Документ z0258-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.04.2019, підстава - z0256-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 131 від 29.05.97 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 1997 р.
за N 258/2062
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 302 ( z0256-19 ) від 22.02.2019 }
Про затвердження Інструкції по визначенню
вартості робочої сили

З метою проведення вибіркового обстеження вартості робочої
сили, на виконання "Плану статистичних робіт на 1997 рік",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. N 345 ( 345-97-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію по визначенню вартості робочої
сили, що додається. 2. Дію Інструкції розповсюдити на всі господарюючі суб'єкти,
незалежно від форм власності та господарювання, які використовують
найману працю (робочу силу). 3. Управлінню статистики праці (Григорович Н.В): 3.1. Забезпечити Держкомстат Автономної Республіки Крим,
обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики,
міністерства та відомства Інструкцією по визначенню вартості
робочої сили. 3.2. Опублікувати в засобах масової інформації зазначену
Інструкцію з метою широкого ознайомлення з нею підприємств,
установ та організацій. 4. Скасувати наказ Мінстату України від 29.12.94 р. N 277. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гашицького О.В.
Перший заступник Міністра В.А.Головко
Затверджено
наказом Мінстату України
від 29.05.97 N 131
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 1997 р.
за N 258/2062

Інструкція по визначенню вартості робочої сили
Інструкція підготовлена для забезпечення єдиного
методологічного підходу при визначенні фактичної вартості робочої
сили підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм
власності і господарювання. Вона становить основу для забезпечення
порівняльного аналізу вартості фактичних витрат на робочу силу та
доходів найманого персоналу на підприємствах за економічними
галузями та регіонами з метою прийняття рішень в області
економічної, соціальної та регіональної політики. На основі
отриманих даних кожен роботодавець має можливість співставити
фактичну вартість робочої сили на підприємстві з середньою
величиною цього показника у відповідній галузі народного
господарства або інших галузях економіки країни. Крім того,
названий показник використовується для забезпечення порівняльного
аналізу на міжнародному рівні. При підготовці Інструкції використана міжнародна стандартна
класифікація витрат на робочу силу, яка визначена в "Резолюції про
статистику праці", прийнятій Міжнародною конференцією зі
статистики праці (червень, 1985 рік).
I. Загальні положення
У міжнародній практиці існує загальне визначення поняття
вартості робочої сили. Згідно з резолюцією, прийнятою Міжнародною
конференцією зі статистики праці (червень, 1985 рік), вартість
робочої сили - це розмір фактичних видатків наймача на утримання
робочої сили. Поняття фактичної вартості робочої сили значно ширше за
поняття заробітна плата і включає в себе: оплату праці за виконану
роботу; витрати на оплату невідпрацьованого часу, що підлягає
оплаті згідно з чинним законодавством; винагороди та допомоги;
витрати на харчування та інші пільги, що надаються натурою;
витрати на утримання житла персоналу, що оплачує наймач; витрати
на соціальне страхування, що оплачує наймач; витрати наймача на
професійну підготовку; утримання служб соціального забезпечення та
інші витрати, наприклад, на службовий транспорт для працівників,
спецодяг, а також податки та відрахування, що розглядаються в
якості витрат на робочу силу. Статті витрат на утримання робочої
сили докладно перелічені в розділі II Інструкції "Класифікація
витрат на робочу силу". Вартість робочої сили визначається в грошовому виразі та
відображається в грошових знаках держави, тобто в національній
валюті України - гривнях. У разі видачі продукції в рахунок
заробітної плати, у відповідні статті витрат на утримання робочої
сили включається її вартість за відпускними цінами, тобто за
цінами реалізації працівникам.
II. Класифікація витрат на робочу силу
Вартість робочої сили визначається за такими складовими
групами: 1. Пряма оплата. 2. Оплата за невідпрацьований час. 3. Премії та нерегулярні виплати. 4. Заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги,
допомоги в натуральній і грошовій формах. 5. Витрати підприємств на оплату житла працівників. 6. Витрати підприємств на соціальне забезпечення працівників. 7. Витрати на професійне навчання. 8. Витрати на утримання громадських служб. 9. Витрати на робочу силу, які не віднесені до інших груп. 10. Податки, що відносяться до витрат на робочу силу. Витрати, які відображені в пунктах 1-4, за визначенням
Міжнародної організації праці є "прямими витратами на робочу
силу", витрати пунктів 5-10 відносяться до "непрямих витрат на
робочу силу".
1. До прямої оплати включаються: 1.1. Заробітна плата, нарахована за виконану роботу
(відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками,
посадовими окладами незалежно від форм і систем оплати праці,
прийнятих на підприємстві. 1.2. Надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових
окладів у фактичних розмірах, незалежно від того виплачуються ці
надбавки у розмірах, передбачених чинним законодавством, чи у
розмірах, встановлених колективним договором. 1.3. Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж
роботи. 1.4. Премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим
службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію
конкретних видів матеріальних ресурсів. 1.5. Оплата праці працівників за виконання робіт згідно з
договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір
підряду. Розмір коштів, направлених на оплату праці цих
працівників, визначається, виходячи з кошторису на виконання робіт
(послуг) за договором і платіжних документів. 1.6. Оплата працівникам, які не перебувають у штаті
підприємства, за виконання разових робіт (наприклад, ремонт
обладнання, приміщення, проведення експертизи тощо). 1.7. Оплата за працю у вихідні та святкові (неробочі) дні, в
понадурочний час. 1.8. Доплати за шкідливі умови праці (на важких роботах, на
роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, в
багатозмінному режимі, у нічний час тощо). 1.9. Доплати працівникам, постійно зайнятим на підземних
роботах, за нормативний час пересування їх у шахті (руднику) від
ствола до місця роботи і назад. 1.10. Заробітна плата до кінцевого розрахунку по закінченні
року (або іншого періоду), обумовлена системами оплати праці в
сільськогосподарських підприємствах. 1.11. Процентні або комісійні винагороди незалежно від того,
виплачені вони додатково до тарифної ставки (окладу) чи є основною
оплатою в тих галузях, де це передбачено чинним законодавством. 1.12. Виплати різниці в окладах працівникам при тимчасовому
заміщенні. 1.13. Оплата праці за виготовлення продукції, що є браком не
з вини працівника. 1.14. Суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим
для роботи на підприємстві за спеціальними договорами з державними
підприємствами (організаціями) про надання робочої сили. 1.15. Оплата праці кваліфікованих робітників, керівників,
спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної
роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників, для керівництва виробничою практикою студентів, для
навчання учнів загальноосвітніх шкіл. 1.16. Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і
учнів професійно-технічних навчальних закладів, які залучені на
тимчасові роботи. 1.17. Оплата за виконання низькооплачуваної роботи у
випадках, передбачених чинним законодавством.
2. До оплати за невідпрацьований час включаються: 2.1. Оплата в повному обсязі щорічних і додаткових відпусток. 2.2. Оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу
(понад тривалість передбачених законодавством) відпусток. 2.3. Суми, виплачені підприємствами випускникам
професійно-технічних закладів освіти та молодим спеціалістам, які
закінчили вищі навчальні заклади за час відпустки, що передує
початку роботи. 2.4. Оплата спеціальної перерви в роботі у випадках,
передбачених законодавством, та пільгового часу підліткам. 2.5. Оплата робочого часу працівникам, які залучаються до
виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки
виконуються в робочий час відповідно до чинного законодавства. 2.6. Суми доплат для досягнення середнього рівня фактичного
заробітку, що передував тимчасовій втраті працездатності, у
відповідності з чинним законодавством. 2.7. Заробітна плата, що зберігається за місцем основної
роботи за працівниками, залученими на сільськогосподарські та інші
роботи, згідно з чинним законодавством. 2.8. Виплати різниці в окладах працівникам, працевлаштованим
з інших підприємств зі збереженням протягом певного часу
(відповідно до законодавства) розміру посадового окладу за
попереднім місцем роботи. 2.9. Надбавки за пересувний, роз'їздний характер робіт для
працівників, безпосередньо зайнятих на будівництві, реконструкції
і капітальному ремонті, а також при виконанні робіт вахтовим
методом у випадках, передбачених законодавством. 2.10. Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у
зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при
вахтовому методі організації праці, при підсумковому обліку
робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством. 2.11. Суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом)
у розмірі тарифної ставки (окладу), за дні в дорозі до
місцезнаходження підприємства (пункту збору), до місця роботи і
назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні
затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини
транспортних підприємств. 2.12. Оплата простоїв не з вини працівника. 2.13. Суми, виплачені особам, які проходять навчання
(підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах за
рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва. 2.14. Оплата працівникам-донорам днів обстеження, здачі крові
та відпочинку, що надаються після кожного дня здачі крові. 2.15. Оплата за час вимушеного прогулу у випадках,
передбачених законодавством. 2.16. Суми, що виплачуються працівникам, які знаходяться у
відпустці з ініціативи адміністрації з частковим збереженням
заробітної плати. 2.17. Суми, що виплачуються працівникам, які брали участь у
страйках.
3. До премій та нерегулярних виплат включаються: 3.1. Премії, що виплачуються у встановленому порядку за
спеціальними системами преміювання. 3.2. Премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за
створення, освоєння та впровадження нової техніки, за введення в
дію в строк і достроково виробничих потужностей і об'єктів
будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт тощо. 3.3. Одноразові заохочення (наприклад, окремих працівників за
виконання особливо важливих виробничих завдань, заохочень до
ювілейних та пам'ятних дат). 3.4. Винагороди за підсумками роботи за рік. 3.5. Грошові компенсації за невикористану відпустку (крім
оплати додаткової відпустки, що надається працівникам згідно з
Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"). 3.6. Матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні та інші
виплати). 3.7. Суми прибутку, спрямовані на придбання акцій (для
працівників трудового колективу).
4. До заробітної плати в натуральній формі, пільг, послуг,
допомоги в натуральній і грошовій формах включаються: 4.1. Вартість продукції, що видається в порядку натуральної
оплати працівникам. 4.2. Вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей
народного господарства (відповідно до законодавства) комунальних
послуг, продуктів харчування. 4.3. Вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи
формений одяг, обмундирування), що залишаються в особистому
постійному користуванні працівників, або сума пільг у зв'язку з
продажем їх за зниженими цінами. 4.4. Зменшення вартості харчування працівників як готівкою,
так і за безготівковими розрахунками в їдальнях, буфетах,
профілакторіях. 4.5. Виплати, що мають індивідуальний характер (оплата
продовольчих та непродовольчих товарів, включаючи товари, одержані
за бартером, продуктових замовлень, проїзних квитків, передплати
на газети та журнали, виплати різниці в цінах на паливо або суми
компенсації працівникам вартості виданого палива у випадках, не
передбачених чинним законодавством, тощо). 4.6. Вартість подарунків до свят та пам'ятних дат. 4.7. Вартість виданого молока і лікувально-профілактичного
харчування. 4.8. Витрати на виплату різниці між закупівельними та
роздрібними цінами на сільськогосподарську продукцію, що
відпускається підсобними господарствами для громадського
харчування.
5. До витрат підприємств на оплату житла працівників
включаються: 5.1. Витрати на утримання житла, що є у власності
підприємства*. _________________
* Крім заробітної плати на утримання персоналу цих служб, а
також капіталовкладень, що здійснені протягом року.
5.2. Витрати підприємства (асигнування) на утримання житла,
що не є власністю підприємства (при умові проживання в ньому
працівників підприємства). 5.3. Витрати на оплату квартир, найм житла у окремих
громадян. 5.4. Витрати на оплату безкоштовно наданого працівникам
підприємств житла або суми грошових компенсацій за ненадання
безкоштовно житла. 5.5. Витрати на погашення позик, виданих працівникам
підприємств для поліпшення житлових умов, включаючи кошти для
погашення первинних внесків для вступу в житловий кооператив та на
індивідуальне будівництво, придбання садових будинків і
обзаведення домашнім господарством.
6. До витрат підприємств на соціальне забезпечення
працівників відносяться: 6.1. Відрахування підприємств у такі фонди: - фонд соціального страхування; - Пенсійний фонд; - фонд сприяння зайнятості населення; - інші (наприклад, відрахування у недержавні фонди пенсійного
страхування). 6.2. Вихідна допомога при припиненні трудового договору.
Суми, що виплачуються на період працевлаштування працівникам,
звільненим у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці,
ліквідацією підприємства, а також у зв'язку з призовом на дійсну
військову службу. 6.3. Вартість путівок на лікування і відпочинок або суми
компенсацій, видані замість путівок. 6.4. Оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу
(понад тривалість, передбачену законодавством) відпусток жінкам,
які виховують дітей. 6.5. Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію. 6.6. Доплати і надбавки до державних пенсій працюючим
пенсіонерам. 6.7. Щорічна допомога на оздоровлення дітей. 6.8. Суми, на які зменшується батьківська плата за
перебування дітей у дитячих санаторіях, яслах, оздоровчих таборах
підприємств. 6.9. Витрати на оплату послуг за договорами, що укладені з
медичними закладами на надання працівникам підприємств медичної
допомоги, включаючи протезування. 6.10. Плата за утримання дітей в дошкільних і навчання в
учбових платних закладах та установах за рахунок коштів
підприємства. 6.11. Оплата абонементів у групі здоров'я. 6.12. Витрати підприємств у розмірі страхових внесків,
пов'язаних з добровільним страхуванням працівників (від нещасних
випадків, безробіття тощо), якщо договір страхування передбачає
виплату обумовленої суми застрахованій фізичній особі (незалежно
від виникнення страхового випадку) по закінченні терміну
страхового договору. При цьому вказані суми включаються до
вартості робочої сили в той період, в який провадяться перерахунки
страховій компанії.
7. До витрат на професійне навчання включаються: 7.1. Витрати на оплату навчання працівників, направлених до
вищих навчальних закладів, та установ по підвищенню кваліфікації,
професійну підготовку та перепідготовку тощо. 7.2. Витрати на організацію навчального процесу: на утримання
учбових будівель і приміщень, оренду приміщень для проведення
навчання, оплата викладачів, що не перебувають у списковому складі
працівників і т.ін. 7.3. Суми заробітної плати за основним місцем роботи,
нараховані робітникам, керівникам і спеціалістам підприємств за
час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі
підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. 7.4. Оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, які
навчаються у вечірніх та заочних вищих і спеціальних закладах,
аспірантурах, а також навчаються без відриву від виробництва у
вечірніх, заочних загальноосвітніх школах. 7.5. Стипендії студентам, які направлені підприємствами на
навчання у вищі навчальні заклади, виплачені за рахунок коштів
підприємства.
8. До витрат на утримання громадських служб включаються: 8.1. Витрати на утримання профілакторіїв, санаторіїв,
медпунктів, будинків відпочинку та інших установ, що перебувають
на балансі підприємства або утримуються на умовах пайової
участі*. 8.2. Витрати на утримання дитячих садків, таборів відпочинку,
бібліотек, дитячих кімнат, куточків відпочинку, музеїв тощо*. 8.3. Витрати на придбання медикаментів для
лікувально-профілактичних установ, що знаходяться на балансі
підприємств або утримуються на умовах пайової участі. 8.4. Витрати на організацію гуртків, студій, клубів, народних
університетів, факультетів, виставок-продажів виробів самодіяльної
творчості, ярмарків, ігрових кімнат для дітей тощо*. _________________
* Крім заробітної плати на утримання персоналу цих служб, а
також капіталовкладень, що здійснені протягом року.
8.5. Витрати на проведення культурно-масових, фізкультурних і
спортивних заходів (у тому числі на оренду приміщень). 8.6. Вартість екскурсій і мандрівок. 8.7. Витрати на благоустрій садових товариств (будівництво
доріг, енерго- і водопостачання, осушення та інші витрати
загального характеру), будівництво гаражів тощо.
9. До витрат на робочу силу, які не віднесені до інших груп,
включаються: 9.1. Авторський та лекційний гонорар. 9.2. Одноразові допомоги та добові, які виплачуються при
переведенні, прийомі і направленні на роботу в іншу місцевість,
витрати на оплату добових працівникам, які перебувають у
відрядженні. 9.3. Виплати польового забезпечення. 9.4. Вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту, мила та інших миючих засобів,
знешкоджувальних засобів або відшкодування витрат працівникам за
придбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту у випадку невидачі їх адміністрацією. 9.5. Витрати на колективне харчування плавскладу річкового,
морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного
складу цивільної авіації при виконанні завдання польоту, які
можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період
відрядження. 9.6. Компенсації за використання для потреб виробництва
власного інструменту та особистого транспорту працівників, згідно
з чинним законодавством. 9.7. Витрати на оплату проїзду до місця роботи як власним,
так і орендованим транспортом, міським та приміським пасажирським
транспортом. 9.8. Суми матеріальної допомоги, що надається на поховання.
10. Податки, що відносяться до витрат на робочу силу,- це
суми, які вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням фонду
оплати праці.
11. Видатки, які не відносяться до витрат на робочу силу: 11.1. Суми допомоги по соціальному страхуванню (по тимчасовій
непрацездатності, з вагітності та пологів, при народжені дитини,
по догляду за дитиною, виплати на дітей малозабезпеченим сім'ям і
т.ін.), відшкодування заробітку або інших витрат у випадку
заподіяної шкоди здоров'ю працівників, інші виплати за рахунок
фонду соціального страхування, пенсійного фонду та інших
позабюджетних фондів. 11.2. Доходи, одержані працівниками підприємств у вигляді
сум, нарахованих по акціях і внесках членів трудового колективу в
майно підприємств (дивіденди, проценти). 11.3. Витрати для здійснення заходів по ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту населення. 11.4. Винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські
пропозиції. Витрати на робочу силу зменшуються на суму дотацій та
податкових пільг, наданих згідно з діючими нормативними актами, в
частині, спрямованій на утримання робочої сили.
III. Джерела інформації
Джерелами інформації для розрахунку вартості робочої сили є
первинна документація по обліку особового складу працівників
підприємств, використанню робочого часу, обліку виробітку та
заробітної плати, розрахунків з робітниками і службовцями по
заробітній платі, обліку касових операцій тощо.
IV. Збирання даних та їх узагальнення
Збір даних для визначення фактичної вартості робочої сили
здійснюється шляхом проведення спеціальних вибіркових обстежень
(обліків) через заповнення спеціально затверджених Міністерством
статистики України бланків обстеження. Основою для формування вибіркової сукупності є Державний
реєстр звітних (статистичних) одиниць. Одиницею обстеження (обліку) є підприємство (установа,
організація). У відповідності до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) підприємства (установи, організації), що включені до
вибіркової сукупності, подають дані, необхідні для проведення
державного статистичного спостереження. Періодом обстеження є календарний рік, що обумовлено
необхідністю отримання даних про видатки на утримання робочої
сили, що здійснюються нерегулярно (тобто епізодично протягом року
або навіть одноразово). Дані обстежень, отриманих від окремих підприємств
використовуються тільки для розробки відповідних зведених даних за
встановленою програмою. Їх використання з іншою метою, а також
надання іншим юридичним і фізичним особам забороняється.вгору