Документ z0249-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2004, підстава - z0212-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 521 від 27.09.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 жовтня 1994 р.
vd940927 vn521 за N 249/459
( Типове положення втратило чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ
N 88 ( z0212-04 ) від 30.01.2004 )
Типове положення
про пожежно-технічні комісії на підприємствах,
в установах та організаціях

1. Загальні Положення
1.1. Пожежно-технічні комісії (ПТК) створюються відповідно до
Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) (ст.5) на
підприємствах, в установах та організаціях (надалі -
підприємствах) з кількістю працюючих 50 і більше чоловік незалежно
від форм власності та видів господарської діяльності.
Метою створення ПТК є залучення інженерно-технічних
працівників, службовців тощо до активної участі у роботі щодо
попередження пожеж і посилення протипожежного захисту підприємств.
1.2. У виняткових випадках (за погодженням з місцевими
органами державного пожежного нагляду і державного нагляду за
охороною праці) функції ПТК може виконувати комісія з охорони
праці.
1.3. На великих промислових підприємствах (металургійних,
машинобудівних, хімічних та інших), крім загальнооб'єктової,
можуть створюватися цехові ПТК.
1.4. Пожежно-технічна комісія створюється за рішенням
трудового колективу підприємства. На підставі цього рішення
наказом керівника підприємства встановлюється персональний склад
ПТК та порядок її роботи.
На підставі цього Типового положення розробляється Положення
про ПТК підприємства, яке затверджується його керівником.
1.5. Пожежно-технічна комісія у своїй діяльності керується
встановленими законодавством вимогами пожежної безпеки, приписами
органів Державного пожежного нагляду, а також Положенням про ПТК
підприємства.
Вона повинна підтримувати постійні зв'язки з органами
державного пожежного нагляду, профспілковими організаціями,
комісією та службою з питань охорони праці.
2. Основні завдання та напрями роботи
пожежно-технічної комісії
2.1. Основними завданнями пожежно-технічної комісії є:
2.1.1. Сприяння адміністрації підприємства у проведенні
пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за
дотриманням вимог стандартів, норм, правил, інструкцій та інших
нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і
постанов органів державного пожежного нагляду.
2.1.2. Участь у виробленні пропозицій щодо комплексних
заходів по забезпеченню пожежної безпеки, впровадження досягнень
науки, техніки та позитивного досвіду у протипожежний захист
підприємства, а також включення питань з пожежної безпеки до
колективного договору (угоди) і використання коштів на їх
реалізацію.
2.1.3. Підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки
пропозицій (рекомендацій) адміністрації підприємства (органу
самоврядування трудового колективу) щодо удосконалення
протипожежного захисту.
2.1.4. Проведення серед працівників підприємства
масово-роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів по
забезпеченню пожежної безпеки.
2.2. Пожежно-технічна комісія з метою виконання покладених на
неї завдань здійснює свою роботу у таких напрямах: 2.2.1. Проводить один раз на квартал детальний огляд усіх
виробничих будівель, споруд, складів, лабораторій та інших
приміщень підприємства з метою виявлення хиб у технологічних
процесах, роботі агрегатів, установок, в електрогосподарстві,
опалювальних системах, вентиляції, несправностей у системах
протипожежного захисту, водопостачання, зв'язку, порушень в
утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання та
інвентаря. Під час обстеження перевіряє дотримання протипожежних вимог
стандартів, норм, правил, виконання приписів і постанов органів
державного пожежного нагляду. За результатами перевірок визначає шляхи, способи та терміни
усунення виявлених порушень, хиб та несправностей. 2.2.2. Ставить питання протипожежного стану підприємства на
обговорення виробничих нарад, зборів трудового колективу та
громадських організацій. 2.2.3. Бере участь у розробці спільно з адміністрацією
положень, правил, інструкцій, інших нормативних актів з питань
пожежної безпеки, що діють у межах підприємства і є обов'язковими
до виконання, та у здійсненні контролю за їх додержанням. 2.2.4. Надає допомогу адміністрації підприємства в
організації навчання працівників правилам пожежної безпеки та діям
на випадок пожежі, а також у пропаганді протипожежних заходів
(шляхом організації відповідних оглядів, конкурсів, бесід, лекцій
тощо). 2.2.5. Подає пропозиції щодо розроблюваних адміністрацією
комплексних заходів забезпечення пожежної безпеки на підприємстві
та про включення цих питань у колективні договори (угоди). 2.2.6. Бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та
розробці необхідних заходів щодо запобігання їм. 2.2.7. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і
техніки, прогресивних пожежобезпечних технологій, сучасних
автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, використанню для
їх попередження виробничої автоматики. 2.2.8. Готує пропозиції щодо проведення раціоналізаторської і
винахідницької роботи, спрямованої на посилення протипожежного
захисту підприємства. 2.2.9. Періодично перевіряє боєздатність добровільної
пожежної дружини (періодичність визначається керівником
підприємства).
2.3. Керівник підприємства може доручати ПТК проведення інших
заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки
підприємства.
3. Склад та порядок роботи пожежно-технічної комісії.
Форми заохочення її членів. 3.1. До складу комісії включаються інженерно-технічні
працівники, діяльність яких пов'язана з організацією та
проведенням технологічних процесів, експлуатацією та
обслуговуванням електроустановок, систем водопостачання, зв'язку,
виробничої автоматики, автоматичного протипожежного захисту тощо,
а також керівники штатних або добровільних протипожежних формувань
і фахівці з пожежної безпеки підприємства, уповноважені трудового
колективу з питань охорони праці, представники профспілок. 3.2. Голова комісії, заступник голови та секретар комісії
обираються на її засіданні. На посаду голови бажано обирати головного інженера або одного
із заступників керівника підприємства, а на посаду секретаря -
фахівця підприємства з питань пожежної безпеки. 3.3. Комісія здійснює свою діяльність на підставі планів, що
розробляються на квартал або півріччя і затверджуються головою
комісії підприємства. 3.4. Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не
менше одного разу на квартал. Рішення комісії оформлюються протоколами і впроваджуються у
життя наказами керівника. 3.5. Заходи, намічені за результатами перевірок
протипожежного стану приміщень та споруд підприємства,
оформлюються актом (додається), які підлягають обов'язковому
виконанню після затвердження керівником підприємства. 3.6. Пожежно-технічна комісія не має права скасовувати або
заміняти іншими заходи, запропоновані приписами органів державного
пожежного нагляду. У випадках, коли, на думку комісії, виникає необхідність
часткової заміни або повного скасування цих заходів, вона подає
свої пропозиції керівникові підприємства, який узгоджує їх з
органами державного пожежного нагляду. 3.7. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою
роботу на загальних зборах (конференціях) трудового колективу. Цей
звіт може проводитися спільно з комісією з питань охорони праці. 3.8. У разі залучення до протипожежних обстежень та
перевірок, проведення навчання або інших протипожежних заходів
члени ПТК можуть звільнятися від основної роботи зі збереженням за
ними середньомісячного заробітку. Це повинно бути відображено в
колективному договорі. 3.9. За наявності цехових ПТК загальнооб'єктова комісія керує
їхньою діяльністю, узагальнює запропоновані ними протипожежні
заходи, вирішує питання поліпшення протипожежного стану
підприємства в цілому і розробляє заходи щодо попередження пожеж
на найбільш пожежонебезпечних ділянках технологічних процесів
виробництва. 3.10. За сумлінне виконання покладених обов'язків,
безпосередній внесок у поліпшення протипожежного стану
підприємства членам ПТК можуть надаватися матеріальні та моральні
заохочення, які застосовуються на підприємстві.
Начальник Головного управління пожежної охорони МВС України В.І.Попков
Додаток
до Типового положення про
пожежно-технічні комісії
на підприємствах, в
установах та організаціях
ЗАТВЕРДЖУЮ
(керівник підприємства)
АКТ
Пожежно-технічна комісія __________________________________ __________________________________________________________________
(найменування підприємства) у складі _________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) у період з _________________ по __________________ 19 р.
провела протипожежне обстеження __________________________________
(підприємство або структурні __________________________________________________________________
підрозділи, які перевірялися)
КОМІСІЯ ВСТАНОВИЛА:
1. Протипожежні заходи,що не виконані відповідно до акта
попереднього обстеження:
————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Найменування | Відповідальний за | Новий термін виконання п/п | заходів | виконання заходів | заходів ————————————————————————————————————————————————————————————————— 2. Нові протипожежні заходи, які необхідно виконати: ————————————————————————————————————————————————————————————————— -"- | Найменування | Відповідальний за | Термін виконання | заходів | виконання заходів | заходів ————————————————————————————————————————————————————————————————— 3. Запропоновані заходи щодо осіб, винних у невиконанні
протипожежних вимог _____________________________________________ _________________________________________________________________
4. Контроль за виконанням протипожежних заходів покладається
на ______________________________________________________________ _________________________________________________________________
" ____ " ___________________ 19 р.
Підписи членів пожежно-технічної комісіївгору