Документ z0255-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
05.02.2018 № 372


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2018 р.
за № 255/31707

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Главу 2 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893 (із змінами), після пункту 2.17 доповнити новими пунктами 2.18, 2.19 такого змісту:

«2.18. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) має право здійснювати реструктуризацію кредитної заборгованості перед банком, що ліквідується Фондом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

2.19. Умови реструктуризації кредитної заборгованості, що пропонуються позичальникам, затверджуються рішеннями виконавчої дирекції Фонду стосовно індивідуально визначених банків, певних категорій кредитної заборгованості та/або категорій позичальників і можуть передбачати:

1) зміну графіка погашення заборгованості (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісій);

2) зміну процентної ставки;

3) зміну розміру комісії;

4) незастосування/скасування (повністю або частково) нарахованих фінансових санкцій (штрафів, пені, неустойки) за несвоєчасне виконання зобов’язань за кредитним договором;

5) зміну черговості погашення боргу.

Реструктуризація кредитної заборгованості, у тому числі продовження строку погашення заборгованості позичальником шляхом укладання додаткового договору, не є новим зобов’язанням позичальника та не є обміном або заміною зобов’язання позичальника щодо повернення заборгованості за кредитним договором, а також щодо сплати процентів та інших зборів за такою сумою на інше зобов’язання.».

У зв’язку з цим пункти 2.18 - 2.21 вважати відповідно пунктами 2.20 - 2.23.

2. У Положенні щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872):

1) абзац дванадцятий пункту 4 розділу IV після слів «в короткостроковій перспективі» доповнити словами «або кредитна заборгованість за якими реструктуризована відповідно до нормативно-правових актів Фонду»;

2) абзац четвертий пункту 7 розділу VII доповнити після слів «із застави банку,» словами «реструктуризація кредитної заборгованості відповідно до нормативно-правових актів Фонду,»;

3) у додатку 4 до Положення:

підпункт 3 пункту 1 після слів та цифри «менше 3 млн грн» доповнити словами «, крім кредитів, заборгованість за якими реструктуризована відповідно до нормативно-правових актів Фонду»;

підпункт 2 пункту 3 після слів та цифри «до 3 млн грн» доповнити словами «, крім кредитів, заборгованість за якими реструктуризована відповідно до нормативно-правових актів Фонду»;

підпункт 1 пункту 4 після слів «працюючі кредити» доповнити словами «або кредити, заборгованість за якими реструктуризована відповідно до нормативно-правових актів Фонду».

Директор департаменту
управління активами


О.С. Білайвгору