Про внесення змін до наказу Мінсім'ямолодьспорту від 05.02.2007 N 313
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ від 26.02.2009559
Документ z0257-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2011, підстава - z1406-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
26.02.2009 N 559
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2009 р.
за N 257/16273
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 445 ( z1406-11 ) від 17.11.2011 }
Про внесення змін до наказу
Мінсім'ямолодьспорту від 05.02.2007 N 313

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
08.10.2008 N 905 ( 905-2008-п ) "Про затвердження Порядку
провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за
дотриманням прав усиновлених дітей" та з метою удосконалення
роботи Державного департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини щодо прийому громадян України, які проживають за межами
України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для
подання ними справ Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту від 05.02.2007 N 313 ( z0128-07 ) "Про порядок та
умови прийому документів від іноземців, які бажають усиновити
дитину", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2007
за N 128/13395 (із змінами), такі зміни:
1.1. Викласти заголовок в такій редакції: "Про порядок та умови прийому громадян України, які
проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити
дитину в Україні, для подання ними справ".
1.2. Викласти преамбулу в такій редакції: "Відповідно до Сімейного кодексу України ( 2947-14 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Порядку провадження
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.10.2008 N 905 ( 905-2008-п ), Положення про
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006
N 1573 ( 1573-2006-п ), Положення про Державний департамент з
усиновлення та захисту прав дитини, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 N 367 ( 367-2006-п ), з
метою удосконалення організації роботи щодо прийому у Державному
департаменті з усиновлення та захисту прав дитини громадян
України, які проживають за межами України, та іноземців, які
бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ".
1.3. Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Затвердити Положення про порядок та умови прийому
громадян України, які проживають за межами України, та іноземців,
які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ
(додається)".
1.4. В абзаці третьому пункту 2 слова "приймання документів
від іноземців, які бажають усиновити дитину" замінити словами
"прийом громадян України, які проживають за межами України, та
іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання
ними справ".
2. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови прийому
документів від іноземців, які бажають усиновити дитину,
затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту від 05.02.2007 N 313 ( z0128-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за N 128/13395 (із
змінами), що додаються.
3. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини (Волинець Л.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію в
установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.О.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
26.02.2009 N 559
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2009 р.
за N 257/16273

ЗМІНИ
до Положення про порядок та умови
прийому документів від іноземців,
які бажають усиновити дитину
( z0128-07 )

1. Заголовок цього Положення ( z0128-07 ) викласти в такій
редакції: "Положення про порядок та умови прийому громадян України, які
проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити
дитину в Україні, для подання ними справ".
2. Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Це Положення розроблено відповідно до Сімейного кодексу
України ( 2947-14 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду
за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905 ( 905-2008-п )
(далі - Порядок), Положення про Міністерство України у справах
сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.2006 N 1573 ( 1573-2006-п ), Положення
про Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006
N 367 ( 367-2006-п ), з метою забезпечення належної організації
роботи Державного департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини (далі - Департамент) щодо прийому громадян України, які
проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити
дитину в Україні, для подання ними справ".
3. У пункті 2 слова "документів від іноземців, які бажають
усиновити дитину (далі - заявники), яка є громадянином України і
проживає на території України, що подаються до Департаменту"
замінити словами "громадян України, які проживають за межами
України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні
(далі - заявники), для подання ними справ".
4. Пункти 3 та 4 викласти в такій редакції: "3. Заявники подають до Департаменту справу в порядку
черговості, яка фіксується Департаментом шляхом внесення запису до
книги реєстрації заявників, форма якої затверджується
Департаментом. Запис до книги реєстрації заявників вноситься за наявності
висновку компетентного органу країни проживання, який підтверджує
можливість заявників бути усиновлювачами, з урахуванням
рекомендацій щодо кількості, віку та стану здоров'я дітей, яких
вони можуть усиновити. Про дату подання справи заявники або їх уповноважені
представники, які вчиняють представницькі дії відповідно до
чинного законодавства України (далі - представники),
повідомляються під розписку шляхом внесення ними запису до книги
реєстрації заявників.
4. Прийом заявників для подання ними справ здійснюється
Департаментом щороку в період з першого понеділка лютого по
31 березня, з другого понеділка квітня по 30 червня, з другого
понеділка липня по 30 вересня та з другого понеділка жовтня по
30 листопада відповідно до затвердженого ним графіка та в порядку
черговості, зафіксованій у книзі реєстрації заявників".
5. Абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції: "5. Справа подається особисто заявником або його
представником".
6. Пункт 6 виключити. У зв'язку з цим пункти 7 - 15 вважати
відповідно пунктами 6 - 14.
7. У пункті 6 слова та цифри "пунктами 9, 10, а також вимогам
пункту 13" замінити словами та цифрами "пунктом 33, а також
вимогам пунктів 34, 35".
8. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції: "9. У разі невідповідності переліку документів, що містяться
у справі, переліку, встановленому пунктом 33, а також вимогам
пунктів 34, 35 Порядку ( 905-2008-п ), недотримання вимог щодо
оформлення справ, викладених у пунктах 7, 8 цього Положення,
справа не реєструється і повертається заявнику або представнику
без розгляду".
9. У пункті 10 цифру "10" замінити цифрою "9".
10. Пункт 11 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "Заявники, які не подали справу у визначену Департаментом
дату, а також яким відмовлено у постановці на облік кандидатів в
усиновлювачі, мають право на повторне подання справи до
Департаменту на загальних підставах".
11. Пункти 12 - 14 виключити.
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини Л.С.Волинецьвгору