Документ z0257-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.03.2014, підстава - z0294-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.03.2003 N 61/113
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2003 р.
за N 257/7578
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 50/111 ( z0294-14 ) від 04.02.2014 }
Про затвердження Порядку проведення обстеження
суб'єкта господарської діяльності та видачі
довідки про відповідність технологічного стану
виробництва для провадження господарської
діяльності щодо виготовлення парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
4 липня 2001 року N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності" (зі змінами та
доповненнями) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок проведення обстеження суб'єкта
господарської діяльності та видачі довідки про відповідність
технологічного стану виробництва для провадження господарської
діяльності щодо виготовлення парфумерно-косметичної продукції з
використанням спирту етилового, що додається.
2. Державному департаменту продовольства (Жихарєв)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики
України Лузана Ю.Я. та заступника Голови Державної податкової
адміністрації України Оперенка Г.М.
Міністр аграрної
політики України С.Рижук
Голова Державної податкової
адміністрації України Ю.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Державної податкової
адміністрації України
12.03.2003 N 61/113
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2003 р.
за N 257/7578

ПОРЯДОК
проведення обстеження суб'єкта господарської
діяльності та видачі довідки про відповідність
технологічного стану виробництва для провадження
господарської діяльності щодо виготовлення
парфумерно-косметичної продукції
з використанням спирту етилового

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" (зі
змінами та доповненнями) і є обов'язковим для виконання
суб'єктами господарської діяльності незалежно від форми власності
та організаційно-правової форми господарювання, які мають намір
отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності щодо
виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням
спирту етилового (далі - суб'єкт господарювання).
1.2. Метою обстеження є визначення спроможності суб'єкта
господарювання здійснювати виробництво парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового відповідно до вимог
нормативно-технічної документації.
1.3. Підставою для проведення обстеження є лист суб'єкта
господарювання, який подається до Державного департаменту
продовольства Міністерства аграрної політики України (далі -
Держпрод) у довільній формі. При надходженні листа Держпрод
протягом одного дня письмово повідомляє Департамент з питань
адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та
обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації
України (далі - Департамент) про необхідність проведення
обстеження.
1.4. Обстеження здійснюється представниками Держпроду спільно
з представниками Департаменту у присутності повноважного
представника суб'єкта господарювання протягом двадцяти днів з
моменту подання листа.
2. Проведення обстеження
2.1. Представники Дежпроду та Департаменту повинні пред'явити
повноважному представнику суб'єкта господарювання посвідчення на
право проведення обстеження виробництва парфумерно-косметичної
продукції та документ, що посвідчує особу.
2.2. Представники Держпроду та Департаменту, які здійснюють
обстеження, мають право: - безперешкодного доступу на територію всіх цехів і дільниць,
спиртосховищ, складів та інших приміщень суб'єкта господарювання
для з'ясування питань, пов'язаних з обстеженням; - отримувати від посадових осіб суб'єкта господарювання
довідки, статистичну та іншу інформацію, копії (ксерокопії)
необхідних документів щодо організації виробництва.
2.3. Представники Держпроду та Департаменту, які здійснюють
обстеження, зобов'язані: - керуватись у своїй роботі законами України, іншими
нормативно-правовими актами; - об'єктивно відображати стан виробництва
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового; - забезпечити збереження інформації з обмеженим доступом, яка
стала відомою під час проведення обстеження.
2.4. Під час проведення обстеження перевіряється: 2.4.1. Наявність документів, що підтверджують державну
реєстрацію суб'єкта господарювання та право власності або оренди
його на приміщення та виробничі потужності для провадження
відповідного виду господарської діяльності. 2.4.2. Наявність нормативно-технічної документації
(стандартів, регламентів, технічних умов, технологічних
інструкцій, рецептур). 2.4.3. Наявність та стан технологічного обладнання, приміщень
та цехів, що забезпечують виготовлення парфумерно-косметичної
продукції у відповідності до технологічної документації. 2.4.4. Наявність контрольно-вимірювальних приладів,
передбачених технологією виробництва. 2.4.5. Наявність у штаті суб'єкта господарювання принаймні
одного спеціаліста, який здійснює організацію технологічного
процесу, та одного спеціаліста, що відповідає за дотримання
технохімічного контролю виготовлення парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового, які мають вищу або
середню спеціальну освіту відповідного професійного спрямування. 2.4.6. Наявність власної акредитованої лабораторії та її
укомплектованість. 2.4.7. Наявність спиртосховища, внесеного до Єдиного
державного реєстру місць зберігання, за місцем здійснення
господарської діяльності з виготовлення парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового.
3. Оформлення результатів обстеження
3.1. За результатами обстеження складається у довільній формі
акт обстеження технологічного стану виробництва
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового
(далі - акт) з обов'язковим висновком про відповідність або
невідповідність пункту 2.4 зазначеного Порядку.
3.2. Акт складається в трьох примірниках, які засвідчує
повноважний представник суб'єкта господарювання особистим підписом
та печаткою (у разі її наявності). Усі примірники акта
підписуються особами, які проводили обстеження. Один примірник
акта видається суб'єкту господарювання, другий передається
Держпроду, третій - Департаменту.
3.3. У разі відмови повноважного представника суб'єкта
господарювання від підписання акта, особи, що здійснювали
обстеження, роблять відповідний запис про те, що ця особа з актом
ознайомлена, але підписати його відмовилась, і засвідчують це
підписами.
3.4. Повноважний представник суб'єкта господарювання має
право дати письмове пояснення та викласти зауваження щодо змісту
акта та проведення обстеження. Ці документи є невід'ємною частиною
акта.
4. Видача довідки
4.1. На підставі акта Держпродом видається довідка про
відповідність технологічного стану виробництва для провадження
господарської діяльності щодо виготовлення парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового (далі - довідка) за
формою, наведеною в додатку, або надається мотивована відмова у
видачі такої довідки.
4.2. На кожне місце провадження господарської діяльності
(філію, інший структурний підрозділ) видається окрема довідка.
Термін дії довідки для отримання ліцензії становить два місяці.
4.3. Довідка (відмова у видачі довідки) видається
повноважному представнику суб'єкта господарювання або надсилається
листом на його адресу протягом десяти днів з моменту підписання
акта.
4.4. Суб'єкт господарювання має право оскаржити відмову у
видачі довідки згідно з чинним законодавством.
Голова Державного департаменту
продовольства Міністерства
аграрної політики України Ю.Жихарєв
Начальник Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом
та обігом підакцизних товарів
Державної податкової
адміністрації України В.Чабаненко

Додаток
до п. 4.1 Порядку
проведення обстеження
суб'єкта господарської
діяльності та видачі довідки
про відповідність
технологічного стану
виробництва для провадження
господарської діяльності
щодо виготовлення
парфумерно-косметичної
продукції з використанням
спирту етилового

ДОВІДКА
про відповідність технологічного
стану виробництва для провадження
господарської діяльності щодо виготовлення
парфумерно-косметичної продукції
з використанням спирту етилового
"____" ________ року м. Київ N _________

Видана суб'єкту господарської діяльності ____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код, адреса юридичної
особи або прізвище, ім'я, по батькові,
ідентифікаційний номер, місце проживання фізичної
особи - суб'єкта господарської діяльності)
про відповідність технологічного стану виробництва для
провадження господарської діяльності щодо виготовлення
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового
за адресою: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(місцезнаходження місця виготовлення
парфумерно-косметичної продукції
з використанням спирту етилового)
Довідка видана на підставі акта обстеження технологічного
стану виробництва парфумерно-косметичної продукції з використанням
спирту етилового від "____"______________ року N________________.
_________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали
керівника органу, що видав довідку)
М.П.вгору