Документ z0256-00, перша редакція — Прийняття від 14.04.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 170 від 14.04.2000 Зареєстровано в міністерстві
м.Київ юстиції України
4 травня 2000 р.
vd20000414 vn170 за N 256/4477

Про внесення доповнень до
нормативно-правових актів

Відповідно до статей 8 та 9 Закону України від 5 лютого 1998
року "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 83/98-ВР ), з метою обліку великих платників
податків та контролю за ними Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: доповнення до Інструкції про порядок обліку платників
податків, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації
України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16.03.98 за N 172/2612, що додаються; доповнення до Положення про Реєстр платників податку на
додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової
адміністрації України від 01.03.2000 N 79 ( z0208-00 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за
N 208/4429, ( z0257-00 ). 2. Управлінню по роботі з великими платниками податків
(Данілюк М.В.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства
юстиції України на державну реєстрацію. 3. Головному управлінню по роботі з платниками податків
(Сисоєв В.О.) після державної реєстрації наказу "Про внесення
доповнень до нормативно-правових актів" забезпечити його
публікацію в засобах масової інформації. 4. Управлінню справами (Коваленко В.В.) після державної
реєстрації наказу забезпечити в 10-денний термін його тиражування
та надсилання державним податковим адміністраціям у Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 5. Контроль за виконанням цього наказу покладається на
Першого заступника Голови Ярошенка Ф.О.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
14.04.2000 N 170
Зареєстровано в міністерстві
юстиції України
4 травня 2000 р.
за N 256/4477

Доповнення до Інструкції про
порядок обліку платників податків
( z0172-98 )
1. Розділ 1 доповнити новим пунктом 1.2: "1.2. Великий платник податків - це юридична особа, яка
органами державної податкової служби зарахована до категорії
великих платників за встановленими критеріями, а саме: а) Сукупний валовий доход:
до 20 млн.грн. - 1 бал
від 20 млн.грн. до 100 млн.грн. - 2 бали
понад 100 млн.грн. - 3 бали. б) Загальна сума нарахованих платежів до бюджету:
від 200 тис.грн. до 1 млн.грн. - 1 бал
від 1,0 млн.грн. до 5,0 млн.грн. - 2 бали
понад 5 млн.грн. - 3 бали. в) Загальна сума сплачених платежів до бюджету:
від 200 тис.грн. до 1 млн.грн. - 1 бал
від 1 млн.грн. до 5 млн.грн. - 2 бали
понад 5 млн.грн. - 3 бали.
Показники за підпунктами а), б) та в) пункту 1.2
розраховуються за даними звітного року. Схема розрахунку балів: а) + б) + в) >= 5 балів - великий платник податків". У зв'язку з цим старі пункти 1.2-1.8 вважати пунктами
1.3-1.9.
2. Розділ 1 доповнити пунктом 1.10 такого змісту: "1.10. Реєстр великих платників податків - це складова
частина Єдиного автоматизованого банку даних про платників
податків - юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників
податків". 3. Розділ 4 доповнити пунктами 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 та
викласти їх у такій редакції: "4.22. Взяття на облік великого платника податків
здійснюється державною податковою інспекцією в місті (структурним
підрозділом у складі державного податкового органу), на яку (який)
покладено функції обслуговування та контролю за великими
платниками податків (далі "- інспекція (підрозділ)), протягом двох
робочих днів після прийняття рішення податковим органом за
попереднім місцем обліку платника податків про зарахування його до
категорії великих. Податковий орган за попереднім місцем обліку платника
податків протягом одного робочого дня після прийняття зазначеного
рішення передає документи, передбачені пунктом 8.10, до інспекції
(підрозділу). Дані про взяття на облік великих платників податків
заносяться до відповідного рівня Єдиного банку даних про платників
податків - юридичних осіб. Зазначена інформація або зміни в обліку
(за наявності) щотижня друкуються, підписуються керівником
інспекції (підрозділу), завіряються канцелярською печаткою і
підшиваються до журналу за формою N 3-ОПП (додаток 3). 4.23. Перелік взятих на облік великих платників податків не
пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до
підрозділів податкового супроводження для подальшого контролю за
поданням ними податкової звітності. Зазначені підрозділи формують
облікову справу (звітну частину) на кожного великого платника
податків. 4.24. Взяття на облік платника податків здійснюється
податковим органом за попереднім місцем його обліку протягом двох
робочих днів після прийняття інспекцією (підрозділом) рішення про
виключення його з категорії великих. Інспекція (підрозділ), в якій платник податку перебував на
обліку, передає протягом одного робочого дня після прийняття
зазначеного рішення документи, передбачені пунктом 8.11, до
податкового органу за попереднім місцем обліку платника податків. Дані про взяття на облік зазначених платників податків
заносяться до відповідного рівня Єдиного банку даних про платників
податків - юридичних осіб і вносяться з нього до журналу за формою
N 3-ОПП (додаток 3). 4.25. Перелік взятих на облік платників податків, що
виключені з категорії великих, не пізніше наступного дня після
взяття їх на облік передається до підрозділів з питань
оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням
ними податкової звітності. Зазначені підрозділи формують облікову справу (звітну
частину) на кожного платника податків".
4. Розділ 8 доповнити пунктами 8.10, 8.11 та викласти їх у
такій редакції: "8.10. Зняття з обліку платника податків, у разі зарахування
його до категорії великих, здійснюється в такому порядку: Податковий орган за попереднім місцем обліку платника
податків передає до інспекції (підрозділу): облікову справу великого платника податків (реєстраційну та
звітну частини) разом з оригіналом повідомлення за формою
N 15-01111 (додаток 14); особові картки великого платника податків за поточний рік в
електронному вигляді; довідку про недоїмку і переплату великого платника податків
за станом на дату зняття його з обліку; копію акта останньої документальної перевірки великого
платника податків. Крім цього податковий орган за попереднім місцем обліку
платника податків надсилає другий примірник повідомлення за формою
N 15-ОПП до платника податків, зарахованого до категорії великих.
Копії повідомлення за формою N 15-ОПП надсилаються до банківських
установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків. 8.11. Зняття з обліку платника податків у разі виключення
його з категорії великих здійснюється в такому порядку: Інспекція (підрозділ), з якої переводиться великий платник
податків, передає до податкового органу за попереднім місцем
обліку платника податків такі документи: облікову справу платника податків (реєстраційну та звітну
частини) разом з оригіналом повідомлення за формою N 15-ОПП
(додаток 14); особові картки платника податків за поточний рік в
електронному вигляді; довідку про недоїмку і переплату платника податків за станом
на дату зняття його з обліку; копію акта останньої документальної перевірки платника
податків. Крім цього інспекція (підрозділ) надсилає другий примірник
повідомлення за формою N 15-ОПП до платника податків, виключеного
з категорії великих. Копії повідомлення за формою N 15-ОПП
надсилаються до банківських установ, у яких відкриті рахунки
зазначеного платника податків".
Начальник Управління по роботі з
великими платниками податків М.В.Данілюк
Додаток 14 N______ до Інструкції про порядок
"___"___________ 20__року обліку платників податків
Форма N 15-ОПП

_______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________
(адреса органу державної (адреса органу державної
податкової служби, якому податкової служби, який дає
дається повідомлення/ повідомлення)
адреса платника податків/
адреса банківської установи, в
якій відкриті рахунки платника
податків)
Повідомлення *
про зарахування / виключення платника податків
до / з категорії великих платників
(потрібне підкреслити)
------------------------------------------------------------------ |Назва органу державної податкової служби, до якого переводиться | |платник податків: | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Назва органу державної податкової служби, з якого переводиться | |платник податків: | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про платника податків: ------------------------ ------------------------ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника податків)
------------------------------------------------------------------ |Назва та місцезнаходження: ____________________________________ | |_______________________________________________________________ | |Інформація про переведення з органу державної податкової | |служби: | | | |Номер та дата рішення про переведення платника податків _______ | | | |Переведення здійснено: | |_______________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис) | | | |Посадова особа органу державної податкової служби | | _____________ _______________________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | |Керівник органу державної податкової служби | | _____________ ________________________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | | М.П. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) | |перед бюджетом:________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис) | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Одержав дане повідомлення: ______________ "__"__________20____р.| | | |Відповідальна особа _____________ _______________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | |Керівник _____________ _______________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | | М.П. | ------------------------------------------------------------------
----------------- * Це повідомлення виконується у двох примірниках (один
підшивається до облікової справи платника податків, другий -
платнику податків), копії надсилаються банківським установам, що
обслуговують платника податків.вгору