Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
НА управління активами; Наказ, Порядок, Протокол [...] від 15.02.201844
Документ z0251-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.03.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

15.02.2018  № 44


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2018 р.
за № 251/31703

Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до положень пункту 10 частини першої, частини третьої статті 10 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та з метою дотримання уповноваженими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, законодавства при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Юридичному управлінню (Потьомкін А.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

А. Янчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
15.02.2018 № 44


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2018 р.
за № 251/31703

ПОРЯДОК
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 10 частини першої, частини третьої статті 10, пункту 4 частини другої статті 11 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), статей 221, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), установлює порядок складання уповноваженими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-48 Кодексу.

2. Уповноважені особи Національного агентства (далі - Уповноважені особи) складають протоколи про адміністративні правопорушення (далі - Протокол) за невиконання законних вимог посадових осіб Національного агентства щодо усунення порушень законодавства у сфері управління активами, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених чинним законодавством строків їх надання, надання недостовірної інформації або не в повному обсязі, а також незаконне повідомлення третіх осіб про те, що про них збирається відповідна інформація.

3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

4. При оформленні протоколу про адміністративне правопорушення і додатків до нього та направленні цих матеріалів до суду слід враховувати, що стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

ІІ. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення складається відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» на бланку, що виготовлений друкарським способом, у двох примірниках за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

2. До протоколу додаються копії документів та інші докази, що вказують на обставини та час вчинення правопорушення.

3. При складанні протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу, про що робиться відмітка та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

4. Особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення по суті вчиненого правопорушення. Пояснення або включаються до протоколу, або додаються до протоколу окремо, про що робиться запис у ньому.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень по суті вчиненого правопорушення Уповноважена особа вносить до нього відповідний запис.

У разі якщо особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, не володіє державною мовою, протокол про адміністративне правопорушення складається за участю перекладача.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, згідно зі статтею 63 Конституції України не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів.

5. Свідки адміністративного правопорушення (у разі їх наявності) можуть надати свої письмові пояснення, які також долучаються до протоколу.

6. Протокол про адміністративне правопорушення підписується Уповноваженою особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Другий примірник протоколу вручається під підпис особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від ознайомлення з таким протоколом або в неї відсутні зауваження щодо змісту протоколу Уповноважена особа, що складає протокол, робить про це відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом Уповноваженої особи.

Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

7. У разі неможливості складання протоколу за місцем вчинення адміністративного правопорушення протокол складається за місцем знаходження Національного агентства. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, запрошується у визначений час до Національного агентства для складання та підписання протоколу. Запрошення надсилається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під розписку.

8. Другий примірник протоколу та копії інших матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, рекомендованим листом із повідомленням про вручення та з описом вкладення протягом трьох робочих днів разом із супровідним листом в конверті з позначкою «особисто» надсилаються особі, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, у разі якщо зазначена особа:

відмовляється від отримання другого примірника протоколу;

не з’являється для ознайомлення з протоколом у час, визначений запрошенням.

Відміткою про вручення другого примірника протоколу про адміністративне правопорушення у цьому випадку є особистий підпис на повідомленні про вручення, датою вручення є дата, зазначена на цьому повідомленні.

ІІІ. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення та надсилання їх до суду

1. Складені протоколи реєструються в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, що ведеться відповідним самостійним структурним підрозділом центрального апарату Національного агентства.

2. Перший примірник протоколу та інші документи, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються Уповноваженою особою, яка склала протокол у справі про адміністративне правопорушення. У справі оформлюється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться у справі за формою, встановленою додатком 3 до цього Порядку, у якому зазначаються порядковий номер, найменування та реквізити документів, кількість аркушів та номери аркушів справи (далі - Справа). Опис документів підписується Уповноваженою особою, яка склала протокол із зазначенням дати його складання.

3. Оригінал справи про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом у триденний строк з моменту його складення надсилається до окружного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

До початку діяльності відповідного окружного суду справа про адміністративне правопорушення надсилається до районного, районного у місті, міського або міськрайонного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Справа, яка передається до суду, прошивається і нумерується за аркушами та скріплюється печаткою «Для документів» відповідного структурного підрозділу центрального апарату Національного агентства.

У супровідному листі зазначається клопотання про направлення до Національного агентства копії судового рішення у справі.

4. Копія справи протягом трьох років зберігається в Національному агентстві. До справи додаються копії судових рішень по справі, а також інші документи та матеріали, пов’язані з розглядом справи в суді.

ІV. Контроль за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження

1. Контроль за додержанням вимог щодо ведення журналу реєстрації бланків протоколів про адміністративні правопорушення і бланків протоколів про адміністративне правопорушення здійснюється відповідним самостійним структурним підрозділом центрального апарата Національного агентства.

2. Контроль за оформленням матеріалів про адміністративне правопорушення та надсиланням їх до суду здійснюється відповідним самостійним структурним підрозділом центрального апарата Національного агентства, яким забезпечується представництво в судах України.

3. Контроль за дотриманням Уповноваженими особами чинного законодавства під час здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення здійснюється Головою Національного агентства.

Начальник Юридичного
управління


А.О. Потьомкін


Додаток 1
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушенняДодаток 2
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
(пункт 1 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

№ з/п

Номер та дата протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

Посада, прізвище, ініціали особи, що склала протокол

Дата вручення другого примірника протоколу

Дата надіслання матеріалів справи про адміністративне правопорушення

Результати розгляду справи в суді

прізвище, ім’я, по батькові

посада

місце роботи
дата винесення постанови

прийняте рішення, розмір штрафу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Додаток 3
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
(пункт 2 розділу ІІІ)

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,

вчинене _____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові правопорушника)

за частиною _____ статті _____ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зворотний бік

ОПИС
документів, що містяться у справі

№ з/п

Найменування і реквізити документів

Кількість аркушів

Номери аркушів справи

Примітка

1

2

3

4

5

Опис складено:

_________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)вгору