Документ z0268-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2018  № 590/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 березня 2018 р.
за № 268/31720

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до статті 37 Закону України «Про нотаріат», підпункту 69 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 червня 2015 року № 1075/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2015 року за № 760/27205, що додаються.

2. Внести до пункту 16 Порядку проходження уповноваженими посадовими особами органу місцевого самоврядування стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 травня 2015 року № 779/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року за № 602/27047, такі зміни:

слова «правил внутрішнього трудового розпорядку державної нотаріальної контори або дотримуватися розпорядку роботи приватного нотаріуса,» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Тривалість часу стажування повинна становити не менше 5 годин на день і не менше 5 робочих днів на тиждень. Тривалість щоденного стажування визначається в індивідуальному плані стажування за домовленістю керівника стажування та стажиста з визначенням графіка часу стажування.».

3. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Департаменту приватного права (Ференс О.М.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бернацьку Н.І.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
02.03.2018 № 590/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 березня 2018 р.
за № 268/31720

ЗМІНИ
до Порядку проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій

1. У пункті 9 слова «, але не рідше ніж двічі на рік» виключити.

2. У пункті 15 слова «Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (далі - Департамент) у» замінити словами «визначеного департаменту (далі - Департамент) в особову».

3. Пункт 21 викласти в такій редакції:

«21. Для складання кваліфікаційного іспиту використовується електронна система для проведення електронного анонімного тестування (далі - система).

Кваліфікаційний іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, окреме автоматизоване робоче місце для адміністрування системи з підключеним до нього принтером та відповідне комунікаційне обладнання.

Серверна частина програмного забезпечення системи розміщується на технічних ресурсах адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Налаштування автоматизованих робочих місць осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, повинні забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та налаштування системи, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері системи, здійснюються адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.».

4. Пункти 22, 23 виключити.

У зв’язку з цим пункти 24 - 54 вважати відповідно пунктами 22 - 52.

5. В абзаці першому пункту 29 слово «дві» замінити словом «три».

6. У пункті 33:

в абзаці першому цифри «40» замінити цифрами «50»;

в абзаці другому слова «або всі запропоновані варіанти є неправильними» виключити;

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«На виконання теоретичної частини електронного анонімного тестування відводиться одна година тридцять хвилин.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Теоретична частина вважається виконаною, якщо набрано не менше тридцяти п’яти балів. У цьому випадку уповноважена посадова особа автоматично допускається системою до практичної частини.

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі у зв'язку із закінченням часу, відведеного для виконання теоретичної частини, електронне анонімне тестування автоматично припиняється системою та уповноважена посадова особа вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.».

7. В абзаці другому пункту 34 слово «два» замінити словом «три».

8. Пункт 35 викласти у такій редакції:

«35. На виконання практичної частини електронного анонімного тестування відводиться одна година тридцять хвилин.

Оцінювання практичної частини електронного анонімного тестування здійснюється системою.».

9. В абзацах першому, третьому пункту 36 слово «двох» замінити словом «трьох».

10. У пункті 40:

слова «екзаменаційних завдань» замінити словами «практичної частини»;

слово «їх» замінити словом «її».

11. У пункті 41:

після слів «Результати виконання» доповнити словами «практичної частини»;

слова «із зазначенням кількості набраних балів уповноваженими посадовими особами за теоретичну та практичну частини» виключити.

12. Пункт 42 викласти у такій редакції:

«42. Практична частина електронного анонімного тестування вважається виконаною, а уповноважена посадова особа такою, що склала кваліфікаційний іспит, якщо за результатами виконання практичної частини набрано не менше двадцяти балів.».

Директор Департаменту
приватного права


О.М. Ференсвгору