Документ z0272-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.04.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.12.2009 N 745
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2010 р.
за N 272/17567

Про затвердження Змін до Інструкції
про міжбанківський переказ коштів
в Україні в національній валюті

Відповідно до статей 7, 73 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статті 85 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою вдосконалення
нормативно-правової бази з питань здійснення міжбанківських
розрахунків в Україні в національній валюті Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ
коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 16.08.2006 N 320
( z1035-06 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
06.09.2006 за N 1035/12909 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) унести зміни до
програмного забезпечення системи електронних платежів
Національного банку України щодо переліку умовних числових кодів
розрахункових документів.
3. Начальникам Операційного і територіальних управлінь
Національного банку України, банкам України внести зміни до
програмного забезпечення систем автоматизації банку щодо переліку
умовних числових кодів розрахункових документів.
4. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома Операційного, територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для керівництва та
використання в роботі.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пунктів 2, 3, які
набирають чинності з 12.05.2010.
В.о. Голови А.В.Шаповалов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.12.2009 N 745
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2010 р.
за N 272/17567

ЗМІНИ
до Інструкції про міжбанківський переказ коштів
в Україні в національній валюті
( z1035-06 )

1. У главі 3 розділ III: доповнити главу новим пунктом 6 такого змісту: "6. Під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів
банку-кореспондента (далі - мораторій) підлягають виконанню
платіжні вимоги на примусове списання коштів банку-кореспондента
за його кореспондентським рахунком щодо забезпечення виконання
зобов'язань, які пов'язані з обслуговуванням господарської
діяльності банку, у тому числі виплатою заробітної плати,
авторської винагороди, шкоди, заподіяної життю та здоров'ю
працівників банку, а також вимоги кредиторів щодо виплати
заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, соціальних допомог
у межах установлених тимчасовим адміністратором лімітів. Банк отримує від тимчасового адміністратора інформацію про
розміри установлених ним лімітів та виконує примусове списання
коштів у межах установлених тимчасовим адміністратором лімітів у
порядку, визначеному пунктом 5 цієї глави". У зв'язку з цим пункт 6 уважати пунктом 7; доповнити главу новими пунктами 8, 9 такого змісту: "8. У разі введення мораторію та наявності документів про
арешт коштів на кореспондентському рахунку банку-кореспондента, що
надійшли до банку до введення мораторію, банк: а) продовжує обліковувати документи про арешт коштів
банку-кореспондента на відповідному позабалансовому рахунку; б) повідомляє орган, який прийняв (надіслав) документ про
арешт коштів, про введення мораторію.
9. Під час дії мораторію підлягають виконанню документи про
арешт коштів банку-кореспондента щодо зобов'язань, які пов'язані з
обслуговуванням господарської діяльності банку, у тому числі
виплатою заробітної плати, авторської винагороди, шкоди,
заподіяної життю та здоров'ю працівників банку, а також вимоги
кредиторів щодо виплати заробітної плати, аліментів, пенсій,
стипендій, соціальних допомог у межах установлених тимчасовим
адміністратором лімітів. Банк отримує від тимчасового адміністратора інформацію про
розміри установлених ним лімітів та виконує документи про арешт
коштів у межах установлених тимчасовим адміністратором лімітів у
порядку, визначеному пунктом 7 цієї глави. Банк усі інші документи про арешт коштів банку-кореспондента
приймає і обліковує на відповідному позабалансовому рахунку без
виконання та повідомляє орган, який прийняв (надіслав) документ
про арешт коштів, про введення мораторію. Банк після завершення мораторію виконує документи про арешт
коштів банку-кореспондента на початку наступного операційного дня
за днем завершення мораторію в порядку, визначеному пунктом 7 цієї
глави".
2. У розділі VI:
2.1. Доповнити главу 1 новим пунктом такого змісту: "10. Під час дії мораторію підлягають виконанню платіжні
вимоги на примусове списання коштів банку щодо забезпечення
виконання зобов'язань, які пов'язані з обслуговуванням
господарської діяльності банку, у тому числі виплатою заробітної
плати, авторської винагороди, шкоди, заподіяної життю та здоров'ю
працівників банку, а також вимоги кредиторів щодо виплати
заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, соціальних допомог
у межах установлених тимчасовим адміністратором лімітів. Територіальне управління повідомляє тимчасового
адміністратора засобами системи ЕП про необхідність установлення
лімітів та виконує примусове списання коштів у межах установлених
тимчасовим адміністратором лімітів у порядку, визначеному пунктами
1 - 8 цієї глави".
2.2. У главі 2: у пункті 9: в абзаці першому слова "на задоволення вимог кредиторів
(далі - мораторій)" виключити; у підпункті "б" слова "абзацом другим" замінити словами
"абзацом першим"; у підпункті "в" слово "рішення" замінити словом "документ"; пункт 10 викласти в такій редакції: "10. Під час дії мораторію підлягають виконанню документи про
арешт коштів банку щодо зобов'язань, які пов'язані з
обслуговуванням господарської діяльності банку, у тому числі
виплатою заробітної плати, авторської винагороди, шкоди,
заподіяної життю та здоров'ю працівників банку, а також вимоги
кредиторів щодо виплати заробітної плати, аліментів, пенсій,
стипендій, соціальних допомог у межах установлених тимчасовим
адміністратором лімітів. Територіальне управління повідомляє тимчасового
адміністратора засобами системи ЕП про необхідність установлення
лімітів та виконує документи про арешт коштів у межах установлених
тимчасовим адміністратором лімітів у порядку, визначеному пунктами
1 - 8 цієї глави. Територіальне управління всі інші документи про арешт коштів
банку приймає і обліковує на відповідному позабалансовому рахунку
без установлення ліміту технічного рахунку та повідомляє орган,
який прийняв (надіслав) документ про арешт коштів, про введення
мораторію".
2.3. У главі 3: абзац другий пункту 2 доповнити двома реченнями такого
змісту: "У разі відсутності (недостатності) коштів на
кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня
територіальне управління додатково розраховує суму для списання з
поточних надходжень на кореспондентський рахунок банку. Додатково
розрахована сума дорівнює 20% від суми надходжень на
кореспондентський рахунок банку за останній робочий день, у який
були надходження на його кореспондентський рахунок"; пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Територіальне управління в день здійснення списання
встановлює ліміт технічного рахунку банку: для списання в безспірному порядку - на визначену суму
списання, а в разі її недостатності - з урахуванням додатково
розрахованої суми; для договірного списання - на визначену суму списання. Ліміт установлюється в режимі реального часу (пакет-запит
надсилається ЦОСЕП до відправлення файла L.00) або у файловому
режимі (файл L.00). Списання за меморіальним ордером здійснюється в режимі
реального часу або у файловому режимі. Якщо на технічному рахунку
банку сума менша, ніж сума встановленого ліміту, то списання
здійснюється в межах наявної суми"; доповнити главу новим пунктом 6 такого змісту: "6. Територіальне управління в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку банку для погашення заборгованості
розподіляє суму цієї заборгованості між банком і його філіями, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, і
надсилає електронні розрахункові повідомлення територіальним
управлінням, в яких відкриті кореспондентські рахунки філій цього
банку, про списання в безспірному порядку відповідних сум з
кореспондентських рахунків філій. Територіальні управління виконують списання в безспірному
порядку заборгованості з кореспондентських рахунків філій згідно з
пунктами 2 - 5 цієї глави та інформують територіальне управління,
що обслуговує кореспондентський рахунок банку, про здійснені суми
списання. Територіальне управління, в якому відкрито кореспондентський
рахунок банку, здійснює контроль за повнотою списання суми
заборгованості". У зв'язку з цим пункт 6 уважати пунктом 7.
3. Таблицю додатка 8 до Інструкції ( z1035-06 ) доповнити
новим рядком такого змісту:
"------------------------------------------------------------------ | 7 |Платіжна вимога на примусове списання | 10 | | |коштів, меморіальний ордер, сформований| | | |на підставі платіжної вимоги | | | |на примусове списання коштів | | ------------------------------------------------------------------".
Директор Департаменту
платіжних систем Н.Г.Лапковгору