Документ z0269-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.04.2003, підстава - z0269-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 46 від 07.04.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 квітня 1998 р.
vd980407 vn46 за N 269/2709
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 45/м ( z0269-03 ) від 17.03.2003 )
Про затвердження Порядку видачі сертифікатів безпеки
при перевезенні радіоактивних матеріалів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
29.11.97 N 1332 ( 1332-97-п ) "Про затвердження Положення про
основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів
територією України" та для підвищення ядерної та радіаційної
безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі сертифікатів безпеки при
перевезенні радіоактивних матеріалів, що додається. 2. Надати чинності Порядку видачі сертифікатів безпеки при
перевезенні радіоактивних матеріалів - з 1 жовтня 1998 року.
3. Директору Державного науково-технічного центру з ядерної
та радіаційної безпеки Мінекобезпеки України Васильченку В.М.: 3.1. Забезпечити подання даного наказу в п'ятиденний термін
після затвердження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України. 3.2. Забезпечити в термін до 15 червня 1998 року тиражування
та розсилку Порядку видачі сертифікатів безпеки при перевезенні
радіоактивних матеріалів зацікавленим організаціям і
підприємствам, які здійснюють діяльність у сфері використання
ядерної енергії.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки, керівника Адміністрації ядерного регулювання
Смишляєва О.Є.
Міністр Ю.І.Костенко
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної
безпеки України 07.04.98
N 46
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 1998 р.
за N 269/2709
Порядок
видачі сертифікатів безпеки при перевезенні
радіоактивних матеріалів
1. Загальні положення
1.1. Порядок видачі сертифікатів безпеки при перевезенні
радіоактивних матеріалів (далі - Порядок), розроблений відповідно
до Положення про основні засади організації перевезення
радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.97 N 1332
( 1332-97-п ), належить до норм та правил з ядерної та радіаційної
безпеки. 1.2. Цей документ встановлює порядок видачі сертифікатів
безпеки, якими підтверджується, що конструкція упаковки чи
радіоактивної речовини особливого виду або умови перевезення
відповідають вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та
радіаційної безпеки, а спеціальні умови забезпечують рівень
безпеки не нижчий, ніж передбачено нормами, правилами та
стандартами з ядерної та радіаційної безпеки ( 163-97-п ). У документі також наведені вимоги до змісту сертифікатів
безпеки та порядок їх перегляду. 1.3. Сертифікати безпеки видає компетентний орган із питань
безпечного перевезення радіоактивних матеріалів, яким є
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України (далі - Мінекобезпеки України) згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.93 N 66
( 66-93-п ) "Про заходи безпечного перевезення радіоактивних
речовин".
2. Визначення
А1(А2) - основний показник обмеження активності при
перевезенні, який визначається нормами і правилами з ядерної та
радіаційної безпеки. Багатостороннє підтвердження - підтвердження безпеки
конструкції або перевезення відповідним компетентним органом як
країни походження конструкції чи вантажу, так і країни, через
територію або на територію якої має перевозитися вантаж. Компетентний орган - будь-який наділений повноваженнями або
визнаний національний чи міжнародний орган, діяльність якого
пов'язана з контролем дотримання норм та правил з ядерної та
радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів. Перевезення - діяльність, пов'язана з переміщенням
радіоактивних матеріалів за межами підприємства (де вони
виготовляються, зберігаються, використовуються або захороняються),
зокрема з обслуговуванням пакувальних комплектів, підготовкою,
відправленням, транспортуванням, транзитним зберіганням,
прийманням упаковок у пункті призначення тощо. Спеціальний матеріал, що розщеплюється (СМР) - плутоній-239,
уран-233; уран, збагачений ізотопами 235 і 233; будь-який
матеріал, що містить одну або декілька із зазначених речовин. Радіоактивний матеріал (РМ) - об'єкти і речовини, активність
радіонуклідів яких перевищує межі, встановлені нормами і правилами
з ядерної та радіаційної безпеки. До радіоактивних матеріалів
належать спеціальні матеріали, що розщеплюються, радіоактивні
відходи, радіоізотопні джерела іонізуючого випромінювання. Спеціальні умови - такі умови, з дотриманням яких
здійснюється перевезення, яке не відповідає вимогам норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Ці умови мають
забезпечити рівень безпеки не нижчий, ніж передбачено нормами,
правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.
3. Типи сертифікатів безпеки
3.1. Мінекобезпеки України за заявою заявника видає такі типи
сертифікатів безпеки: a) на радіоактивну речовину особливого виду; b) на конструкцію упаковки; c) на перевезення; d) на спеціальні умови. 3.2. Одержання сертифікатів безпеки є обов'язковим у таких
випадках: a) перед виконанням перевезення для конструкції радіоактивної
речовини (РР) особливого виду; при цьому видається сертифікат
безпеки на радіоактивну речовину особливого виду, який
підтверджує, що конструкція радіоактивної речовини особливого виду
відповідає вимогам норм, правил та стандартів з ядерної та
радіаційної безпеки ( 163-97-п ); b) перед виконанням перевезення для конструкцій упаковок
будь-якого типу, крім упаковок, що не підпадають під дію норм,
правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки; при цьому
видається сертифікат безпеки на конструкцію упаковки, який
підтверджує, що конструкція упаковки відповідає вимогам норм,
правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки; c) перед виконанням перевезень, що характеризуються високим
потенційним рівнем небезпечності, а саме: - перевезень упаковок, які містять СМР, якщо сума
транспортних індексів окремих упаковок перевищує 50, з урахуванням
відповідних вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки; - перевезень упаковок типу B(M), що містять РМ, сумарна
активність якого перевищує меншу з величин: 3 х 10 в 3 степені А1
(3 х 10 в 3 степені А2) або 1 х 10 в 15 степені Бк; - перевезень упаковок типу B(M), конструкцією яких
передбачена можливість періодичного контрольованого скиду тиску. При цьому видається сертифікат безпеки на перевезення, який
підтверджує, що умови перевезення відповідають вимогам норм,
правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки; d) за спеціальних умов; при цьому видається сертифікат
безпеки на спеціальні умови, який підтверджує, що спеціальні
умови, з дотриманням яких має бути здійснене перевезення,
забезпечують рівень безпеки не нижчий, ніж передбачено нормами,
правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки (
163-97-п ). 3.3. Вантажовідправник упаковки, конструкція якої за
законодавством країни походження конструкції не підлягає
підтвердженню сертифікатом безпеки компетентного органу цієї
країни, має довести на вимогу Мінекобезпеки України, що
конструкція, яка використовується, відповідає вимогам чинних
Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів
Міжнародного агентства з атомної енергії (далі - правила МАГАТЕ). 3.4. Наявність сертифіката безпеки, виданого Мінекобезпеки
України, не звільняє вантажовідправників від відповідальності за
порушення правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної
безпеки та від виконання будь-яких вимог щодо забезпечення безпеки
інших органів державного регулювання та нагляду України,
відповідно до сфери їх компетенції, чи іншої країни, на/через
територію якої буде перевозитися упаковка. 3.5. Конструкції, що перебувають в експлуатації в Україні і
не мають виданих у встановленому порядку сертифікатів безпеки,
можуть використовуватися не довше 1 року з дати надання чинності
цьому Порядку.
4. Заява на одержання сертифіката безпеки
4.1. Заяву на одержання сертифіката безпеки подають до
Мінекобезпеки України на ім'я першого заступника міністра охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України -
керівника Адміністрації ядерного регулювання. 4.2. Заяву щодо одержання сертифіката безпеки може подати: a) розробник, власник або виробник упаковки чи радіоактивної
речовини особливого виду або інша юридична чи фізична особа - за
їх письмовим дорученням; b) вантажовідправник упаковки, яку планується перевозити, або
інша юридична чи фізична особа - за його письмовим дорученням. Заявник, що діє за дорученням, повинен додати копію доручення
до заяви. 4.3. У заяві на одержання сертифіката безпеки належить
зазначити: a) загальну інформацію (реквізити заявника - офіційну назву,
поштову адресу, телефон, факс, реєстраційний номер суб'єкта
підприємницької діяльності; прізвище і телефон посадової особи,
яка відповідає за підготовку матеріалів, що подаються до
Мінекобезпеки України); b) мету подачі заяви, тип сертифіката, який планується
одержати; c) відомості про розробника та виробника транспортного
пакувального комплекту (далі - ТПК) чи РР особливого виду; d) умовну назву конструкції упаковки чи РР особливого виду; e) для одержання сертифіката безпеки на перевезення -
розпізнавальний код сертифіката безпеки на конструкцію упаковки; f) дані про розміри, масу та короткий опис форми упаковки чи
РР особливого виду, матеріалу для радіаційного захисту (дані про
нейтронний поглинач указуються за умов його наявності); g) короткий опис радіоактивного вмісту (перелік
радіонуклідів, загальна активність), його призначення, походження
тощо; h) види транспорту, якими передбачається перевозити упаковку; j) перелік додатків до заяви; k) підпис заявника, дату складання заяви. 4.4. Разом із заявою обов'язково подають: a) звіт про аналіз безпеки (далі - ЗАБ) згідно з додатком до
цього документа; b) довідку, що містить інформацію у відповідності до розділу
6, за винятком пп.6.1 (a - e, m); 6.2 (a - e, t); 6.3 (a - e, r);
6.4 (a - e, q); c) програми забезпечення якості, що застосовуються заявником; d) сертифікат безпеки, виданий компетентним органом іншої
країни (за наявності). 4.5. Заявник на вимогу Мінекобезпеки України повинен надати
будь-яку інформацію, потрібну для уточнення рівня ядерної та
радіаційної безпеки.
5. Розгляд заяви та надання розпізнавального коду
сертифіката безпеки
5.1. Заява разом із додатками підлягає попередньому розгляду,
термін якого не може перевищувати 10 днів від дати її одержання.
За результатами цього розгляду робиться висновок про відповідність
складу поданих документів вимогам цього Порядку. У разі
невідповідності поданих документів або виявлення потреби в
отриманні додаткових матеріалів, що обгрунтовують безпеку,
заявнику надсилається письмове повідомлення з переліком документів
та матеріалів, що мають бути надіслані додатково. В залежності від складності наданих документів і матеріалів
може бути прийняте рішення про потребу проведення експертизи
матеріалів, що обгрунтовують ядерну та радіаційну безпеку
конструкції чи перевезення. Про своє рішення Мінекобезпеки України повідомляє заявникові. 5.2. Експертиза з ядерної та радіаційної безпеки
організується згідно з чинним законодавством і відповідними
нормативними актами Мінекобезпеки України. 5.3. За результатами попереднього розгляду наданих заявником
матеріалів та з урахуванням висновків і рекомендацій експертизи
ядерної та радіаційної безпеки Мінекобезпеки України оформлює
сертифікат безпеки у двох примірниках. Сертифікат безпеки
затверджується першим заступником міністра охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України - керівником
Адміністрації ядерного регулювання. 5.4. Перший примірник сертифіката надсилається заявнику.
Другий примірник разом із документацією, на підставі якої було
видано сертифікат, зберігається в архіві Мінекобезпеки України. Сертифікати безпеки на конструкцію радіоактивної речовини
особливого типу та конструкцію упаковки разом із документами
заявника зберігаються в архіві Мінекобезпеки України протягом
усього часу до припинення експлуатації останнього РР особливого
виду або ТПК, визначеної в сертифікаті конструкції. Сертифікати безпеки на перевезення, що характеризуються
високим потенційним рівнем небезпечності, та на спеціальні умови
разом із документами заявника зберігаються в архіві Мінекобезпеки
України протягом 1 року після закінчення терміну чинності
сертифіката. 5.5. Термін чинності сертифіката безпеки встановлюється при
його видачі. Цей термін не може бути менше ніж 1 місяць та не може
перевищувати: - 5 років - для сертифікатів безпеки, вказаних в п.3.1 (a,
b); - 3 роки - для сертифікатів безпеки, вказаних в п.3.1 (c, d). Після втрати чинності сертифікати безпеки переглядаються у
порядку, встановленому в розділі 7. 5.6. Кожному сертифікатові безпеки Мінекобезпеки України
надається розпізнавальний код (далі - код). Цей код має таку
структуру: ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |UA/номер реєстрації сертифіката/код типу сертифіката безпеки - XX (Rev.N)|, ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— де UA - міжнародний знак реєстрації транспортних засобів
України; номер реєстрації сертифіката - присвоюється Мінекобезпеки
України; код типу сертифіката безпеки: IP - конструкція промислової упаковки; IF - конструкція промислової упаковки для СМР; A - конструкція упаковки типу A; AF - конструкція упаковки типу A для СМР; B(U) - конструкція упаковки типу B(U); B(U)F - конструкція упаковки типу B(U) для СМР; B(M) - конструкція упаковки типу B(M); B(M)F - конструкція упаковки типу B(M) для СМР; S - радіоактивна речовина особливого виду; T - перевезення; X - спеціальні умови; XX - дві останні цифри року видання правил МАГАТЕ, вимогам
яких відповідає конструкція упаковки; Rev.N - номер перегляду сертифіката (0, 1, 2...). Сертифікати безпеки на конструкцію упаковки та її перевезення
можуть бути об'єднані в один сертифікат за погодженням між
заявником і Мінекобезпеки України, при цьому код сертифіката
безпеки на перевезення повинен включати код сертифіката безпеки на
конструкцію упаковки, що використовується в даному перевезенні. 5.7. Коди всіх виданих і підтверджених Мінекобезпеки України
сертифікатів безпеки заносяться до бази даних Мінекобезпеки
України. 5.8. Коди всіх виданих і підтверджених Мінекобезпеки України
сертифікатів безпеки на конструкції упаковок для СМР, коди
сертифікатів безпеки, що надаються в порядку багатостороннього
підтвердження, у встановленому порядку передаються Мінекобезпеки
України в МАГАТЕ для занесення до бази даних "PACKTRAM". 5.9. Мінекобезпеки України підтверджує безпеку конструкцій
упаковок, перевезень та спеціальних умов, які підлягають
багатосторонньому підтвердженню і забезпечені сертифікатами
безпеки компетентного органу країни походження, двома способами: a) шляхом видачі сертифіката безпеки Мінекобезпеки України. В
цьому випадку в повному обсязі застосовуються вимоги розділу 4; b) шляхом підтвердження сертифіката, виданого компетентним
органом країни вантажовідправника або країни походження
конструкції (підтвердження первинного сертифіката). У цьому
випадку розпізнавальний код Мінекобезпеки України не надається.
Заявникові повідомляється про підтвердження первинного сертифіката
письмово.
6. Зміст сертифікатів безпеки
6.1. У сертифікаті безпеки на радіоактивну речовину
особливого виду зазначають: a) назву компетентного органу з питань безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів - Мінекобезпеки України; b) тип сертифіката; c) розпізнавальний код сертифіката; d) дату видачі і термін чинності сертифіката; e) перелік актів національного законодавства, міжнародних
угод і правил, документів заявника, на підставі яких видано
сертифікат; f) назву та позначення РР особливого виду; g) позначення стандарту або технічних умов на конструкцію РР; h) опис конструкції РР особливого виду та зовнішнього
вигляду; ескіз конструкції в розрізі на аркуші формату А4 з
відомостями про конструкційні матеріали, її масу брутто, габаритні
розміри та систему герметизації; j) опис радіоактивного вмісту з даними про його активність,
хімічну та фізичну форму, перелік радіонуклідів та їх ізотопів; k) інформацію про наявність програм забезпечення якості, що
застосовувалися при проектуванні, виготовленні та випробуваннях; l) офіційну назву заявника (надають за рішенням Мінекобезпеки
України); m) найменування структурного підрозділу Мінекобезпеки
України, відповідального за підготовку сертифіката, його реквізити
для зв'язку, підпис і посаду особи, відповідальної за підготовку
сертифіката. 6.2. У сертифікаті безпеки на конструкцію упаковки
зазначають: a) назву компетентного органу з питань безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів - Мінекобезпеки України; b) тип сертифіката; c) розпізнавальний код сертифіката; d) дату видачі і термін чинності сертифіката; e) перелік актів національного законодавства, міжнародних
угод і правил, документів заявника, на підставі яких видано
сертифікат; f) будь-які обмеження відносно виду транспорту, яким може
перевозитися упаковка; g) попередження такого змісту: "Цей сертифікат не звільняє
вантажовідправника від виконання будь-яких вимог уряду тієї
країни, на територію якої або через територію якої буде
перевозитися ця упаковка"; h) стислий опис транспортного пакувального комплекту з
посиланнями на стандарт або технічні умови, вимогам яких
відповідає конструкція, ескіз упаковки в розрізі на аркуші формату
А4 разом із відомостями про конструкційні матеріали, її масу
брутто, габаритні розміри; j) інформацію про позначення креслень конструкції; k) технічні умови на радіоактивний вміст або опис
радіоактивного вмісту, включаючи будь-які обмеження щодо
радіоактивного вмісту, які не є очевидними з характеру ТПК.
Повинна бути коротко викладена інформація про фізичний та хімічний
стан радіоактивного вмісту, показники активності (в тому числі
перелік та показники активності окремих радіонуклідів), а також
вказано, чи є радіоактивний вміст РР особливого виду. Крім того, для конструкцій упаковок для СМР надають: 1) докладний опис дозволеного радіоактивного вмісту, в т.ч.
кількість СМР в грамах; 2) максимальне значення транспортного індексу; 3) будь-які припущення, на підставі яких під час оцінки
критичності припускалася відсутність води в порожніх об'ємах
упаковки; 4) інформацію, на підставі якої при оцінці критичності на
основі реальної історії опромінення РМ зроблене припущення про
гальмування процесу відтворення нейтронів; l) для упаковок типу B(M) - інформацію, де вказується, яким
вимогам до упаковок типу B(U) не відповідає дана упаковка типу
B(M), та іншу інформацію, корисну для органів державного
регулювання безпеки; m) докладний перелік особливих експлуатаційних вимог до
підготовки, навантаження, транспортування, складування,
розвантаження та обслуговування упаковки, особливі вимоги до
складування для безпечного відведення тепла; n) обмеження щодо використання пакувального комплекту або
інформацію щодо особливих дій, які необхідно виконати до початку
транспортування; p) відомості відносно екстремальних параметрів навколишнього
середовища, на які розрахована конструкція; q) проектні аварійні заходи; r) інформацію про наявність у розробника та виробника програм
забезпечення якості; s) офіційну назву заявника (надають за рішенням Мінекобезпеки
України); t) найменування структурного підрозділу Мінекобезпеки
України, відповідального за підготовку сертифіката, його реквізити
для зв'язку, підпис і посаду особи, відповідальної за підготовку
сертифіката. 6.3. У сертифікаті безпеки на перевезення, що
характеризується високим потенційним рівнем небезпечності,
зазначають: a) назву компетентного органу з питань безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів - Мінекобезпеки України; b) тип сертифіката; c) розпізнавальний код сертифіката; d) дату видачі і термін чинності сертифіката; e) перелік актів національного законодавства, міжнародних
угод і правил, документів заявника, що є основою для видачі
сертифіката; f) вид транспорту, тип транспортних засобів та потрібні
дорожні інструкції для супровідного персоналу і перевізника; g) очікувані при транспортуванні екстремальні умови
навколишнього природного середовища (в т.ч. температура та
інсоляція); h) інформацію про наявність сертифіката безпеки на
конструкцію упаковки (або іншого документа, що підтверджує безпеку
конструкції); j) попередження такого змісту: "Цей сертифікат не звільняє
вантажовідправника від виконання будь-яких вимог уряду тієї
країни, на територію якої або через територію якої буде
перевозитися ця упаковка"; k) докладний перелік особливих експлуатаційних вимог до
навантаження, транспортування, складування, розвантаження та
обслуговування упаковок, особливі вимоги до складування для
безпечного відведення тепла; l) фактичний радіоактивний вміст: інформацію про фізичний та
хімічний стан, показники активності (в тому числі показники
активності окремих радіонуклідів), відомості про те, чи є
радіоактивний матеріал радіоактивною речовиною особливого виду. Крім того, для перевезень упаковок, що містять СМР, надають: 1) детальний опис фактичного радіоактивного вмісту, в т.ч.
кількість СМР в грамах; 2) максимальне значення транспортного індексу; m) аварійні заходи; n) інформацію про наявність програми забезпечення якості при
перевезенні; p) офіційні назви заявника та перевізника (надають за
рішенням Мінекобезпеки України); q) найменування структурного підрозділу Мінекобезпеки
України, відповідального за підготовку сертифіката, його реквізити
для зв'язку, підпис і посаду особи, відповідальної за підготовку
сертифіката. 6.4. В сертифікаті безпеки на спеціальні умови зазначають: a) назву компетентного органу з питань безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів - Мінекобезпеки України; b) тип сертифіката; c) розпізнавальний код сертифіката; d) дату видачі і термін чинності сертифіката; e) перелік актів національного законодавства, міжнародних
угод і правил, документів заявника, на підставі яких видано
сертифікат; f) причини для запровадження спеціальних умов; g) вид транспорту, тип транспортних засобів та потрібні
дорожні інструкції для супровідного персоналу та перевізника; h) попередження такого змісту: "Цей сертифікат не звільняє
вантажовідправника від виконання будь-яких вимог уряду тієї
країни, на територію якої або через територію якої буде
перевозитися ця упаковка"; j) інформацію про наявність сертифіката безпеки на
конструкцію упаковки (або іншого документа, що підтверджує безпеку
конструкції); k) стандарт або технічні умови на конструкцію упаковки; l) фактичний радіоактивний вміст: інформацію про фізичний і
хімічний стан, перелік радіонуклідів та показники активності (в
тому числі показники активності окремих радіонуклідів) та про те,
чи є радіоактивний вміст радіоактивною речовиною особливого виду; Крім того, для перевезень упаковок, що містять СМР, надають: 1) детальний опис фактичного радіоактивного вмісту, в т.ч.
кількість СМР в грамах; 2) максимальне значення транспортного індексу; m) опис компенсаційних заходів, які потрібно застосувати для
підтримання належного рівня безпеки при здійсненні перевезення;
докладний перелік особливих вимог адміністративного і технічного
контролю щодо підготовки, навантаження, транспортування,
складування, розвантаження та обслуговування упаковок, особливі
вимоги до складування для безпечного відведення тепла; n) аварійні заходи; p) інформацію про наявність програми забезпечення якості при
перевезенні; q) офіційні назви заявника та перевізника (надають за
рішенням Мінекобезпеки України); r) найменування структурного підрозділу Мінекобезпеки
України, відповідального за підготовку сертифіката, його реквізити
для зв'язку, підпис і посаду особи, відповідальної за підготовку
сертифіката.
7. Порядок перегляду сертифікатів безпеки
7.1. Перегляд сертифікатів безпеки повинен бути проведений у
зв'язку з: a) закінченням терміну чинності сертифіката безпеки; b) модифікацією конструкції, яка впливає на безпеку
конструкції, вимагає змін у первинному сертифікаті безпеки та ЗАБ
і стосується міцності конструкції, працездатності системи
герметизації, радіаційного захисту, зміни умов теплопередачі,
ядерної безпеки тощо. 7.2. Порядок розгляду заяви на перегляд та порядок видачі
сертифіката безпеки (у разі потреби) здійснюється відповідно до
розділу 5.
7.3. Перегляд сертифіката безпеки у зв'язку із закінченням
терміну його чинності 7.3.1. За 3 місяці до закінчення терміну чинності сертифіката
безпеки подається заява до Мінекобезпеки України відповідно
викладеному в пп.4.1, 4.3, в якій додатково до інформації, що
вимагається згідно з п.4.3, треба вказати: a) причину звернення за переглядом; b) тип сертифіката безпеки, який планується переглядати, і
термін його чинності. До заяви додатково додають довідку, що містить інформацію про
результати експлуатації конструкції, оцінку додержання вимог
безпеки за умов експлуатації, встановлених нормами, правилами і
стандартами з ядерної та радіаційної безпеки ( 163-97-п ) та
сертифікатом, про відхилення від норм та правил, що мали місце під
час експлуатації, причини відхилень, заходи щодо усунення
недоліків, які призвели до таких відхилень тощо.
7.4. Перегляд сертифіката безпеки у зв'язку з модифікацією
конструкції 7.4.1. Заяву на перегляд сертифіката безпеки у зв'язку з
модифікацією конструкції подають до Мінекобезпеки України
відповідно до пп.4.1, 4.3. Додатково до інформації, що вимагається
згідно з п.4.3, заява повинна містити інформацію про тип
первинного сертифіката, термін його чинності. 7.4.2. До заяви, додатково, окремим документом додають: a) короткий опис модифікації; b) обгрунтування, що модифікація не призведе до зміни типу
упаковки; c) перелік тих розділів первинного ЗАБ, яких буде торкатися
модифікація; d) перелік змін і доповнень до первинного ЗАБ та до інших
матеріалів первинної заяви на видачу сертифіката. 7.4.3. У переглянутому сертифікаті безпеки вказують номер
перегляду сертифіката, а також інформацію про те, яких заводських
номерів ТПК буде стосуватися модифікація.
7.5. У разі незначних змін у конструкції, які не впливають на
її безпеку, не вимагають перегляду ЗАБ і змін первинного
сертифіката безпеки, заявник надає до Мінекобезпеки України
довідку, яка містить інформацію про зміни конструкції,
обгрунтування відсутності впливу на безпеку конструкції. В разі
згоди із запропонованими змінами Мінекобезпеки України узгоджує їх
перелік і надсилає його заявнику. Узгоджені зміни, що стосуються
конструкції, заявник вносить у документацію протягом 10 місяців,
але не пізніше терміну наступного перегляду сертифіката. 7.6. У разі виправлення документації в системі нумерації
відсильних матеріалів, змін в позначеннях креслень, виправлення
очевидних помилок у кресленнях та інших документах, які не
вимагають змін первинного сертифіката безпеки, заявник повідомляє
Мінекобезпеки України перелік виправлень.
Додаток
до Порядку видачі сертифікатів
безпеки при перевезенні
радіоактивних матеріалів
Звіт
про аналіз безпеки
Вимоги до складу і змісту
1. Загальні положення
1.1. Звіт про аналіз безпеки є основним документом, в якому
всебічно обгрунтовується безпека РР особливого виду, конструкції
упаковки, безпека перевезення згідно з вимогами норм, правил та
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки ( 163-97-п ). 1.2. ЗАБ складається з розділів, склад і зміст яких повинен
відповідати вимогам розділів 2 - 4 цього додатка. 1.3. Конструкторська документація, що подається в складі
звіту про аналіз безпеки, повинна бути оформлена згідно з вимогами
стандартів ЄСКД і у встановленому порядку узгоджена з відповідними
органами.
2. Вимоги до складу і змісту ЗАБ конструкції упаковки
Вимоги цього розділу повністю стосуються тільки конструкцій
упаковок типів B(U), B(M) та конструкцій упаковок для СМР. До
конструкцій упаковок типів IP та A вимоги даного розділу
застосовуються за умов потреби їх урахування. Щодо такої потреби
заявникові рекомендується перед складанням ЗАБ проконсультуватися
з Мінекобезпеки України. 2.1. Вступ У цьому розділі повинні бути визначені предмет аналізу
безпеки, мета і призначення ЗАБ. Треба зазначити: a) організацію-розробника конструкції та
організацію-виробника транспортного пакувального комплекту; b) назву (в т.ч. скорочену) ТПК, державний стандарт або
технічні умови на нього; тип та призначення ТПК, вихідні дані для
проектування. При описі мети і призначення ЗАБ потрібно надати перелік
норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, інших
документів, відповідність вимогам яких повинна бути
продемонстрована в ЗАБ. 2.2. Опис РМ, які можуть перевозитися в ТПК Слід вказати: a) перелік РМ (в т.ч. радіонуклідів), які дозволяється
перевозити в ТПК; b) агрегатний стан РМ, в якому допускається їх перевезення; c) хімічний склад РМ; d) максимальну загальну активність РМ; e) види, характеристики та максимальні проектні значення
потужностей доз випромінювання від упаковки; f) максимальні проектні значення рівнів тепловиділення
(загального і питомого на одиницю площі) від поверхні РМ та
упаковки; g) допустиму глибину вигорання, умови опромінення - для
відпрацьованого ядерного палива; h) відсоток збагачення - для свіжого ядерного палива; j) кількість подільного матеріалу (в грамах) в одній
упаковці; k) інші характеристики небезпечності РМ нерадіаційного
характеру згідно з класифікацією небезпечних вантажів; l) обмежувальні вимоги щодо кількості РМ в упаковці; m) інші обмежувальні чинники. 2.3. Опис конструкції ТПК У цьому розділі треба обгрунтувати основні конструктивні
рішення, вибір конструкційних матеріалів, які можуть впливати на
забезпечення безпеки під час перевезення РМ. У розділі наводять: a) перелік систем, що входять до складу ТПК і виконують
функції, важливі для дотримання умов забезпечення безпеки під час
перевезення (локалізації РМ, радіаційного захисту, охолодження,
теплової ізоляції, ядерної безпеки, зменшення тиску всередині ТПК
і т.п.); b) опис та креслення (загальний вигляд; загальне збірне
креслення; збірні креслення, вузли і деталі систем, важливих для
забезпечення безпеки під час перевезення) із зазначенням
габаритних розмірів та максимальної маси брутто упаковки; c) специфікації матеріалів (із зазначенням стандарту або
технічних умов на марки матеріалів); при необхідності зазначаються
конкретні характеристики матеріалів (на підставі сертифіката
виробника матеріалу чи результатів аналізу виробника ТПК); d) опис та креслення системи герметизації; e) фізичні (в т.ч. теплові) та хімічні характеристики
конструкційних матеріалів (в т.ч. характеристики їх сумісності з
радіоактивним вмістом ТПК та з дезактивуючими розчинами), їх
властивість щодо сорбції води; f) фізико-механічні характеристики конструкційних матеріалів; g) обмежувальні параметри, в т.ч.: 1) екстремальні проектні значення температури навколишнього
природного середовища та інсоляції; 2) максимальні механічні напруження в конструкціях, що
допускаються умовами експлуатації; h) дані щодо зміни властивостей матеріалів із часом
(схильність до корозії, повзучості, крихкого зламу, усадки,
радіаційно-індукованих змін структури і складу); j) пристрої (постійні та/або з'ємні) для виконання вантажних
робіт, якщо такі пристрої входять в комплект ТПК; k) система кріплення ТПК до транспортного засобу, якщо вона
входить у комплект ТПК. 2.4. Аналіз міцності В цьому розділі має бути наведений аналіз міцності упаковки в
нормальних та аварійних умовах перевезення для ТПК та системи
кріплення упаковки в транспортному засобі і пристроїв для
вантажних робіт (якщо система та пристрої входять у комплект ТПК). Перелічують завдання аналізу міцності. В оцінці міцності
мають бути враховані, зокрема, такі види навантажень: статичні,
динамічні (імпульсні та циклічні), термомеханічні, викликані
внутрішнім тиском. Описують аналітичні моделі розрахунків міцності із
зазначенням прийнятих допущень, спрощень тощо. Вказують дані про комп'ютерні програми, їх верифікацію. Наводять результати розрахунків міцності, проводять їх
порівняння з вимогами нормативних документів. 2.5. Оцінка ядерної безпеки Інформація цього розділу має бути наведена, якщо РМ є
спеціальним матеріалом, що розщеплюється. Вказують завдання оцінки. Наводять дані про кількість СМР в
одній упаковці, схему її розміщення всередині ТПК, схема
розміщення нейтронних поглиначів, аналізують відомості про
наявність порожнин та можливість їх заповнення поглиначами
нейтронів. Наводять опис аналітичних моделей розрахунку нейтронного поля
в окремій упаковці і в групі упаковок для нормальних та аварійних
умов перевезення. Вказують прийняті допущення та спрощення
аналітичних моделей, наводять дані про використані комп'ютерні
програми та їх верифікацію. Наводять результати розрахунків ефективного коефіцієнта
розмноження нейтронів Кеф для нормальних та аварійних умов
перевезення. Якщо РМ являє собою відпрацьоване або опромінене ядерне
паливо, заявник повинен вказати та обгрунтувати будь-які допущення
щодо характеристик цього палива, які робились під час аналізу
безпеки. 2.6. Оцінка теплового режиму Вказують завдання оцінки теплового режиму упаковки. Наводять
схему розміщення джерел тепловиділення в упаковці та в групі
упаковок при їх перевезенні. Зазначають їх потужність. Описують аналітичну модель теплових розрахунків, її допущення
і спрощення. Вказують дані про використані для розрахунків
комп'ютерні програми, відомості про їх верифікацію. Наводять результати розрахунків. Проводять порівняння
результатів розрахунків із вимогами нормативних документів. 2.7. Радіаційний контроль та радіаційний захист Вказують максимальні проектні значення потужностей доз
випромінювання та поверхневого забруднення упаковки. 2.8. Дозові навантаження на персонал У розділі наводять розрахункові величини очікуваних дозових
навантажень на персонал на всіх етапах перевезення (підготовка,
технічне обслуговування, транспортування, дезактивація, ремонт,
інспекції тощо) за нормальних та аварійних умов. Описують процедури, методи й устаткування, що призначені для
мінімізації дозових навантажень під час перевезення. 2.9. Випробування Вказують завдання випробувань. Описують програму випробувань. У розділі слід перерахувати об'єм і порядок випробувань
упаковки та її системи кріплення або дати посилання на нормативний
документ, що встановлює ці вимоги. Випробування повинні
проводитися за допомогою атестованого обладнання. Допускається замість натурних випробувань упаковки
використовувати розрахункові методи визначення відповідних
характеристик або інші методи, що допускаються діючими нормами,
правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.
Програмні засоби, що застосовуються для таких розрахунків, повинні
бути верифікованими. Додають акти та протоколи випробувань із зазначенням методів
та засобів контролю. Наводять результати випробувань або
розрахунків. Вказують, як співвідносяться результати випробувань
або розрахунків з нормативними вимогами. 2.10. Технічне обслуговування У розділі наводять перелік методик та операцій технічного
обслуговування для всіх етапів перевезення, програму
планово-попереджувальних і поточних ремонтів. Надають перелік
інструкцій з експлуатації та обслуговування ТПК та опис
післяремонтних випробувань. 2.11. Межі та умови експлуатації В цьому розділі перераховують технічні межі й умови
експлуатації. Вказують характеристики і нормативні значення меж та
умов експлуатації під час транспортування. Слід навести: a) допустиму величину загальної активності РМ; b) допустимі значення потужностей доз випромінювання та
поверхневого забруднення упаковки; c) максимальний сумарний транспортний індекс; d) температурні обмеження; e) інформацію про потребу відбору проб під час перевезення; f) інформацію про потребу експлуатаційних випробувань; g) процедури підготовки транспортних засобів до перевезення; h) обмеження щодо транспортних засобів та умов їх
експлуатації. 2.12. Фізичний захист при перевезенні У цьому розділі слід описати запобіжні засоби технічного
характеру, що попереджують несанкціоноване втручання під час
перевезення РМ. 2.13. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище У цьому розділі показують, що потенційний вплив на навколишнє
природне середовище від експлуатації ТПК не буде перевищувати
нормативів, встановлених чинним законодавством України та нормами,
правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки
( 163-97-п ). 2.14. Зняття з експлуатації У цьому розділі концептуально описують порядок і методи
зняття з експлуатації транспортних пакувальних комплектів для РМ,
оцінюють об'єм та характер радіоактивних відходів (далі - РАВ),
методи поводження з ними. 2.15. Інші відомості У цьому розділі викладають будь-які відомості, які можуть
служити як обгрунтування безпеки упаковки.
3. Вимоги до складу і змісту ЗАБ радіоактивної
речовини особливого виду
3.1. Вступ У цьому розділі повинні бути визначені предмет аналізу
безпеки, мета й призначення ЗАБ. Також потрібно вказати: a) організацію-розробника конструкції та
організацію-виробника радіоактивної речовини особливого виду; b) назву (в т.ч. скорочену) РР, стандарт або технічні умови
на неї та її призначення. При описі мети й призначення ЗАБ необхідно подати перелік
норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, інших
нормативних та нормативно-технічних документів, відповідність
вимогам яких повинна бути продемонстрована в ЗАБ. 3.2. Опис радіоактивної речовини В описі потрібно вказати: a) повний радіонуклідний та ізотопний склад; b) агрегатний стан; c) хімічний склад; d) повну та середню питому активності РР, активність кожного
радіонукліду; e) види, характеристики та значення потужностей доз
випромінювання. 3.3. Опис конструкції Потрібно зазначити: a) позначення креслень, опис загального виду конструкції із
зазначенням місця розміщення маркувальних даних та методу їх
нанесення, маси, зовнішніх розмірів, системи герметизації; b) мінімальний лінійний розмір РР або капсули, в якій
міститься РР; c) матеріал, з якого виготовлено капсулу/оболонку, його марку
та стандарт або технічні умови, що визначають марку; d) обгрунтування терміну експлуатації РР. Слід додати ескіз загального виду конструкції в розтині із
зазначенням місця розміщення маркувальних даних та методу їх
нанесення, маси, зовнішніх розмірів, системи герметизації. Треба надати докази того, що капсула з РР може бути розкрита
тільки шляхом її руйнування, а захисна оболонка твердої РР буде
попереджувати контакт персоналу з РР та забезпечувати її
розсіювання в межах допустимих значень, передбачених технічними
умовами на РР. 3.4. Випробування Перераховують види випробувань згідно з вимогами,
встановленими нормативною документацією. Обсяг випробувань повинен
бути не менше встановленого нормами, правилами та стандартами з
ядерної та радіаційної безпеки. Описують програму випробувань. Допускається випробування РР особливого виду замінювати
розрахунками відповідних характеристик. Програмні засоби, що
використовуються для таких розрахунків, мають бути верифіковані. Додають акти і протоколи випробувань з указанням методів та
засобів контролю. Наводять результати випробувань або розрахунків.
Вказують, як співвідносяться результати випробувань або
розрахунків із нормативними вимогами.
4. Вимоги до складу і змісту ЗАБ спеціальних умов
4.1. Вступ У цьому розділі повинні бути визначені предмет аналізу
безпеки, мета та призначення ЗАБ. Слід вказати: a) причини, що призвели до запровадження спеціальних умов; b) назву (в т.ч. скорочену) ТПК, державний стандарт або
технічні умови на нього; c) код сертифіката безпеки на конструкцію упаковки. При описі мети і призначення ЗАБ надають перелік норм, правил
і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки ( 163-97-п ), інших
нормативно-технічних документів, відповідність вимогам яких
повинна бути продемонстрована в ЗАБ. Відповідні розділи згідно з пп.4.4-4.15 викладають в ЗАБ у
повному обсязі у випадку, коли спеціальні умови пов'язані з
обгрунтуванням безпеки, що наводять в цих розділах. 4.2. Спеціальні умови У цьому розділі наводять перелік невідповідностей конкретного
перевезення вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та
радіаційної безпеки, описують заходи щодо компенсації цих
невідповідностей, оцінюють ефективність цих заходів. У склад ЗАБ
включають відповідні типові розділи, в яких детально обгрунтовують
заходи з компенсації невідповідностей. Потрібно однозначно
продемонструвати, що заходи з компенсації невідповідностей
перевезення вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та
радіаційної безпеки, що заплановані заявником, забезпечують рівень
безпеки не нижчий, ніж передбачено нормами, правилами і
стандартами з ядерної та радіаційної безпеки. 4.3. Опис РМ, які планується перевозити з дотриманням
спеціальних умов: Слід вказати: a) перелік та нуклідний склад РМ, які планується перевозити з
дотриманням спеціальних умов; b) агрегатний стан РМ; c) хімічний склад РМ; d) величину активності РМ в упаковці; e) види, характеристики і значення потужностей доз
випромінювання від упаковки; f) глибину вигорання, умови опромінення - для відпрацьованого
ядерного палива; g) відсоток збагачення - для свіжого ядерного палива; h) кількість СМР (в грамах) в одній упаковці; j) кількість упаковок на транспортному засобі; k) інші характеристики небезпечності РМ нерадіаційного
характеру згідно з класифікацією небезпечних вантажів; l) обмежувальні вимоги щодо кількості РМ в упаковці; m) інші обмежувальні чинники. 4.4. Опис конструкції упаковки У цьому розділі потрібно подати короткий опис конструкції
упаковки, яку планується перевозити, вказати невідповідності в
конструкції, що вимагають дотримання спеціальних умов. 4.5. Аналіз міцності У цьому розділі повинен бути викладений аналіз міцності
упаковки при невідповідності її конструкції вимогам норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки ( 163-97-п ) для умов
конкретного перевезення. 4.6. Оцінка ядерної безпеки Наводять опис невідповідностей умов перевезення вимогам норм,
правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки і характер
впливу цих невідповідностей на стан ядерної безпеки. 4.7. Оцінка теплового режиму Наводять опис невідповідностей умов перевезення вимогам норм,
правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки і характер
впливу цих невідповідностей на забезпечення теплового режиму. 4.8. Радіаційний контроль та радіаційний захист У розділі повинен бути описаний регламент радіаційного
дозиметричного контролю. Вказують обсяг, види, параметри та
процедури контролю. Вказують очікувані значення потужностей доз
випромінювання та поверхневого забруднення упаковки. Наводять
інформацію про апаратурне забезпечення радіаційного контролю та
можливість його резервування. 4.9. Дозові навантаження на персонал В розділі наводять розрахункові величини очікуваних дозових
навантажень на персонал під час перевезення. Описують процедури, методи й устаткування, що призначені для
мінімізації дозових навантажень під час перевезення. Дають
посилання на плани протиаварійних заходів, розроблених для
попередження та мінімізації наслідків радіаційних аварій. 4.10. Технічне обслуговування У розділі наводять перелік методик та операцій технічного
обслуговування упаковки. 4.11. Межі й умови експлуатації упаковки У цьому розділі перераховують технічні межі та організаційні
умови експлуатації. Вказують характеристики меж та умов
експлуатації під час перевезення. Наводять перелік
невідповідностей щодо меж та умов експлуатації. Слід показати, які заходи й засоби застосовуються для того,
щоб забезпечити рівень безпеки не нижчий, ніж передбачено нормами,
правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки. 4.12. Поводження з радіоактивними відходами Надають класифікацію радіоактивних відходів, що утворюються
під час перевезення упаковок, за ознаками: активність, агрегатний
стан та хімічна форма, джерела утворення та методи поводження.
Слід вказати на наявність контейнерів для вторинних РАВ. 4.13. Фізичний захист при перевезенні У цьому розділі слід виділити ті умови захисту, що не
відповідають вимогам нормативних документів. 4.14. Перелік та сценарії протікання аварій У цьому розділі потрібно визначити перелік можливих аварій
при перевезенні з дотриманням спеціальних умов, проаналізувати
сценарії розвитку аварій, намітити заходи й засоби попередження,
мінімізації та ліквідації наслідків аварії. Потрібно надати докази
про готовність діяти відповідно з наміченими заходами. 4.15. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище У цьому розділі потрібно надати докази, що вплив перевезення
з дотриманням спеціальних умов на навколишнє природне середовище
не буде перевищувати нормативів, встановлених чинним
законодавством України та нормами, правилами і стандартами з
ядерної та радіаційної безпеки. 4.16. Інші відомості У цьому розділі викладають будь-які відомості, які можуть
служити як обгрунтування безпеки перевезення з дотриманням
спеціальних умов.
5. Вимоги до складу і змісту ЗАБ перевезення,
що характеризується високим потенційним
рівнем небезпечності
5.1. Вступ У цьому розділі мають бути визначені предмет аналізу безпеки,
мета і призначення ЗАБ. Потрібно вказати: a) організацію-розробника та організацію-виробника
транспортного пакувального комплекту; b) організації, що є учасниками перевезення; c) назву (в т.ч. скорочену) ТПК, державний стандарт або
технічні умови на нього, код сертифіката безпеки на конструкцію
упаковки. При описі мети і призначення ЗАБ слід подати перелік норм,
правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки ( 163-97-п ),
відповідність вимогам яких повинна бути продемонстрована в ЗАБ. 5.2. Опис РМ, які планують перевозити Слід вказати: a) перелік та нуклідний склад РМ; b) агрегатний стан РМ, в якому планується їх перевезення; c) хімічний склад РМ; d) максимальну загальну активність РМ; e) види, характеристики та очікувані значення рівнів
випромінювання від упаковки; f) глибину вигорання - для відпрацьованого ядерного палива,
умови його опромінення; g) відсоток збагачення - для свіжого ядерного палива; h) кількість СМР (у грамах) в одній упаковці та кількість
упаковок на транспортному засобі; j) інші характеристики небезпечності РМ нерадіаційного
характеру згідно з класифікацією небезпечних вантажів; k) обмежувальні вимоги щодо кількості РМ в упаковці; l) інші обмежувальні чинники. 5.3. Радіаційний контроль та радіаційний захист У розділі має бути описаний регламент радіаційного
дозиметричного контролю. Вказують обсяг, види, параметри і
процедури контролю. Вказують очікувані значення потужностей доз
випромінювання та поверхневого забруднення упаковки і
транспортного засобу. Наводять інформацію про апаратурне
забезпечення радіаційного контролю та можливість його
резервування. 5.4. Дозові навантаження на персонал У розділі наводять розрахункові величини очікуваних дозових
навантажень на персонал для нормальних та аварійних умов
перевезення. Описують процедури, методи й устаткування, що призначені для
мінімізації дозових навантажень під час перевезення. Дають
посилання на плани протиаварійних заходів, розроблених для
попередження аварій, мінімізації та ліквідації їх наслідків. 5.5. Технічне обслуговування В розділі наводять перелік методик та операцій технічного
обслуговування упаковки. 5.6. Межі й умови експлуатації У цьому розділі вказують параметри і значення меж та умов
експлуатації під час перевезення. Шляхом порівняльного аналізу
слід показати, що значення параметрів, що контролюються при
перевезенні, не будуть перевищувати нормативних чи проектних
обмежень. Слід навести: a) сумарний транспортний індекс; b) температурні обмеження; c) відомості про необхідність відбору проб під час
перевезення; d) процедури підготовки транспортних засобів до перевезення; e) обмеження щодо транспортних засобів. 5.7. Поводження з радіоактивними відходами Надають класифікацію радіоактивних відходів, що можуть
утворюватися під час перевезень упаковок, за ознаками: активність,
агрегатний стан та хімічна форма, джерела утворення РАВ та методи
поводження з ними. Потрібно вказати на наявність контейнерів для
РАВ. 5.8. Фізичний захист при перевезенні У цьому розділі описують запобіжні заходи адміністративного
та засоби технічного характеру, що попереджують несанкціоноване
втручання під час перевезення РМ. 5.9. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище У цьому розділі показують, що потенційний вплив на навколишнє
природне середовище від перевезення не буде перевищувати
нормативів, встановлених чинним законодавством України та нормами,
правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки
( 163-97-п ). 5.10. Інші відомості У цьому розділі викладають будь-які відомості, які можуть
служити для обгрунтування безпеки перевезення.вгору