Документ z0251-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2019  № 217


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2019 р.
за № 251/33222

Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою дотримання державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України законодавства під час оформлення ними матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Департаменту інтелектуальної власності в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченка Ю.П.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
13 лютого 2019 року № 217


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2019 р.
за № 251/33222

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до статей 221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), встановлює механізм складання та подання державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - державний інспектор) органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 51-2, 164-9, 164-13, 164-17, 164-18 та 186-7 (у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника патентних документів) Кодексу.

2. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

3. Під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення та направлення його до суду слід враховувати, що стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

4. Протокол про адміністративне правопорушення складається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

II. Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена статтями 51-2, 164-9, 164-13, 164-17, 164-18 та 186-7 (у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника патентних документів) Кодексу, складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, згідно з додатком 1 до цієї Інструкції із зазначенням відомостей відповідно до частини першої статті 256 Кодексу.

2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою з використанням комп’ютерної техніки або розбірливим почерком на друкованих бланках. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після підписання протоколу особою, щодо якої його складено. У разі допущення порушень під час оформлення протоколу його заповнений бланк вважається зіпсованим.

У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, ставиться прочерк.

3. Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення обов’язково зазначається частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі зазначаються місце та час його вчинення і виявлення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, що притягається до адміністративної відповідальності, та які положення законодавства цим порушено, інформація про об’єкт права інтелектуальної власності, незаконні дії з яким стали предметом правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

5. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі (суб’єкт права інтелектуальної власності, права якого порушені), до протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові, посади, адреси місць проживання, а також ставляться їх підписи.

6. Державний інспектор зобов’язаний роз’яснити особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, її права й обов’язки, передбачені статтями 55, 56, 59 та 63 Конституції України, частиною першою статті 268 Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис про ознайомлення зі своїми правами й обов’язками. У разі відмови особи поставити підпис робиться відповідний запис у протоколі, що засвідчується підписом державного інспектора та підписами свідків за їх наявності.

7. Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу та/або суті правопорушення, які вносяться до протоколу і засвідчуються її підписом. Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що державний інспектор робить запис у протоколі.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень державний інспектор вносить про це до протоколу запис.

8. Протокол підписується державним інспектором та особою, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також свідками правопорушення та потерпілими за їх наявності.

У разі відмови особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу державний інспектор робить про це запис, який засвідчується його підписом та підписами свідків за їх наявності.

Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Відмова від надання пояснення та/або підписання протоколу особою, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, не є підставою для припинення складання протоколу.

9. До протоколу про адміністративне правопорушення додаються інші документи та матеріали, що містять інформацію про адміністративне правопорушення (пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновки експерта (експертизи), докази, протоколи огляду речей та/або вилучення речей і документів, акти закупівлі, заяви та рапорти посадових осіб тощо).

10. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої його було складено.

11. Протокол не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється державним інспектором у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, що зберігається протягом строку, установленого законодавством.

III. Оформлення справи про адміністративне правопорушення

1. Протокол та інші матеріали, що стосуються адміністративного правопорушення, формуються в окрему справу державним інспектором, який склав протокол.

2. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надсилається до відповідного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

3. Державний інспектор протягом трьох років зберігає копію справи про адміністративне правопорушення, переданої до суду, до якої додаються відомості про прийняте судом рішення за наявності.

Директор департаменту
інтелектуальної власності


В.О. Жалдак


Додаток 1
до Інструкції з оформлення
державними інспекторами
з питань інтелектуальної власності
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України матеріалів
про адміністративні правопорушення
(пункт 1 розділу II)

ПРОТОКОЛ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯДодаток 2
до Інструкції з оформлення
державними інспекторами
з питань інтелектуальної власності
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України матеріалів
про адміністративні правопорушення
(пункт 11 розділу II)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності


Розпочато «____» ____________ 20___ р.


Закінчено «____» ____________ 20___ р.

№ з/п

Дата реєстрації протоколу

Дата складання та номер протоколу

Дата й місце вчинення правопорушення

Прізвище та ініціали державного інспектора з питань інтелектуальної власності, що склав протокол

Посада, найменування суб’єкта господарювання, прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої складено протокол

Зміст правопорушення з посиланням на структурну одиницю нормативно-правового акта, вимоги якого було порушено, та пункт (частина), стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачено відповідальність

Перелік документів та матеріалів, що додаються до протоколу (справи)

Розгляд справи судом

Примітки

найменування суду, до якого надіслано протокол, дата й номер супровідного листа

результат розгляду (дата й номер постанови, ким винесена; зміст прийнятого рішення)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
вгору