Документ z0266-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.03.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.04.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.03.2010 N 130
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 квітня 2010 р.
за N 266/17561

Про затвердження Порядку направлення
військовослужбовців Державної спеціальної
служби транспорту протягом останнього року
перед звільненням з військової служби
для професійного навчання за цивільними
спеціальностями, які користуються
попитом на ринку праці

На виконання пункту 3 додатка до Державної програми
соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що
підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на
період до 2011 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 12.05.2007 N 720 ( 720-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок направлення військовослужбовців
Державної спеціальної служби транспорту протягом останнього року
перед звільненням з військової служби для професійного навчання за
цивільними спеціальностями, які користуються попитом на ринку
праці, що додається.
2. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
(Мальков М.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра Василь Шевченко
ПОГОДЖЕНО:
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України В.Іващенко
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Денісова
Міністр
освіти і науки України Іван Вакарчук
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань,
заступник Голови ФПУ Г.В.Осовий
Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.Іллічов
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
10.03.2010 N 130
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 квітня 2010 р.
за N 266/17561

ПОРЯДОК
направлення військовослужбовців Державної
спеціальної служби транспорту протягом
останнього року перед звільненням з військової
служби для професійного навчання за цивільними
спеціальностями, які користуються
попитом на ринку праці

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру направлення для
професійного навчання (підготовку, перепідготовку або підвищення
кваліфікації) військовослужбовців Державної спеціальної служби
транспорту (далі - Держспецтрансслужба), які підлягають звільненню
у зв'язку із скороченням штатів, проведенням організаційних
заходів або за станом здоров'я.
1.2. На курси підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації направляються військовослужбовці протягом останнього
року військової служби в Державній спеціальній службі транспорту,
які мають вислугу військової служби не менше 10 років у
календарному обчисленні, позитивні службові характеристики та
плануються до звільнення з військової служби у зв'язку із
скороченням штатів, проведенням організаційних заходів або за
станом здоров'я (далі - військовослужбовці). Військовослужбовці набувають права пройти підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації з дня письмового
ознайомлення з відповідним розпорядчим документом Адміністрації
Держспецтрансслужби про проведення організаційно-штатних заходів
або ознайомлення з висновком військово-лікарської комісії про
непридатність або обмежену придатність до військової служби, який
офіційно надійшов до структурного підрозділу Держспецтрансслужби.
1.3. Військовослужбовці направляються на підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації за обраним напрямом,
спеціальністю, професією або навчальним курсом з таким
розрахунком, щоб він закінчувався до дати запланованого звільнення
з військової служби. У разі коли законодавством передбачено більш ранні строки
звільнення військовослужбовця з військової служби, ніж строк
закінчення навчання, звільнення військовослужбовця у запас або у
відставку здійснюється у визначеному законодавством порядку до
закінчення строку навчання.
1.4. Підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації
здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України
щодо надання освітніх послуг за професіями (спеціальностями), які
за даними державної служби зайнятості користуються попитом на
ринку праці.
1.5. Підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації
військовослужбовців проводиться за очною, вечірньою і заочною
формами навчання із звільненням їх на час занять від виконання
службових обов'язків, а також із застосуванням методів
дистанційного навчання. Основною формою підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації військовослужбовців є очна форма навчання.
1.6. Військовослужбовці мають право на разове проходження
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за рахунок
коштів, передбачених кошторисом Міністерства оборони України в
рамках Державної програми соціальної і професійної адаптації
військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених
з військової служби, на період до 2011 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 720
( 720-2007-п ) (далі - Державна програма), у навчальних закладах,
визначених для її реалізації Міністерством оборони України. Після закінчення навчання робиться запис про проходження
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації у
послужному списку особової справи військовослужбовця. Запис про проходження підготовки, перепідготовки або
підвищення кваліфікації військовослужбовцям, що звільнилися з
військової служби в період навчання, проводиться військовим
комісаріатом, у якому військовослужбовець став на військовий
облік.
1.7. Підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації
військовослужбовців здійснюються в навчальних закладах,
розташованих у містах (населених пунктах) проходження військової
служби. У разі неможливості пройти навчання за місцем служби
військовослужбовці можуть бути направлені на їх бажання на
навчання до навчальних закладів, розташованих в інших населених
пунктах, без компенсації витрат на проїзд до місцезнаходження
навчального закладу і назад, добових та витрат за проживання під
час навчання.
II. Порядок направлення на професійну підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації
2.1. Адміністрація Держспецтрансслужби через структурні
підрозділи повідомляє військовослужбовців про перелік навчальних
закладів, професії, спеціальності, за якими буде здійснюватися
навчання, умови навчання та кількість тих, хто буде навчатись, на
підставі отриманої інформації від Державного департаменту
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
та конверсії колишніх військових об'єктів - урядового органу
державного управління, що діє у складі Міністерства оборони
України (далі - Державний департамент). З отриманням структурним підрозділом Держспецтрансслужби
наказу про скорочення посад чи проведення організаційних заходів,
а також висновків військово-лікарської комісії про непридатність
або обмежену придатність військовослужбовців до військової служби,
якими передбачено звільнення військовослужбовців з військової
служби у визначеному законодавством порядку, командування
структурного підрозділу Держспецтрансслужби повідомляє
військовослужбовців про їх право на направлення перед звільненням
з військової служби на навчання за цивільними спеціальностями.
2.2. Військовослужбовці, які виявили бажання пройти
підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації в одному з
навчальних закладів, подають клопотання керівнику (командиру,
начальнику) структурного підрозділу Держспецтрансслужби за місцем
служби.
2.3. Клопотання повинно містити таку інформацію: військове
звання, прізвище, ім'я та по батькові, посаду, дату народження,
найменування освітньої установи, обрану спеціальність, форму
навчання, на якій підставі вони мають право пройти підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації. До клопотання
додаються копії документів про загальну і вищу освіту, фотокартка
розміром 3х4 см. Клопотання військовослужбовця розглядається відповідними
керівниками (командирами, начальниками) структурних підрозділів
Держспецтрансслужби.
2.4. У структурних підрозділах Держспецтрансслужби
складаються списки військовослужбовців, які направляються на
підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації, згідно з
додатком 1 і подаються за підпорядкованістю до Адміністрації
Держспецтрансслужби та надсилаються до навчальних закладів.
2.5. Після закінчення комплектування груп навчальні заклади
до початку занять надсилають відібраним слухачам виклики (додаток
2).
2.6. Виклик є підставою для керівника (командира, начальника)
структурного підрозділу Держспецтрансслужби для надання
військовослужбовцю часу для навчання і видачі йому направлення,
зразок якого наводиться у додатку 3. Керівник (командир,
начальник) структурного підрозділу Держспецтрансслужби
зобов'язаний видати наказ (по стройовій частині) про надання
військовослужбовцю часу для навчання або про вибуття
військовослужбовця на навчання, у якому вказуються час, місце і
тривалість навчання в навчальному закладі. Перед направленням на навчання командування структурного
підрозділу Держспецтрансслужби ознайомлює військовослужбовців з
вимогами цього Порядку та повідомляє встановлені законодавством
строки та порядок звільнення з військової служби.
2.7. Направлені на навчання військовослужбовці прибувають до
навчальних закладів до встановленого ними терміну. У разі
неприбуття військовослужбовців без поважних причин у встановлений
термін до навчального закладу вони на навчання не зараховуються. Після закінчення навчання навчальний заклад надсилає
Державному департаменту списки навчальних груп
військовослужбовців, які пройшли навчання. Після отримання цих
списків Державний департамент надсилає Адміністрації
Держспецтрансслужби списки військовослужбовців
Держспецтрансслужби, які пройшли навчання (додаток 4)
III. Прикінцеві положення
3.1. За військовослужбовцями, які направляються на
підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації,
зберігаються матеріальне, грошове та інші види забезпечення,
посада.
3.2. У разі невиконання обсягу навчальних програм підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації, крім випадків,
пов'язаних із хворобою та сімейними обставинами,
військовослужбовець може бути відрахований з навчального закладу.
При цьому вважається, що своє право на підготовку, перепідготовку
або підвищення кваліфікації військовослужбовець використав.
3.3. Терміни початку та закінчення навчання визначаються
навчальним закладом.
Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант М.Мальков

Додаток 1
до Порядку направлення
військовослужбовців
Державної спеціальної служби
транспорту протягом
останнього року перед
звільненням з військової
служби для професійного
навчання за цивільними
спеціальностями,
які користуються попитом
на ринку праці
Кутовий штамп
структурного підрозділу
Держспецтрансслужби

СПИСОК
військовослужбовців Державної
спеціальної служби транспорту,

які проходять військову службу в ________________________________
(назва військової частини)
і направляються на навчальні курси у 20__ році
в рамках Державної програми соціальної і професійної
адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню,
та осіб, звільнених з військової служби, на період
до 2011 року, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 720
до _______________________________________________________
(назва навчального закладу, населеного пункту)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Військове | Дата | Повна | Повна |Календарна| Обрана | Номер | |з/п|ім'я, по | звання |народження| поштова | поштова |вислуга в|спеціальність|посвідчення| | |батькові | (для | | адреса | адреса | роках | | особи | | | | сержантів і | |проходження| місця |(не менше | |(паспорта),| | | | рядових | |військової |проживання|10 років) | | ким | | | |вказувати, що| | служби | | | | видано, | | | | вони - | | | | | | дата | | | |контрактники)| | | | | | видачі | |---+---------+-------------+----------+-----------+----------+----------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------+-------------+----------+-----------+----------+----------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | |---+---------+-------------+----------+-----------+----------+----------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | |---+---------+-------------+----------+-----------+----------+----------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник структурного
підрозділу Держспецтрансслужби __________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку направлення
військовослужбовців
Державної спеціальної служби
транспорту протягом
останнього року перед
звільненням з військової
служби для професійного
навчання за цивільними
спеціальностями,
які користуються попитом
на ринку праці
Кутовий штамп
навчального
закладу

ВИКЛИК

_________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)
інформує, що ____________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
зарахований на навчання на курсах за ____________________________
(очною, вечірньою, заочною, дистанційною)
формою навчання
за спеціальністю ________________________________________________
Прошу направити його на навчання в період
з "___" _____________ 20__ року до "___" _____________ 20__ року
Керівник навчального закладу ____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 3
до Порядку направлення
військовослужбовців
Державної спеціальної служби
транспорту протягом
останнього року перед
звільненням з військової
служби для професійного
навчання за цивільними
спеціальностями,
які користуються попитом
на ринку праці
Кутовий штамп
структурного підрозділу
Держспецтрансслужби

НАПРАВЛЕННЯ

Видано _________________________________________________________,
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) направляється до _____________________________________
(найменування навчального закладу)
_________________________________________________________________
(назва населеного пункту)
на навчання на курсах в період з "__" ___________ 20__ року
до "__" _________ 20__ року в рамках Державної програми соціальної
і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають
звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до
2011 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
12.05.2007 N 720
Підстава: _______________________________________________________
(номер, дата наказу командира структурного
підрозділу Держспецтрансслужби)
Керівник структурного
підрозділу Держспецтрансслужби ___________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 4
до Порядку направлення
військовослужбовців
Державної спеціальної служби
транспорту протягом
останнього року перед
звільненням з військової
служби для професійного
навчання за цивільними
спеціальностями,
які користуються попитом
на ринку праці
Кутовий штамп
навчального
закладу

СПИСОК
військовослужбовців Державної спеціальної
служби транспорту, які у 20___ році навчалися
за цивільними спеціальностями в рамках Державної
програми соціальної і професійної адаптації
військовослужбовців, що підлягають звільненню,
та осіб, звільнених з військової служби,
на період до 2011 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України
від 12.05.2007 N 720

------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Військове |Структурний |Навчальний|Спеціальність,| Термін | Виданий документ | |з/п|ім'я, по | звання | підрозділ |заклад, де| за якою |навчання| про підготовку | | |батькові | (для | Держспец- | проходив | проходив |--------+-------------------| | | | сержантів |трансслужби,|навчання | навчання | з | до |назва|реєстраційний| | | | і рядових | який | | | | | | номер | | | | вказувати, | направляв | | | | | | | | | | що вони - |на навчання | | | | | | | | | |контрактники)| | | | | | | | |---+---------+-------------+------------+----------+--------------+---+----+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+---------+-------------+------------+----------+--------------+---+----+-----+-------------| | | | | | | | | | | | |---+---------+-------------+------------+----------+--------------+---+----+-----+-------------| | | | | | | | | | | | |---+---------+-------------+------------+----------+--------------+---+----+-----+-------------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник навчального закладу _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.вгору