Документ z0254-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.04.2017, підстава - v0029500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.01.2012 N 26
Затверджено в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2012 р.
за N 254/20567
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 29 ( v0029500-17 ) від 31.03.2017 }
Про затвердження Змін до Інструкції
з організації перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів у банківських установах
в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 191 ( z1056-13 ) від 03.06.2013 }

Відповідно до статей 7 та 33 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) і на виконання вимог пункту 3 розділу II
"Прикінцеві положення" Закону України від 15.02.2011 N 3024-VI
( 3024-17 ) "Про внесення змін до деяких законів України щодо
регулювання діяльності банків" та з метою вдосконалення
організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у
банківських установах в Україні Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. У заголовку та пункті 1 постанови Правління Національного
банку України від 14.02.2007 N 45 ( z0181-07 ) "Про затвердження
Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів у банківських установах в Україні",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за
N 181/13448 (зі змінами), слова "перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів" замінити словами "інкасації коштів та
перевезення валютних цінностей".
2. Затвердити Зміни до Інструкції з організації перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в
Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 14.02.2007 N 45 ( z0181-07 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за N 181/13448 (зі
змінами), що додаються.
3. Банкам України здійснювати закупівлю оперативного
автотранспорту, що панцерований не нижче 3 класу захисту
відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000
"Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні
вимоги" (далі - ДСТУ 3975-2000), і забезпечити його необхідним
обладнанням та використання згідно з вимогами, визначеними цією
постановою.
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 191 ( z1056-13 ) від 03.06.2013 }
5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови
Правління Національного банку України від 10.07.2009 N 399
( z0712-09 ) "Про затвердження Змін до Інструкції з організації
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських
установах в Україні", зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 29.07.2009 за N 712/16728.
6. Банки зобов'язані привести внутрішні положення з питань
інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у тримісячний
строк після набрання чинності цією постановою у відповідність до
її вимог. Контроль за виконанням цього пункту покласти на
територіальні управління Національного банку України за
місцезнаходженням банків - юридичних осіб.
7. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу
(Нестеренко В.М.) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків
України.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Кротюка В.Л.
9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова С.Г.Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.01.2012 N 26
Затверджено в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2012 р.
за N 254/20567

ЗМІНИ
до Інструкції з організації перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів
у банківських установах в Україні
( z0181-07 )

1. У назві, тексті та додатках до Інструкції слова
"перевезення валютних цінностей та інкасація коштів" у всіх
відмінках замінити словами "інкасація коштів та перевезення
валютних цінностей" у відповідних відмінках.
2. У розділі I:
2.1. Друге речення абзацу другого пункту 4 викласти в такій
редакції: "Додаткові реквізити можуть зазначатися під час
виготовлення бланків з використанням комп'ютерної техніки або
дописуються від руки ручкою і за змістом не повинні суперечити
основним".
2.2. У пункті 5: абзац одинадцятий викласти в такій редакції: "власні сили банку - бригада інкасації підрозділу інкасації
банку або уповноважена особа банку в супроводі осіб, які
здійснюють заходи щодо її особистої охорони та/або цінностей, що
переміщуються цією особою"; абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції: "заходи охорони - комплекс організаційно-технічних заходів,
спрямованих на забезпечення схоронності цінностей, з визначенням
необхідної чисельності бригади інкасації, використання
панцерованого оперативного автотранспорту, обладнаного технічними
засобами захисту цінностей, вогнепальної зброї або охоронників,
які мають право надавати послуги з охорони власності та громадян"; доповнити пункт після абзацу сімнадцятого абзацом такого
змісту: "інкасаторський сейф - умонтований в оперативний
автотранспорт та обладнаний з пасажирської частини приймальним
лотком сейф, призначений для вкладання та зберігання сумок з
проінкасованою готівкою та інших валютних цінностей на маршруті
інкасації. На інкасаторський сейф має бути сертифікат
відповідності вимогам Національного стандарту України ДСТУ
4012.2:2006 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та
методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 2.
Депозитні системи", який за формою та змістом відповідає вимогам
Законів України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ),
"Про акредитацію органів з оцінки відповідності" ( 2407-14 )
(далі - закони України). Інкасатори на маршруті інкасації не
повинні мати доступу до вмісту інкасаторського сейфа". У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - тридцять третій
уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - тридцять четвертим; абзац двадцять перший викласти в такій редакції: "оперативний автотранспорт - автомобілі, виготовлені на
основі серійних та панцеровані не нижче 3 класу захисту відповідно
до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 "Захист
панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги"
(далі - ДСТУ 3975-2000), а також з нанесеними смугами зеленого
кольору, що відповідають вимогам Державного стандарту України ДСТУ
3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні
знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів
оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги". Оперативний
автотранспорт обладнується технічними засобами захисту цінностей
та системою відстеження рухомих об'єктів з виведенням сигналу
тривожного сповіщення до підрозділу банку, який відповідає за
безпеку перевезення валютних цінностей, та/або органів
Міністерства внутрішніх справ України. Відповідно до специфіки
завдань оперативний автотранспорт обладнується інкасаторськими
сейфами та спеціалізованими пристроями для зберігання цінностей
та/або сейфами тимчасового зберігання цінностей. Оперативний
автотранспорт, на якому здійснюється супроводження під час
інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, може не
обладнуватися технічними засобами захисту цінностей. Вимоги щодо
обладнання оперативного автотранспорту не поширюються на
оперативний автотранспорт Національного банку"; абзац двадцять третій виключити. У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцять
четвертий уважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцять
третім; абзац двадцять шостий викласти в такій редакції: "збирання валютних цінностей у клієнтів банку, у тому числі з
програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), і
доставка їх до кас банків або клієнтів банків та у зворотному
напрямку"; доповнити пункт після абзацу двадцять дев'ятого двома
абзацами такого змісту: "сейф тимчасового зберігання цінностей (далі - сейф ТЗЦ) -
умонтований в оперативний автотранспорт сейф, що дає змогу
зберігати валютні цінності, запаковані в мішки, касети та іншу
великогабаритну тару, і відкривається з його пасажирської частини.
На такий сейф має бути сертифікат відповідності вимогам
Національного стандарту України ДСТУ 4012-1:2005 "Засоби
безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування
на тривкість щодо зламування. Частина 1: Сховища, двері сховищ,
сейфи та АТМ-сейфи", який за формою та змістом відповідає вимогам
законів України ( 2406-14, 2407-14 ); спеціалізовані пристрої для зберігання валютних цінностей
(далі - спецпристрої для зберігання цінностей) - сертифіковані
пристрої, призначені для забезпечення схоронності валютних
цінностей під час інкасації та перевезення (кейси, контейнери
тощо) з використанням технічних охоронних заходів (звукова, димова
сигналізація тощо). У зв'язку з цим абзаци тридцятий - тридцять третій уважати
відповідно абзацами тридцять другим - тридцять п'ятим; абзац тридцять третій викласти в такій редакції: "технічні засоби захисту цінностей - сертифіковані спеціально
сконструйовані технічні засоби, які мінімізують ризик
несанкціонованого доступу до валютних цінностей під час здійснення
інкасації та перевезень. До технічних засобів захисту цінностей
належать інкасаторський сейф, сейф ТЗЦ та спецпристрої для
зберігання цінностей".
2.3. Пункт 6 виключити.
3. У розділі II:
3.1. Главу 1 викласти в такій редакції: "Глава 1. Підрозділ інкасації та вимоги до його створення 1. Банк має право створити підрозділ інкасації для надання
послуг з інкасації та розпочати діяльність з інкасації коштів та
перевезення валютних цінностей за умови, якщо: сформовано підрозділ інкасації у складі не менше трьох осіб; затверджено положення про підрозділ інкасації банку, що
відповідає законодавству, та погоджено з територіальним
управлінням за місцезнаходженням банку; складено заліки щодо знання працівниками підрозділу інкасації
вимог нормативно-правових актів Національного банку, внутрішніх
положень банку, які регламентують роботу з інкасації коштів та
перевезення валютних цінностей, що підтверджується відповідними
документами; керівник підрозділу інкасації має бездоганну ділову
репутацію, освіту рівня не нижче базової вищої та стаж роботи в
банківській системі за відповідним фахом не менше одного року, що
підтверджується відповідними документами; створено касовий вузол, який відповідає вимогам
нормативно-правових актів Національного банку; є власний оперативний автотранспорт, індивідуальні засоби
захисту (бронежилети), засоби радіозв'язку, що забезпечують
постійний зв'язок між підрозділом інкасації та бригадами
інкасації, які перебувають на маршрутах (радіостанції, засоби
стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку тощо). 2. Власний оперативний автотранспорт банку повинен бути
обладнаний технічними засобами захисту цінностей, сертифікований
та відповідати вимогам стандартів і нормативно-правових актів,
технічним умовам для виготовлення оперативного автотранспорту та
технічних засобів захисту цінностей, узгоджених з Національним
банком, що підтверджується такими документами: Сертифікатом відповідності державної системи сертифікації
УкрСЕПРО, що підтверджує клас захисту панцерованого автотранспорту
вимогам ДСТУ 3975-2000 не нижче 3, який за формою та змістом
відповідає вимогам законів України ( 2406-14, 2407-14 ); Сертифікатом на систему управління якістю, який засвідчує
систему управління якістю, на виробництво панцерованого захисту
спеціалізованих автомобілів, захисту технічної укріпленості для
банків та офісів (сховища, двері сховища, сейфи) відповідно до
вимог ДСТУ ISO 9001:2009 "Система управління якістю. Вимоги" і за
формою та змістом відповідає вимогам законів України ( 2406-14,
2407-14 ); документом, виданим уповноваженою організацією відповідно до
законодавства, що підтверджує переобладнання транспортного засобу; Дозволом на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, виданим Державною службою гірничого нагляду
та промислової безпеки України. Копії сертифікатів відповідності на технічні засоби захисту
цінностей, а також копії документів, зазначених у цьому пункті,
надаються Національному банку. 3. Банк не пізніше ніж за місяць до початку діяльності з
інкасації коштів та перевезення валютних цінностей зобов'язаний
повідомити про це Національний банк згідно з установленим порядком
та подати документи, що підтверджують виконання вимог, визначених
у пунктах 1, 2 цієї глави. Банк у разі формування підрозділу інкасації в територіально
відокремленому підрозділі має за місяць до початку його діяльності
письмово повідомити про це територіальне управління за місцем
формування такого підрозділу".
3.2. Абзац перший пункту 3 глави 2 доповнити словами "за
програмою, узгодженою з Національним банком".
3.3. У главі 3: абзац другий пункту 1 виключити; пункти 2, 3 викласти в такій редакції: "2. Інкасація коштів здійснюється бригадою інкасації на
оперативному автотранспорті, обладнаному інкасаторським сейфом, з
використанням спецпристроїв для зберігання цінностей або
вогнепальної зброї. У разі наявності вогнепальної зброї бригада
інкасації має складатися не менше ніж з трьох озброєних
працівників (двох інкасаторів та інкасатора-водія) або не менше
ніж з двох працівників підрозділу інкасації (інкасатора та
інкасатора-водія) у супроводі двох озброєних вогнепальною зброєю
охоронників. Під час здійснення інкасації коштів один з
охоронників супроводжує інкасатора до клієнта, інший виконує
функцію з охорони в оперативному автотранспорті. Перевезення цінностей (у тому числі підкріплення банкоматів
готівкою) здійснюється бригадою інкасації на оперативному
автотранспорті, обладнаному сейфом ТЗЦ, з використанням
вогнепальної зброї відповідно до вимог, визначених в абзаці
першому цього пункту. У разі необхідності посилення озброєного супроводження
озброєні вогнепальною зброєю працівники (не менше двох осіб)
перебувають в оперативному автотранспорті, що здійснює
супроводження автотранспорту з цінностями. Вимоги щодо забезпечення схоронності цінностей викладені в
додатку 1 до цієї Інструкції. 3. Банк має право застрахувати життя та здоров'я працівників,
які здійснюють інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей,
а також валютні цінності, що інкасуються та перевозяться".
3.4. У главі 4: абзац другий пункту 2 після слів "інкасації коштів" доповнити
словами "у тому числі ПТКС, на підставі укладених угод"; у пункті 3: абзац третій після слів "кульковою ручкою" доповнити словами
"з пастою синього або"; абзац шостий викласти в такій редакції: "Службове посвідчення оформляється на кожного працівника
підрозділу інкасації на час його роботи в банківській установі
строком на три роки"; пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Проведення медичних оглядів та страхування працівників
підрозділів інкасації здійснюються відповідно до вимог
законодавства".
3.5. У пункті 2 глави 5 слова "письмового дозволу" замінити
словами "письмового повідомлення".
4. У главі 1 розділу III: перше речення пункту 3 після слова "здійснюється" доповнити
словами та цифрою "з урахуванням вимог додатка 1 до цієї
Інструкції"; абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції: "4. Доручення на перевезення валютних цінностей оформляє
уповноважена особа підрозділу інкасації, який здійснюватиме
перевезення валютних цінностей, згідно з порядком, установленим
внутрішнім документом банківської установи, і видає старшому
бригади інкасації за підписами керівника банківської установи
(його заступника або уповноваженої на підставі довіреності особи
відповідно до вимог законодавства), головного бухгалтера (його
заступника або уповноваженої на підставі довіреності особи
відповідно до вимог законодавства) на лицьовому боці та керівника
підрозділу інкасації банківської установи або його заступника на
зворотному боці доручення".
5. Додаток 1 до Інструкції ( z0181-07 ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 1
до Інструкції з організації
інкасації коштів
та перевезення валютних
цінностей у банківських
установах в Україні
МАКСИМАЛЬНІ ОБСЯГИ
валютних цінностей, що інкасуються
та перевозяться за звичайних ризиків залежно
від заходу забезпечення схоронності цінностей
------------------------------------------------------------------ | N | Захід забезпечення | Оперативний автотранспорт, | |з/п| схоронності цінностей | клас захисту ПЗСА -3 | | | | згідно з ДСТУ 3975-2000 | | | |--------------------------------| | | |найбільша сума, що визначається | | | | згідно із зазначеною кратністю | | | |до мінімальної заробітної плати | |---+---------------------------+--------------------------------| | 1 |Використання інкасаторських| До 5000 включно | | |сейфів та спецпристроїв | | | |(вогнепальної зброї) для | | | |забезпечення схоронності | | | |цінностей | | |---+---------------------------+--------------------------------| | 2 |Використання сейфів ТЗЦ та | до 20 000 включно* | | |вогнепальної зброї | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей понад
зазначену суму передбачають залучення оперативного автотранспорту
для супроводження та додатково не менше 2-х інкасаторів або
охоронників, озброєних вогнепальною зброєю".
6. У додатку 2 до Інструкції слова та цифри "Продовжено до
"___" ____ 20__ року Підпис керівника _____________" виключити.
М.П.
7. Додаток 3 до Інструкції ( z0181-07 ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 3
до Інструкції з організації
інкасації коштів
та перевезення валютних
цінностей у банківських
установах в Україні

___________________________| Діє до "____" __________ 20____ року (найменування підрозділу | за наявності службового посвідчення інкасації коштів та | з фотокарткою перевезення валютних |________________________________________________ цінностей) | (найменування підрозділу інкасації коштів | та перевезення валютних цінностей) ___________________________| (найменування банківської |________________________________________________ установи) | (найменування банківської установи) | Корінець доручення на |Доручення на перевезення валютних цінностей перевезення валютних |N ___________ цінностей N ________ |Старшому бригади (начальнику групи)* інкасації Старшому бригади |________________________________________________ (начальнику групи)* | (прізвище, ім'я, по батькові) інкасації__________________| ___________________________|________________________________________________ на отримання від __________|доручається отримати від _______________________ ___________________________|________________________________________________ (найменування банківської | (найменування банківської установи) установи) | |_______________________ м. _____________________ ___________м.______________|для доставки ___________________________________ для доставки ______________| (найменування банківської установи) ___________________________| (найменування банківської |____________________________ м._________________ установи) |________________________________________________ | (вид цінностей) ___________ м. ____________| ___________________________|________________________________________________ (вид цінностей, сума |(зазначити необхідне: сума цифрами та словами; цифрами та словами) | згідно з описом(ами) цінностей) | ___________________________|________________________________________________ Доручення діє до |Власноручний підпис старшого бригади "__" ________ 20__ року |(начальника групи)* інкасації |_______________________ ________ засвідчується. Підписи: |(прізвище, ініціали) (підпис) Керівник __________________| (заступник, посада |Керівник уповноваженої особи) |банківської установи ________ __________________ |(заступник, посада (підпис) (ініціали, Головний бухгалтер ________|уповноваженої особи) прізвище) (заступник, посада | уповноваженої особи) |Головний бухгалтер ________ __________________ |(заступник, посада (підпис) (ініціали, Доручення отримав |уповноваженої особи) прізвище) старший бригади | (начальник групи)* |"_______" ___________________ 20___ року інкасації _________________| "__" _________ 20__ року | М.П. |(печатка банку) _______________ | * Зазначається потрібне. |
-------------------------Зворотний бік---------------------------
Список членів бригади (групи)* Список членів бригади (групи)*
інкасації, призначених для інкасації, призначених для
перевезення валютних цінностей перевезення валютних цінностей
1. ______________________________ 1. ___________________________
2. ______________________________ 2. ___________________________
3. ______________________________ 3. ___________________________
4. ______________________________ 4. ___________________________
5. ______________________________ 5. ___________________________
6. ______________________________ 6. ___________________________
7. ______________________________ 7. ___________________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
__________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище (підпис) (ініціали, прізвище
керівника підрозділу керівника підрозділу
інкасації коштів та інкасації коштів та
перевезення валютних перевезення валютних
цінностей) цінностей)
М.П. "_____" ________ 20____ року
(печатка підрозділу інкасації
коштів та перевезення валютних
цінностей)
"_____" _____________ 20____ року
_______________
* Зазначається потрібне.
8. Таблицю додатка 4 до Інструкції ( z0181-07 ) викласти в
такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ |Ювілейні | Номінал*** |Сума |Найменування|Кіль-|Номер| Номер | | і | |(грн,| упаковки |кість|мішка| (код) | |пам'ятні | |коп.)| місця |місць| для | відбитка | |монети***| | | (мішок, | |банк-|пломбіра, | | | | | касета, | | нот | яким | |---------+------------| | мішечок, | | |опломбова-| |код|назва|банк-|монети| | блок з | | |но мішок | | | |ноти | | | роликами | | | | | | | | | | тощо) | | | | |---+-----+-----+------+-----+------------+-----+-----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-----+-----+------+-----+------------+-----+-----+----------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ".
Директор Департаменту
готівково-грошового обігу Р.В.Кисельоввгору