Про затвердження Правил прийняття до магістратур вищих навчальних закладів МВС України
МВС України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 25.03.2003287
Документ z0265-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.01.2012, підстава - z0026-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.03.2003 N 287
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2003 р.
за N 265/7586
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ
N 938 ( z0026-12 ) від 21.12.2011 }
Про затвердження Правил прийняття до магістратур
вищих навчальних закладів МВС України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 124 ( z0295-05 ) від 24.02.2005 )
З метою якісної підготовки керівних кадрів органів внутрішніх
справ відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ,
затвердженого Указом Президента України від 17.10.2000 N 1138
( 1138/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила прийняття до магістратур вищих
навчальних закладів МВС України (додаються) та встановити, що
склад комісії з відбору кандидатів на навчання до магістратур
вищих навчальних закладів МВС України затверджується Міністерством
внутрішніх справ України.
2. Начальникам головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС
України в областях, місті Севастополі та на транспорті (далі -
ГУМВС, УМВС, УМВСТ), ректорам вищих навчальних закладів МВС
України:
2.1. Організувати відбір та направлення кандидатів на денну
та заочну форми навчання в магістратурах вищих навчальних закладів
МВС України відповідно до вимог чинного законодавства України в
межах, визначених щорічно за планом-рознарядкою комплектування
магістратур вищих навчальних закладів МВС України перемінним
складом.
2.2. До 20 березня кожного року, починаючи з 2004 року, за
визначеними в плані-рознарядці категоріями осіб подавати до
Департаменту роботи з персоналом (далі - ДРП) МВС України
рекомендації з відображенням їх службової діяльності та фактичних
результатів роботи для участі в конкурсному відборі на навчання,
та пропозиції про їх подальше призначення відповідно до набутого
освітньо-кваліфікаційного рівня.
2.3. Створити належні умови слухачам для проходження ними
стажування на конкретній посаді за місцем подальшого проходження
служби.
2.4. Щорічно визначати та надсилати до 1 жовтня в ДРП МВС
України на розгляд і затвердження теми магістерських робіт
слухачів року вступу на навчання, які б відповідали проблематиці,
оперативній обстановці, характерній для напрямку правоохоронної
діяльності, та особливостям навчального процесу вищого навчального
закладу за формою, встановленою МВС України. ( Пункт 2.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 124 ( z0295-05 ) від 24.02.2005 )
3. Ректорам Національної академії внутрішніх справ України
(Кондратьєв Я.Ю.), Київського інституту внутрішніх справ при
Національній академії внутрішніх справ України (Терещук О.В.),
Національного університету внутрішніх справ (Бандурка О.М.),
Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності
України (Дідоренко Е.О.), Юридичної академії МВС (Негодченко
О.В.), Запорізького юридичного інституту МВС України (Алфьоров
С.М.):
3.1. Щороку до 5 травня направляти до ДРП МВС України
погоджені із структурними підрозділами навчальні плани та програми
з підготовки фахівців за визначеними в плані-рознарядці
категоріями.
3.2. У навчальному процесі вважати пріоритетним проведення
занять у формі проблемних лекцій, практичних занять,
оперативно-штабних навчань із розв'язуванням ситуаційних завдань в
умовах ускладнення оперативної обстановки.
3.3. Інформувати ДРП МВС України про осіб, які систематично
не виконують навчальну програму та допустили грубі порушення
службової дисципліни.
3.4. Закріпити слухачів магістратури денної форми навчання за
конкретними структурними підрозділами та органами внутрішніх
справ, училищами професійної підготовки, з метою залучення їх до
участі у вільний від планових занять час до заходів, пов'язаних з
охороною громадського порядку, профілактикою правопорушень,
розкриттям злочинів, розглядом кримінальних справ, складанням
оперативних планів, наданням молодим працівникам (випускникам
вузів) практичної та методичної допомоги, розглядом звернень
громадян, проведенням занять в училищах професійної підготовки,
роботою з важковиховуваними підлітками, пропагандою міліцейської
професії серед учнів загальноосвітніх шкіл тощо, відповідно до
спеціалізації підготовки. Звіти за результатами виконаної роботи надсилати до ДРП МВС
України двічі на рік (за результатами першого та другого
семестрів).
3.5. Організувати розроблення та надсилати в ДРП МВС України
до 20 березня, починаючи з 2004 року, за визначеними в
плані-рознарядці категоріями такі документи: 3.5.1. Тести для визначення професіоналізму та наявності
практичних навичок у службовій діяльності вступників до
магістратури (окрім цивільних осіб). 3.5.2. Методичні рекомендації для підготовки до вступних
іспитів кандидатів на навчання до магістратур.
4. Начальникам структурних підрозділів МВС України,
начальникам ГУМВС України у місті Києві (Опанасенко П.М.),
Київській області (Зарубенко В.Ф.), УМВС України у
Дніпропетровській (Завідонов Д.Є.), Запорізькій (Петренко С.Л.),
Луганській (Крижановський С.В.), Харківській (Гусаров С.М.)
областях:
4.1. Забезпечити проходження навчальної практики та
стажування слухачами магістратур вищих навчальних закладів МВС
України у підпорядкованих підрозділах згідно з планами та
програмами навчальної практики. Запровадити практику закріплення слухачів на період
стажування за начальниками органів і підрозділів внутрішніх справ,
які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та
практичний досвід організаційної, управлінської діяльності (за
керівником органу або підрозділу закріплювати не більше одного
слухача).
4.2. Організувати взаємодію зі слухачами магістратури під час
їх роботи в практичних підрозділах, проходження стажування,
практики, захисту магістерської роботи та взяти участь: 4.2.1. У роботі комісії з відбору кандидатів на навчання до
магістратур вищих навчальних закладів МВС України щодо розгляду
особових справ кандидатів на навчання. 4.2.2. У семестрових і державних іспитах. 4.2.3. У засіданні "круглого столу" з обговоренням питань
успішності, організації навчального процесу, стажування,
працевлаштування випускників. 4.2.4. У розподілі випускників магістрів.
5. ДРП (Курко М.Н.) МВС України:
5.1. Створити до 30 квітня 2003 року єдиний банк даних
магістрів та відслідковувати проходження ними служби протягом 3
років з дня закінчення магістратури і щорічно поновлювати дані
банку.
5.2. За всіма фактами призначення магістрів-випускників на
нижчі, ніж вони займали до навчання, посади без погодження з ДРП
МВС України проводити службові перевірки, до винних осіб уживати
заходів дисциплінарного впливу.
6. Скасувати наказ МВС України від 18.07.2002 N 706 "Про
затвердження Правил відбору та прийняття до магістратур вищих
навчальних закладів МВС України".
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря МВС України генерал-полковника міліції
Ануфрієва М.І. та ДРП (Курко М.Н.) МВС України. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів
внутрішніх справ України.
Міністр
генерал-полковник міліції Ю.О.Смирнов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
25.03.2003 N 287
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2003 р.
за N 265/7586

ПРАВИЛА
прийняття до магістратур вищих навчальних
закладів МВС України

1. Загальні положення
1.1. Правила прийняття до магістратур вищих навчальних
закладів Міністерства внутрішніх справ України (далі - Правила)
визначають умови прийняття, проведення вступних іспитів, порядок
відбору та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів
МВС України.
1.2. Правила розроблені відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про внутрішні війська Міністерства
внутрішніх справ України" ( 2235-12 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 20.01.98 N 65 ( 65-98-п ) "Про затвердження
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)".
1.3. Вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ
України (далі - МВС України), які здійснюють підготовку магістрів
на платних засадах, самостійно розробляють правила прийняття на
навчання згідно з чинним законодавством.
2. Умови прийняття на навчання
2.1. Відповідно до кваліфікаційного рівня, фахової
спрямованості та займаної посади на денну форму навчання
приймаються: 2.1.1. За спеціальністю "Управління у сфері правопорядку" -
особи середнього та старшого начальницького складу органів
внутрішніх справ віком до 38 років, які мають вищу юридичну
освіту, стаж практичної роботи на вказаній посаді не менше 2
років, перебувають на посадах не нижче начальника відділу
(відділення) структурних підрозділів МВС України, головних
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та
Київській області, управлінь МВС України в областях, місті
Севастополі та на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС, УМВСТ) і
перебувають у резерві кадрів на висунення на посади, визначені
планом-рознарядкою. 2.1.2. За спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна
діяльність" - особи середнього та старшого начальницького складу
органів внутрішніх справ віком до 35 років, які мають вищу
юридичну освіту, стаж практичної роботи не менше 1 року і
перебувають у резерві кадрів на висунення на посади, визначені
планом-рознарядкою. ( Пункт 2.1.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 124 ( z0295-05 ) від
24.02.2005 ) 2.1.3. За спеціальністю "Психологія" - особи середнього та
старшого начальницького складу органів внутрішніх справ віком до
35 років, які мають вищу психологічну освіту, стаж практичної
роботи не менше 1 року і перебувають у резерві кадрів на висунення
на посади, визначені планом-рознарядкою. ( Пункт 2.1.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 124
( z0295-05 ) від 24.02.2005 ) 2.1.4. За спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна
діяльність", "Психологія" - випускники поточного року, які
закінчили вищий навчальний заклад МВС України III - IV рівня
акредитації та отримали диплом з відзнакою, віком до 30 років - за
рекомендацією вищого навчального закладу і органу внутрішніх справ
(за місцем розподілу випускника). ( Пункт 2.1.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 124
( z0295-05 ) від 24.02.2005 ) 2.2. На заочну форму навчання приймаються особи середнього та
старшого начальницького складу органів внутрішніх справ вищих
навчальних закладів МВС України, училищ професійної підготовки
працівників міліції, які мають вищу юридичну освіту, перебувають
на посадах викладачів або в резерві на висунення на ці посади,
віком до 35 років. 2.3. Категорії працівників, не визначені цими Правилами,
визначаються щороку планом-рознарядкою.
Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31
грудня року вступу до магістратури.
У вищих навчальних закладах МВС України здійснюється
підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за
спеціальностями: 8.000004 "Управління у сфері правопорядку"; 8.060101 "Правознавство"; 8.060102 "Правоохоронна діяльність"; 8.040101 "Психологія".
2.4. Навчання за зазначеними вище спеціальностями здійснюють
вищі навчальні заклади МВС України: 2.4.1. Національна академія внутрішніх справ України: Навчально-науковий інститут управління Денна форма навчання (термін навчання 1 рік). Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
за спеціальністю "Управління у сфері правопорядку" та
"Правознавство". Інститут заочного та дистанційного навчання Заочна форма навчання (термін навчання 1 рік). Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
за спеціальністю "Правознавство". Приймаються особи, зазначені в
п. 2.1.5. 2.4.2. Національний університет внутрішніх справ Денна форма навчання (термін навчання 1 рік). Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
за спеціальністю "Правоохоронна діяльність".
2.4.3. Київський інститут внутрішніх справ Денна форма навчання ( термін навчання 1 рік). Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
за спеціальностями "Правознавство", "Психологія". 2.4.4. Луганська академія внутрішніх справ імені 10-річчя
незалежності України Денна форма навчання (термін навчання 1 рік). Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
за спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність". 2.4.5. Юридична академія МВС Денна форма навчання (термін навчання 1 рік). Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
за спеціальностями "Правоохоронна діяльність", "Правознавство". 2.4.6. Запорізький юридичний інститут МВС України Денна форма навчання (термін навчання 1 рік). Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
за спеціальністю "Правознавство".
3. Порядок відбору кандидатів на навчання
3.1. Організація прийняття до навчального закладу
покладається на приймальну комісію, яка діє згідно з Положенням,
затвердженим наказом ректора.
3.2. Відбір кандидатів на навчання здійснюють підрозділи
роботи з персоналом органів внутрішніх справ, внутрішніх військ,
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС України
відповідно до щорічного плану чергового набору до магістратур.
Організація цієї роботи покладається на керівників відповідних
підрозділів роботи з персоналом. Кандидатури на навчання попередньо обговорюються на
засіданнях кадрових комісій ГУМВС, УМВС, УМВСТ, а з числа
випускників вищих навчальних закладів МВС України - на засіданні
вчених рад.
3.3. Особи середнього та старшого начальницького складу
органів внутрішніх справ, внутрішніх військ, вищих навчальних
закладів, науково-дослідних установ, які виявили бажання
навчатися, подають рапорт за командою, а цивільні особи, які
приймаються на заочну форму навчання, звертаються з письмовою
заявою до вищих навчальних закладів МВС України та укладають
відповідний договір про навчання.
3.4. Підрозділи роботи з персоналом в установленому порядку
оформляють на кандидата на денну форму навчання особову справу, на
заочну форму навчання - навчальну справу, до якої долучаються: - облікова картка встановленого зразка; - атестаційний лист (за наявності); - диплом про освіту в оригіналі або його завірена копія, що
подається кандидатом на навчання до приймальної комісії особисто
напередодні складання вступних іспитів; - картка медичного обстеження з висновками
військово-лікарської комісії (для кандидатів на навчання за денною
формою); - документ, який підтверджує право на зарахування поза
конкурсом, в оригіналі або його завірена копія (посвідчення осіб,
на підставі яких законодавством надаються пільги); - витяг з рішення Вченої ради та згода органу внутрішніх
справ про направлення на навчання за місцем персонального
розподілу (для випускників вищих навчальних закладів МВС України); - 4 (чотири) завірені працівниками підрозділу роботи з
персоналом фотокартки (без головного убору, на матовому папері,
розміром 3 х 4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу); - рекомендація (додаток).
3.5. Документи на кандидатів на денну та заочну форми
навчання направляються до вищих навчальних закладів не пізніше ніж
за місяць до початку вступних іспитів.
3.6. Приймальна комісія здійснює комплектування вищого
навчального закладу тільки в межах штатної чисельності перемінного
складу та ліцензованого обсягу прийняття на навчання.
3.7. Комісія з відбору кандидатів на навчання до магістратур
вищих навчальних закладів МВС України (далі - комісія МВС України)
попередньо розглядає матеріали щодо кандидатур на навчання за
денною та заочною формою та приймає рішення щодо запрошення їх до
МВС України на співбесіду або допуску до складання вступних
іспитів на підставі вивчених матеріалів, про що повідомляє
підрозділи роботи з персоналом. Тільки на підставі відповідного рішення комісії МВС України
підрозділи роботи з персоналом оформляють особові справи згідно з
п. 3.4 цих Правил. Документи, які надійшли до навчального закладу з порушенням
зазначених термінів без поважних причин, без розгляду комісією МВС
України, не розглядаються приймальною комісією навчального закладу
і повертаються до відповідних органів і підрозділів внутрішніх
справ.
4. Вступні іспити
4.1. Організація прийняття до вищого навчального закладу
покладається на приймальну комісію, яка діє згідно з Положенням,
затвердженим наказом ректора. 4.1.1. Вступні іспити до магістратур проводити разом із
вступними іспитами абітурієнтів на перші курси вищих навчальних
закладів МВС України. ( Розділ 4 доповнено пунктом 4.1.1 згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 124 ( z0295-05 ) від
24.02.2005 )
4.2. Вступники до магістратур складають іспити: 4.2.1. До Національної академії внутрішніх справ України Денна форма навчання За спеціальністю "Управління у сфері правопорядку": - іспит з фізичної підготовки; - комплексний іспит (управління в органах внутрішніх справ;
оперативно-розшукова діяльність; адміністративна діяльність;
кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика). За спеціальністю "Правознавство": - іспит з фізичної підготовки; - комплексний іспит (теорія держави і права;
оперативно-розшукова діяльність; адміністративна діяльність;
кримінальне право; кримінальний процес; криміналістика). Заочна форма навчання За спеціальністю "Правознавство": - комплексний іспит (теорія держави і права;
оперативно-розшукова діяльність; адміністративна діяльність;
кримінальне право; кримінальний процес; криміналістика;
тактико-спеціальна підготовка; основи правових знань). 4.2.2. До Київського інституту внутрішніх справ Денна форма навчання За спеціальністю "Правознавство": - іспит з фізичної підготовки; - комплексний іспит (теорія держави і права;
оперативно-розшукова діяльність; адміністративна діяльність;
кримінальне право; кримінальний процес; криміналістика). За спеціальністю "Психологія": - іспит з фізичної підготовки; - іспит з біології. 4.2.3. До Національного університету внутрішніх справ Денна форма навчання За спеціальністю "Правоохоронна діяльність": - іспит з фізичної підготовки; - комплексний іспит (теорія держави і права;
оперативно-розшукова діяльність; адміністративна діяльність;
кримінальне право; кримінальний процес; криміналістика). 4.2.4. До Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя
незалежності України Денна форма навчання За спеціальностями "Правоохоронна діяльність" та
"Правознавство": - іспит з фізичної підготовки; - комплексний іспит (теорія держави і права;
оперативно-розшукова діяльність; адміністративна діяльність;
кримінальне право; кримінальний процес; криміналістика). 4.2.5. До Юридичної академії МВС Денна форма навчання За спеціальностями "Правоохоронна діяльність" та
"Правознавство": - іспит з фізичної підготовки; - комплексний іспит (теорія держави і права;
оперативно-розшукова діяльність; адміністративна діяльність;
кримінальне право; кримінальний процес; криміналістика). 4.2.6. До Запорізького юридичного інституту МВС України Денна форма навчання За спеціальностями "Правознавство": - іспит з фізичної підготовки; - комплексний іспит (теорія держави і права;
оперативно-розшукова діяльність; адміністративна діяльність;
кримінальне право; кримінальний процес; криміналістика).
5. Організація конкурсу та зарахування на навчання
5.1. Зарахування до магістратури здійснюється на конкурсній
основі.
5.2. Для осіб, які перебувають у резерві кадрів на висунення
на посади начальників управлінь ГУМВС, УМВС, УМВСТ та на посади,
їм прирівняні, зарахування на навчання проводиться за результатами
співбесіди та тестування.
5.3. У разі успішного складання вступних іспитів поза
конкурсом до магістратур зараховуються: - особи, яким таке право надано Законом України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); - особи, які користуються пільгами, встановленими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (для осіб,
віднесених до 1, 2, 3, 4-ї категорій потерпілих).
5.4. Перескладання вступних іспитів не дозволяється.
Вступники, які одержали незадовільну оцінку або не з'явилися без
поважних причин на вступні іспити у визначений розкладом час, до
подальших вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.
5.5. Апеляції щодо результатів вступних іспитів розглядає
апеляційна комісія вищого навчального закладу у день складання
іспиту, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом
ректора.
5.6. Випускники денної форми навчання вищого навчального
закладу МВС України, допущені до вступних іспитів у магістратуру,
до їх початку направляються в розпорядження органу внутрішніх
справ. За наявності виклику до магістратури вступники
відряджаються органами та підрозділами внутрішніх справ до вищого
навчального закладу МВС України для складання вступних іспитів.
5.7. На підставі рішення приймальної комісії ректор видає
наказ про зарахування кандидатів слухачами магістратури.
5.8. Вступники до магістратур з числа середнього та старшого
начальницького складу органів внутрішніх справ, направлені до
вищого навчального закладу для складання вступних іспитів на денну
форму навчання, з посад не звільняються до видання наказу про
зарахування на навчання, про що їм повідомляється приймальною
комісією вищого навчального закладу.
5.9. Керівники органів і підрозділів внутрішніх справ
зобов'язані звільнити з посади осіб, зарахованих до магістратури
на денну форму навчання, у необхідний для своєчасного прибуття на
навчання термін. Підставою для звільнення з посади є особиста
заява посадової особи, зарахованої до магістратури на підставі
наказу ректора навчального закладу.
5.10. Особам, зарахованим на денну форму навчання за
вищевказаними спеціальностями до магістратур за державним
замовленням, зберігається на весь період навчання грошове
забезпечення за останньою штатною посадою до направлення на
навчання.
5.11. Слухачам, які до вступу на навчання постійно не
проживали за місцем дислокації навчального закладу, за їх рахунок
надається місце для проживання в гуртожитках вищих навчальних
закладів МВС України (для осіб, віднесених до 1, 2, 3, 4-ї
категорій потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи надання
місця для проживання в гуртожитках є обов'язковим).
5.12. Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили
магістерську роботу та склали державні іспити, присвоюється
кваліфікація магістра і видається диплом державного зразка. 5.12.1. Слухачі, які не виконали всіх видів робіт,
передбачених програмою підготовки магістрів, або допустили грубі
порушення правил внутрішнього розпорядку, відраховуються з
магістратури наказом ректора без права поновлення. 5.12.2. У разі відрахування з навчання слухача за власним
бажанням для поновлення навчання він може бути зарахований наказом
ректора вищого навчального закладу лише у виняткових випадках,
якщо є поважні причини, підтверджені документально, та за
погодженням з ДРП МВС України. 5.12.3. Слухачам, які не склали державних іспитів або не
захистили магістерської роботи з поважних причин, ректором вищого
навчального закладу може бути дозволено повторне складання
державних іспитів та захист магістерської роботи в наступному
навчальному році.
Начальник Департаменту роботи
з персоналом МВС України
генерал-майор міліції М.Н.Курко

Додаток
до п. 3.4 Правил прийняття
до магістратур вищих
навчальних закладів МВС
України
(у редакції наказу МВС
України
24.02.2005 N 124
( z0295-05 )

Рекомендація
__________________________________________________________________
(назва органу внутрішніх справ, вищого навчального закладу МВС
України)
Для вступу до магістратури _______________________________________
(назва вищого навчального закладу)
Навчання за ________________________ формою (денною, заочною),
Спеціальністю ___________________ і спеціалізацією _______________ __________________________________________________________________
Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові ________________, _________________________________________________________________,
(дата народження)
який (яка) обіймає посаду ________________________________________
Місце роботи _____________________________________________________
Характеристика (може бути викладена на окремому аркуші) __________ __________________________________________________________________
(відображення службової діяльності та фактичних
результатів роботи, наявність заохочень,
стягнень тощо) __________________________________________________________________
Освіта ___________________________________________________________
(назва навчального закладу, у якому році закінчив, за денною чи заочною формою, чи має диплом з відзнакою,
N диплома) __________________________________________________________________
Стаж роботи в ОВС ________________________________________________
Стаж практичної роботи ___________________________________________
Стаж роботи на посаді ____________________________________________
і зарахований(на) до кадрового резерву для прийняття на посаду __________________________________________________________________
(указати N наказу, дату зарахування до резерву)
Після успішного закінчення магістратури __________________________
(назва навчального закладу)
_____________________________________________ випускник(ниця) буде
призначений(на) на посаду ________________________________________
(указати на яку конкретну посаду буде
призначено працівника)
Рекомендація є підставою для персонального розподілу випускника
(ниці) на зазначену в ній посаду.
Керівник структурного підрозділу
МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, ректор
вищого навчального закладу МВС
України, що надає рекомендацію Погоджено * _______________________________ _______________________________
(посада, звання, прізвище, (керівник органу (підрозділу)
ім'я та по батькові) за місцем персонального _______________________________ _______________________________
розподілу випускника) _______________________________ _______________________________
М.П. Підпис ______________ М.П. Підпис _____________
Дата ________________ Дата _______________
_______________
* Погоджується тільки стосовно випускників вищих навчальних
закладів МВС України (далі ВНЗ), які навчаються на відмінно та
рекомендовані вченими радами ВНЗ на навчання в магістратурі.
( Додаток в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 124
( z0295-05 ) від 24.02.2005 )
Начальник Департаменту роботи
з персоналом МВС України
генерал-майор міліції М.Н.Курковгору