Документ z0248-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

15.02.2019  № 38


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2019 р.
за № 248/33219

Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА та внесення змін до деяких наказів АРМА

Відповідно до статті 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», частини шостої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», пункту 7 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 613, та постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 816 «Деякі питання забезпечення діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, що додається.

2. Затвердити Зміни до деяких наказів АРМА, що додаються.

3. Юридичному управлінню (Потьомкін А.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

А. Янчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
15 лютого 2019 року № 38


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2019 р.
за № 248/33219

ПОЛОЖЕННЯ
про міжрегіональні територіальні управління АРМА

1. Міжрегіональні територіальні управління АРМА (далі - територіальні управління АРМА) підпорядковуються АРМА і є його територіальними органами.

2. Територіальні управління АРМА у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами АРМА, дорученнями Голови АРМА або його заступників, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями територіальних управлінь АРМА є:

1) реалізація державної політики на відповідній території у сфері:

виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;

управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні;

управління активами, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування;

2) участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;

3) внесення на розгляд АРМА пропозицій щодо формування політики у відповідних сферах.

4. Територіальні управління АРМА відповідно до покладених на них завдань:

1) узагальнюють практику застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції, готують та вносять АРМА пропозиції щодо його вдосконалення;

2) проводять аналіз статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;

3) за дорученнями Голови АРМА або його заступників та відповідно до наказів АРМА:

здійснюють заходи з виявлення, розшуку активів за зверненнями слідчого, детектива, прокурора, суду, слідчого судді та взаємодіють із органами досудового розслідування, прокуратури, суду з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації;

здійснюють моніторинг результатів розгляду запитів слідчого, детектива, прокурора, органу досудового розслідування, органу прокуратури щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та інформації АРМА про ознаки кримінальних правопорушень, які виявлені під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА та не вказані у запиті;

беруть участь у забезпеченні формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у порядку, встановленому положенням про зазначений реєстр;

беруть участь у забезпеченні взаємодії з органами досудового розслідування, органами прокуратури та судом з питань, що стосуються передачі в управління АРМА активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також сприяють зазначеним суб’єктам у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні і щодо яких управління АРМА не здійснюється;

здійснюють заходи, пов’язані з фактичним прийняттям активів в управління за зверненням прокурора або слідчого за вказівкою прокурора, приймають від прокурора активи згідно з актами приймання-передачі, передають за договором управління активи управителеві в управління згідно з актами приймання-передачі;

звертаються у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, до органів, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень, щодо внесення відповідних відомостей про виникнення у АРМА повноважень з управління зазначеними активами;

надають АРМА пропозиції щодо визначення шляху управління активом (шляхом реалізації відповідного активу, передачі його в управління за договором або в інший спосіб, визначений законом), розташованим (зареєстрованим) на відповідній території, з метою здійснення управління на умовах ефективності, а також збереження та збільшення економічної вартості активу;

надають АРМА пропозиції щодо належності активу, переданого АРМА в управління без визначення шляху управління ним, розташованого (зареєстрованого) на відповідній території, до видів майна, визначених у Примірному переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 685;

надають АРМА пропозиції щодо визначення кваліфікаційних критеріїв відбору суб’єктів оціночної діяльності, управителів активів та інших осіб, які можуть надавати АРМА послуги, виконувати роботи, необхідні для виконання його завдань, у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі;

беруть участь у супроводженні укладення та виконання цивільно-правових угод з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами;

беруть участь в організації здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку активів, розташованих (зареєстрованих) на відповідній території, та управлінням такими активами, в тому числі їх зберіганням (збереженням), переміщенням, охороною, страхуванням, для цілей їх подальшої передачі в управління або для реалізації;

забезпечують взаємодію між АРМА та організатором (організаторами) прилюдних торгів (аукціонів) та/або електронних торгів з питань, пов’язаних з реалізацією активів, передають організатору (організаторам) прилюдних торгів (аукціонів) та/або електронних торгів активи згідно з актами приймання-передачі;

беруть участь у здійсненні уповноваженими особами АРМА контролю за ефективністю управління активами, переданими АРМА в управління;

здійснюють інші повноваження, визначені законами України;

4) надають методичну та консультаційну допомогу слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами, у порядку, визначеному законодавством;

5) здійснюють моніторинг та ведуть облік на відповідній території судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких АРМА здійснювало управління активами;

6) взаємодіють із територіальними органами (територіальними підрозділами) Національної поліції України під час здійснення АРМА заходів з управління активами;

7) взаємодіють з управліннями та відділами державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі під час виконання судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів у дохід держави в кримінальному провадженні.

5. Територіальні управління АРМА з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечують здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

2) забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) організовують планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) організовують розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг;

5) забезпечують доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;

6) забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, контроль за її збереженням; організовують здійснення роботи з документами з обмеженим доступом;

7) здійснюють захист інформаційно-телекомунікаційних систем АРМА в межах місцезнаходження територіального управління АРМА;

8) мають доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку та обсязі, визначених законодавством, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування;

9) забезпечують в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

10) організовують роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

11) за погодженням з АРМА забезпечують висвітлення інформації про діяльність територіального управління АРМА в засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті АРМА.

6. Територіальні управління АРМА мають право:

1) витребовувати в установленому законом порядку та безоплатно отримувати від місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на них завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

2) безперешкодного доступу уповноважених осіб АРМА за службовим посвідченням до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також безперешкодного доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на них завдань;

3) одержувати, обробляти необхідну для виконання покладених на них завдань інформацію стосовно фізичних та юридичних осіб та здійснювати обмін такою інформацією з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, у тому числі депозитарними та фінансовими установами, приватними виконавцями, аудиторами, нотаріусами, оцінювачами, а також експертами, арбітражними керуючими, членами ліквідаційних комісій, ліквідаторами, уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (у тому числі копії документів);

4) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) залучати в установленому порядку до розгляду питань, що належать до компетенції територіального управління АРМА, вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства (за згодою);

6) виносити в установленому порядку для виконання покладених на них завдань приписи про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;

7) складати в установленому порядку для виконання покладених на них завдань протоколи про адміністративні правопорушення, що згідно із законом належать до повноважень АРМА, застосовувати передбачені законом заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

8) скликати наради, утворювати консультативні та дорадчі органи (комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на територіальні управління АРМА завдань.

7. Територіальні управління АРМА під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, територіальними органами державних органів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами досудового розслідування, підприємствами, установами, організаціями на відповідній території.

8. Територіальні управління АРМА у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти територіальних управлінь АРМА можуть бути скасовані Головою АРМА повністю чи в окремій частині.

9. Територіальне управління АРМА очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою АРМА відповідно до законодавства про державну службу.

Начальник територіального управління АРМА може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою АРМА відповідно до законодавства про державну службу.

10. Начальник територіального управління АРМА:

здійснює керівництво територіальним управлінням АРМА, забезпечує організацію та результативність його діяльності, а також виконання покладених на територіальне управління АРМА завдань;

організовує та забезпечує виконання територіальним управлінням АРМА Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, наказів АРМА, доручень Голови АРМА або його заступників;

вносить Голові АРМА пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи територіального управління АРМА і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи територіального управління АРМА (річні, піврічні), організовує та контролює їх виконання, затверджує звіти про їх виконання;

забезпечує в установленому порядку взаємодію з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, територіальними органами державних органів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами досудового розслідування, підприємствами, установами, організаціями на відповідній території;

здійснює добір кадрів у територіальне управління АРМА;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників територіального управління АРМА;

призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників територіального управління АРМА, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

порушує перед Головою АРМА питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

підписує накази територіального управління АРМА;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи територіального управління АРМА і посадові інструкції працівників;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник територіального управління АРМА підзвітний та підконтрольний Голові АРМА.

11. Територіальні управління АРМА утримуються за рахунок державного бюджету.

12. Структуру, штатний розпис та кошторис територіального управління АРМА затверджує Голова АРМА.

13. Територіальні управління АРМА є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Начальник
Юридичного управління


А.О. Потьомкінвгору