Документ z0260-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.03.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2012  № 82


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2012 р.
за № 260/20573

Про Порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року №1162 «Про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників та заступників керівників органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними відходами і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки», з метою удосконалення процедури проведення перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, що додається.

2. Здійснювати Державному агентству України з управління зоною відчуження перевірку знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

3. Державному агентству України з управління зоною відчуження (Холоша В.І.) спільно з Управлінням правового забезпечення (Поворозник Р.Р. ) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Голови
Федерації профспілок України

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

Голова Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Перший заступник Голови –
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Міністр охорони здоров'я України
А.П. КлюєвО. Мірошниченко


С. Українець


Е. Улинець


О. ХохотваМ.Х. Гашев


Ю.А. Бойко

О.В. Аніщенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
30.01.2012 № 82


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2012 р.
за № 260/20573

ПОРЯДОК
перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року № 1162 “Про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників та заступників керівників органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними відходами і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки”.

2. Цей Порядок встановлює процедуру проведення перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки і поширюється на:

керівників підрозділів та спеціалістів апарату Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі - ДАЗВ України);

керівників та осіб, що перебувають у складі екзаменаційних комісій підприємств, що безпосередньо підпорядковані ДАЗВ України ;

керівників та осіб, що перебувають у складі екзаменаційних комісій підприємств і організацій, що не підпорядковані ДАЗВ України, але виконують роботи підрядників та субпідрядників на Державному спеціалізованому підприємстві “Чорнобильська АЕС” (далі - ДСП “Чорнобильська АЕС”) та спеціалізованих підприємствах по поводженню з радіоактивними відходами (далі - РАВ) у зоні відчуження (проектування, виготовлення обладнання, будівництво, монтаж, налагоджування, ремонт обладнання і трубопроводів та інші);

посадових осіб експлуатуючих організацій (операторів) сховищ для захоронення РАВ та ядерної установки Чорнобильської АЕС.

3. У центральній комісії, склад якої затверджується наказом Голови ДАЗВ України, проходять перевірку знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки не рідше одного разу на 3 роки:

3.1. Керівники підрозділів і спеціалісти ДАЗВ України.

3.2. Керівники ДСП “Чорнобильська АЕС”, голова та члени екзаменаційної комісії ДСП “Чорнобильська АЕС”.

3.3. Керівники організацій і підприємств, що підпорядковані ДАЗВ України та задіяні на роботах щодо поводження з РАВ, голови та члени екзаменаційних комісій цих організацій і підприємств.

3.4. Керівники та члени екзаменаційних комісій підприємств і організацій, що не підпорядковані ДАЗВ України, але виконують роботи підрядників та субпідрядників на ДСП "Чорнобильська АЕС" та спеціалізованих підприємствах по поводженню з РАВ у зоні відчуження.

Перевірка знань зазначених осіб не проводиться, якщо вони пройшли перевірку знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки в комісії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3.5. Посадові особи експлуатуючих організацій (операторів) сховищ для захоронення радіоактивних відходів та ядерної установки Чорнобильської АЕС.

4. Керівники організацій і підприємств, голови та члени комісій, зазначені в підпунктах 3.2 - 3.5 пункту 3 цього Порядку, проходять перевірку знань з обов'язковою участю у роботі комісії представників Державної інспекції з ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання України) та Міністерства охорони здоров’я України (далі - МОЗ України).

5. Перелік посад керівників підрозділів та спеціалістів апарату ДАЗВ України, які повинні проходити перевірку знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки в обсязі вимог посадових інструкцій або обов'язків, визначається Головою ДАЗВ України.

6. Керівництво ДАЗВ України (Голова та його заступники) перевірку знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки не проходять. Перевірку знань членів комісії ДАЗВ України здійснюють Голова ДАЗВ України та його заступники з обов'язковою участю представників Держатомрегулювання України та МОЗ України.

7. Організація проведення перевірки знань покладається на Голову комісії ДАЗВ України та його заступників. Перевірка знань повинна проводитися відповідно до затвердженого графіка. По одному примірнику графіка надсилається до Держатомрегулювання України та МОЗ України.

8. Перевірка знань керівників і спеціалістів структурних підрозділів ДАЗВ України, керівників підприємств, голів та членів екзаменаційних комісій підприємств проводиться:

Первинна - перед допуском до самостійної роботи.

Періодична (чергова).

Позачергова (додаткова). Позачергова перевірка знань не змінює терміну проведення чергової перевірки знань.

9. Позачергова (додаткова) перевірка знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки керівниками та спеціалістами проводиться:

9.1. При набранні чинності нових або внесенні змін чи доповнень до чинних нормативно-правових актів (далі - НПА) із забезпечення безпеки ядерних установок, ядерної або радіаційної безпеки, правил поводження з РАВ.

9.2. При переведенні на іншу роботу чи покладанні на посадову особу нових обов'язків, які потребують додаткових знань. Для керівників і спеціалістів, на яких згідно з посадовими інструкціями покладене заміщення керівників та спеціалістів вищих за посадою, обсяг знань повинен відповідати обсягу знань осіб, які заміщуються.

9.3. При перервах у роботі більше 6 місяців.

9.4. На вимогу Держатомрегулювання України у випадках:

виявлення при перевірці незадовільних знань керівниками і спеціалістами правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

поновлення на посаді особи, яку було відсторонено від діяльності органом Держатомрегулювання України;

перед допуском до роботи особи, яку раніше було усунено від технічного керівництва за поданням органів Держатомрегулювання України.

10. При набранні чинності нових або внесенні змін чи доповнень до чинних НПА з ядерної або радіаційної безпеки керівництво підприємств проводить позачерговий інструктаж персоналу.

11. При перевірці знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки не допускається робота комісії у складі менше трьох осіб. При цьому комісія складається з фахівців профілю, який відповідає профілю персоналу, що перевіряється.

12. Перевірці підлягають знання НПА з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до переліку основних правил, норм, стандартів і керуючих документів з ядерної та радіаційної безпеки, знання яких обов'язкове керівниками і спеціалістами в обсязі вимог посадових інструкцій (додаток 1) (далі - перелік норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки), що затверджується керівництвом ДАЗВ України. Перевірка знань цих норм, правил і стандартів проводиться в обсязі, визначеному посадовими інструкціями керівників та спеціалістів.

13. Переліки питань з перевірки знань посадових осіб та працівників підприємств розробляються відповідно до переліку норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки з урахуванням напрямів діяльності підприємства та затверджуються головою центральної комісії або його заступниками.

14. З метою організації перевірки знань керівник підприємства за місяць до перевірки надсилає до комісії ДАЗВ України заяву з переліком осіб, які проходитимуть перевірку знань, із зазначенням їх посад та ступеня участі у комісії свого підприємства. Разом із заявою на проведення перевірки знань до комісії ДАЗВ України подається Положення про перевірку знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки у керівників і спеціалістів цього підприємства. На підставі заяви та поданих документів голова комісії ДАЗВ України або його заступники ухвалюють рішення про можливість і термін проведення засідання комісії.

15. Запрошення представників Держатомрегулювання України та МОЗ України для участі в роботі комісії ДАЗВ України надсилається до Держатомрегулювання України та МОЗ України не пізніше ніж за 5 днів до початку роботи комісії.

16. Перевірка знань проводиться в індивідуальному порядку усним опитуванням згідно з екзаменаційними білетами. Кожен екзаменаційний білет включає десять питань, складених за переліком норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

17. Перевірка вважається пройденою у разі надання особою більше 70% правильних відповідей.

18. На питання, що стосуються знань основних нормативних документів, а саме: Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) (ДГН 6.6.1-6.5.001-98), НРБУ-97/Д 2000 (ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000), Основні санітарні правила радіаційної безпеки України (ДСП 6.177-2005-09-02) та Загальні положення безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), незадовільні відповіді не допускаються.

19. Результати перевірки знань оформлюють протоколом (додаток 2), оригінал якого зберігається в комісії ДАЗВ України. У протоколі фіксуються результати відповіді з кожного питання (знає чи не знає питання), у стислій формі повинні бути перелічені нормативні документи, з яких проходив перевірку знань конкретний спеціаліст. Допускається оформлення одного протоколу для декількох осіб, які проходили перевірку знань, за умовою, що вони працюють на одному підприємстві.

20. У разі отримання позитивних результатів перевірки особі видається копія протоколу з підписами головуючого на засіданні комісії і представників Держатомрегулювання України та МОЗ України (у разі їх участі) та посвідчення (додаток 3) з підписами головуючого на засіданні комісії і представника Держатомрегулювання України, які засвідчуються штампом. Копія протоколу надається також представникам Держатомрегулювання України та МОЗ України.

21. Особи, які не пройшли перевірку знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки в системі ДАЗВ України, усуваються від технічного керівництва роботами до повторної перевірки, термін якої визначається комісією, але не пізніше ніж через два місяці. У разі непроходження повторної перевірки перед власником або уповноваженим ним органом порушується питання про розірвання трудового договору відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України.

Особи, зазначені в підпункті 3.4 пункту 3 цього Порядку, які не пройшли повторну перевірку знань, не допускаються до проведення робіт у зоні відчуження.

Голова Державного агентства
України з управління зоною
відчуженняВ.І. Холоша
Додаток 1
до Порядку перевірки знань
правил, норм і стандартів з ядерної
та радіаційної безпеки

ПЕРЕЛІК
основних правил, норм, стандартів і керуючих документів з ядерної та радіаційної безпеки, знання яких обов'язкове керівниками і спеціалістами в обсязі вимог посадових інструкцій

1. Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.

2. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами”.

3. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

4. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”.

5. Закон України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання”.

6. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

7. Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 № 162, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.01.2008 за № 56/14747 (НП 306.2.141-2008).

8. Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 09.01.98 № 2, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.01.98 за № 47/2487 (НП 306.2.02/1.004-98).

9. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций (ПБЯ РУ АС-89 ПН АЭ Г-1-024-90).

10. Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики (ПНАЭ Г-14-029-91).

11. Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций (ПНАЭ Г-9-026-90).

12. Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность (ПНАЭ Г-7-013-89).

13. Правила устройства и эксплуатации локализирующих систем безопасности атомных станций (ПНАЭ Г-10-021-90).

14. Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций (НП 306.2.100-2004).

15. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПН АЭГ-7-008-89).

16. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения (ПНАЭ Г-7-009-89).

17. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Правила контроля (ПНАЭ Г-7-010-89).

18. Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПН АЭГ-7-003-87).

19. Правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий (ПБЯ-06-10-91).

20. Правила устройства и эксплуатации систем аварийного охлаждения и отвода тепла от ядерного реактора к конечному поглотителю (ПН АЭГ-7-020-90).

21. Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30.08.2006 № 132, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.09.2006 за № 1056/12930.

22. Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів, затверджене наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 07.04.2005 № 38, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.04.2005 за № 431/10711.

23. Галузевий стандарт України. Система підготовки персоналу атомних станцій України (ГСТУ 95.1.07.04.047-2000).

24. Правила ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 13.12.2004 № 186, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.01.2005 за № 2/10282 (НП 306.2.104-2004).

25. Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 13.12.2004 № 185, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.01.2005 за № 4/10284 (НП 306.2.103-2004).

26. Типовое положение о порядке проверки знаний, правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и инженерно - технических работников (РД3-3).

27. Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 11.03.99 № 53, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.05.99 за № 294/3587 (НП 306.502/3.017-99).

28. Державні гігієнічні нормативи “Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)”, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.07.97 № 208 (ДГН 6.6.1-6.5.001-98).

29. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: “Радіаційний захист від джерел потенційного випромінення (НРБУ-97/Д-2000), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 № 116 (ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000).

30. Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України (ДСП 6.177-2005-09-02).

31. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-88).

32. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85).

33. Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АЕС-89).

34. Типовое содержание плана мероприятий по защите населения в случае радиационной аварии на атомной станции (ПНА В-19-201-89).

35. Заява про політику регулювання ядерної і радіаційної безпеки об’єкта “Укриття” ЧАЕС (НП 306.1.2/1.007-98).

36. Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002), затверджений наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 11.02.2003 № 27, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2003 за № 160/7481.

37. Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.060-2002), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22.10.2002 № 110, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.11.2002 за № 874/7162.

38. Вимоги і умови безпеки (ліцензійні умови) здійснення діяльності використання джерел іонізуючих випромінювань (НП 306.5.05/2.065-2002).

39. Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затверджений наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 01.07.2010 № 84, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2010 за № 718/18013 (НП 306.4.159-2010).

40. Специальные условия поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

41. Порядок проведения специальной проверки для предоставления допуска физическим лицам к работе на ядерных установках и с ядерными материалами.

42. Правила физической защиты ядерного материала и ядерных установок (НП 306.2.08/1.019-99).

43. Организация строительного производства (ДБН А.3.1-5-96).

44. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461.

45. Положение о порядке предоставления разрешения на выполнение строительных работ (замість ДБН А3.1-2-93).

46. Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие технические требования (ОТТ-87).

47. Положение о порядке вывода оборудования в ремонт и ввода его в эксплуатацию после ремонта АЭС (РД.53.025.016-89).

48. Організація технічного обслуговування і ремонту систем та обладнання атомних станцій. Основні положення, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 04.02.2004 № 68 (КНД 95.1.08.055-2004).

49. Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядерно-опасных делящихся материалов (ПБЯ 06-09-90).

50. Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 27.02.2004 № 38, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.03.2004 за № 331/8930 (НП 306.04.02/2.083-2003).

51. Приборы и средства автоматизации для атомных станций. Общие технические требования (ОТТ 08042462).

52. Обращение с радиоактивными отходами. Контейнеры для хранения твердых радиоактивных отходов. Требования к обеспечению радиационной безопасности (НД 306.608.95).

53. Требования к порядку и содержанию работ по продлению срока эксплуатации информационных и управляющих систем, важных для эксплуатации атомных электростанций (НП 306.5.02/2.068-2003).

54. Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 16.01.2004 № 2, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.01.2004 за № 136/8735 (НП 306.2.02/3.077-2003).

55. Статті 95, 164, 188-18, 244-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

56. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 813 “Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу”.Додаток 2
до Порядку перевірки знань правил,
норм і стандартів з ядерної
та радіаційної безпеки

ПРОТОКОЛ


Додаток 3
до Порядку перевірки знань правил,
норм і стандартів з ядерної
та радіаційної безпеки

ПОСВІДЧЕННЯвгору