Документ z0248-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2018. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2018  № 64


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2018 р.
за № 248/31700

Про затвердження Змін до Порядку списання майна в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до вимог частини третьої статті 4 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (із змінами), та з метою вдосконалення порядку списання майна Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку списання майна в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 19 липня 2016 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2016 року за № 1132/29262, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України полковника Чаузова О.М.

3. Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
06.02.2018 № 64


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2018 р.
за № 248/31700

ЗМІНИ
до Порядку списання майна в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм списання майна Держспецзв’язку (крім засобів (обладнання) та майна зв’язку спеціального призначення, що обліковуються відповідно до вимог нормативно-правових актів Адміністрації Держспецзв’язку з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку та криптографічного захисту службової інформації, зброї (боєприпасів), продовольства, речового майна та лікарських засобів) в Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділах, закладах, установах і організаціях Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку).»;

2) у пункті 3:

абзац четвертий після слів «установлених норм» доповнити словами «, у тому числі на виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт»;

в абзаці десятому слово «захворювань.» замінити словом «захворювань;»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«знесення (розбирання) будівель (споруд), інженерних мереж через недоцільність використання та з метою будівництва на їх місці нових об’єктів.»;

3) у пункті 4:

абзац другий після слів «Списання майна Держспецзв’язку» доповнити словами «(крім будівель (споруд), інженерних мереж)»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Списання будівель (споруд), інженерних мереж, крім об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи), проводиться за актом списання будівлі (споруди), інженерної мережі (додаток 7) та за інспекторськими посвідченнями на списання будівель (споруд), інженерних мереж (додаток 8).».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

4) абзац третій пункту 10 доповнити словами «, другий примірник якої після оформлення надсилається до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку».

2. Пункт 12 розділу V виключити.

У зв’язку з цим пункт 13 вважати пунктом 12.

3. У розділі VI:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Підготовлені та підписані комісіями підрозділів Держспецзв’язку документи на списання транспортних засобів, первісна (переоцінена) вартість яких менша ніж 1 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі - транспортні засоби), разом з фотографіями транспортних засобів та дефектів їх складових частин, які спричиняють неможливість подальшого використання, перед затвердженням актів якісного (технічного) стану надсилаються до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку для погодження з Адміністрацією Держспецзв’язку.

Акти якісного (технічного) стану транспортних засобів затверджуються після отримання погодження Адміністрації Держспецзв’язку щодо їх списання із зазначенням на них реєстраційних реквізитів погодження.

Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку у місячний строк із дня отримання документів на списання транспортних засобів разом з Фінансово-економічним департаментом та Департаментом управління діяльністю територіальних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку (стосовно транспортних засобів територіальних підрозділів Держспецзв’язку) готує пропозиції щодо погодження списання транспортних засобів та доповідає керівництву Держспецзв’язку.

Примірник доповідної записки з рішенням (резолюцією) керівництва Держспецзв’язку надсилається до підрозділу Держспецзв’язку, якому доручено списання транспортних засобів.

Після списання майна копії актів якісного (технічного) стану і довідок про оприбуткування майна під час списання, паспорти (формуляри) транспортних засобів, а для транспортних засобів відомчої реєстрації додатково документи, визначені пунктом 3 розділу IV Інструкції про порядок організації роботи з відомчої реєстрації транспортних засобів, ведення їх обліку та зняття з нього у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 18 лютого 2015 року № 72, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 373/26818 (далі - Інструкція № 72), надсилаються до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку.

Після отримання від підрозділів Держспецзв’язку документів, зазначених у абзаці п’ятому цього пункту, Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку забезпечує внесення змін до оперативного обліку транспортних засобів Держспецзв’язку, зняття з відомчої реєстрації списаних транспортних засобів відповідно до пункту 2 розділу ІІІ та пункту 3 розділу ІV Інструкції № 72.»;

2) доповнити розділ новими пунктами 6 - 8 такого змісту:

«6. Будівлі (споруди), інженерні мережі списуються за умови набуття непридатного стану.

Визначення технічного стану будівель (споруд), інженерних мереж, а також оформлення документів на їх списання здійснюються Комісією.

Закінчення встановлених термінів експлуатації будівель (споруд), інженерних мереж не може бути підставою для складання актів на їх списання, якщо вони за своїм станом або після ремонту ще придатні для подальшого використання за цільовим призначенням.

Розбирання та демонтаж будівель (споруд), інженерних мереж, які стали непридатними для експлуатації (крім випадків розбирання об’єктів, що постраждали внаслідок аварії, з метою знешкодження вибухонебезпечних предметів і очищення території), проводяться тільки після затвердження акта про їх списання у тримісячний строк.

Розбирання будівель (споруд), інженерних мереж оформлюється актом розбирання будівель (споруд), інженерних мереж (додаток 9), на підставі якого списані будівлі (споруди) та інженерні мережі знімаються з обліку.

Усі матеріали, отримані від розбирання (демонтажу) списаних будівель (споруд), інженерних мереж, які придатні для повторного використання, оприбутковуються на відповідних бухгалтерських рахунках підрозділів Держспецзв’язку.

Матеріали, отримані після розбирання (демонтажу, руйнування) будівель (споруд), інженерних мереж, які неможливо використати або здати на переробку, визначаються як будівельне сміття й вивозяться на спеціалізовані звалища.

Забороняється оприбутковувати та використовувати для ремонту будівель (споруд), інженерних мереж матеріали і елементи конструкцій будівель (споруд) та інженерних мереж, які зруйновані землетрусами, вибухами, пожежами, затопленнями і не можуть бути використані у подальшому.

7. Витрачені відповідно до державних будівельних норм ремонтні та будівельні матеріали списуються з обліку за актами списання, які складаються на підставі актів приймання виконаних ремонтних чи будівельних робіт.

8. У підрозділах Держспецзв’язку використане пальне списується за зведеними відомостями обліку роботи транспортних засобів і витрат пального.

Зведена відомість складається на підставі записів у таких облікових документах:

дорожніх листах - при використанні транспортних засобів;

робочих листах агрегатів - при використанні стаціонарних та пересувних агрегатів (станцій).

Зазначені облікові документи додаються до зведеної відомості.

Списання масел, мастил та спеціальних рідин проводиться за актом списання.».

4. У додатку 6 слова «лом» та «лом електрорадіоелементів» виключити.

5. Доповнити Порядок новими додатками 7 - 9, що додаються.

Директор Департаменту
логістики Адміністрації
Держспецзв’язкуВ.М. МокренкоДодаток 7
до Порядку списання майна
в Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 4 розділу І)

АКТ
списання будівлі (споруди), інженерної мережіДодаток 8
до Порядку списання майна
в Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 4 розділу І)

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ
на списання будівель (споруд), інженерних мережДодаток 9
до Порядку списання майна
в Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 6 розділу VІ)

АКТ
розбирання будівель (споруд), інженерних мережвгору