАЗОДИНАМІЧНОГО БУРІННЯ
Б2472003Y

УГБ

6

10

18

Б2473000Y

АПАРАТИ БУРОВІ РЕАКТИВНІ
Б2473003Y

БРА

6

10

18

Б2474000Y

ТЕРМОБУРОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Б2474003Y

ТВО-Д

6

10

18

Б2475000Y

НАСОСИ ДЛЯ ВОДИ
Б2475100Y

ШТАНГОВІ
Б2475103Y

МШН

10

5

15

Б2475200Y

ПОРШНЕВІ
Б2475203Y

БКФ-4

8

8

15

Б2475206Y

БКФ-2

8

8

15

Б2475209Y

"РОДНИК"

8

8

15

Б2476000Y

МІЛКОТРУБЧАТІ КРИНИЦІ
Б2476003Y

МТК-2М

8

8

18

Б2477000Y

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
Б2477100Y

ТКАНИННО-ВУГІЛЬНІ
Б2477103Y

ТУФ-200

3

*

12

Б2477106Y

ПФ-200

3

*

12

Б2477200Y

НОСИМІ
Б2477203Y

НФ-45

3

*

12

Б2478000Y

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОДИ
Б2478100Y

ЄМКІСТЮ 5000-6000 л
Б2478103Y

РЕ-6000

8

8

12

Б2478106Y

РДВ-5000

8

8

12

Б2478200Y

ЄМКІСТЮ 1200-1500 л
Б2478203Y

РЦ-1200

6

8

12

Б2478206Y

РДВ-1300

6

8

12

2478209Y

РДВ-1500

6

8

12

Б2478300Y

ЄМКІСТЮ 100 л
Б2478303Y

БТР-100

5

8

12

Б2478306Y

РДВ-100

5

8

12

Б2478400Y

ЄМКІСТЮ 25 л
Б2478403Y

РДВ-25

5

8

12

Б2478500Y

ЄМКІСТЮ 12-15 л
Б2478503Y

РДВ-12

5

8

12

Б2478506Y

РБ-12,5

5

8

12

Б2480000Y

ЗАСОБИ ДЛЯ МАСКУВАННЯ
Б2481000Y

МАСКИ
Б2481100Y

УНІВЕРСАЛЬНІ БЕЗКАРКАСНІ
Б2481103Y

"ШАТЕР"

10

*

20

Б2481200Y

ДЕФОРМУЮЧІ
Б2481203Y

ЗОНТ-2

10

*

15

Б2481206Y

ЗОНТ-1

10

*

15

Б2481300Y

УНІВЕРСАЛЬНІ КАРКАСНІ
Б2481303Y

УМК

7

*

15

Б2481306Y

УМК-2

7

*

15

Б2481400Y

ЗАСОБИ ДЛЯ МАСКУВАННЯ, ЩО ШВИДКО РОЗКРИВАЮТЬСЯ
Б2481403Y

БРМ

7

*

15

Б2481406Y

ФТС-2

7

*

15

Б2481409Y

ФТС-3

7

*

15

Б2482000Y

КОМПЛЕКТИ ДЛЯ МАСКУВАННЯ
Б2482100Y

ТКАНИННІ ТИПУ МКТ
Б2482103Y

МКТ-П

3 (1)**

*

12

Б2482106Y

МКТ-С

3 (1)**

*

12

Б2482109Y

МКТ-Т

2 (6 міс.)**

*

10

Б2482112Y

МКТ-2П

4 (2)**

*

12

Б2482115Y

МКТ-Л

3 (1)**

*

12

Б2482118Y

МКТ-2Л

4 (2)**

*

12

Б2482203Y

МКС-2

4 (2)**

*

12

Б2482200Y

СИНТЕТИЧНІ ТИПУ МКС
Б2482206Y

МКС-2М

4 (2)**

*

12

Б2482209Y

МКС-2П

4 (2)**

*

12

Б2482212Y

ТС-75 ВИД 2

4 (2)**

*

12

Б2482230Y

СИНТЕТИЧНІ ТИПУ МКС. МАСКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ОПТИЧНИЙ

4 (2)**

*

12

Б2482231Y

МАСКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ОПТИЧНИЙ ДЛЯ ЛІТНЬОГО ФОНУ З ІНДЕКСОМ "МКО-МЛ"

6 (3)**

*

15

Б2482232Y

МАСКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ОПТИЧНИЙ ДЛЯ ПУСТЕЛЬНОЇ МІСЦЕВОСТІ - "МКО-МП"

6 (3)**

*

15

Б2482233Y

МАСКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ОПТИЧНИЙ З ЗАСТОСУВАННЯМ НА МОРІ - "МКО-ММ"

6 (3)**

*

15

Б2482234Y

МАСКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ОПТИЧНИЙ ДЛЯ ЗИМОВОГО ФОНУ - "МКО-МЗ"

6 (3)**

*

15

Б2482300Y

ПЛАВАЮЧІ
Б2482303Y

МКПЛ

5 (2)**

*

15

Б2482400Y

РАДІОРОЗСІЮВАЛЬНІ
Б2482403Y

МКР-Л

6 (3)**

*

15

Б2482406Y

МКР-П

6 (3)**

*

15

Б2482430Y

РАДІОРОЗСІЮВАЛЬНИЙ ВИРІБ "КОНТРАСТ"

6 (3)**

*

15

Б2482431Y

КОМПЛЕКТ МАСКУВАЛЬНОЇ СІТКИ. ВИРІБ "КОНТРАСТ" ДЛЯ ЛІТНЬОГО ФОНУ З ІНДЕКСОМ "КМС-Л"

6 (3)**

*

15

Б2482432Y

КОМПЛЕКТ МАСКУВАЛЬНОЇ СІТКИ. ВИРІБ "КОНТРАСТ" ДЛЯ ПУСТЕЛЬНОЇ МІСЦЕВОСТІ "КМС-П"

6 (3)**

*

15

Б2482433Y

КОМПЛЕКТ МАСКУВАЛЬНОЇ СІТКИ. ВИРІБ "КОНТРАСТ" З ЗАСТОСУВАННЯМ НА МОРІ - "КМС-М"

6 (3)**

*

15

Б2482434Y

КОМПЛЕКТ МАСКУВАЛЬНОЇ СІТКИ. ВИРІБ "КОНТРАСТ" ДЛЯ ЗИМОВОГО ФОНУ - "КМС-З"

6 (3)**

*

15

Б2482500Y

РАДІОПРОЗОРІ
Б2482503Y

МРС

6 (3)**

*

15

Б2482600Y

РАДІОПОГЛИНАЮЧІ
Б2482603Y

МРПК (ИЗД.ТМ-402)

6 (3)**

*

15

Б2482606Y

ТМ-104/2

6 (3)**

*

15

Б2482609Y

ТС-75/4

6 (3)**

*

15

Б2482612Y

ТМ-86

6 (3)**

*

15

Б2483000Y

МАКЕТИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Б2483100Y

ТАНКОВІ ВЕЖІ ГУМОВІ

6


12

Б2483103Y

МАКЕТИ МТБ

6

*

12

Б2483200Y

МАКЕТИ ТАНКІВ ГУМОВІ
Б2483203Y

МАКЕТИ РМТ

6

*

12

Б2483300Y

МАКЕТИ ФАЛЬШИВИХ ЗЕНІТНИХ КОМПЛЕКСІВ
Б2483303Y

МАКЕТИ ЛЗК

8

*

18

Б2483400Y

МАКЕТИ ФАЛЬШИВИХ РАКЕТНИХ ДИВІЗІОНІВ
Б2483403Y

МАКЕТИ ЛДР

8

*

18

Б2483500Y

МАКЕТИ ФАЛЬШИВИХ РАКЕТНИХ БАТАРЕЙ
Б2483503Y

МАКЕТИ ЛБР

8

*

18

Б2483600Y

МАКЕТИ ФАЛЬШИВИХ ЗЕНІТНО-РАКЕТНИХ ДИВІЗІОНІВ
Б2483603Y

МАКЕТИ ЛЗД

8

*

18

Б2483700Y

МАКЕТИ ФАЛЬШИВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Б2483703Y

МАКЕТИ ЛПР

8

*

18

Б2483800Y

МАКЕТИ ЛІТАКІВ
Б2483803Y

С-1

6

*

12

Б2483806Y

С-2

8

*

18

Б2483809Y

С-3

6

*

12

Б2483812Y

С-4

8

*

18

Б2483815Y

С-5

8

*

18

Б2483818Y

С-6

8

*

18

Б2483821Y

СД-1

8

*

18

Б2483824Y

СД-2

8

*

18

Б2483827Y

СТ-1

8

*

18

Б2483900Y

ЦИСТЕРНИ
Б2483903Y

Ц-1

6

*

12

Б2484000Y

УГОЛКОВІ ВІДБИВАЧІ
Б2484003Y

ОМУ

6

*

18

Б2484006Y

УГОЛ

6

*

18

Б2484009Y

ПІРАМІДА

6

*

18

Б2484012Y

СФЕРА-ПР

6

*

12

Б2485000Y

ІНДИВІДУАЛЬНЕ МАСКУВАЛЬНЕ МАЙНО
Б2485003Y

МАСКУВАЛЬНІ КОМБІНЕЗОНИ

3

*

12

Б2485006Y

МАСКУВАЛЬНІ КОСТЮМИ

3

*

12

Б2486000Y

ІМІТАЦІЙНІ ЗАСОБИ
Б2486100Y

ДИМОЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ
Б2486103Y

ДЗУ-100

8

*

18

Б2486200Y

КАТАЛІТИЧНІ ПЕЧІ
Б2486203Y

КФП-1-180

3

*

15

Б2490000Y

ШАНЦЕВИЙ ІНСТРУМЕНТ
Б2491000Y

ПИЛИ РУЧНІ КИШЕНЬКОВІ

*


30

Б2492000Y

ЧОХЛИ ДО ЛОПАТ ПІХОТНИХ

*


30

Б2493000Y

НАПІВЧОХЛИ ДО ЛОПАТ ПІХОТНИХ

*


30

Б2494000Y

ЛОПАТИ ПІХОТНІ

*


30

Б2495000Y

ЛОПАТИ ПІХОТНІ СКЛАДНІ

*


30

Б2496000Y

ЛОПАТИ САПЕРНІ

*


30

Б2497000Y

СОКИРИ ТЕСЛЯРСЬКІ

*


30

Б2497003Y

А-2

*


30

Б2497006Y

У-2

*


30

Б2497009Y

УПС

*


30

Б2498000Y

ПИЛИ ПОПЕРЕЧНІ

*


30

Б2499000Y

КИРКИ; МОТИГИ

*


30

Б2499003Y

ВАЖКІ

*


30

Б2499006Y

ЛЕГКІ

*


30

Б249А000Y

ЛОМИ ЗВИЧАЙНІ

*


30

Б249Б000Y

НОЖИЦІ ДЛЯ РІЗАННЯ КОЛЮЧОГО ДРОТУ

*


30

Б249В000Y

НАПИЛОК ТРИГРАННИЙ

*


30

Б249Г000Y

РОЗВОДКИ ДЛЯ ПИЛ

*


30

Б249Е000Y

ШАНЦЕВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІД МО США
Б249Е001Y

ПИЛА ВІДРІЗНА БЕНЗИНОВА 12", 4 ЛС, TANAKA EHC-120

*


15

Б249Е004Y

ПИЛА ВІДРІЗНА БЕНЗИНОВА З АКТИВНОЮ ПОВІТРЯНОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ, PARTNER K650

*


15

Б249Е007Y

ПИЛА ВІДРІЗНА ЕЛЕКТРИЧНА 2.3 КВТ, PARTNER K2300EL

*


10

Б249Е010Y

ПИЛА ВІДРІЗНА ЕЛЕКТРИЧНА PARTNER K2300

*


10

Б249Е013Y

СОКИРА 8 ФУНТІВ, РУКОЯТКА 36", COLLINS S-8-MA20

Б24А0000Y

СПОРУДИ ФОРТИФІКАЦІЙНІ ПРОМИСЛОВОГО ВИГОТОВЛЕННЯ
Б24А1000Y

МЕТАЛЕВІ
Б24А1003Y

БУНКЕР-А

20 (15)**

*

25

Б24А1006Y

ПАНЦЫРЬ-2ПУ

20 (15)**

*

25

Б24А1009Y

ПАНЦИР

20 (15)**

*

25

Б24А1012Y

ПАНЦЫРЬ-2

20 (15)**

*

25

Б24А2000Y

ЗАЛІЗОБЕТОННІ
Б24А2003Y

ГРАНІТ

25 (20)**

*

30

Б24А2006Y

УСБ

25 (20)**

*

30

Б24А2009Y

СБК

25 (20)**

*

30

Б24А2012Y

СБУ

25 (20)**

*

30

Б24А3000Y

ЗАЛІЗОБЕТОННІ З УНІФІКОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Б24А3003Y

УФС-1 БЛІНДАЖ

25 (20)**

*

30

Б24А3006Y

УФС-2 СХОВИЩЕ

25 (20)**

*

30

Б24А3009Y

УФС-3 ДЛЯ КУЛЕМЕТА

25 (20)**

*

30

Б24А3012Y

УФС-4 ДЛЯ ПТ, ЗРК І ГРАНАТОМЕТІВ

25 (20)**

*

30

Б24А3015Y

УФС-5 З ТАНКОВОЮ ВЕЖЕЮ

25 (20)**

*

30

Б24А3018Y

УФС-6 ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ БОЄПРИПАСІВ

25 (20)**

*

30

Б24А3021Y

УФС-7 ДЛЯ КНП ПІДРОЗДІЛІВ

25 (20)**

*

30

Б24А3024Y

УФС-8 ДЛЯ КП ЧАСТИНИ

25 (20)**

*

30

Б24А3027Y

УФС-9 ДЛЯ КП З'ЄДНАННЯ

25 (20)**

*

30

Б24А3030Y

УФС-10 ДЛЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

25 (20)**

*

30

Б24А3033Y

ФБС-С

25 (20)**

*

30

Б24А3036Y

ФБС-Ц

25 (20)**

*

30

Б24А3039Y

ФБС-К

25 (20)**

*

30

Б24А4000Y

ЗБІРНО-РОЗБІРНІ
Б24А4003Y

КФУ

5 (1)**

*

12

Б24А4006Y

КВС-У

10 (6)**

*

20

Б24А4009Y

АРКА

5 (1)**

*

12

Б24А4012Y

КВС-А

10 (6)**

*

20

Б24А4015Y

КВС-АМ

10 (6)**

*

20

Б24А4018Y

СКТ

6 (4)**

*

15

Б24А4021Y

СКР

6 (4)**

*

15

Б24А4024Y

"ОБОЛОЧКА-1"

4 (2)**

*

8

Б24А4027Y

"ОБОЛОНКА-ІІ"

4 (2)**

*

10

Б24А4030Y

ЛКТС

6 (4)**

*

15

Б24А4033Y

ЛКС

6 (4)**

*

15

Б24А4036Y

ЛКС-2

6 (4)**

*

15

Б24А4039Y

ПАКЕТ

6 (4)**

*

15

Б24А4105Y

МОДУЛЬНИЙ ФОРТИФІКАЦІЙНИЙ СКЛАДНИЙ ГАБІОН МФСГ

3 (2)**

*

10

Б24А4109Y

МОДУЛЬНА ГАБІОННА КОНСТРУКЦІЯ МГК-1

3 (2)**

*

10

Б24А4113Y

КОМПЛЕКТ МОБІЛЬНОЇ ГАБІОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ МГК "ГАРДА-3М1"

3 (2)**

*

10

Б24А4115Y

КОМПЛЕКТ МОБІЛЬНОЇ ГАБІОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ МГК "ГАРДА-3М2"

3 (2)**

*

10

Б24А4117Y

КОМПЛЕКТ МОБІЛЬНОЇ ГАБІОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ МГК "ГАРДА-3М3"

3 (2)**

*

10

Б24А5000Y

ЗАХИСНОГЕРМЕТИЧНІ ВХОДИ

3

*

10

Б24А5003Y

ЛАЗ

6 (4)**

*

15

Б24А5006Y

ЛАЗ-2

6 (4)**

*

15

Б24А6000Y

ЗАХИСНІ ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ
Б24А6003Y

ДЗМ

15 (12)**

*

20

Б24А6006Y

ДЗГМ-60Х130-3

15 (12)**

*

20

Б24А6009Y

ДЗГМ-50Х100-2

15 (12)**

*

20

Б24А7000Y

ЗЕМЛЯНІ МІШКИ Й ОБОЛОНКИ
Б24А7003Y

КБМ

(3 міс.)**

*

10

Б24А7006Y

БЗМ-57

(3 міс.)**

*

10

Б24А7009Y

КАБО

(3 міс.)**

*

10

Б24А8000Y

ЕЛЕМЕНТИ СПОРУД
Б24А8003Y

ІЗ ХВИЛЯСТОЇ СТАЛІ ФВС

15 (12)**

*

20

Б24А8006Y

КВС-А

10 (6)**

*

20

Б24А9000Y

МАЙНО ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ НЕВИБУХОВИХ ЗАГОРОДЖЕНЬ
Б24А9100Y

ДРІТ КОЛЮЧИЙ
Б24А9103Y

ДРІТ КОЛЮЧИЙ

10

*

25

Б24А9106Y

СКОБИ ДО КОЛЮЧОГО ДРОТУ

10

*

25

Б24А9109Y

БАР’ЄРНИЙ РУБІЖ "ЄГОЗА"

10

*

25

Б24А9200Y

КОЛЮЧА СТРІЧКА

10

*

25

Б24А9203Y

КЛЗ

8

*

20

Б24А9300Y

МАЛОПОМІТНІ ПЕРЕШКОДИ
Б24А9303Y

МЗП

3

*

15

Б24АА000Y

ВОГНЕВІ КУЛЕМЕТНІ ЗАГОРОДЖЕННЯ
Б24АА003Y

СПМ-1

15 (12)**

*

20

Б24АА006Y

СПМ-2

15 (12)**

*

20

Б24АА009Y

СПМ-3

15 (12)**

*

20

Б24АА012Y

СПМ-4

15 (12)**

*

20

Б24АБ000Y

МЕТАЛЕВІ ЗАКРИТТЯ, ЩО СКОВУЮТЬСЯ
Б24АБ003Y

ЗСМ-1

15 (12)**

*

20

Б24АБ006Y

ЗСМ-2

15 (12)**

*

20

Б24АБ009Y

ЗСМ-3

15 (12)**

*

20

Б24АБ012Y

ЗСМ-4

15 (12)**

*

20

Б24АВ000Y

НАПІВМАСКИ ПФС

10


15

Б24Б0000Y

ВОДОЛАЗНЕ СПОРЯДЖЕННЯ ТА МАЙНО
Б24Б1000Y

СПОРЯДЖЕННЯ
Б24Б1003Y

СЛВИ-71

3

5

10

Б24Б1006Y

СВУ-2

5

5

10

Б24Б1009Y

СВУ-3

5

5

10

Б24Б2000Y

СТАНЦІЯ ВОДОЛАЗНА (З ТРИЦИЛІНДРОВОЮ ПОМПОЮ І ТРИБОЛТОВИМ СПОРЯДЖЕННЯМ, ЯКЕ ВЕНТИЛЮЄТЬСЯ)
Б24Б3000Y

КОМПРЕСОРИ КИСНЕВІ
Б24Б3003Y

КН-4Р

5

5

10

Б24Б3006Y

КН-4

5

5

10

Б24Б4000Y

СТАНЦІЇ ТЕЛЕФОННІ
Б24Б4003Y

ВТУС-70

5

*

15

Б24Б5000Y

КАБЕЛЬ
Б24Б5003Y

КВТ-1

3

*

8

Б24Б5006Y

КСТ-1

3

*

8

Б24Б6000Y

УСТАНОВКИ ПЕРЕВІРОЧНО-КОНТРОЛЬНІ
Б24Б6003Y

ПКУ-1

5

*

10

Б24Б7000Y

УСТАНОВКИ РЕМОНТНО-КОНТРОЛЬНІ
Б24Б7003Y

РКУ-2

5

*

10

Б24Б8000Y

ІНШЕ ВОДОЛАЗНЕ МАЙНО
Б24Б8003Y

ПРИСТРІЙ ДЛЯ АРМІРУВАННЯ ШЛАНГІВ

5

*

15

Б24Б8006Y

НОЖИЦІ ВОДОЛАЗНІ ВНРТ

5

*

15

Б24Б8009Y

КРЕНОМЕТРИ-КУТОМІРИ ВОДОЛАЗНІ ВКУ

5

*

15

Б24Б8012Y

ЛІНІЙКИ ВОДОЛАЗНІ ВЛ

5

*

15

Б24Б8015Y

ФУТШТОКИ ВОДОЛАЗНІ ВФ

3

*

15

Б24Б8018Y

ЖИЛЕТ РЯТУВАЛЬНИЙ СЖ

3

*

12

Б24Б8021Y

КОСТЮМ ДЛЯ ПЛАВАННЯ МПК

6

*

12

Б24В0000Y

ЕЛЕКТРООСВІТЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ
Б24В1000Y

ЛІХТАРІ КИШЕНЬКОВІ
Б24В1003Y

ФКБ-2М

5

*

15

Б24В1006Y

П-2М

4

*

10

Б24В1009Y

ФКБС

5

*

15

Б24В1012Y

КСФ

5

*

15

Б24В2000Y

СВІТЛОВІ СИГНАЛЬНІ ЗНАКИ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОХОДІВ І КОЛОННИХ ШЛЯХІВ
Б24В2003Y

МБФ-М

4

*

12

Б24В2006Y

МБФ-В

4

*

12

Б24В2009Y

МБФ-П

4

*

12

Б24В3000Y

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ КОМАНДНИХ ПУНКТІВ
Б24В3003Y

АКП-45

6

*

10

Б24В3006Y

АКП-55

6

*

10

Б24В4000Y

ЛІХТАРІ АКУМУЛЯТОРНІ
Б24В4003Y

АМФ-8

5

*

10

Б24В4006Y

АМФ-13

5

*

10

Б2500000Y

ГРУПОВІ ТА РЕМОНТНІ КОМПЛЕКТИ ЗІП
Б25А0000Y

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗІП, СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ РОБОЧОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ВІД МО США
Б25А0001Y

ПОЛОТНО, БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D4H

*

6

12

Б25А0004Y

ПОЛОТНО, БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D7H

*

6

12

Б25А0007Y

ПОЛОТНО, БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D9N

*

6

12

Б25А0009Y

РОЗРИХЛЮВАЧ, БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D9N

*

6

12

Б25А0012Y

КІВШ, 3.75 КУБ. ЯРДІВ, З РІЖУЧОЮ КРОМКОЮ, НАКІНЦІВНИКАМИ, ЗУБЦЯМИ ТА АДАПТЕРАМИ

*

6

12

Б25А0015Y

СТРІЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ, З ПІДЙОМНИМ ГАЧКОМ

*

6

12

Б25А0018Y

КРАН, NEW MEXICO STEEL 361612-10, ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 3 Т, З СТРІЛОЮ НА ОПОРІ

*

6

12

Б25А0021Y

КРАН, WINNER SERIES W93808, ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 2 Т, ГІДРАВЛІЧНИЙ, ПЕРЕСУВНИЙ, 4-ПОЗИЦІЙНА СТРІЛА

*

6

12

Б25А0027Y

ВИЛИ, З ВЕРХНІМ ЗАТИСКУВАЧЕМ

*

6

12

Б2600000Y

ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
Б2600003Y

СД-60

*

*

20

Б2600006Y

2СДБ

*

*

20

Б2600009Y

2СДМ; 2СДМ1

*

*

20

Б2600012Y

УД-1; УД-1М1

*

*

20

Б2600015Y

УД-2; 2Д-2М1

*

*

20

Б2600018Y

УД-15; УД-15Г

*

*

20

Б2600021Y

УД-25; УД-25Г

*

*

20

Б2600024Y

2Ч-8; 5/11 /1Р2-6/

*

*

20

Б2600027Y

2Ч8,5/11 /1Р2-7,5/

*

*

20

Б2600030Y

2Ч-9,5/10 (1Н21/40)

*

*

20

Б2600033Y

4Ч-8,5/11 /1Р4-6/

*

*

20

Б2600036Y

4Ч-8,5/11 /1ОР4-6/

*

*

20

Б2600039Y

4Ч-8,5/10

*

*

20

Б2600042Y

5П2(2Ч-8,5/11)

*

*

20

Б2600045Y

5ПЧ(4Ч-8,5/11)

*

*

20

Б2600048Y

8Ч-9,5/10 (1Н81/40)

*

*

20

Б2600051Y

СДМ-62Т

*

*

20

Б2600054Y

Д-65А; Д-65ЛС (4Ч-11/13)

*

*

20

Б2700000Y

ПРОДУКЦІЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

МЕТАЛООБРОБНІ ВЕРСТАТИ

ВЕРСТАТ ТОКАРНИЙ

60 **

*

30


ВЕРСТАТ ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНИЙ

60 **

*

30


ВЕРСТАТ СВЕРДЛИЛЬНИЙ

60 **

*

30


ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИЙ

60 **

*

30


ВЕРСТАТ ШЛІФУВАЛЬНИЙ

60 **

*

30


ВЕРСТАТ ФРЕЗЕРУВАЛЬНИЙ

60 **

*

30


ВЕРСТАТ ВІДРІЗНИЙ

60 **

*

30


ВЕРСТАТ ДЛЯ РІЗАННЯ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ

60 **

*

30


НОЖИЦІ КРИВОШИПНІ ЛИСТОВІ

60 **

*

30


ПРЕС-НОЖИЦІ

36**

*

30


ПРЕС ОДНОКРИВОШИПНИЙ

60 **

*

30


ВЕРСТАТ КОМБІНОВАНИЙ

60 **

*

30


ВЕРСТАТ ЕЛЕКТРОЗАТОЧНИЙ

13**

*

30


ВЕРСТАТ УНІВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНИЙ

30**

*

30


ДЕРЕВООБРОБНІ ВЕРСТАТИ

ВЕРСТАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

60 **

*

30


ПИЛА ДИСКОВА ЕЛЕКТРИЧНА

6,4**

*

20


РУБАНОК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

6,4**

*

20


ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

ЛЕБІДКА РУЧНА В/П 0,25т

10

*

20


ЛЕБІДКА ЕЛЕКТРИЧНА В/П ДО 0,5т

10

12

20


ТАЛЬ ЕЛЕКТРИЧНА В/П ДО 3т

10

12

20


ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ, КОВАЛЬСЬКИХ І ФАРБУВАЛЬНИХ РОБІТ

ТРАНСФОРМАТОР ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ

8

12

20


ГЕНЕРАТОР АЦЕТИЛЕНОВИЙ У КОМПЛЕКТІ

8

12

20


КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСУВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ

8

12

20


БАЛОН КИСНЕВИЙ

*

*

*


РЕДУКТОР КИСНЕВИЙ

*

*

*


КОМПЛЕКТ ГОРІЛОК ГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИХ

5

*

20


КОМПЛЕКТ РІЗАКІВ КИСНЕВИХ З МУНДШТУКАМИ

5

*

20


АГРЕГАТ ФАРБУВАЛЬНИЙ З КОМПЛЕКТОМ ПРИЛАДДЯ

3

*

10


ЕЛЕКТРОНАСОС ЕСН, ЦВС

10

12

20


ЕЛЕКТРОНАСОСНИЙ АГРЕГАТ ЕЦВ6, ЕЦВ8, ЕЦВ10

5

7

20


МАШИНА РУЧНА КУТОШЛІФУВАЛЬНА ТИПУ ВСБА-1400

12

10

20

Б27А0000Y

ПРОДУКЦІЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВІД МО США
Б27А1000Y

КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ З ПНЕВМОІНСТРУМЕНТОМ
Б27А1001Y

КОМПРЕСОР AMKUS GH2S-XL, ДВИГУН HONDA

*

5

18

Б27А1004Y

КОМПРЕСОР ПОВІТРЯНИЙ ПЕРЕСУВНИЙ INGERSOLL-RAND XP750 BWCU

*

5

18

Б27А3000Y

МОТОПИЛИ
Б27А3001Y

ПИЛА ВІДРІЗНА БЕНЗИНОВА 12", 4 ЛС, TANAKA EHC-120

*

*

15

Б27А3004Y

ПИЛА ВІДРІЗНА БЕНЗИНОВА З АКТИВНОЮ ПОВІТРЯНОЮ ФІЛЬТРАЦІЕЮ, PARTNER K650

*

*

15

Б27А3007Y

ПИЛА ВІДРІЗНА ЕЛЕКТРИЧНА 2.3 КВТ, PARTNER K2300EL

*

*

15

Б27А3010Y

ПИЛА ВІДРІЗНА ЕЛЕКТРИЧНА PARTNER K2300

*

*

15

Б27А6000Y

КОНВЕЄРИ
Б27А6001Y

КОНВЕЄР, ЩО ПОДАЄ, TRIPLE S BC 18

*

10

25

Б27А9000Y

КОНТЕЙНЕРИ
Б27А9001Y

КОНТЕЙНЕР, 20 ФУТІВ, ВАНТАЖНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЗАКРИТИЙ

*

*

20

Б27А9003Y

КОНТЕЙНЕР, 40 ФУТІВ, ВАНТАЖНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЗАКРИТИЙ

*

*

20

Б27А9006Y

КОНТЕЙНЕР, 45 ФУТІВ, ВАНТАЖНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЗАКРИТИЙ

*

*

20

Б2У00000Y

УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАСОБИ
Б2У10000Y

ТРЕНАЖЕРИ ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ
Б2У10003Y

Т-ГМЗ

12

*

18

Б2У10006Y

Т-ПММ-2

12

*

18

Б2У10009Y

Т-ПТС-2

12

*

18

Б2У10012Y

Т-БМ КОМПЛЕКТ

12

*

18

Б2У10015Y

Т-ИМР

12

*

18

Б2У10018Y

Т-ИМР-2

12

*

18

Б2У10021Y

Т-БАТ-2

12

*

18

Б2У10024Y

Т-ПКТ

12

*

18

Б2У10027Y

Т-БКТ-РК

12

*

18

Б2У10030Y

Т-БТМ-3

12

*

18

Б2У10033Y

Т-ТМК-2

12

*

18

Б2У10036Y

Т-ПЗМ-2

12

*

18

Б2У10039Y

Т-МДК-2М

12

*

18

Б2У10042Y

Т-Э-305

12

*

18

Б2У10045Y

Т-ЭОВ-4421

12

*

18

Б2У10048Y

Т-8Т-210

12

*

18

Б2У10051Y

Т-КС-2573

12

*

18

Б2У10054Y

Т-КС-3576

12

*

18

Б2У20000Y

РОЗРІЗНІ ЗРАЗКИ
Б2У21000Y

ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ
Б2У21003Y

Р-ГМЗ

*

*

20

Б2У21006Y

Р-ГСП

*

*

20

Б2У21009Y

Р-ПММ-2

*

*

20

Б2У21012Y

Р-ПТС-М

*

*

20

Б2У21015Y

Р-ПТС-2

*

*

20

Б2У21018Y

Р-БМК-130М

*

*

20

Б2У21021Y

Р-БМК-150М

*

*

20

Б2У21024Y

Р-БМ КОМПЛЕКТ

*

*

20

Б2У21027Y

Р-БМК-460

*

*

20

Б2У21030Y

Р-ИМР-2

*

*

20

Б2У21033Y

Р-БАТ-М

*

*

20

Б2У21036Y

Р-БАТ-2

*

*

20

Б2У21039Y

Р-ПКТ-2

*

*

20

Б2У21042Y

Р-БКТ-РК2

*

*

20

Б2У22000Y

КОМПЛЕКТИ РОЗРІЗНИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН РОБОЧОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
Б2У22003Y

КРУ-ИРМ

*

*

20

Б2У22006Y

КРУ-ГЗМ

*

*

20

Б2У22009Y

КРУ-ГСП

*

*

20

Б2У22012Y

КРУ-ПММ-2

*

*

20

Б2У22015Y

КРУ-ПТС-М

*

*

20

Б2У22018Y

КРУ-ПТС-2

*

*

20

Б2У22021Y

КРУ-ИРМ

*

*

20

Б2У22024Y

КРУ-ИМР-2

*

*

20

Б2У22027Y

КРУ-БАТ-М

*

*

20

Б2У22030Y

КРУ-БАТ-2

*

*

20

Б2У22033Y

КРУ-ПКТ-2

*

*

20

Б2У22036Y

КРУ-БКТ-РК2

*

*

20

Б2У22039Y

КРУ-БТМ-3

*

*

20

Б2У22042Y

КРУ-ТМК-2

*

*

20

Б2У22045Y

КРУ-ПЗМ-2

*

*

20

Б2У22048Y

КРУ-МДК-2М

*

*

20

Б2У22051Y

КРУ-МДК-3

*

*

20

Б2У22054Y

КРУ-МТУ-20

*

*

20

Б2У22057Y

КРУ-МТУ-72

*

*

20

Б2У22060Y

КРУ-УСМ

*

*

20

Б2У22063Y

КРУ-ТММ-3

*

*

20

Б2У22066Y

КРУ-КМС-Э

*

*

20

Б2У22069Y

КРУ-ЭОВ-4421

*

*

20

Б2У22072Y

КРУ-ПБУ-50

*

*

20

Б2У22075Y

КРУ-МАФС-3

*

*

20

Б2У22078Y

КРУ-БФС-10

*

*

20

Б2У22081Y

КРУ-ВФС-2,5

*

*

20

Б2У22084Y

КРУ-ОПС

*

*

20

Б2У22087Y

КРУ-КС-2573

*

*

20

Б2У22090Y

КРУ-КС-3576

*

*

20

Б2У23000Y

ЕЛЕКТРИФІКОВАНІ СТЕНДИ ГІДРАВЛІЧНИХ І ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ
Б2У23003Y

ЭС-УР-77

12

*

18

Б2У23006Y

ЭС-ГСП

12

*

18

Б2У23009Y

ЭС-ПММ-2

12

*

18

Б2У23012Y

ЭС-БАТ-М

12

*

18

Б2У23015Y

ЭС-БАТ-2

12

*

18

Б2У23018Y

ЭС-ПКТ-2

12

*

18

Б2У23021Y

ЭС-БКТ-РК2

12

*

18

Б2У23024Y

ЭС-ТМК-2

12

*

18

Б2У23027Y

ЭС-ПЗМ-2

12

*

18

Б2У23030Y

ЭС-МДК-2М

12

*

18

Б2У23033Y

ЭС-МДК-3

12

*

18

Б2У23036Y

ЭС-ЭОВ-4421

12

*

18

Б2У23039Y

ЭС-ТММ-3

12

*

18

Б2У24000Y

НАВЧАЛЬНІ ЗРАЗКИ ІНЖЕНЕРНОГО МАЙНА, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬСЯ ЗІ СКАСОВАНИХ ЗАСОБІВ
Б2У24003Y

У-МБИ-1

12

*

18

Б2У24006Y

У-МБИ-2

12

*

18

Б2У24009Y

У-ИМБ

12

*

18

Б2У24012Y

У-ИРЭЛ

12

*

18

Б2У24013Y

У-ЭИР

12

*

18

Б2У24015Y

У-ПБУ

12

*

18

Б2У24018Y

У-ПДО

12

*

18

Б2У24021Y

У-ПИР

12

*

18

Б2У24022Y

У-ПИР-20

12

*

18

Б2У24024Y

У-ДСП-30

12

*

18

Б2У24027Y

У-ИМП

12

*

18

Б2У24028Y

У-ИМП-2

12

*

18

Б2У24030Y

У-РВМ

12

*

18

Б2У24031Y

У-РВМ-2

12

*

18

Б2У24032Y

У-РВМ-2М

12

*

18

Б2У24033Y

У-МИВ

12

*

18

Б2У24036Y

У-ПФМ

12

*

18

Б2У24039Y

У-КПМ-1

12

*

18

Б2У24040Y

У-КПМ-2

12

*

18

Б2У24041Y

У-КПМ-3

12

*

18

Б2У24042Y

У-Р-353

12

*

18

Б2У24043Y

У-Р-3043

12

*

18

Б2У24045Y

У-КОМПЛЕКТ № 77

12

*

18

Б2У24048Y

У-КРАБ-ИМ

12

*

18

Б2У24051Y

У-ТУФ-200

12

*

18

Б2У24052Y

У-ПФ-200

12

*

18

Б2У24054Y

У-НФ-45

12

*

18

Б2У25000Y

МАКЕТИ
Б2У25100Y

МАКЕТИ ІНЖЕНЕРНИХ БОЄПРИПАСІВ АРМІЙ ОСНОВНИХ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ДЕРЖАВ
Б2У25200Y

МАКЕТИ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД
Б2У25203Y

КОМПЛЕКТ № 1

12

*

18

Б2У25206Y

КОМПЛЕКТ № 2

12

*

18

Б2У25209Y

КОМПЛЕКТ № 3

12

*

18

Б2У25212Y

КОМПЛЕКТ № 5

12

*

18

Б2У30000Y

ЕЛЕКТРОАГРЕГАТИ ТИПУ
Б2У30003Y

Р-АВ-0,5

15

*

20

Б2У30006Y

Р-АБ-1

15

*

20

Б2У30009Y

Р-АБ-2

15

*

20

Б2У30012Y

Р-АБ-4

15

*

20

Б2У30015Y

Р-АБ-8

15

*

20

Б2У30018Y

Р-АБ-12

15

*

20

Б2У30021Y

Р-АД-8

15

*

20

Б2У30024Y

Р-АД-10

15

*

20

Б2У30027Y

Р-АД-16

15

*

20

Б2У30030Y

Р-АД-20

15

*

20

Б2У30033Y

Р-АД-30

15

*

20

Б2У30036Y

Р-АД-50

15

*

20

Б2У30039Y

Р-АД-60

15

*

20

Б2У40000Y

ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ЦУІЗ
Б2У40003Y

Р-УД-1М1

15

*

20

Б2У40006Y

Р-УД-15

15

*

20

Б2У40009Y

Р-УД-2М1

15

*

20

Б2У40012Y

Р-УД-25

15

*

20

Б2У40015Y

Р-2Ч-8,5/11

15

*

20

Б2У40018Y

Р-2Ч-9,5/10

15

*

20

Б2У40021Y

Р-4Ч-8,5/11

15

*

20

Б2У40024Y

Р-4Ч-9,5/10

15

*

20


ДОРОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ МАЙНО
Т6400000Y

ОБЛАДНАННЯ КЕРУВАННЯ РУХОМ
Т6400003Y

СВІТЛОФОРИ ПОЛЬОВІ МАЛОГАБАРИТНІ АФР-2

7

12

20

Т6400006Y

ВІХИ ЕЛЕКТРИФІКОВАНІ

2

*

15

Т6400009Y

ВІДБИВАЧІ НАГРУДНІ І НАСПИННІ

3

*

15

Т6400012Y

ШЛАГБАУМИ РОЗБІРНІ ДОРОЖНІ

10

*

30

Т6400015Y

ЖЕЗЛИ РЕГУЛЮВАЛЬНИКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЕЛЕКТРИФІКОВАНІ

2

*

15

Т6400018Y

СВИСТКИ РЕГУЛЮВАЛЬНИКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

2

*

20

Т6400021Y

ГУЧНОМОВНІ УСТАНОВКИ ГУ-20М

7

12

20


ПОЛЬОВІ ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ (БЛІНДАЖІ, ПЕРЕКРИТІ ЩІЛИНИ, ПЕРЕКРИТІ ДІЛЯНКИ ТРАНШЕЙ), виготовлені (обшиті) з лісоматеріалу:

хвойних порід

2**
листяних твердих порід

3**
листяних м’яких порід

1**
ОБШИВКА ЛІСОМАТЕРІАЛОМ ОКОПІВ ТА ТРАНШЕЙ

хвойних порід

1,5**
листяних твердих порід

2**
листяних м’яких порід

1**__________
* Строк служби (проведення РТО) для зазначеного ІМ не встановлюється, списання відбувається за набуттям непридатного стану та неможливості застосування за цільовим призначенням.
** Строк служби при безперервному використанні в особливих умовах (захист об’єктів, експлуатація у воді, ґрунті тощо).Додаток 2
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 25 глави 1 розділу ІV)

РІЧНІ НОРМИ
витрат моторесурсу (ресурсу) ІТ, ЕТЗ та ДТЗ по групах експлуатаціїДодаток 3
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 22 глави 2 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК
застарілих зразків ЗІО

Типи засобів інженерного озброєння

Рік випуску

1

2

Шляхопрокладачі:


БАТ-М

Усі машини

ПКТ-2

Усі машини

Важкі механізовані мости ТММ-3

Усі машини

Буксирно-моторні катери:


БМК-130

Усі катери

БМК-150

Усі катери

Екскаватори військові типу Е-305

Усі машини

Рами лісопильні ЛРВ

Усі пилорами

Рами лісопильні типу Р-63

Усі пилорами

Мотопили "Дружба"

Усі пили

Крани автомобільні
8Т-210, К-162М, КС- 2572,КС -3562, КС-4561

Усі автокрани

Станції фільтрувальні МАФС-3

Усі станції

Машини котловинні:


МДК-2М

Усі машини

Машини бурильні БГМ

Усі машини

Гусеничні мінні загороджувачі ГМЗ

Усі зразки

Станції водолазні ПРС-В

Усі станції

Майстерні ремонтні інженерні:


АПРИМ

Усі майстерні

АПРИМ-2

Усі майстерні

АПРИМ-2М

Усі майстерні

Комплекти мостобудівних засобів КМС-Э

Усі комплекти

Двигуни навісні для човнів типу “МОСКВА”

Усі двигуни

Станції опріснювальні ОПС

Усі станції

Станції фарбовочні ПОС

Усі станції

Установки добування ґрунтової води типу
УДВ-15

Усі установки

Шнекові механізовані колодязі типу МШК-15

Усі колодязі

Автонавантажувачі АП-4045

Усі зразки

Електронавантажувачі

Усі зразки

ЄП-0,5


ЕВ-612


ЄП-103 М


ЄП-1009


ЄП-201


ЄП-205


ЄП-501


ЄП-5002


Електроштабелери

Усі зразки

ЕШ-181


ЕВ-418


Моторолери "Муравей"

Усі моторолери

Буксирувальники водолаза-розвідника
ПРОТЕЙ-5М, ПРОТЕЙ-5МУ, ПРОТОН

Усі зразки

Електростанції:


ЭСБ-0,5-ВО

Усі електростанції

ЭСБ-1-ВО

Усі електростанції

ЭСБ-2-ВЗ

Усі електростанції

ЭСБ-2с-О/230

Усі електростанції

ЭСБ-4с-О/230

Усі електростанції

ЭСБ-4с-Т/230

Усі електростанції

ЭСД-50-ВС/230

Усі електростанції

ЭСД-50-ВС/400

Усі електростанції

ЭСД-75-ВС/230

Усі електростанції

ЭСД-75-ВС/400

Усі електростанції

Електроагрегати:


АБ-4-О/115-Ч-425

Усі електроагрегати

АБ-4-О/230-Ч-425

Усі електроагрегати

АБ-4-О/230-Ч-400

Усі електроагрегати

АБ-4-О/230

Усі електроагрегати

АБ-4-Т/230

Усі електроагрегати

АБ-2-О/230

Усі електроагрегати

АБ-2-Т/230

Усі електроагрегати

АБ-2-О/230-Ч-400

Усі електроагрегати

АБ-8-О/230-Ч-400

Усі електроагрегати

АБ-8-О/230-Ч-425

Усі електроагрегати

АБ-8-Т/230

Усі електроагрегати

АБ-8-Т/400

Усі електроагрегати

АБ-12-Т/230

Усі електроагрегати

АБ-12-Т/400

Усі електроагрегати

АД-50-Т/230

Усі електроагрегати

АД-50-Т/400

Усі електроагрегати

АД-75-Т/230

Усі електроагрегати

АД-75-Т/400

Усі електроагрегати

Інженерне майно


Ехолоти ИРЭЛ, ЭИР

Усі зразки

Перископи ПФП-5

Усі зразки

Фотоапарати ФС, ЗОРКИЙ, ЗЕНИТ

Усі зразки

Довгофокусні ПДФ

Усі зразки

Комплекти фотоприладдя КФ (И-1814)

Усі зразки

Міношукачі переносні УМИВ-1, ВИМ-625

Усі зразки

Підривні машинки ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3

Усі зразки

Десантні човни ДЛ-10, ДЛ-10Н

Усі зразки

Електромегафони 5ПЭМ-1

Усі зразки

Мілкотрубчаті криниці МТК-2М

Усі зразки

Фільтри для очищення води ТУФ-200

Усі зразки

Споруди фортифікаційні промислового виготовлення СКТ, АРКА, ЛКТС

Усі зразки

Захисногерметичні входи ЛАЗ, ЛАЗ-2

Усі зразки

Водолазне спорядження СВУ-2

Усі зразки

Станція водолазна (з трициліндровою помпою і триболтовим спорядженням, яке вентилюється )

Усі зразки

Компресори кисневі КН-4Р

Усі зразки

Станції телефонні ВТУС-70

Усі зразки

Кабелі КВТ-1, КСТ-1

Усі зразки

Установки перевірочно-контрольні ПКУ-1

Усі зразки

Установки ремонтно-контрольні РКУ-2

Усі зразки


Додаток 4
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 17 глави 4 розділу ІV)

НОРМИ
напрацювання (строки служби) ІТ, ЕТЗ та ДТЗ


Додаток 5
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 14 глави 5 розділу ІV)

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
технічного обслуговування та опробування ЗІО, які перебувають на тривалому зберіганні у військовій частині А0000


Додаток 6
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 14 глави 5 розділу ІV)

РІЧНИЙ ПЛАН
технічного обслуговування та опробування засобів інженерного озброєння, які перебувають на тривалому зберіганні у військовій частині А0000


Додаток 7
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 32 глави 5 розділу ІV)

ОСНОВНІ ВИМОГИ
до місць зберігання ЗІО


Додаток 8
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 32 глави 5 розділу ІV)

КАРТКА
машини довгострокового зберіганняДодаток 9
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 50 глави 5 розділу ІV)

КНИГА ОГЛЯДУ (ПЕРЕВІРОК)
засобів інженерного озброєння посадовими особами

№ з/п

Дата огляду

П.І.Б. перевіряючого

Найменування ЗІО

Виявлені недоліки та вказівки

Підпис особи, яка перевіряє

Відмітка про усунення недоліків

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 10
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 56 глави 5 розділу ІV)

НАКАЗ
командира військової частини А0000


Додаток 11
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 57 глави 5 розділу ІV)

ПЛАН
постановки ІТ, ЕТЗ та ДТЗ на зберігання у військовій частиніДодаток 12
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 58 глави 5 розділу ІV)

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ
основних матеріалів, які використовуються для консервації та переконсервації інженерної техніки

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Інженерна техніка

БАТ-2

МДК-3

МТУ-20

ІМР-2

УР-77

ПТС-2

ПЗМ-2

ПММ-2

УСМ-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тканина герметизуюча ТТ

м-2

1,0

1,0

6,0

6,0

6,0

2,8

0,8

3,8

1,4

Емаль перхлорвінілова ХВ-518

кг

10,0

10,0

17,0

15,0

10,0

15,0

2,5

15,0

7,0

Емаль МС-17 чорна

кг0,4

0,4

6,0

Емаль НЦ-273 алюмінієва

кг

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

2,2

-

-

1,5

Лак ПФ-283

кг

0,9

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

2,0

-

10,8

Алюмінієва пудра ПАП-4

кг

0,2

0,2

0,2

-

0,2

0,2

0,4

-

2,0

Лак БТ-577

кг

10,0

10,0

10,5

9,5

10,0

12,0

0,5

9,0

1,0

Розчинник Р-4

кг

6,0

6,0

10,0

9,0

6,0

9,0

0,15

9,0

9,6

Розчинник № 646

кг

0,8

0,8

-

0,7

0,5

-

0,03

0,25

1,2

Тринатрійфосфат

г

40

40

40

40

40

40

30

30

52

Нітрат натрію

г

40

40

40

40

40

40

30

30

52

Двохромокислий калій

г

40

40

40

40

40

40

30

30

52

Тальк

г

20

20

30

15

15

20

20

30

80

Шліфувальний папір

дм-2

80

80

45

60

40

80

10

15

80

Ганчір’я

кг

12,0

12,0

15,0

10,0

15,0

12,0

4,0

10,0

19,0

Плівка поліетиленова

кг

1,0

1,0

0,5

0,2

5,5

12,5

0,5

0,5

0,5

Стрічка поліетиленова липка

кг

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

-

0,1

-

Шпагат

кг

0,25

0,25

0,4

0,25

0,25

0,9

0,2

1,8

0,4

Силікагель

кг

3,0

3,0

30,0

50,0

50,0

60,0

-

50,0

-

Клей ХВК-2а (88НП)

кг

0,5

0,5

0,3

3,5

3,5

6,0

-

-

-

Папір парафінований

кг

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Тканина герметизуюча ТТ

м-2

0,35

0,35

0,3

0,35

0,6

1,4

2,4

1,4

0,35

Емаль перхлорвінілова ХВ-518

кг

12

10,0

5,6

6,0

2,0

8,0

3,0

12,0

5,0

Емаль МС-17 чорна

кг

6,0

1,0

1,0

2,0

4,0

4,0

4,0

5,0

6,0

Емаль НЦ-273 алюмінієва

кг

0,75

0,3

0,2

1,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

Лак ПФ-283

кг

5,4

2,0

2,0

5,4

2,7

2,7

2,7

3,5

8,4

Алюмінієва пудра ПАП-4

кг

0,2

0,2

0,2

-

0,2

0,2

0,4

-

2,0

Лак БТ-577

кг

2,5

1,0

0,5

3,0

5,0

0,3

0,3

0,5

2,5

Розчинник Р-4

кг

8,6

4,0

2,0

2,5

5,0

3,2

2,4

4,8

3,2

Розчинник № 646

кг

0,6

0,6

0,6

0,8

0,4

0,08

0,3

0,1

0,6

Тринатрійфосфат

г

26

30

20

46

15

20

11

20

26

Нітрат натрію

г

26

30

20

46

15

20

11

20

26

Двохромокислий калій

г

26

30

20

46

15

20

11

20

26

Тальк

г

40

50

50

40

50

400

600

45

400

Шліфувальний папір

дм-2

70

50

20

50

50

50

60

50

50

Ганчір’я

кг

10,0

5,0

5,0

10,0

10,0

15,0

10,0

13,0

7,0

Плівка поліетиленова

кг

1,0

1,0

5,0

1,0

0,1

5,0

0,5

0,05

-

Стрічка поліетиленова липка

кг

-

-

-

-

-

0,1

0,4

0,05

-

Шпагат

кг

0,2

0,2

0,1

0,1

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

Силікагель

кг

30,0

15,0

20,0

-

-

50,0

50,0

40,0

-

Клей ХВК-2а (88НП)

кг

0,2

0,2

3,0

0,3

0,3

5,0

1,2

2,0

0,3

Папір парафінований

кг

0,5

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0


Додаток 13
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 73 глави 5 розділу ІV)

РОБОТИ,
які проводяться на ІТ, ЕТЗ та ДТЗ під час підготовки до зберігання

1. Підготовка корпусу (кузова, кабіни)

При підготовці корпусу (кузова, кабіни) ІТ до КЗ та ДЗ:

проводяться роботи з очищення внутрішніх і зовнішніх поверхонь від продуктів корозії, усуваються виявлені недоліки, відновлюються лакофарбові покриття, поверхні, які не фарбуються, змащуються консерваційним мастилом;

перевіряється справність кріплень дверей кабіни, бортів кузова, люків і капотів, стан прокладок ущільнювачів відкидних бортів плаваючих машин. Шарнірні з’єднання застібок капота, петлі, замки дверей кабіни, а також відкриті різьбові з’єднання змащуються консерваційним мастилом;

таблички з інструкціями очищаються від пилу, змащуються консерваційним мастилом і закриваються парафінованим папером;

щітки склоочисників, дзеркала заднього огляду при зберіганні на відкритих майданчиках знімаються і укладаються в кабіну, скло кабін закривається захисними щитами;

нижні люки (пробки) корпусів ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, які незагерметизовані та не накриті тентом, відкриваються для недопущення скупчення води в корпусі. У цьому випадку зняті люки (пробки) зберігаються на сидінні механіка-водія.

Додатково (тільки при постановці на ДЗ) вентиляційні отвори в капотах заклеюються зсередини для запобігання потрапляння пилу всередину корпусів.

2. Підготовка силової установки

При підготовці силової установки базового шасі та силової установки інженерного устаткування до зберігання:

перевіряється стан ущільнюючих прокладок під пробками заливних горловин паливних і масляних баків, розширювальних бачків і радіаторів охолодження, сітчастих фільтрів заливних горловин паливних і масляних баків, трубопроводів, дюритових з’єднань та їх кріплення;

з масляного бака (картера) системи змащування двигуна зливається від-стій масла, бак (картер) дозаправляється до норми. Масло в системі змащування, якщо воно відпрацювало (зберігалося) встановлений строк або не відповідає порі року, замінюється. Заміна масла проводиться згідно з інструкціями з експлуатації. Системи змащування двигунів заправляються всесезонними маслами;

рукоятка фільтра грубого очищення масла системи змащування карбюраторного двигуна, після його зупинки, провертається на три-чотири оберти, з фільтрів грубого і тонкого очищення зливається відстій, відцентровий масляний фільтр промивається;

система охолоджування промивається водою з протикорозійною присадкою, перевіряється її герметичність, зливні крани відкручуються, очищаються від накипу, продуктів корозії, змащуються і встановлюються на місця в положення "Зачинено";

з кожного паливного бака ІТ, ЕТЗ та ДТЗ з дизельними двигунами зливається відстій пального (1% місткості), баки дозаправляються до норми.

Паливні фільтри грубого і тонкого очищення та фільтри-відстійники промиваються;

фільтри заправних горловин заповнених паливних баків знімаються і зберігаються усередині кабіни на сидінні змащеними консерваційним мастилом і загорнутими у вологонепроникний папір;

зовнішні металеві поверхні, які не фарбуються, змащуються консерваційним мастилом (мастилом);

внутрішні поверхні циліндрів двигуна і паливний насос високого тиску консервуються.

При підготовці повітряного компресора:

з фільтра водомасловідділювача і ресивера зливається конденсат;

фільтруючі елементи водомасловідділювача і повітряного фільтра знімаються і промиваються;

внутрішні поверхні циліндрів компресора консервуються;

перевіряється герметичність системи повітряного запуску і тиск повітря в балонах. При тиску повітря нижче 13,5 Мпа (135 кгс/см-2) балони заряджають на зарядній станції до тиску 15 Мпа (150 кгс/см-2). Закриваються вентилі балонів і випускається повітря, що залишилося в трубопроводах (за допомогою крана-редуктора або натисненням на важіль електропневмоклапана);

Додатково, лише при підготовці до ДЗ:

система змащення двигуна заливається робочим консерваційним маслом (всесезонним або зимовим маслом з додаванням протикорозійної присадки);

повітряний фільтр, отвір масловимірного щупа, горловина для заливання масла і сапуни герметизуються. Якщо ІТ, ЕТЗ та ДТЗ буде законсервована з герметизацією, встановлений на двигуні повітряний фільтр, щуп для вимірювання рівня масла, горловина для заливання масла і сапуни не герметизуються;

пробка заливної горловини радіатора змащується консерваційним мастилом, обгортається вологонепроникним папером і прикріпляються до заливної горловини дротом або шпагатом;

ущільнювач заливної горловини радіатора (розширювального бачка) і паровідвідна трубка герметизуються вологонепроникним матеріалом;

підігрівач і система живлення пальним консервуються із застосуванням робочої консервації (штатного палива з додаванням протикорозійної присадки);

паливні баки техніки з карбюраторними двигунами промиваються і консервуються робочою консервацією;

регулятор частоти обертів і паливний насос високого тиску консервуються.

3. Підготовка трансмісії та приводів керування

При підготовці трансмісії та приводів ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання перевіряються:

рівень масла в агрегатах трансмісії за потреби дозаправляються. У разі якщо масло відпрацювало (зберігалося) понад встановлений строк або не відповідає порі року, воно замінюється. Агрегати трансмісії заправляються всесезонними маслами;

справність прокладок ущільнювачів під зливними, заправними і контрольними пробками, а також затягування цих пробок;

тиск масла в агрегатах силової передачі, які мають примусову систему змащення, і в системі гідрокерування. Перевірка і регулювання (за необхідності) тиску проводяться згідно з інструкцією з експлуатації цього зразка ІТ, ЕТЗ та ДТЗ;

робота системи відкачування масла з картерів агрегатів трансмісії ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, які мають відкачувальні насоси і проводиться подвійне відкачування масла в порядку, викладеному в інструкції з експлуатації;

справність масляного бака і радіатора системи змащення і гідрокерування трансмісії, радіатор очищається від пилу, бруду, зовнішні поверхні продуваються стислим повітрям, замінюються пакети фільтруючих елементів фільтрів нагнітаючої і відкачувальної магістралей системи змащення і гідрокерування силової передачі, якщо це передбачено інструкцією з експлуатації;

регулювання і робота приводів керування агрегатами трансмісії; важелі, педалі і деталі приводу керування очищаються, фарбуються і встановлюються в нейтральне або вимкнене положення; шарнірні з’єднання тяг, важелів і педалей приводів керування змащуються консерваційним мастилом;

очищаються від бруду і продуктів корозії гвинти водометних приводів, не фарбовані металеві поверхні змащуються консерваційним мастилом,

приймальні решітки очищаються від бруду і продуктів корозії, фарбуються і встановлюються на свої місця;

промиваються розчинником і змащуються консерваційним мастилом відкриті зубчаті і ланцюгові передачі.

Додатково, тільки при підготовці до ДЗ:

агрегати трансмісії заправляються всесезонним робочим консерваційним маслом;

ущільнювачі сапунів (за винятком сапунів, які розташовані усередині корпусів ІТ, що герметизується), герметизуються вологонепроникним матеріалом;

ланцюги відкритих ланцюгових передач знімаються, промиваються, проварюються в консерваційному мастилі при температурі 110-120 °С і встановлюються на місце;

сталеві канати розмотуються на всю довжину, очищаються від бруду і продуктів корозії, змащуються графітним мастилом (оцинковані канати не змащуються) і намотуються на барабан під навантаженням.

4. Підготовка ходової частини

При підготовці ходової частини ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання:

тиск повітря в шинах доводиться до норми, колісні крани ставляться в положення "Зачинено";

на гусеничній техніці перевіряється справність траків і пальців, кількість траків у кожній гусеничній стрічці, справність кріплень траків і пальців на гусеничних стрічках з гумово-металевими шарнірами, натяг гусеничних стрічок, кріплення ведучих коліс і їх вінців, наявність рідини в гідравлічних амортизаторах. Верхні і нижні опори амортизаторів змащуються консерваційним мастилом. Гумові подушки гусеничних стрічок промиваються теплою водою, металеві поверхні фарбуються бітумним лаком;

техніка встановлюється на лежні.

Додатково, тільки при підготовці до ДЗ:

підвіска колісної техніки розвантажується встановленням на підставки;

на гусеничній техніці замінюється мастило в опорних і підтримуючих катках.

Для колісної техніки, що була в експлуатації додатково:

шини коліс демонтуються, просушуються і протираються тальком внутрішні поверхні шин і зовнішні поверхні камер, очищаються від продуктів корозії і фарбуються ободи і диски коліс, колеса монтуються;

перевіряється стан гальмівних колодок і стяжних пружин, видаляється старе мастило з маточин і промиваються підшипники; очищаються внутрішні поверхні тормозних барабанів, опорні диски, гальмівні колодки від продуктів корозії,

пофарбовані деталі фарбуються;

змащуються консерваційним мастилом втулки і осі гальмівних колодок; підшипники валів розтискних кулаків і маточин коліс заповнюються свіжим мастилом, регулюється затягування підшипників;

головний і колісний гальмівний циліндри, головний і робочий циліндри зчеплення розбираються, поршні і внутрішні поверхні циліндрів промиваються і змащуються гальмівною рідиною, циліндри збираються;

заливається гальмівна рідина в головний гальмівний циліндр і циліндр зчеплення, видаляється повітря з систем гідравлічного приводу гальм і зчеплення;

колеса встановлюються на місце, гайки коліс змащуються консерваційним мастилом;

крани повітряних балонів (ресиверів) розбираються, очищаються, змащуються консерваційним мастилом і встановлюються в положення "Закрито";

під час зберігання на відкритих майданчиках шини коліс покриваються захисним покриттям, сапуни герметизуються.

5. Підготовка гідроприводу

При підготовці гідроприводу ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання:

перевіряється відсутність підтікань гідравлічної рідини в місцях ущільнень гідроагрегатів, з’єднань трубопроводів і рукавів високого тиску;

перевіряється рівень рідини в гідравлічних баках, за необхідності баки заправляються до норми;

поверхні штоків гідроциліндрів і гідророзподілювачів, які виступають та не фарбуються, знежирюються і змащуються консерваційним мастилом, обгортаються вологонепроникним папером і обв’язуються шпагатом;

робочі органи, для розвантаження гідросистеми від тиску, встановлюються в транспортне положення.

Додатково, тільки при підготовці до ДЗ:

сапуни, горловини гідравлічних баків, отвори під мірні лінійки (щупи) герметизуються ущільнючою мастикою або вологонепроникним матеріалом;

рукави високого тиску (при зберіганні на відкритому майданчику) фарбуються захисним покриттям або обгортаються вологонепроникним папером і обв’язуються шпагатом;

рівень гідравлічної рідини доводиться до норми.

6. Підготовка електрообладнання

При підготовці електрообладнання ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання:

прилади електрообладнання перевіряються зовнішнім оглядом і включенням, виявлені пошкодження і відмови усуваються;

електродроти, кабельні з’єднання, штепсельні роз’єми, реле-регулятори, прилади зарядного ланцюга, наконечники і клеми, хомути кріплення електропроводів очищаються від продуктів корозії, пилу і масла;

генератор і стартер очищаються зовні, колектор і щітки генератора продуваються стислим повітрям, колектори протираються тканиною, змоченою бензином або спиртом, перевіряється кріплення і робота генератора і стартера;

перевіряється справність вимикача акумуляторних батарей;

АКБ та інші хімічні джерела струму обслуговуються і готуються до зберігання.

Додатково, тільки при підготовці до ДЗ:

затискачі електричних дротів і їх кріпильні гвинти покриваються тонким шаром лаку;

гумова ізоляція електричних дротів і кабелів промивається теплою водою з милом, просушується і протирається тальком;

додатково, під час зберігання на відкритих майданчиках, фари та інші зовнішні світлосигнальні прилади, вентиляційні вікна генератора, стартера і електродвигунів герметизуються.

7. Підготовка приладів радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, нічного бачення, оптичних, засобів зв’язку, навігаційного, пожежного та фільтровентиляційного (далі - ФВУ) обладнання

При підготовці ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання:

перевіряється працездатність і основні технічні характеристики засобів зв’язку, інших приладів і устаткування відповідно до вимог технічної документації на них;

ізолятор антени заклеюється чохлом з вологонепроникного матеріалу, а хвостовик антени витягується з ізолятора, змащується консерваційним мастилом, обгортається вологонепроникним папером і зберігається разом зі штирями антени в чохлі;

перевіряється зовнішнім оглядом стан гумових прокладок і амортизаторів, металевих частин телефонів;

шоломофони просушуються (зимові додатково пересипаються нафталіном) і зберігаються: один комплект - на складі, другий - на техніці, на штатному місці;

колектори і щітки електричних перетворювачів оглядаються, щітки витягують, колектори продуваються стислим повітрям, протираються м’яким ганчір’ям, яке змочується бензином або спиртом і встановлюються на місця;

оптичні елементи протираються ватними або марлевими тампонами, змоченими спиртом;

зовнішні поверхні приладів очищаються від пилу, бруду, продуктів корозії, металеві поверхні, що не фарбуються, протираються чистим ганчір’ям з використанням консерваційного масла;

перевіряється справність пультів, блоків, коробок управління, розподільних і релейних коробок, апаратури (системи) пожежного захисту, електричних ланцюгів піропатронів, балонів;

перевіряється необхідність у проведенні технічного обслуговування (далі - ТО) та перезарядки вогнегасників за строками, визначеними підприємством-виробником. За необхідності вогнегасники направляються до пунктів ТО, після чого встановлюються на штатне місце;

перевіряється справність органів керування і сигналізації, приладів устаткування захисту від зброї масового ураження;

перевіряється і за необхідності замінюється фільтр фільтровентиляційної установки (далі - ФВУ), а після закінчення перевірочних робіт механізм перемикання клапана ФВУ встановлюється у вихідне положення.

Після виконання усіх робіт з підготовки ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання ущільнення системи захисту від зброї масового ураження закриваються.

Додатково, тільки при підготовці до ДЗ:

засоби зв’язку, радіаційної і хімічної розвідки, оптичні прилади, інфрачервона техніка і навігаційна апаратура ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, що не герметизується, консервуються методом "чохол". Якщо інструкцією з експлуатації передбачені особливі умови зберігання, відмінні від тих, що забезпечуються місцем зберігання ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, вказані засоби з техніки знімаються і зберігаються окремо;

ручні вуглекислотні вогнегасники знімаються зі штатних місць і підвішуються до рами або корпусу в передній частині техніки.

8. Підготовка комплектів ЗІП

При підготовці комплектів ЗІП ІТ, ЕТЗ та ДТЗ до зберігання:

перевіряється наявність і укомплектованість ЗІП згідно з відомістю комплектування;

неробочі частини інструменту фарбуються, робочі частини інструменту очищаються, змащуються консерваційним мастилом і обгортаються вологонепроникним папером;

металеві деталі комплекту ЗІП змащуються консерваційним мастилом, обгортаються вологонепроникним папером і укладаються в ящики;

шестерінчасті заправні насоси розбираються, деталі промиваються дизельним пальним, витираються і змащуються консерваційним маслом (мастилом); насоси збираються і через дренажні патрубки в насосні елементи заливається 25-30 см-3 консерваційного масла, після чого ведучі вали прокручуються на кілька обертів;

через малогабаритний заправний агрегат (МЗА) прокачується 5-6 л консерваційного масла, від’єднується роздавальний шланг і зливаються надлишки масла з агрегата; штуцери шланга і насоса закриваються пробками.

Заправний агрегат протирається насухо, а шланг заправного агрегата протирається тальком і укладається в ящик. Не допускається скручування і різкі перегини шлангів;

гумотехнічні вироби комплекту ЗІП миються водою, просушуються, протираються тальком і укладаються в пакети з полімерної плівки. Брезенти для укриття техніки за необхідності ремонтуються, перуться і просушуються.Додаток 14
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 80 глави 5 розділу ІV)

ОРІЄНТОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ
підготовки спеціального обладнання засобів інженерного озброєння на зберіганняДодаток 15
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 101 глави 5 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ,
яка підлягає обов’язковій герметизації при довгостроковому зберіганні

1. Методом "заклеювання":

базові шасі танкових мостоукладачів МТУ-20 (МТ-55), гусеничних мінних загороджувачів ГМЗ-3, розвідувальних машин ИРМ, машин розгородження типу ІМР та установок розмінування УР-77;

кузови-фургони з розміщеними у середині технікою та робочим обладнанням (радіолініями ПД-530, електростанціями, ремонтними майстернями МРИВ (МТО-І), опріснювальним устаткуванням ОПС, фільтрувальними станціями ВФС-2,5 (ВФС-10);

буксирно-моторні катери типу БМК;

електростанції та електроагрегати потужністю 10 кВт і більше;

причіпні зварювальні агрегати;

електродвигуни лісопильних рам ЛРВ-1.

2. Методом "напівчохол":

плаваючі транспортери та буксирно-моторні катери типу ПТС і БМК;

мотопомпи;

двигуни навісні для човнів;

дизель-молоти;

силові шафи лісопильних рам;

електродвигуни лісопильних рам.

3. Методом "чохол":

електростанції та електроагрегати потужністю 10 кВт і більше;

мотопомпи;

двигуни навісні для човнів;

дизель-молоти;

силові шафи лісопильних рам;

електродвигуни лісопильних рам;

електронно-оптичні прилади (прилади нічного бачення), радіостанції, електроінструмент тощо.Додаток 16
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 112 глави 5 розділу ІV)

ТЕХНІЧНІ ОГЛЯДИ,
повірки (калібрування) і періодичні випробування ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, які знаходяться на зберіганні

1. Вантажопідіймальні машини і вантажозахватні пристрої, що реєструються або не підлягають реєстрації в органах державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України (далі - органи ДНОП), при постановці на зберігання і під час зберігання періодично піддаються технічному огляду (далі - ТО) відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, машин і механізмів, а також вимог експлуатаційної документації на зразки, в конструкцію яких входять вантажопідіймальні механізми і вантажозахватні пристрої.

ТО вантажопідіймальних машин, що знаходяться на довгостроковому зберіганні (далі - ДЗ), поєднується з черговим ТО інженерної техніки (далі - ІТ) і проводиться під час випробувань, переконсервації та здійснення регламентованого технічного обслуговування (далі - РТО).

ТО вантажопідіймальних машин, що знаходяться на зберіганні, і вантажозахватних пристроїв проводиться відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації експертом органів ДНОП.

Результати ТО вантажопідіймальних машин записують до паспорта (формуляра) машини і журналу обліку і ТО вантажопідіймальних машин із зазначенням строку чергового огляду.

Облік і ТО вантажопідіймальних машин, які знаходяться на ДЗ, ведеться в окремому журналі і зберігається в технічній частині.

2. Ємності і балони, що працюють під тиском і вбудовані в ІТ, або входять до комплекту машин, в експлуатаційних і ремонтних комплектах ЗІП, або знаходяться на штучному обліку, в процесі зберігання підлягають періодичному ТО, який проводиться відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, водолазних і медичних барокамер спеціального та військового призначення (далі - Правила експлуатації посудин, що працюють під тиском).

Для здійснення нагляду за ємностями і балонами, а також для забезпечення їх справного стану і безпечної експлуатації наказом командира військової частини (начальника арсеналу, бази, складу, центру) з числа офіцерів або інженерно-технічних працівників, що пройшли встановленим порядком перевірку знань, призначають особу, відповідальну за нагляд за технічним станом (далі - ТС) і експлуатацією посудин, що працюють під тиском, та особу, відповідальну за справний стан та безпечну дію посудин, що працюють під тиском згідно з Правилами експлуатації посудин, що працюють під тиском.

При ДЗ ТО проводиться в строки, встановлені для ємностей і балонів, що знаходяться у використанні.

При ДЗ ТО ємностей і балонів проводиться під час переконсервації техніки і РТО, але не рідше одного разу на п’ять років.

Встановлені стаціонарно, а також на пересувних засобах балони і балони-судини, в яких зберігають стисле повітря, кисень, аргон, азот і гелій з температурою роси - 35°С і нижче, заміряною при тиску 15 МПа (150 кгс/см-2) і вище, а також балони із зневодненою вуглекислотою, підлягають ТО не рідше, ніж через 10 років.

Балони, що знаходяться на ДЗ на складі, при настанні чергових строків піддаються опосвідченню на пунктах опосвідчення балонів у вибірковому порядку в кількості не менше 5 штук із партій до 100 балонів, 10 штук від партій до 500 балонів і 20 штук від партій понад 500 балонів.

Результати вибіркового огляду оформляються актом.

Опосвідчення балонів проводиться відповідно до Правил експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Після зняття посудин, що працюють під тиском, з ДЗ з строком понад 12 місяців проводиться їх позачергове опосвідчення.

Посудини, що працюють під тиском і знаходяться на ДЗ, у військовій частині (на арсеналі, базі, складі, центрі) обліковуються в окремому журналі обліку і ТО посудин, що працюють під тиском. Журнал зберігається особою, відповідальною за нагляд за ТС і експлуатацію посудин, що працюють під тиском.

Журнал ведеться за такою формою:

№ з/п

Тип посудини, балона і для якого газу

Заводський №

Залишковий тиск, кгс/см-2

Ємність посудини, балона, л

Дата опосвідчення посудини, балона

Дата наступного опосвідчення посудини, балона

Примітка

Балони у журналі обліку і ТО записуються за типами і видами наповнюваного газу за кожним підрозділом (відділом, відділенням зберігання, складом) з вказівкою місця їх знаходження.

На справні посудини і балони видається дозвіл на введення в експлуатацію. Такий дозвіл видається:

на посудини і балони, що реєструються органах ДНОП представником цього органу;

на посудини і балони, що не підлягають реєстрації в органах ДНОП, - особою, відповідальною за нагляд за ТС і безпечною експлуатацією посудин, які працюють під тиском, військової частини (арсеналу, бази, складу, центру).

Дозвіл на подальше зберігання з вказівкою строків наступного технічного огляду записується до паспорта посудини, представником органів ДНОП, а в журнал обліку і технічного огляду - особою, відповідальною за нагляд за ТС і безпечною експлуатацією посудин, які працюють під тиском, військової частини (арсеналу, бази, складу).

Забороняється ставити на зберігання і утримувати на зберіганні з простроченими строками технічного огляду посудини і балони, що входять в комплект ІТ, ремонтних і експлуатаційних комплектах ЗІП і на штучному обліку.

3. Переносні і вбудовані засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), які встановлені на ІТ або входять до їхнього комплекту, а також, які знаходяться в одиночному (індивідуальному), експлуатаційному, ремонтному комплектах ЗІП, дозволяється закладати на зберігання тільки у справному стані, які пройшли повірку (калібрування) та повністю укомплектовані експлуатаційною документацією та індивідуальними комплектами ЗІП (дозволяється недоукомплектовувати ЗІП тільки витратними та запасними замінними елементами).

Зберігання ЗВТ та проведення їх ТО здійснюється відповідно до вимог Керівництва з організації та порядку експлуатації вимірювальної техніки у Збройних Силах України.

Повірка (калібрування) ЗВТ, що перебувають на короткостроковому (далі - КЗ), проводиться в строки, встановлені для ЗВТ, що перебувають в експлуатації.

ЗВТ, які перебувають на ДЗ, підлягають повірці (калібруванню) тільки при закладанні чи знятті ІТ зі зберігання. Під час переконсервації ІТ повірка (калібрування) штатних ЗВТ здійснюється у випадках, якщо мали місце порушення умов зберігання, чи виникають сумніви у збереженні їх технічних характеристик.

При введенні ЗВТ (що входять до комплектів ІТ) в експлуатацію після зберігання, вони підлягають повірці (калібруванню), якщо на момент видачі до найближчого строку чергової повірки (калібрування), визначеного для умов експлуатації, залишилось менше 3 місяців.

4. Засоби захисту від ураження електричним струмом (діелектричні рукавиці, калоші, килимки, інструмент з ізолювальними рукоятками, покажчики напруги, ізолюючі підставки тощо) підлягають періодичним випробуванням відповідно до Правил безпечної експлуатації військових електроустановок.Додаток 17
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 113 глави 5 розділу ІV)

РОБОТИ
з технічного обслуговування ЗІО, які проводяться під час зберігання

1. Під час контрольного технічного огляду (далі - КТО) ЗІО перевіряється:

наявність і цілісність пломб;

положення техніки на підставках або лежнях;

стан і кріплення тентів і брезентів для укриття;

стан захисного і герметизуючого покриття, міцність приклеювання або прилягання засобів герметизації вузлів, агрегатів і техніки;

стан кабін, платформ, кузовів-фургонів, капотів, замків, запорів;

стан лакофарбового покриття;

відсутність підтікань палива, масел, мастил і спеціальних рідин;

комплектність ЗІО;

стан АКБ та інших хімічних джерел струму, якщо вони встановлені на машині.

На ЗІО, які загерметизовані, виконуються тільки ті перевірки, які можна провести без розгерметизації.

2. При ТО ТО-1з ЗІО, які знаходяться на КЗ, перевіряються:

стан і натягнення ременів приводу вентилятора, генератора, компресора, водяного насоса тощо;

стан трубопроводів систем живлення, охолоджування, змащення, передпускового підігріву двигуна, гідропідсилювача керма, гідросистеми робочого устаткування;

стан паливних, масляних і повітряних фільтрів;

справність і працездатність освітлювальних і світлосигнальних приладів, електроприводу склоочисників, опалювача (пічки), пускового підігрівача, фільтровентиляційної установки (далі - ФВУ) і водовідкачувальних засобів, включенням їх в роботу;

працездатність приводів повітряної і дросельної заслінок карбюратора, паливного насоса високого тиску, аварійної зупинки двигуна, жалюзі тощо;

відсутність повітря в системах гідроприводу гальм і зчеплення (натисненням на педалі 5-7 разів) і працездатність механічного приводу зчеплення;

працездатність приводів керування коробкою передач, роздавальною коробкою, механізмом відбору потужності, стоянковим гальмом і гальмами зупинки і повороту;

відсутність конденсату в повітряних балонах пневмосистеми, корпусі запобіжника проти замерзання і вологомасловідділювача, незаповнених паливних баках і системі охолоджування двигуна;

рівень палива, масел, мастил і спеціальних рідин у картерах (баках) двигуна і агрегатах трансмісії, привідних мостах, механізмі кермування, бортових передачах, колісних редукторах, проміжних опорах, редукторах лебідок, гідравлічному приводі гальм і зчеплення, гідравлічній системі робочого устаткування тощо;

строки опосвідчення балонів і посудин, що працюють під тиском.

3. При ТО-1з ЗІО, які знаходяться на КЗ:

зливається відстій палива з баків (1% місткості з кожного бака) і дозаправлення до норми;

системи живлення дизельного двигуна прокачуються насосом для підкачування палива;

здійснюється контрольне зважування балонів системи протипожежного обладнання (далі - ППО) і вогнегасників;

перевіряється тиск повітря в балонах системи повітряного запуску (за необхідності довести до норми);

змащуються шарнірні з’єднання, механізми зачинення кабіни, застібки капота, петлі і замки дверей кабіни, люки, інструментальні ящики робочим консерваційним маслом (мастилом).

4. На ЗІО КЗ під час підготовки до використання в зимовий період додатково проводяться:

заміна літніх марок палива, масла і спеціальних рідин в агрегатах і механізмах на зимові або всесезонні;

перевірка і підготовка до роботи засобів прогрівання двигуна, обігріву кабіни, встановлення засобів утеплення двигуна, кабіни, АКБ тощо;

інші роботи, передбачені інструкціями з експлуатації.

5. На ЗІО КЗ під час підготовки до використання в літній період додатково проводяться:

заміна зимових марок масел, мастил і спеціальних рідин в агрегатах і механізмах на літні або всесезонні;

просушування і здавання на склад засобів утеплення;

перевірка працездатності омивача вітрового скла;

інші роботи, передбачені інструкціями з експлуатації.

6. При ТО-1з на ЗІО, які знаходяться на ДЗ, крім заходів, які проводяться під час ТО-1з, на ЗІО КЗ, додатково перевіряються:

стан вологопоглинача, стан "свідка" або відносна вологість повітря в загерметизованих об’ємах (перевіряється двічі на рік);

відсутність повітря в системах гідроприводу гальм і зчеплення (натисненням на педаль 5-7 разів) і працездатність механічного приводу зчеплення;

маса заряду вогнегасників;

система живлення дизельного двигуна прокачується насосом для прокачування пального.

На ЗІО, які загерметизовані, виконуються тільки ті роботи, які можна провести без розгерметизації.

Про виконання робіт по ТО-1з робиться відмітка в картці машини ДЗ.

7. При ТО-2з на ЗІО, які незагерметизовані, виконуються роботи ТО-1з і додатково перевіряється тиск повітря в балонах системи повітряного запуску двигуна.

8. При ТО-2з на ЗІО, які знаходяться на ДЗ, проводяться:

злив відстою робочого консерваційного мастила (1% місткості бака) на ІТ з двигунами типу В-2, після чого бак дозаправляється до норми;

злив відстою гідравлічної рідини (1% місткості з кожного бака) і дозаправлення до норми;

заміна (освіження) палива, масла і спеціальних рідин у баках, агрегатах і механізмах, а також комплектуючих після закінчення встановлених строків їх зберігання;

провертання на два-три оберти вивішених коліс ведучих мостів для оновлення масляної плівки на поверхнях шестерень;

контрольне зважування балонів пожежного обладнання;

змащування шарнірних з’єднань замкового механізму кабіни, застібок капота, петель і замків дверей кабіни, люків, інструментальних ящиків робочим консерваційним мастилом;

підфарбовування (за необхідності) зовнішніх поверхонь шин;

огляд одиночного і групового (експлуатаційних) комплектів ЗІП, за необхідності проводиться освіження (заміна) комплектуючих з простроченими строками зберігання.

9. На ЗІО, які загерметизовані, виконуються тільки ті роботи, які можна провести без розгерметизації. Повний обсяг робіт ТО-2з на загерметизованих ЗІО виконується при їх частковій розгерметизації для огляду і випробування.

10. Під час виявлення корозійних і біологічних пошкоджень на поверхнях устаткування усередині загерметизованих об’ємів, проводиться розгерметизація ще 10% ЗІО; у разі виявлення аналогічних пошкоджень, перевіряються всі ЗІО з подальшим проведенням ТО-2з.

11. ТО № 2 (ТО-2з) проводиться в теплу пору року в суху погоду. Про виконання ТО-2з робиться відмітка у формулярі і картці машини ДЗ.

12. РТО ЗІО включає:

зняття зі зберігання;

опробування - пробігом та в роботі під навантаженням (на плаву);

прибиральні та мийні роботи;

загальне технічне діагностування окремих вузлів і систем;

роботи з ТО в обсязі, встановленому для кожної марки техніки, у тому числі:

заміну деталей і комплектуючих з обмеженим строком служби, які визначені інструкцією з експлуатації;

промивання агрегатів і систем із заміною, масел, мастил та спеціальних рідин;

виконання змащувальних робіт;

перевірку ЗВТ, які підлягають обов’язковій повірці (калібруванню);

опосвідчення посудин та балонів, які працюють під тиском;

випробування засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом;

усунення відмов і ушкоджень, які виявлені при опробуванні та діагностуванні;

проведення рихтувальних, зварювальних, фарбувальних та інших ремонтних робіт;

перевірку якості виконаних робіт зовнішнім оглядом і контрольним пробігом;

підготовку до подальшого зберігання.Додаток 18
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 150 глави 5 розділу ІV)

НАКАЗ
командира військової частини А0000Додаток 19
до Порядку використання інженерного
майна у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
(пункт 156 глави 5 розділу ІV)

Зразок

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
зняття інженерної техніки з довгострокового зберігання

Найменування технологічних операцій

Час на виконання, хв.

Вказівки з виконання робіт

1

2

3

Військова фільтрувальна станція ВФС-2,5

Підготовка до руху

Відкрити кабіну, дістати з неї каністру, воронку, інструмент для консервації, ганчір’я, розстопорити і підняти кабіну

1

Інструмент для розконсервації та ганчір’я знаходяться в ящику для речей кабіни

Розгерметизувати повітряний фільтр двигуна і компресора, випускну трубу глушника, заливну горловину маслобака, генератор, передпусковий підігрівник, баки для пального

3


Встановити на штатне місце акумуляторну батарею автомобіля, закріпити та приєднати проводи

5


Заповнити систему охолодження двигуна водою

10

При температурі повітря нижче 10°С заповнення гарячої води проводити після підготовки підігрівача до пуску

При температурі повітря нижче мінус 10°С запустити підігрівач і прогріти двигун до температури, яка забезпечує легке провертання колінчатого вала пусковою рукояткою

10-20

Заправлення бензином бачка підігрівача провести з основного паливного баку. Алгоритм пуску підігрівача вказаний в інструкції, яка прикріплюється до пульта управління підігрівачем

Пустити двигун, прогріти та перевірити роботу на різних режимах

12


Перевірити тиск повітря у шинах і за необхідності довести тиск до норми

10

Шланг для підкачки шин причепа знаходиться у лівому ящику за кабіною водія

Зняти автомобіль і причеп з підставок та звільнити ресори

5


Перевірити роботу ЗВТ, приладів освітлення та звукової сигналізації, справність гальмів

5


Відчинити задні двері причепа, встановити на штатне місце акумуляторну батарею електростанції і закріпити

5

Приєднання акумуляторної батареї до клем не проводити

Підготовка до застосування

Розгерметизувати кузов станції, вивантажити силікагель

5


Заправити паливний бак електростанції бензином, систему охолодження водою, підключити клеми до акумуляторної батареї

10

При температурі повітря нижче 5°С три рази промити систему охолодження гарячою водою

Підготувати до пуску, запустити і прогріти двигун до температури охолоджувальної рідини 55°С, перевірити роботу двигуна на різних режимах роботи

15


Запустити електростанцію і перевірити її роботу згідно з інструкцією до експлуатації електростанції

5

Технічна документація знаходиться з лівого боку кожуха причепа електростанції

Розгерметизувати ФВУ та опалювач відповідно до інструкції з експлуатації

10

Технічна документація фільтрувальної станції знаходиться з правого боку кузова

Розгерметизувати ЗІП станції та покласти його на штатні місця

30


Видалити консерваційне мастило з внутрішнього обладнання станції, табличок з інструкціями

10


Перевірити строк придатності хімічних реагентів і реактивів

5

Строки придатності вказані в Інструкції з експлуатації ВФС-2,5

Перевірити працездатність обладнання станції відповідно до вимог інструкцій з експлуатації та підготувати його до роботи

35


Гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3

Підготовка до руху

Розгерметизувати та відкрити люки командира і оператора, вивантажити силікагель з відсіків

6

Ключ для відкривання люків прикріплений до кришки люка механіка-водія

Очистити від консерваційного мастила таблички з інструкціями у відсіку механіка-водія

4


Видалити герметизуючі обклейки отвору для виходу відпрацьованих газів підігрівача та випускного патрубка двигуна

5


Розгерметизувати отвір забору і викиду повітря з блоку охолодження

4


Розгерметизувати повітряні фільтри двигуна

3


Відчинити відсік акумуляторних батарей, встановити їх на штатні місця, видалити мастило з полюсних виводів і наконечників проводів, приєднати дроти

15

Схема підключення акумуляторних батарей дана на внутрішньому боці кришки відсіку

Перевірити заправку машини пальним, охолоджувальною рідиною, рівень масла в масляному баку

3


При температурі повітря нижче 5 °С запустити підігрівач і прогріти двигун до температури охолоджувальної рідини 90-100°С

15-40

Алгоритм пуску і прогріву двигуна вказаний в інструкції, прикріпленій до вимикача маси

Запустити двигун і прогріти його до температури мастила 55 °С

15


Встановити на місця і перевірити роботу приборів механіка-водія

5


Зняти захисні наклейки (чохли) зовні світлосигнальних приладів, перевірити їх роботу

5


Перевірити закриття замків плуга і спускового транспортера, кріплення комплектуючих на корпусі машиниПідготовка до застосування

Розгерметизувати відділення оператора і касет, вивантажити силікагель, видалити консерваційне мастило з табличок з інструкціями, встановити і перевірити роботу приладів командира й оператора

30


Розконсервувати і підготувати до роботи радіостанцію, переговорний пристрій, приладний комплекс ГО-27, навігаційне обладнання відповідно до інструкцій з експлуатації

45

Інструкції знаходяться за сидінням командира

Розконсервувати одиночний ЗІП машини та покласти його на штатні місця

30


Укомплектувати загороджувач озброєнням, боєприпасами та інженерним майном згідно з комплектуючою відомістю

90


Перевірити роботу обладнання для транспортування і встановлення мін

35

вгору