Документ z0262-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.03.2009. Подивитися в історії? )


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
10.03.2009 N 220
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2009 р.
за N 262/16278

 
Про затвердження Порядку проставлення
в Міністерстві освіти і науки України
апостиля на офіційних документах,
виданих навчальними закладами,
державними органами, підприємствами,
установами і організаціями,
що стосуються сфери освіти і науки

 
     Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2006 N 1757 ( 1757-2006-п ), та з метою забезпечення виконання положень Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 N 237/803/151/5 ( z1151-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за N 1151/8472, Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Порядок проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки (додається).
 
     2. Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (О.С.Сухолиткий) довести цей наказ до відома Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, що стосуються сфери освіти і науки.
 
     3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                       І.О.Вакарчук 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
10.03.2009 N 220
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2009 р.
за N 262/16278

 
ПОРЯДОК
проставлення в Міністерстві освіти і науки
України апостиля на офіційних документах,
виданих навчальними закладами, державними
органами, підприємствами, установами
і організаціями, що стосуються
сфери освіти і науки

 
     1. Цей Порядок регулює проставлення спеціального штампа "Apostille" (далі - апостиль) на офіційних документах про освіту та вчені звання, які були складені на території України, яким відповідно до статті 5 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів ( 995_082 ) (далі - Конвенція), засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа, яка підписала документ, і, у відповідному випадку, автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.
 
     2. Апостиль проставляється:
     на документах про освіту та вчені звання державного зразка, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17.03.93 N 199 ( 199-93-п ) "Про затвердження описів дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника і переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь", від 12.11.97 N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та вчені звання", наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2001 N 510 ( z0788-01 ) "Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.09.2001 за N 788/5979;
     на документах, виданих установами, організаціями, підприємствами, підпорядкованими Міністерству охорони здоров'я України, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України:
     від 22.07.93 N 166 ( z0113-93 ) "Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.08.93 за N 113;
     від 19.12.97 N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454;
     від 29.01.98 N 12 ( z0106-98 ) "Про затвердження Положення про клінічну ординатуру", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.98 за N 106/2546;
     від 15.01.99 N 7 ( z0091-99 ) "Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.98 N 251 "Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.99 за N 91/3384;
     від 12.12.2006 N 818 ( z1366-06 ) "Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за N 1366/13240;
     для документів, виданих у періоди:
     1992-1998 роки - наказ від 10.04.92 N 61 "Про затвердження Положення про клінічну ординатуру" (втратив чинність згідно з наказом МОЗ від 29.01.98 N 12 ( z0106-98 ) "Про затвердження Положення про клінічну ординатуру", зареєстрованим в Мін'юсті 16.02.98 за N 106/2546);
     1995-2005 роки - наказ від 24.01.95 N 14 ( z0193-95 ) "Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.06.95 за N 193/729 (втратив чинність згідно з наказом МОЗ від 07.11.2005 N 581 ( z1423-05 ) "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 24.01.95 N 14 "Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі", зареєстрованим в Мін'юсті 24.11.2005 за N 1423/11703);
     на адміністративних документах, а саме: архівних довідках, навчальних планах, довідках, що видаються навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки.
 
     3. Для проставлення апостиля необхідно подати до Міністерства освіти і науки України:
     оригінал документа, на якому проставляється апостиль;
     ксерокопію цього документа без будь-якого засвідчення;
     заяву встановленого зразка.
 
     4. У проставленні апостиля відмовляється, якщо:
     документ призначається для використання в країні, яка не приєдналася до Конвенції ( 995_082 ) або є учасницею Конвенції, але висловила заперечення проти приєднання України відповідно до статті 12 Конвенції;
     текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження;
     документ написаний чи підписаний олівцем, отриманий через засоби факсимільного зв'язку;
     у документі є незастережні виправлення або дописки;
     до повноважень Міністерства освіти і науки України не входить проставлення апостиля на цьому документі;
     документ, а саме: архівна довідка, навчальний план, довідка не містить підпису ректора або проректора та не завірений гербовою печаткою;
     якщо Міністерству освіти і науки України не вдалося отримати зразки відповідних підписів, відбитків печаток та/або штампів, підтвердити факт видачі документа про освіту;
     якщо підпис на документі не відповідає зазначеним посаді, прізвищу, імені, по батькові.
 
     5. Процедура проставлення апостиля включає:
     з'ясування, чи підлягають подані документи проставленню апостиля;
     розподіл документів на дві групи: документи старого зразка, для яких необхідно отримати підтвердження факту видачі; документи, виготовлені на основі фотокомп'ютерних технологій, які перевіряються за допомогою бази даних інформаційно-виробничої системи "Освіта";
     перевірку справжності документів, які виготовлені на основі фотокомп'ютерних технологій, за допомогою бази даних інформаційно-виробничої системи "Освіта";
     проставлення апостиля на документи про освіту та вчені звання, на які отримано підтвердження щодо факту їх видачі;
     проставлення на апостилі підпису посадової особи та гербової печатки Міністерства освіти і науки України;
     ведення автоматизованої бази даних документів, які подаються для проставлення апостиля;
     здійснення технічного супроводу належного функціонування автоматизованої бази даних;
     витребування листів-підтверджень міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищих навчальних закладів щодо підтвердження факту видачі документів про освіту для з'ясування справжності підпису та якості, в якій виступала особа, що підписала документ, а також справжності відбитків печатки та/або штампа, проставлених на документах;
     реєстрацію листів-відповідей, що офіційно надходять до Міністерства освіти і науки України;
     підготовку документів до проставлення апостиля та заповнення спеціального штампа "апостиль" встановленого зразка на документах, на які отримано підтвердження щодо факту їх видачі;
     ведення реєстрації документів, на яких проставлено апостиль, в спеціальному журналі, оформлення якого здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 N 237/803/151/5 ( z1151-03 ) "Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за N 1151/8472;
     формування архіву документів в електронному вигляді та на паперових носіях.
 
     6. Документи для проставлення апостиля подаються і отримуються за наявності документа, що засвідчує особу, яка здає документи.
     У разі отримання документів з апостилем іншою особою при собі необхідно мати нотаріально засвідчене доручення.
 
     7. Для отримання документів з апостилем необхідно подати до Міністерства освіти і науки України квитанцію про сплату коштів за надання послуг з проставлення апостиля у розмірі, встановленому відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 16.01.2004 N 21 ( z0112-04 ) "Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 112/8711.
 
     8. Документи приймаються і видаються щоденно департаментом міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів) згідно з графіком, що затверджується Міністерством освіти і науки України.
 
     9. Строк розгляду документів, які не потребують направлення запитів, - 5 робочих днів.
     У зв'язку з необхідністю отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, додаткової інформації або роз'яснень строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.
 
 Директор департаменту 
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції О.С.Сухолиткийвгору