Документ z0265-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2011, підстава - z0382-11


 
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
12.03.2009 N 167
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2009 р.
за N 265/16281

 
Про затвердження Змін до розпорядження
Держфінпослуг від 25.12.2003 N 177
та про скасування деяких
нормативно-правових актів Держфінпослуг
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
   N 892 ( z1214-09 ) від 26.11.2009
   N 122 ( z0382-11 ) від 03.03.2011 } 

     Відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та з метою вдосконалення порядку складання та подання до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
     1. Скасувати розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 N 418 ( z0426-08 ) "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.05.2008 за N 426/15117, та розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.01.2009 N 2 ( z0127-09 ) "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.02.2009 за N 127/16143.
 
     2. Затвердити Зміни до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 N 177 ( z0069-04 ) зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 69/8668 (додаються).
 
     3. Підпункти 1.2 та 1.4 пункту 1, а також пункти 2-7 Змін, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, набирають чинності з 1 січня 2011 року та застосовуються для складання та подання звітності починаючи з першого кварталу 2012 року.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 892 ( z1214-09 ) від 26.11.2009, N 122 ( z0382-11 ) від 03.03.2011 }
 
     4. Департаменту нагляду за кредитними установами разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
     5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.
 
     6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за кредитними установами.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов 
Протокол засідання Комісії
від 12.03.2009 N 464
 
 ПОГОДЖЕНО: 
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
12.03.2009 N 167
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2009 р.
за N 265/16281

 
ЗМІНИ
до Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними кредитними
спілками до Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України
( z0069-04 )

 
     1. У пункті 2.2 глави 2:
 
     1.1. В абзаці дев'ятому підпункту 2.2.1 слово "період" замінити словами "квартал (рік)".
 
     1.2. Підпункт 2.2.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
     "Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8)".
 
     1.3. Перше речення абзацу четвертого підпункту 2.2.2 викласти в такій редакції: "У разі надання звітності безпосередньо до Держфінпослуг датою подання є дата реєстрації паперових форм звітності у Держфінпослуг".
 
     1.4. Підпункт 2.2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:
     "Звітні дані в електронній формі складаються та подаються кредитними спілками через web-інтерфейс на офіційному сайті Держфінпослуг у режимі on-line".
 
     2. У главі 3:
 
     2.1. У пункті 3.1:
     2.1.1. Абзац восьмий підпункту 3.1.4 викласти в такій редакції:
     "У рядку 140 "Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, на які нараховуються проценти" відображаються кредити, отримані від інших кредитних спілок, банків, та інші зобов'язання перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти. Рядок 140 є сумою рядків 141, 142, 143. У разі отримання кредиту від об'єднаної кредитної спілки кредитною спілкою, яка не є членом цієї об'єднаної кредитної спілки, ця операція відображається у рядку 1411, або 1421, або 1431 залежно від строку погашення зобов'язання".
     2.1.2. Після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
     "Інформація про розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, на які нараховуються проценти, отримані до 01.01.2010, відображається у рядку 140 за станом на початок 2010 року без поділу на рядки за строками з подальшим корегуванням".
     У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим.
     2.1.3. Абзац четвертий підпункту 3.1.6 після слів "діючих договорів кредиту" доповнити словами "уключаючи неповернені, прострочені та безнадійні кредити".
 
     2.2. У пункті 3.2:
     2.2.1. У підпункті 3.2.1:
     в абзаці третьому цифри "020" замінити цифрами "030";
     в абзаці п'ятому цифри "030" замінити цифрами "020";
     в абзаці шостому цифри "040" замінити цифрами "021", а слово та цифри "рядку 120" замінити словами та цифрами "рядках 041 та 120";
     після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
     "У рядку 041 "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (прострочені, неповернені та безнадійні кредити, надані кредитним спілкам)" проставляється у дужках сума фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів, наданих кредитним спілкам, оскільки зазначена сума зменшує суму активів".
     У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять першим;
     друге речення абзацу одинадцятого викласти в такій редакції: "При розрахунку значення рядка 070 дані рядків 020 і 040 не враховуються";
     абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:
     "У рядку 110 "Заборгованість за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки" проставляється загальна сума заборгованості за кредитами, що віднесені до категорії безнадійних наданими членам кредитної спілки";
     перше речення абзацу шістнадцятого викласти в такій редакції: "У рядку 120 "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (безнадійні кредити), наданих членам кредитної спілки" проставляється сума сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки, у дужках, оскільки сума сформованого в кредитній спілці резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів зменшує суму активів".
     2.2.2. Абзац третій підпункту 3.2.2 після слів "на поворотній безоплатній" доповнити словом "договірній".
 
     2.3. У пункті 3.3:
     2.3.1. Підпункт 3.3.1 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
     "У рядку 112 "Доходи від операційних курсових різниць" відображаються доходи, отримані від операційних курсових різниць".
     У зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом тринадцятим.
     2.3.2. У підпункті 3.3.2:
     абзац сьомий після слів "соціальне страхування" доповнити словами "та витрат на матеріальну допомогу працівникам спілки тощо";
     абзац восьмий доповнити реченням такого змісту: "У рядку 212 "Втрати від операційних курсових різниць" відображаються втрати, отримані від операційних курсових різниць";
     перше речення абзацу тринадцятого після слів "безнадійними кредитами" доповнити словами "наданими членам кредитної спілки та кредитним спілкам".
 
     2.4. Пункт 3.4 доповнити новим абзацом такого змісту:
     "У додатку 5 відображається інформація щодо кредитів, наданих членам кредитної спілки".
 
     2.5. Пункт 3.5 викласти у такій редакції:
     "3.5. Ця звітна форма містить інформацію щодо кількості та суми наданих кредитів членам кредитної спілки, їх деталізацію за цільовим призначенням та режимом сплати. Під кількістю наданих кредитів мається на увазі кількість укладених договорів.
     У разі якщо кредитна спілка не ідентифікувала споживчі кредити за цілями на придбання автотранспорту, придбання побутової техніки та комп'ютерів, надані до 01.01.2010, то інформація про такі кредити відображається в рядку 153 "інші потреби" до їх повного погашення. Інформація про споживчі кредити, надані після 01.01.2010, відображається в рядках 151-153 за відповідними цілями в кредитному портфелі.
     У графі 3 рядків 010, 011-015 наводиться інформація про кількість кредитів за цілями в кредитному портфелі та в графі 4 - про суму кредитів у грошовому вимірі за станом на кінець кварталу (року), ураховуючи неповернені, прострочені та безнадійні кредити.
     У рядку 020 графи 3 наводиться інформація про кількість членів кредитної спілки, які мають кредити з великим ризиком.
     У графі 5 відображається річна середньозважена процентна ставка за кредитами. Розрахунок середньозваженої процентної ставки здійснюється виходячи з річної ставки на залишок суми кредиту на момент укладення договору. Незалежно від порядку та методів розрахунку процентів за кредитами, що використовуються в кредитній спілці, з метою заповнення графи 5 усі процентні ставки повинні бути приведені до методу нарахування на залишок суми кредиту.
     У графах 6 та 7 наводиться інформація щодо пролонгованих кредитів за станом на кінець кварталу (року).
     У графах 8 та 9 наводиться інформація щодо прострочених та неповернених кредитів зі строком прострочення більше трьох місяців та безнадійних кредитів.
     У графах 10 та 11 наводиться інформація щодо списаних кредитів за період.
     Рядок 015 є підсумковим для рядків 0151-0153, а рядок 010 є підсумковим для рядків 011-015.
     Додаток 6 заповнюється із врахуванням інформації щодо безнадійних кредитів.
     У рядках 011, 012, 013, 014, 015 наводиться деталізація відповідних даних рядка 010 за ознакою цільового використання кредитів".
 
     2.6. Абзац перший пункту 3.6 після слів "від юридичних осіб" доповнити словом та цифрою "(додаток 7)".
 
     2.7. Доповнити пунктом 3.7 такого змісту:
     "3.7. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8).
     У рядку 100 або 1000 наводиться інформація про надання, повернення та залишки кредитів на початок та кінець періоду.
     У графі 1 наводиться інформація про місцезнаходження кредитної спілки, найменування та місцезнаходження відокремлених підрозділів кредитної спілки.
     У рядку 101 або 1001 наводиться інформація про операції з надання та повернення кредитів, які здійснювалися за місцезнаходженням кредитної спілки, а також залишки кредитів на початок та кінець періоду.
     У рядках 102, 103, 104 або 1002, 1003, 1004 та інших наводиться інформація про надання, повернення та залишки кредитів на початок та кінець періоду за всіма відокремленими підрозділами кредитної спілки окремо щодо кожного.
     У разі якщо у кредитної спілки кількість зареєстрованих відокремлених підрозділів менше 99, то нумерація рядків починається з 102 і т.д., а якщо більше або дорівнює 99, то нумерація рядків починається з 1002 і т.д. Відповідно для основного офісу будуть рядки 101 або 1001, а підсумковий рядок - 100 або 1000.
     Рядок 100 або 1000 є підсумковим для всіх нижченаведених рядків.
     У графі 4 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається сума кредитів, наданих членам кредитної спілки через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу.
     У графі 5 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається сума сплачених (повернених) кредитів, наданих членам кредитної спілки, через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ користується поточним рахунком основного офісу, то інформація щодо наданих та сплачених кредитів буде відображатися у рядку 101 або 1001.
     У графі 6 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається залишок кредитів, наданих членам кредитної спілки, на кінець звітного періоду за відповідними відокремленими підрозділами. Залишок на кінець звітного періоду може містити від'ємне значення.
     Дані графи 3 рядка 100 або 1000 додатка 8 дорівнюють сумі даних графи 3 рядка 010 додатка 3 та графи 3 рядка 110 додатка 3.
     Дані графи 6 рядка 100 або 1000 додатка 8 дорівнюють сумі даних графи 4 рядка 010 додатка 3 та графи 4 рядка 110 додатка 3.
     У рядку 200 або 2000 наводиться інформація про отримання, повернення та залишки внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на початок та кінець періоду.
     У рядку 201 або 2001 наводиться інформація про операції із залучення та повернення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, які здійснювалися за місцезнаходженням кредитної спілки, а також залишки внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на початок та кінець періоду.
     У рядках 202, 203, 204 або 2002, 2003, 2004 та інших наводиться інформація про отримання, повернення та залишки внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на початок та кінець періоду за всіма відокремленими підрозділами кредитної спілки.
     У разі якщо у кредитної спілки кількість зареєстрованих відокремлених підрозділів менше 99, то нумерація рядків починається з 202 і т.д., якщо більше або дорівнює 99, то нумерація рядків починається з 2002 і т.д. Відповідно для основного офісу будуть рядки 201 або 2001, а підсумковий рядок - 200 або 2000.
     У графі 4 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається сума залучених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу.
     У графі 5 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається сума повернених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ користується поточним рахунком основного офісу, то інформація щодо залучених та повернутих внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки буде відображатися у рядку 201 або 2001.
     У графі 6 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається залишок внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на кінець звітного періоду за відповідними відокремленими підрозділами. Залишок на кінець звітного періоду може містити від'ємне значення.
     Рядок 200 або 2000 є підсумковим для всіх наступних рядків.
     Дані рядка 200 або 2000 додатка 8 збігаються з даними рядка 120 додатка 2".
 
     3. У додатку 1:
 
     3.1. Позицію "Кількість філій та представництв" викласти в такій редакції: "Кількість відокремлених підрозділів кредитної спілки".
 
     3.2. Після позиції "Кількість відокремлених підрозділів кредитної спілки" доповнити новою позицією "Кількість територіально-адміністративних одиниць України, у яких розташовані відокремлені підрозділи кредитної спілки".
 
     3.3. Після позиції "5. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6)" доповнити новими позиціями:
     "6. Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7);
 
     7. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8)".
 
     4. У розділі 4 додатка 2:
 
     4.1. У позиції "довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (>12 міс.) зі строком погашення в поточному році" пункту 4.1 слова "в поточному році" замінити словами "протягом року".
 
     4.2. У пункті 4.2:
     4.2.1. Назву викласти в такій редакції:
     "Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти (р. 141 + р. 142 + р. 143), у тому числі:".
     4.2.2. Позицію "кредити, отримані від кредитних спілок" викласти в такій редакції: "Поточні зобов'язання, у тому числі:".
     4.2.3. Після позиції "Поточні зобов'язання, у тому числі:" доповнити новими позиціями:
     "кредити, отримані від кредитних спілок" з кодом рядка 1411;
     "кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки" з кодом рядка 1412;
     "кредити, отримані від банків" з кодом рядка 1413;
     "інші зобов'язання" з кодом рядка 1414.
     4.2.4. Позицію "кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки" викласти в такій редакції: "Довгострокові зобов'язання, у тому числі:".
     4.2.5. Після позиції "Довгострокові зобов'язання, у тому числі:" доповнити новими позиціями:
     "кредити, отримані від кредитних спілок" з кодом рядка 1421;
     "кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки" з кодом рядка 1422;
     "кредити, отримані від банків" з кодом рядка 1423;
     "інші зобов'язання" з кодом рядка 1424.
     4.2.6. Позицію "кредити, отримані від банків" викласти в такій редакції: "Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року, у тому числі:".
     4.2.7. Після позиції "Довгострокові зобов'язання зі строком погашення протягом року, у тому числі:" доповнити новими позиціями:
     "кредити, отримані від кредитних спілок" з кодом рядка 1431;
     "кредити, отримані від об'єднаної кредитної спілки" з кодом рядка 1432;
     "кредити, отримані від банків" з кодом рядка 1433;
     "інші зобов'язання" з кодом рядка 1434.
     4.2.8. Позицію "інші зобов'язання" з кодом рядка 144 виключити.
 
     5. У розділі I додатка 3:
 
     5.1. Позицію "Кредити, надані кредитним спілкам" викласти в такій редакції: "Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки".
 
     5.2. Після позиції "Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки" доповнити новою позицією "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (прострочені та неповернені кредити, надані членам кредитної спілки)" з кодом рядка 021.
 
     5.3. Позицію "Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами" викласти в такій редакції: "Кредити, надані кредитним спілкам".
 
     5.4. Позицію "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (прострочені та неповернені кредити)" викласти в такій редакції: "Заборгованість за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, наданими кредитним спілкам".
 
     5.5. Після позиції "Заборгованість за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, наданими кредитним спілкам" доповнити новою позицією "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (прострочені, неповернені та безнадійні кредити, надані кредитним спілкам)" з кодом рядка 041.
 
     5.6. Позицію "Усього за розділом I (р. 010 + р. 020 - р. 040 + р. 050 + р. 060) " викласти в такій редакції: "Усього за розділом I (р. 010 - р. 021 + р. 030 - р. 041 + р. 050 + р. 060)".
 
     5.7. У розділі II додатка 3:
     позицію "Заборгованість за безнадійними кредитами" викласти в такій редакції: "Заборгованість за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки";
     позицію "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (безнадійні кредити)" викласти в такій редакції: "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (безнадійні кредити), наданих членам кредитної спілки".
 
     6. Додаток 6 викласти в редакції, що додається.
 
     7. Доповнити додатком 8 (додається).
 
 Член Комісії - директор 
Департаменту нагляду
за кредитними установами О.Мозговий

Додаток 6
до Порядку складання та
подання звітності кредитними
спілками та об'єднаними
кредитними спілками
до Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
( z0069-04 )

 
ЗВІТНІ ДАНІ
про кредитну діяльність кредитної спілки
 
          на ___________ 20___ року 
_____________________________
(назва кредитної спілки)

------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Код |Заборгованість за кредитами |Пролонговані|Простроченість | Списано за | | |рядка| на кінець звітного періоду | кредити |більше 3 місяців|звітний період| | | |----------------------------+------------+----------------+--------------| | | |кіль- |сума,|середньозважена|кіль- |сума,| кіль- | сума, |кіль- | сума, | | | |кість,| грн | процентна |кість,| грн |кість, | грн |кість,| грн | | | | од. | |ставка, % | од. | | од. | |од. | | |--------------+-----+------+-----+---------------+------+-----+-------+--------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------+-----+------+-----+---------------+------+-----+-------+--------+------+-------| |Усього | 010 | | | | | | | | | | |кредитів, | | | | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+---------------+------+-----+-------+--------+------+-------| |комерційні | 011 | | | | | | | | | | |кредити | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+---------------+------+-----+-------+--------+------+-------| |кредити, | 012 | | | | | | | | | | |надані на | | | | | | | | | | | |ведення | | | | | | | | | | | |фермерських | | | | | | | | | | | |господарств | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+---------------+------+-----+-------+--------+------+-------| |кредити, | 013 | | | | | | | | | | |надані на | | | | | | | | | | | |ведення | | | | | | | | | | | |особистих | | | | | | | | | | | |селянських | | | | | | | | | | | |господарств | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+---------------+------+-----+-------+--------+------+-------| |кредити, | 014 | | | | | | | | | | |надані на | | | | | | | | | | | |придбання, | | | | | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | | | | |ремонт та | | | | | | | | | | | |реконструкцію | | | | | | | | | | | |нерухомого | | | | | | | | | | | |майна | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+---------------+------+-----+-------+--------+------+-------| |Споживчі | 015 | | | | | | | | | | |кредити, у | | | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+---------------+------+-----+-------+--------+------+-------| |придбання |0151 | | | | | | | | | | |автотранспорту| | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+---------------+------+-----+-------+--------+------+-------| |придбання |0152 | | | | | | | | | | |аудіо-, відео-| | | | | | | | | | | |побутової | | | | | | | | | | | |техніки та | | | | | | | | | | | |комп'ютерів | | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+---------------+------+-----+-------+--------+------+-------| |інші потреби |0153 | | | | | | | | | | |--------------+-----+------+-----+---------------+------+-----+-------+--------+------+-------| |Великі ризики | 020 | | | | | | | | | | |(кредити | | | | | | | | | | | |членам | | | | | | | | | | | |кредитної | | | | | | | | | | | |спілки | | | | | | | | | | | |>=10% | | | | | | | | | | | |капіталу) | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник кредитної спілки ____________________ (П.І.Б.)
(підпис)
Головний бухгалтер
кредитної спілки ____________________ (П.І.Б.)
(підпис)

Додаток 8
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними спілками
та об'єднаними кредитними
спілками до Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
( z0069-04 )

 
ЗВІТНІ ДАНІ
про діяльність відокремлених підрозділів
кредитної спілки
 
     за _____________________________ 20 ____ року 
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
___________________________________
(назва кредитної спілки)

(грн)
 
----------------------------------------------------------------------
|           |Код рядка|Залишок | Видано |Сплачено |Залишок |
|           |     |  на  |  за  |  за  |  на  |
|           |     |початок |звітний | звітний | кінець |
|           |     |звітного| період | період |звітного|
|           |     |періоду |    |     |періоду |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|    1      |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
| \ Сума кредитів,  |  100  |    |    |     |    |
|  \ наданих членам | (1000) |    |    |     |    |
|   \ кредитної   |     |    |    |     |    |
|    \ спілки   |     |    |    |     |    |
|     \ у тому  |     |    |    |     |    |
|      \ числі: |     |    |    |     |    |
|       \    |     |    |    |     |    |
|        \   |     |    |    |     |    |
|місцезнаходження \  |     |    |    |     |    |
|кредитної спілки, \ |     |    |    |     |    |
|найменування та   |     |    |    |     |    |
|місцезнаходження   |     |    |    |     |    |
|відокремлених    |     |    |    |     |    |
|підрозділів кредитної|     |    |    |     |    |
|спілки        |     |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................... |  101  |    |    |     |    |
|           | (1001) |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................... |  102  |    |    |     |    |
|           | (1002) |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................... |  103  |    |    |     |    |
|           | (1003) |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................... |  104  |    |    |     |    |
|           | (1004) |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................... |...   |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................... |...   |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................... |...   |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................... |...   |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|           |Код рядка|Залишок |Отримано|Повернено|Залишок |
|           |     |  на  |  за  |  за  |  на  |
|           |     |початок |звітний | звітний | кінець |
|           |     |звітного| період | період |звітного|
|           |     |періоду |    |     |періоду |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|    1      |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
| \ Внески (вклади) на|  200  |    |    |     |    |
|  \ депозитні    | (2000) |    |    |     |    |
|   \ рахунки членів|     |    |    |     |    |
|    \ кредитної  |     |    |    |     |    |
|     \ спілки, у |     |    |    |     |    |
|      \ тому  |     |    |    |     |    |
|       \ числі:|     |    |    |     |    |
|        \   |     |    |    |     |    |
|місцезнаходження \  |     |    |    |     |    |
|кредитної спілки, \ |     |    |    |     |    |
|найменування та   |     |    |    |     |    |
|місцезнаходження   |     |    |    |     |    |
|відокремлених    |     |    |    |     |    |
|підрозділів     |     |    |    |     |    |
|кредитної спілки   |     |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................   |  201  |    |    |     |    |
|           | (2001) |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................   |  202  |    |    |     |    |
|           | (2002) |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................   |  203  |    |    |     |    |
|           | (2003) |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................   |  204  |    |    |     |    |
|           | (2004) |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................   |...   |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................   |...   |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................   |...   |    |    |     |    |
|---------------------+---------+--------+--------+---------+--------|
|................   |...   |    |    |     |    |
---------------------------------------------------------------------- 
Керівник кредитної спілки ____________________ (П.І.Б.)
(підпис)
Головний бухгалтер
кредитної спілки ____________________ (П.І.Б.)
(підпис)вгору