Документ z0248-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2004, підстава - z0212-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 521 від 27.09.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 жовтня 1994 р.
vd940927 vn521 за N 248/458
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ
N 88 ( z0212-04 ) від 30.01.2004 )
Про затвердження Положення про добровільні
пожежні дружини (команди) та Типового
положення про пожежно-технічну комісію
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС
N 533 ( z0628-01 ) від 06.07.2001 )

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508
( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про
пожежну безпеку", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про добровільні пожежні дружини
(команди) та Типове положення про пожежно-технічну комісію
( z0249-94 ) (додаються). 2. Начальникам ГУМВС в Автономній Республіці Крим, м.Києві та
Києвській області, УМВС в областях та м.Севастополі встановити
контроль за створенням і організацією роботи добровільних пожежних
дружин (команд) та пожежно-технічних комісій відповідно до
затверджених Положень. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МВС N 533 ( z0628-01 ) від 06.07.2001 ) 3. Визнати таким, що не застосовується на території України,
Положення про добровільні пожежні дружини на промислових
підприємствах та інших об'єктах міністерств і відомств,
затверджене МВС СРСР 19 березня 1954 р. 4. Вважати такою, що втратила чинність, вказівку МВС УРСР від
24 липня 1978 р. N 3/1/1407 "Про затвердження Положення про
пожежно-технічні комісії".
Міністр
генерал-лейтенант В.І.Радченко
Затверджено
наказом Міністерства
внутрішніх справ України
від 27 вересня 1994 р. N 521
ПОЛОЖЕННЯ
про добровільні пожежні дружини (команди)
1. Загальні Положення 1.1. Добровільні пожежні дружини (команди) створюються
відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
(стаття 28) на підприємствах, в установах, організаціях (далі -
підприємства) незалежно від форм власності, видів діяльності та
наявності підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони з
кількістю працюючих, як правило, не менше 50 чоловік. 1.2. Добровільна пожежна дружина (надалі-ДПД) створюється з
метою проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх
гасіння, здійснення громадського контролю за додержанням
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 1.3. ДПД можуть бути загальнооб'єктовими та (або) цеховими
(декілька на об'єкт) залежно від структури і місцевих особливостей
підприємства. У разі необхідності в цехах, на складах та в інших
структурних підрозділах підприємства можуть створюватися
відділення ДПД (бойова обслуга) відповідно до кількості робочих
змін. Бойова обслуга утворюється також за наявності пожежної
техніки (автомобілів, мотопомп). 1.4. На підприємствах, де є виїзна пожежна техніка (пожежні
автомобілі або причіпні мотопомпи з відповідними засобами для їх
транспортування), з числа членів ДПД можуть організовуватися
добровільні пожежні команди (надалі-ДПК), в яких повинно
забезпечуватися цілодобове чергування бойової обслуги. 1.5. Згідно з Законом України "Про пожежну безпеку"
(стаття 5) підприємства, які мають (утримують) ДПК з виїзною пожежною технікою, частково звільняються від сплати
податків на прибуток (50 відсотків коштів, що витрачаються на
утримання команд). Організації, які здійснюють страхування на випадок пожеж,
повинні передбачати для таких підприємств знижки страхових
платежів. 1.6. Створення ДПД (ДПК) та організація їх діяльності
покладається на власників підприємств або уповноважені ними органи
(далі - власники). 1.7. У своїй діяльності ДПД (ДПК) керуються законодавчими,
іншими нормативними актами з питань пожежної безпеки та цим
Положенням. Добровільні пожежні команди у питаннях організації гасіння
пожеж та підготовки членів ДПД (бойової обслуги) керуються також
відповідними нормативними актами, які чинні у державній пожежній
охороні. 1.8. Контроль за діяльністю ДПД (ДПК) здійснюють керівники
підприємств, на яких вони створені, служби пожежної безпеки
відповідних міністерств, відомств та об'єднань підприємств, а
також органи державної пожежної охорони.
2. Основні завдання добровільної пожежної дружини (команди)
2.1. На добровільну пожежну дружину покладається : 2.1.1. Здійснення контролю за виконанням (дотриманням)
встановлених на підприємстві правил пожежної безпеки
(протипожежного режиму). 2.1.2. Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників
підприємства щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки (шляхом
організації бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної
агітації, оформлення інформаційних стендів і таке інше). 2.1.3. Здійснення нагляду за утриманням у справному стані
засобів протипожежного захисту, зв'язку, пожежної техніки,
обладнання та інвентаря. 2.1.4. Вжиття у разі виникнення пожежі невідкладних заходів
до виклику підрозділів пожежної охорони та її гасіння наявними
засобами.
2.2. На добровільну пожежну команду покладається: 2.2.1. Здійснення цілодобового чергування на пожежних
автомобілях та причіпних мотопомпах. 2.2.2. Нагляд за технічним станом пожежних автомобілів та
причіпних мотопомп, обслуговування і утримання їх у постійній
бойовій готовності. 2.2.3. Участь у гасінні пожеж у разі їх виникнення. 2.2.4. ДПК виконує також завдання, передбачені пп. 2.1.1. та
2.1.2. цього Положення.
3. Порядок створення та організація роботи добровільної
пожежної дружини (команди) 3.1. Добровільна пожежна дружина (команда) створюється на
добровільних засадах з числа працівників підприємства, що досягли
18 років та здатні за своїми здібностями виконувати покладені на
них обов'язки. 3.2. Особи, що вступають до ДПД, подають на ім'я керівника
підприємства письмову заяву. Зарахування у члени ДПД та подальші зміни її складу
оголошуються наказом керівника підприємства. Начальник ДПД призначається, як правило, з
інженерно-технічних працівників і підпорядковується керівникові
підприємства. Начальник ДПД може одночасно бути начальником ДПК. 3.3. Добровільна пожежна команда організується з членів ДПД і
може мати у своєму складі штатних працівників. До штатних працівників ДПК можуть відноситися: начальник
команди, начальник бойової обслуги, шофер (моторист). 3.4. Чисельний склад ДПД і ДПК визначається керівником
підприємства з урахуванням пожежної небезпеки виробництва.
3.5. Виключення з членів ДПД (ДПК) проводиться: 3.5.1. За порушення правил пожежної безпеки. 3.5.2. За невиконання своїх обов'язків. 3.5.3. За власним бажанням шляхом подачі про це заяви
керівникові підприємства. 3.5.4. У разі звільнення з роботи.
3.6. Комплектування ДПД слід проводити таким чином, щоб у
кожному підрозділі та кожній зміні підприємства були члени
дружини. 3.7. Табель з обов'язками членів ДПД щодо запобігання пожежі
та на випадок її виникнення вивішується в приміщеннях підприємства
на видних місцях. Табель обов'язків бойової обслуги ДПК на мотопомпи та пожежні
автомобілі розробляється відповідно до Типового табеля (додатки
N 1, 2) і вивішується на видному місці в приміщені, де розташована
пожежна техніка (пожежному депо). 3.8. З членами ДПД (ДПК) повинні проводитися учбові заняття
згідно з програмою (додаток N 3), що затверджується керівником
підприємства. Заняття проводяться під керівництвом начальника ДПД,
як правило, у вільний від роботи час (не більше чотирьох годин на
місяць). 3.9. Порядок залучення членів ДПД (ДПК) до чергувань,
пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки у вільний від роботи
час, встановлюється керівником підприємства. 3.10. Керівники підприємств повинні щорічно організовувати
проведення змагань бойової обслуги ДПД (ДПК) з метою відпрацювання
навичок гасіння пожеж.
4. Обов'язки начальника та членів добровільної пожежної
дружини (команди)
4.1. Начальник ДПД (ДПК) зобов'язаний: 4.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві
вимог правил пожежної безпеки. 4.1.2. Здійснювати нагляд за справністю первинних засобів
пожежогасіння, систем пожежної автоматики, водопостачання, що є на
підприємстві, та не допускати їх використання не за призначенням. 4.1.3. Вести роз'яснювальну роботу серед працівників про
заходи пожежної безпеки. 4.1.4. Проводити заняття із особовим складом ДПД (ДПК) і
перевіряти його готовність до дії. 4.1.5. Керувати гасінням пожежі до прибуття підрозділів
державної, відомчої або сільської пожежної охорони. 4.1.6. Інформувати керівництво підприємства в разі виявлення
порушень правил пожежної безпеки.
4.2. Начальник відділення ДПД зобов'язаний: 4.2.1. Стежити за додержанням протипожежного режиму та
готовністю до дії засобів пожежогасіння. 4.2.2. Перед початком роботи перевіряти присутність членів
відділення ДПД. 4.2.3. Перевіряти знання членами ДПД своїх обов'язків. 4.2.4. Після закінчення роботи перевіряти наявність порушень
правил пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення
пожежі, вживати заходів до їх усунення. 4.2.5. У разі виникнення пожежі керувати її гасінням до
прибуття пожежної охорони або начальника добровільної пожежної
дружини (команди).
4.3. Начальник бойової обслуги ДПК зобов'язаний: 4.3.1. Знати порядок організації гасіння пожежі та
застосування наявної пожежної техніки, розміщення пожежних
вододжерел (водоймищ, гідрантів тощо). 4.3.2. Заступаючи на роботу (чергування), приймати наявну
пожежну техніку, пожежно-технічне озброєння, засоби зв'язку і
стежити за їх справністю. Доповідати начальникові ДПД (ДПК) або
керівникові підприємства про виявлені недоліки. 4.3.3.Перевіряти знання членами ДПК своїх обов'язків
відповідно до табеля бойової обслуги. 4.3.4. У разі виникнення пожежі або одержання повідомлення
про неї сповістити пожежну охорону, негайно виїхати на гасіння
пожежі і діяти згідно з табелем обов'язків бойової обслуги.
4.4. Члени ДПД (ДПК) повинні: 4.4.1.Знати і виконувати правила пожежної безпеки, які діють
на підприємстві. 4.4.2. Стежити за готовністю до дії засобів пожежогасіння,
зв'язку, пожежної техніки. 4.4.3. Знати свої обов'язки згідно з табелем бойової обслуги
і в разі виникнення пожежі брати активну участь у її гасінні. 4.4.4. Виконувати розпорядження начальника дружини (команди),
підвищувати свої пожежно-технічні знання, відвідувати заняття
згідно з розкладом.
5. Утримання добровільних пожежних дружин (команд),
заохочення і страхування її членів
5.1. Всі витрати по утриманню добровільних пожежних дружин
(команд) здійснюються за рахунок підприємств, на яких вони
створені.
5.2. Оплата праці членів добровільних пожежних дружин
(команд) за час їхньої участі в ліквідації пожежі або наслідків
аварії, проведення пожежно-профілактичних заходів, а також
навчальної підготовки та чергувань здійснюється з розрахунку
середньомісячного заробітку за місцем роботи.
5.3. Членам добровільних пожежних дружин (команд), які беруть
активну участь у забезпеченні пожежної безпеки на підприємстві та
у гасінні пожеж, надаються додаткова відпустка із збереженням
заробітної плати тривалістю до десяти робочих днів на рік, а також
грошові премії та цінні подарунки.
5.4. Окремі пільги членам добровільних пожежних дружин
(команд) можуть надаватися рішеннями власників підприємств.
5.5. Членам добровільних пожежних дружин (команд), які
входять до складу бойової обслуги на пожежні автомобілі та
мотопомпи, безкоштовно, за рахунок підприємств, видається комплект
спецодягу (спорядження) в кількості та порядку, визначених
додатком N 4.
5.6. Члени добровільних пожежних дружин (команд) підлягають
обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі
(смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання,
одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, у
розмірі десятирічної заробітної плати за посадою, яку вони займали
(займають).
5.7. Страхування членів добровільних пожежних дружин (команд)
здійснюється за рахунок підприємств, де вони створені. Порядок та
умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України. За сім'єю загиблого (померлого) зберігається право на пільги,
якими він користувався за місцем роботи.
Начальник Головного управління
пожежної охорони МВС України В. І. Попков
Додаток N 1
до Положення про добровільні
пожежні дружини (команди)
ТИПОВИЙ ТАБЕЛЬ
ОБОВ'ЯЗКІВ БОЙОВОЇ ОБСЛУГИ НА МОТОПОМПУ
————————————————————————————————————————————————————————————————— Обов'язки |Начальник| Дружинник| Дружинник|Дружинник| Моторист |бойової | N 1 | N 2 | N 3 | |обслуги | | | | ——————————+—————————+——————————+——————————+—————————+———————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——————————+—————————+——————————+——————————+—————————+———————————— Заступаючи|Приймає: |Приймає: |Приймає: |Приймає: |Приймає: на роботу|мотопомпу|всі |розгалуже-|ручний |двигун і (чергуван-|з облад- |напірні |ння |пожежний |насос ня) |нанням, |рукави, |рукавне, |інстру- |мотопомпи, |паливо, а|стволи, |рукавні |мент |всмоктувал- |також |рукавну |затискачі,|(лом, |ьні рукави, |особисте |затримку, |особисте |багор, |з'єднуваль- |спорядже-|гумові |споряджен-|сокиру, |ні |ння |прокладки,|ня |лопату) |ключі, | |особисте | |та осо- |перехідні | |спорядже- | |бисте |гайки, | |ння | |споряд- |інструмент | | | |ження |для | | | | |обслуговув- | | | | |ання | | | | |мотопомпи ————————————————————————————————————————————————————————————————— По тривозі Збираються в депо, одягають бойовий одяг, спорядження
і прямують (виїжджають) до місця пожежі. Начальник бойової
обслуги викликає пожежну охорону. ————————————————————————————————————————————————————————————————— На пожежі |1. Керує |Разом з|1. Разом з|1. Разом|1. Разом з (занятті) |роботою |дружинни- |дружинник-|з |дружинником |бойової |ком N 2 |ом |моторист-|N 3 готує |обслуги. |прокладає |N 1 |ом готує |всмоктуваль- |2. Орга- |рукавну |прокладає |всмоктув-|ну |нінізує |лінію до|рукавну |альну |лінію. |рятуваль-|місця |лінію до|лінію. |2. Запускає |ні роботи|пожежі і|місця |Приєднує |мотор |і особи- |працює зі|пожежі. |рукав до|мотопомпи, |сто бере |стволом |2. Прокла-|напірного|переключає |участь у| |дає |патрубка |його на |рятуван- | |другу |насоса. |роботу |ні. | |рукавну |2. Допо- |насоса та |3. У разі| |лінію і|магає |забезпечує |недостат-| |працює зі|дружинни-|подавання |ньої | |стволом |кові |води в |кількості| | |N 2 |рукавні |води | | |проклада-|лінії. |організує| | |ти другу |3. Спостері- |її | | |рукавну |гає за |постачан-| | |лінію. |рукавними |ня | | |3. Працює|лініями |до місця| | |з ручним| |пожежі. | | |пожежним | |4. Орга- | | |інструме-| |нізує і | | |нтом, | |проводить| | |здійснюю-| |евакуацію| | |чи | |майна, | | |розбиран-| |розбиран-| | |ня | |ня | | |конструк-| |конструк-| | |цій | |цій | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: 1. Наведений табель бойової обслуги складений на переносні
(МП-600, МП-800), а також причіпні мотопомпи (МП-1600). 2. Мінімальна обслуга на переносну мотопомпу становить 4
чоловіки: начальник бойової обслуги, 2 дружинники і моторист. 3. Моторист може бути (за сумісництвом) водієм транспортного
засобу для транспортування причіпної мотопомпи. 4. Бойовий одяг та спорядження повинні укладатися на
постійному місці в депо. 5. В залежності від обставин на пожежі начальник бойової
обслуги в першу чергу приймає рішення щодо рятування людей,
евакуації тварин і майна. У тому випадку, коли на місці пожежі
присутнє місцеве населення (робітники, колгоспники, службовці),
організує їх для постачання води, рятування людей, евакуації
тварин і майна, розбирання конструкцій. 6. Табель обов'язків бойової обслуги підписує начальник
добровільної пожежної дружини, затверджує-керівник підприємства.
Додаток N 2
до Положення про добровільні
пожежні дружини (команди)
ТИПОВИЙ ТАБЕЛЬ
ОБОВ'ЯЗКІВ БОЙОВОЇ ОБСЛУГИ НА АВТОЦИСТЕРНУ
————————————————————————————————————————————————————————————————— Обов'я-|Началь-|Дружинник|Дружинник|Дружинник|Дружинник|Шофер зки |ник | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | |бойової| | | | | |обслуги| | | | | ———————+———————+—————————+—————————+—————————+—————————+————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ———————+———————+—————————+—————————+—————————+—————————+————————— Засту- |Прий- |Приймає: |Приймає: |Приймає: |Приймає: |Приймає: наючи |має: |стволи |- стволи |драбини, |- всмок- |- двигун, на |автоци-|"Б" і|"А" і |ручний |тувальні |насос, роботу |стерну |напірні |напірні |пожежний |рукави, |ходову (чергу-|з обла-|рукави О|рукави О |інструме-|всмоктув-|частину і вання) |днанням|51мм, |66-77мм, |нт (ломи,|альну |управлін- |і засо-|гідроеле-|комплект |багри, |сітку, |ня |бами |ватор, |для |сокири |з'єднува-|автомобі- |гасін- |піногене-|різання |тощо), |льні |лем, |ня, |ратори, |електроп-|розголуж-|перехідні|ключі для |паливо,|рятуваль-|роводів, |ення, а |головки, |з'єднання |а також|ні |а також |також |колонку, |всмоктув- |особис-|мотузки, |особисте |особисте |затискачи|альних |те спо-|а також|спорядже-|спорядже-|рукавні, |рукавів, |ряджен-|особисте |ння |ння |місток |гак для |ня |спорядже-| | |рукавний,|відкриття | |ння | | |а також|кришки | | | | |особисте |гідранта, | | | | |спорядже-|ключ | | | | |ння |торцовий | | | | | |для | | | | | |відкриття | | | | | |гідранта, | | | | | |аптечку, | | | | | |вогнегас- | | | | | |ник, | | | | | |інструме- | | | | | |нт для | | | | | |обслугов- | | | | | |ування | | | | | |автоцист- | | | | | |ерни ———————+————————————————————————————————————————————————————————— По три-|Одягають бойовий одяг та спорядження. Начальник бойової возі |обслуги викликає пожежну охорону. Дружинник N 2 відчиняє |ворота гаража. Шофер заводить мотор автомобіля і за |командою начальника бойової обслуги виїздить до місця |пожежі. ———————+————————————————————————————————————————————————————————— На по- |1.Керує|Разом з|1. Разом |1. Допо- |1. Разом|1. Разом жежі |роботою|дружинни-|з дружин-|магає |з шофером|з дружин- (занят-|бойової|ком N 2|ником N 1|дружинни-|встановл-|ником N 4 ті) |обслу- |прокладає|прокладає|ку N 2|ює авто-|встанавл- |ги. |рукавну |рукавну |проклада-|цистерну |ює авто- |2. Орг-|лінію і|лінію. |ти магіс-|на водод-|цистерну |анізує |працюює |2. Працює|тральну |жерело |на водо- |рятува-|зі |підствол-|та другу|(водойму,|джерело |льні |стволом |ьщиком. |рукавну |гідрант).|(водойму, |роботи | |3. Прок- |лінію. |2. Вста- |гідрант). |і осо-| |ладає |2. Разом |новлює |2. Пере- |бисто | |другу |з дружин-|розгалуж-|ключає |бере | |рукаву |нником |ення та |роботу |участь | |лінію та|N 2 пере-|рукавні |мотора на |у ряту-| |працює з|носить і |містки, |насос, |ванні. | |іншим |встановл-|працює на|працює з |3. У | |стволом |ює |розгалуж-|насосом, |разі | | |висувну |енні |забезпеч- |недост-| | |драбину. | |ує пода- |атньої | | |2. Освіт-| |вання |кілько-| | |лює місце| |води |сті | | |роботи, | |(піни) в |води | | |прокладає| |рукавну |органі-| | |третю | |лінію. |зує її | | |рукавну | |3. Спос- |постач-| | |лінію і| |терігає |ання до| | |працює зі| |за рукав- |місця | | |стволом. | |ними |пожежі.| | |3. Прово-| |лініями |4. Орг-| | |дить | | |анізує | | |рятування| | |і про-| | |людей. | | |водить | | |Працює з| | |евакуа-| | |ручним | | |цію | | |пожежним | | |майна, | | |інструме-| | |розбир-| | |нтом, | | |ання | | |здійснює | | |констр-| | |розбиран-| | |укцій. | | |ня конст-| | |5. Зді-| | |рукцій. | | |йснює | | | | | |допомо-| | | | | |гу дру-| | | | | |жинник-| | | | | |ам під| | | | | |час | | | | | |роботи | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітки:
1. У Типовому табелі наведені загальні обов'язки бойової
обслуги щодо розгортання технічних засобів з подачею стволів на
гасіння пожежі. В залежності від обставин обслуга, згідно із
вказівками керівника гасіння пожежі, може виконувати й інші
обов'язки. 2. Виходячи з наявності обладнання, яке вивозиться на
автоцистерні, та місцевих умов роботи, необхідно вносити зміни до
табеля бойової обслуги. 3. Мінімальна бойова обслуга на автоцистерну становить 4
чоловіки: начальник, 2 дружинники і шофер. 4. Бойовий одяг та спорядження повинні укладатися на
постійному місці в автоцистерні. 5. Типовий табель обов'язків бойової обслуги підписує
начальник добровільної пожежної дружини, затверджує - керівник
підприємства.
Додаток N 3
до Положення про добровільні
пожежні дружини (команди)
ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ (КОМАНДИ)
1. Організаційно-методичні вказівки
1.1. Ця програма розроблена як орієнтовна і висвітлює основні
питання пожежної безпеки, які повинні знати члени добровільних
пожежних дружин та команд (ДПД та ДПК). В залежності від характеру процесу виробництва та його
пожежної небезпеки керівникам підприємств, установ та організацій
(надалі - підприємств) слід вносити до програми відповідні зміни й
доповнення з тим, щоб члени ДПД (ДПК) мали достатньо знань та
навичок щодо попередження і гасіння пожеж, виходячи з особливостей
підприємства. 1.2. Підготовка ДПД (ДПК) проводиться, як правило, у вільний
від роботи час. Дні занять встановлюються особами, відповідальними
за підготовку членів ДПД (ДПК), за погодженням з керівником
підприємства. 1.3. Проведення занять доручається керівному складу ДПД (ДПК)
та фахівцям підприємства, які мають необхідні знання з питань, що
вивчаються. На підприємствах, де є відомча пожежна охорона, до проведення
занять може залучатися керівний склад цієї охорони. 1.4. Заняття рекомендується проводити за розкладом, складеним
на квартал. Він має бути затвердженим керівником підприємства. 1.5. Заняття необхідно проводити конкретно і цілеспрямовано,
стосовно до особливостей практичної роботи ДПД щодо запобігання
можливим пожежам та їх гасіння з урахуванням наявних засобів
пожежогасіння і пожежно-технічного озброєння. 1.6. Члени ДПД (ДПК), які залучаються до бойової обслуги на
пожежних автомобілях і мотопомпах, додатково проходять підготовку
в часи чергувань. Начальники ДПД (ДПК), водії (мотористи) пожежних автомобілів
(мотопомп), інші працівники добровільних пожежних команд можуть
проходити підготовку (навчання) в підрозділах державної пожежної
охорони на договірних засадах. До чергування у складі бойової обслуги на пожежних
автомобілях та причепних мотопомпах допускаються тільки ті члени
ДПД, які пройшли підготовку та склали заліки. 1.7. Правила пожежної безпеки необхідно відпрацьовувати
практично у відділеннях шляхом ознайомлення членів ДПД (ДПК) з
пожежною небезпекою підприємства та його особливостями. 1.8. Заняття з вивчення засобів пожежогасіння слід проводити
у відділеннях безпосередньо біля місць їх розташування. 1.9. Заняття з опрацювання обов'язків членів ДПД (ДПК) за
табелем бойової обслуги слід проводити у відділеннях, при цьому
особливу увагу звертати на порядок розподілу членів ДПД (ДПК) за
робочими змінами, номерами бойової обслуги та закріплення
основного пожежного інвентаря (пожежно-технічного озброєння). З бойовою обслугою пожежних автомобілів та мотопомп слід не
менше одного разу на квартал практично відпрацьовувати навички
пожежогасіння. 1.10. Основні правила та методи гасіння пожеж вивчаються з
членами ДПД (ДПК) безпосередньо в цеху (виробничому приміщенні) за
тих чи інших обставин, що можуть скластися під час реальної
пожежі. 1.11. Після закінчення вивчення питань цієї програми з
членами ДПД (ДПК) проводять підсумкові заняття з прийняттям від
них заліків. Подальші заняття з пожежно-технічної підготовки
проводяться в міру потреби.
2. Програма підготовки членів ДПД (ДПК)
2.1. Тема 1. Організація роботи добровільних пожежних дружин
та команд (2 години) Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), Положення
про ДПД (ДПК), нормативні акти Головного управління пожежної
охорони МВС України, міністерств, відомств, об'єднань підприємств
з питань організації та роботи пожежних дружин (команд). Пільги та
заохочення, встановлені для членів дружини. Завдання ДПД (ДПК).
Керівний склад, порядок зарахування в члени ДПД і виключення з
них, організація роботи.
2.2. Тема 2. Правила додержання протипожежного режиму в
будинках та приміщеннях. Можливі причини винекнення пожеж та
запобіжні заходи (8 годин) Стисла характеристика виробництва (підприємства) та його
пожежної небезпеки, конструктивних елементів будівель. Наявність
умов виникнення та поширення пожеж. Пожежна небезпека сировини, реактивів, напівфабрикатів,
готової продукції та відходів виробництва. Норми, місце і порядок
їх зберігання. Вибухо- та пожежонебезпечні приміщення. Режим
роботи пожежонебезпечних агрегатів і обладнання. Виробничі трубопроводи, вентиляційні установки, інше
інженерне обладнання, їх пожежна небезпека та заходи профілактики
пожеж. Зварювальні та інші вогненебезпечні роботи та вимоги пожежної
безпеки під час їх проведення. Пожежна небезпека від оголених і пошкоджених електропроводів,
штепселів, штепсельних розеток, вимикачів, контактів, що утворюють
іскри. Пожежна небезпека електромоторів та електроагрегатів.
Пожежна небезпека від перевантаження та короткого замикання
електропроводів і електроустановок. Пожежно-профілактичні вимоги
до утримання та експлуатації електромереж і установок. Пожежна небезпека місцевого та центрального опалення, а також
пристроїв, що використовуються для сушіння приміщень.Профілактичні
вимоги до їх утримання та експлуатації. Протипожежний режим на підприємстві. Дозволені місця для
паління і застосування відкритого вогню. Своєчасність прибирання
горючих відходів, металевої стружки, горючого пилу. Вимоги до
евакуаційних проходів, виходів та підходів до засобів
пожежогасіння. Вимоги до утримання приміщень у процесі роботи. Утримання
робочого місця. Протипожежний режим у складських приміщеннях, норми та
порядок зберігання в них матеріальних цінностей. Правила
поводження з вогненебезпечними речовинами та матеріалами під час
їх зберігання. Загальні відомості про найбільш поширені причини пожеж
(необережне поводження з вогнем, несправність електроустановок,
виробничого обладнання, порушення правил користування
електронагрівальними виробами, іскри від електрогазозварювальних
робіт тощо). Випадки пожеж, що мали місце на підприємстві. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.
2.3. Тема 3. Протипожежний режим на території підприємства.
Контроль за його додержанням (2 години) Постанови, розпорядження, правила, інструкції, накази та інші
нормативні акти, що визначають протипожежний режим на території
підприємства. Попереджувальні написи та плакати з питання
додержання встановлених протипожежних правил. Вимоги до утримання території, протипожежних розривів,
проїздів, під'їздів до будинків та вододжерел. Порядок роз'яснювання працівникам встановлених правил
пожежної безпеки, контроль за додержанням цих правил. Робота
членів ДПД з проведення протипожежної профілактики на
підприємстві. Дії у випадках виявлення порушень протипожежного
режиму.
2.4. Тема 4. Засоби пожежогасіння, зв'язку та сповіщення про
пожежну (6 годин) Джерела зовнішнього протипожежного водопостачання: пожежні
резервуари, водойми, гідранти. Мережі протипожежного водогону.
Утримання, порядок використання. Первинні засоби гасіння пожеж: пожежний кран внутрішнього
водогону, вогнегасники, пожежний інструмент, повстина, ящики з
піском, діжки з водою та переносні драбини. Поняття про устрій, принцип дії, склад заряду вогнегасника
(пінного, вуглекислотного, порошкового та ін.). Розміщення
вогнегасників, пожежних кранів. Приведення в дію, правила роботи,
найбільш поширені несправності, догляд та зберігання. Основні відомості про пожежні рукави і прилади до них.
Загальні поняття про пожежну сигналізацію, автоматичні установки
пожежогасіння: водяні, вуглекислотні, пінні, парові та порошкові.
Поняття про устрій, принцип дії, порядок приведення в дію. Порядок утримання наявних на підприємстві засобів
пожежогасіння (у літніх та зимових умовах). Встановлений на підприємстві порядок (система) сповіщення
людей про пожежу. Засоби зв'язку та сповіщення, правила їх
використання у разі виникнення пожежі. Порядок виклику пожежної
охорони. Практична робота членів ДПД (ДПК) з пожежно-технічним
обладнанням, яке є на підприємстві. Вивчення дружинниками, що входять до складу ДПК (бойової
обслуги), тактико-технічних даних пожежних автомобілів або
мотопомп, пожежно-технічного озброєння, практична робота з ним.
2.5. Тема 5. Обов'язки членів ДПД (ДПК) за табелем бойової
обслуги (4 години) Табель бойової обслуги, розподіл обов'язків серед членів ДПД
(ДПК). Дії дружинників, які під час гасіння пожежі працюють зі
стволом та вогнегасниками, займаються рятуванням людей і майна,
розкриттям та розбиранням конструкції будівлі тощо. Обов'язки члена ДПК, призначеного для виклику і зустрічі
пожежних частин. Способи виклику пожежних частин у випадку
виникнення пожежі. Обов'язки особового складу ДПК, бойової обслуги на пожежні
автомобілі, мотопомпи: заступаючи до чергування, по тривозі, на
пожежі. Практичне тренування з опрацюванням обов'язків членів ДПД
(ДПК) відповідно до табеля.
2.6. Тема 6. Основні правила гасіння пожеж (4-6 годин) Загальні відомості про пожежу та пожежну тактику. Поняття про
можливі способи поширення вогню під час пожежі на об'єкті. Умови
горіння легкозаймистих речовин. Способи припинення горіння. Основні правила гасіння пожеж, рятування людей, майна,
розкривання і розбирання конструкцій. Техніка безпеки під час
роботи з пожежною технікою та при гасінні пожеж. Вивчення членами ДПК (бойовою обслугою) документів з цих
питань, що діють у державній пожежній охороні. Практичні заняття з метою розв'язання пожежно-тактичних
завдань в умовах підприємства.
2.7. Надання першої медичної допомоги (2 години) Основні відомості про опіки, отруєння чадним газом, фізичне
травмування та враження електричним струмом. Визначення ознак
життя, проведення штучного дихання, непрямого масажу серця.
Долікарська допомога. Практичні заняття з уміння користуватися
набором засобів для надання першої долікарської допомоги.
Додаток N 4
до Положення про добровільні
пожежні дружини (команди)
ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦОДЯГОМ ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНОЇ
ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ (КОМАНДИ). НОРМИ НАЛЕЖНОСТІ
1. Спецодяг та спорядження повинні видаватися тільки членам
добровільних пожежних дружин (команд), які входять до складу
бойової обслуги пожежних автомобілів та мотопомп. 2. Зарахування до бойової обслуги пожежних автомобілів та
мотопомп визначається наказом керівника підприємства. 3. Видача спецодягу (спорядження) здійснюється безкоштовно за
рахунок підприємства, де створюється добровільна пожежна дружина
(команда). 4. До комплекту (з мінімальними строками експлуатації)
спецодягу і спорядження входять: - бойовий одяг 2 роки - рукавиці брезентові 1 рік - каска пожежна до зношення - пояс пожежний до зношення - тілогрійка бавовняна 3 роки - шаровари бавовняні утеплені 6 років - взуття спеціальне до зношення
5. Списання одягу здійснюється в міру його зношення, але не
раніше встановлених строків експлуатації. Стан спорядження, яке непридатне до подальшої експлуатації і
не підлягає ремонту та відновленню, визначається за результатами
випробувань або за висновком комісії. 6. Бойовий одяг, рукавиці, каски, пояси є інвентарним майном
і повинні постійно знаходитись у приміщенні, де розташована
пожежна техніка (у пожежному депо) та використовуватися тільки під
час практичних занять або роботи на пожежах.
Примітка: Термін "зношення" визначає стан, при якому подальша
експлуатація виробу неможлива через неспроможність виконання своїх
функцій. З'ясовується методом випробувань або встановлюється
комісією.вгору