Документ z0241-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.10.2012, основание - z1548-12

                                                          
АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Р І Ш Е Н Н Я
N 2 від 12.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
11 березня 2002 р.
за N 241/6529
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
N 14 ( z1548-12 ) від 09.08.2012 }
Про затвердження Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Адміністративної
ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб
N 16 ( z0008-03 ) від 05.12.2002 N 26 ( z0092-04 ) від 25.12.2003 N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006 N 48 ( z0871-06 ) від 13.07.2006 N 3 ( z0413-07 ) від 11.04.2007 N 2 ( z0552-09 ) від 09.04.2009
Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 14 ( z0931-11 ) від 19.05.2011 }

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних
осіб (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства.
Голова адміністративної ради Я.Солтис
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
12.02.2002 N 2
(у редакції рішення
адміністративної ради
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
09.04.2009 N 2
( z0552-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2002 р.
за N 241/6529
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами фізичних осіб
{ У тексті Положення та додатках 1, 4, 5 слова "ідентифікаційний
номер" в усіх відмінках замінено словами "реєстраційний номер
облікової картки платника податків" у відповідних відмінках
згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
N 14 ( z0931-11 ) від 19.05.2011 }
1. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) і визначає
порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
(далі - Фонд) коштів за вкладами фізичних осіб.
2. Вклад (депозит) - кошти в готівковій або безготівковій
формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до
законодавства розміщені вкладником на договірних засадах на
визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на
іменних рахунках в учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду чи
залучені таким учасником у формі випуску (емісії) іменних ощадних
(депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику
відповідно до законодавства та умов договору. Відповідно до цього
Положення Фонд відшкодовує вклади, розміщені на рахунках, що не
використовуються вкладником для здійснення підприємницької
діяльності.
3. Недоступність вкладів - неможливість одержання вкладу
вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня
призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду.
4. Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового
учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи
відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності
вкладів, але не більше визначеної законодавством гарантованої суми
за вкладами у кожному із таких учасників. Зазначений розмір
відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок
коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради
Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від
вкладників учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду. У разі розміщення вкладником в одному учаснику (тимчасовому
учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів
за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми
вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не
більше розміру, встановленого відповідно до абзацу першого цього
пункту. Якщо вкладник має вклади у кількох учасниках (тимчасових
учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх
злиття, приєднання або перетворення в один банк - юридичну особу,
Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами до закінчення
строку дії договорів за цими вкладами на тих самих умовах, що й до
реорганізації. Вклади, залучені після реорганізації учасників
(тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом у загальній
сумі, але не більше розміру, встановленого відповідно до абзацу
першого цього пункту. Вклади, розмір яких становить менше 1 гривні, не підлягають
відшкодуванню.
5. Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми
відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в
грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів.
6. Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається в
національній валюті України після перерахування суми вкладу за
офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день
настання недоступності вкладів.
7. Відшкодування за вкладами здійснюються в готівковій або
безготівковій формі. Виплата сум і відкриття поточних рахунків здійснюється
банком-агентом безкоштовно для вкладника. Виплата гарантованої суми відшкодування вкладникам, які
проживають за кордоном, здійснюється у порядку, установленому
законодавством. У разі якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може
отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена
його уповноваженому представнику в Україні. Виплата відшкодування за вкладами, відкритими на ім'я
неповнолітніх дітей, здійснюється їх батькам або опікунам.
8. Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам
згідно із законодавством (за довіреністю, заповітом тощо).
9. Виплата Фондом гарантованої суми відшкодування через
визначені банки-агенти здійснюється протягом трьох місяців з дня
настання недоступності вкладів. У разі ліквідації
системоутворюючого банку цей строк може бути продовжено до шести
місяців. Якщо вкладники не отримали відшкодування у зазначені строки,
виплати здійснюються за результатами розгляду індивідуальних
звернень вкладників до Фонду на підставі рішень виконавчої
дирекції. { Абзац другий пункту 9 глави 1 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 14
( z0931-11 ) від 19.05.2011 }
10. Строк позовної давності за зверненнями вкладників
становить три роки.
11. Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, що
розміщені вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною
комісією.
2. Взаємовідносини Національного банку України та Фонду.
Взаємовідносини ліквідатора учасника (тимчасового учасника)
Фонду та Фонду
1. Національний банк України зобов'язаний у тижневий строк
інформувати Фонд про відкликання банківської ліцензії на
здійснення банківської діяльності, протягом двох днів інформувати
Фонд про ліквідацію учасника (тимчасового учасника) Фонду та
надати Фонду такі документи щодо учасника (тимчасового учасника)
Фонду: належним чином засвідчену копію документа про ліквідацію
учасника (тимчасового учасника) Фонду; список членів наглядової ради, ради директорів і ревізійної
комісії банку, іноземного банку, вклади яких у банку, філії
іноземного банку є недоступними; список акціонерів банку, частка яких перевищує 10 відсотків
статутного капіталу банку; список працівників незалежних аудиторських фірм (аудиторів),
які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх
трьох років; список вкладників, які на індивідуальній основі отримують від
банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели
до погіршення фінансового стану банку.
2. Ліквідатор учасника (тимчасового учасника) Фонду має
надати Фонду протягом двадцяти робочих днів з дня настання
недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право
на відшкодування коштів за вкладами (далі - Список), із
визначенням їх розрахункової суми, яка підлягає відшкодуванню
відповідно до цього Положення, за формою, встановленою в додатку
1. Список складається за станом на день настання недоступності
вкладів. Протягом періоду виплат ліквідатор може надавати до Фонду
додаткову інформацію про вкладників стосовно зменшення
(збільшення) належних їм сум відшкодування у межах гарантованої
суми, зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно
здійснити виплати, зміну особи вкладника та інформацію зі
зміненими реквізитами вкладників. У разі збільшення гарантованої
суми відшкодування та прийняття адміністративною радою Фонду
рішення про поширення його дії на вкладників банків, філій
іноземних банків, яким здійснюються виплати відшкодувань,
ліквідатор має надати до Фонду додатковий Список вкладників із
зазначенням сум до збільшеної гарантованої суми.
3. Сума відшкодування для кожного вкладника розраховується із
загального (об'єднаного) обсягу всіх його вкладів та нарахованих
відсотків за вкладами. Вклади, розміщені в іноземній валюті,
включаються до Списку після перерахування сум вкладів за офіційним
(обмінним) курсом Національного банку України на день настання
недоступності вкладів.
4. Ліквідатором не включається до Списку інформація про
вклади осіб, яким Фонд не відшкодовує гарантовану суму за
вкладами, а саме: членів наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії
банку, іноземного банку, вклади яких у банку, філії іноземного
банку є недоступними; працівників незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які
здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох
років; акціонерів, частка яких перевищує 10 відсотків статутного
капіталу банку; третіх осіб, які діють від імені вкладників, зазначених у
абзацах другому - четвертому цього пункту; вкладників, які індивідуально отримують від банку пільгові
відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення
фінансового стану банку. Ліквідатор також не включає до Списку інформацію про
вкладників, розмір вкладів яких становить менше 1 гривні.
5. Список складається в алфавітному порядку за прізвищами
вкладників. Дані символів у полях, що використовують символи алфавіту
(колонка 2 - "Прізвище, ім'я, по батькові"; колонка 4 - "Назва
населеного пункту, де мешкає вкладник"; колонка 5 - "Назва
області"; колонка 6 - "Назва району"; колонка 7 - "Назва вулиці,
номер будинку, номер квартири"; колонка 8 - "Документ, що
засвідчує особу"), повинні бути подані лише з використанням
символів українського, російського та латинського (для іноземців)
алфавітів для системи Windows (кодова сторінка 1251). Дані про вкладника включаються до Списку лише один раз. При включенні даних до Списку допускаються лише
загальноприйняті при написанні скорочення, наприклад: адреси: м. Київ, Київська обл., Фастівський р-н, с. Ярошівка,
вул. Поштова, буд. 1, кв. 2; документів, що засвідчують особу: АА123456, Шевченківським РУ
ГУ МВС України в м. Києві 01/01/2000. { Абзац шостий пункту 5
глави 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб N 14 ( z0931-11 ) від 19.05.2011 } Дані про прізвище, ім'я та по батькові заносяться до Списку
повністю, без скорочень. Список разом із супровідним листом подається до Фонду
одночасно на паперових та електронних носіях. У супровідному листі
ліквідатор також зазначає електронну і поштову адреси банку, філії
іноземного банку та контактні телефони для забезпечення обміну
інформацією. { Абзац восьмий пункту 5 глави 2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб N 14 ( z0931-11 ) від 19.05.2011 } Дані на паперових носіях та їх електронна версія повинні бути
ідентичними. Про ідентичність поданих ліквідатором даних
зазначається в супровідному листі. Усі сторінки Списку на паперових носіях мають бути
пронумеровані, прошнуровані. Список засвідчується підписом
ліквідатора та відбитком печатки банку, філії іноземного банку. Дані Списку на електронних носіях подаються у файлі з
розширенням csv відповідно до структури Списку вкладників (додаток
1). Файл csv формується за Правилами формування csv файлів
(додаток 2).
6. Подання ліквідатором інформації до Фонду здійснюється
особисто вповноваженою особою ліквідатора або через Державне
підприємство спеціального зв'язку.
7. Ліквідатор відповідає за повноту та достовірність наданої
до Фонду інформації.
8. На запит Фонду ліквідатор надає додаткову інформацію про
номери рахунків, на яких обліковуються вклади (депозити) вкладника
і нараховані за ними відсотки, та суми залишків на рахунках,
уключаючи нараховані відсотки, за формою, встановленою в додатку
3.
3. Діяльність Фонду при здійсненні відшкодування коштів
за вкладами фізичних осіб
1. Після отримання від Національного банку України
документів, що передбачені пунктом 1 глави 2 цього Положення, Фонд
здійснює такі заходи: у місячний строк перевіряє подані ліквідатором розрахунки в
частині невключення до Списку інформації про вкладників, розмір
вкладів яких становить менше 1 гривні або більше встановленої
законодавством гарантованої суми відшкодування, та з урахуванням
обмежень, що містяться у пункті 4 глави 2 цього Положення; на підставі даних Списку складає Реєстр одержувачів суми
відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб (далі - Реєстр) (додаток 4); протягом трьох робочих днів з дня прийняття виконавчою
дирекцією рішення про здійснення відшкодувань за Реєстром
повідомляє вкладників через офіційні друковані засоби масової
інформації про порядок відшкодування коштів за вкладами.
Оголошення публікуються один раз на тиждень протягом одного місяця
з дня прийняття рішення про відшкодування; укладає договори з банком-агентом на виплату відшкодувань за
Реєстром та шляхом переказу коштів за результатами розгляду
індивідуальних звернень; перераховує на вказаний банком-агентом рахунок розраховану за
Реєстром суму коштів, яку банк-агент має сплатити одержувачам
відшкодувань. { Пункт 1 глави 3 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб N 14 ( z0931-11 ) від 19.05.2011 }
2. Реєстр складається на паперових та електронних носіях. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути
ідентичними. Про ідентичність поданих Фондом даних зазначається в
супровідному листі Фонду до банку-агента. Дані Реєстру на електронних носіях подаються у файлі з
розширенням csv відповідно до структури Реєстру (додаток 4). Файл
csv формується за Правилами формування csv файлів (додаток 2). Усі сторінки Реєстру на паперових носіях мають бути
пронумеровані та прошнуровані. Реєстр підписується відповідальною
особою, яка його склала, та засвідчується підписами
директора-розпорядника і головного бухгалтера та відбитком печатки
Фонду.
3. Передача Фондом документів до банку-агента здійснюється
особисто вповноваженою особою Фонду або через Державне
підприємство спеціального зв'язку.
4. Фонд набуває право кредитора щодо учасника (тимчасового
учасника) Фонду на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня
настання недоступності вкладів.
5. Виплата сум відшкодувань вкладникам або іншим особам
(за довіреністю, заповітом тощо), які не одержали їх протягом
тримісячного (шестимісячного) строку, здійснюється Фондом шляхом
переказу коштів за індивідуальними зверненнями до Фонду на
підставі рішень виконавчої дирекції, виходячи з передбаченого
статтею 32 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб" ( 2740-14 ) строку позовної давності. Для отримання коштів вкладник або інша особа (за довіреністю,
заповітом тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату
гарантованої суми відшкодування (додаток 7). До заяви додаються: копія паспортного документа (сторінки, що містять прізвище,
ім'я, по батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі,
місце проживання); копія документа заявника про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті, до вказаних документів додають копію сторінки паспорта з
відповідною відміткою). У разі здійснення відшкодування за довіреністю додатково до
перелічених документів надається нотаріально засвідчена копія
довіреності. Переказ коштів здійснюється на ім'я вкладника. Якщо відшкодування виплачується батькам або опікунам, окрім
зазначених документів одного з батьків або опікунів, надається
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини. У
разі опіки - додатково надається нотаріально засвідчена копія
документа, який свідчить, що ця особа на момент здійснення виплат
є опікуном. Якщо відшкодування виплачується за свідоцтвом про право на
спадщину тощо, то спадкоємець додатково подає до Фонду нотаріально
засвідчену копію документа, що дає право на отримання
відшкодування на правах спадщини, або виданий нотаріусом дозвіл на
отримання частини вкладу спадкодавця. Копії документів мають бути чіткі. Фонд звіряє подані заявником дані, зазначені у копіях
документів, із даними, що вказані ліквідатором у Списку. Після
перевірки дані про особу, яка має право на отримання гарантованої
суми відшкодування, включаються до Реєстру на переказ грошових
коштів. Розраховану за Реєстром суму коштів Фонд перераховує на
вказаний банком-агентом рахунок. Заявнику направляється
лист-повідомлення про прийняте рішення щодо здійснення переказу із
зазначенням найменування банку-агента. Заяви розглядаються і вирішуються у строк не більше одного
місяця від дня їх надходження. Якщо в місячний строк вирішити
питання, викладене в заяві неможливо, встановлюється необхідний
строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала
звернення. Якщо відшкодування має бути виплачено спадкоємцю - юридичній
особі, до Фонду надсилається письмова заява про виплату
гарантованої суми відшкодування, засвідчена підписом керівника та
відбитком печатки цієї юридичної особи. У заяві зазначаються
прізвище, ім'я та по батькові особи, що була вкладником, а також
платіжні реквізити для перерахування коштів. Переказ коштів фізичним особам може здійснюватися через
банк-агент, відділення "Укрпошти" та на банківський рахунок за
вказаними реквізитами, юридичним особам - на банківський рахунок
за вказаними реквізитами. { Пункт 5 глави 3 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб N 14 ( z0931-11 ) від 19.05.2011 }
4. Діяльність банку-агента при здійсненні виплати
сум відшкодувань за вкладами фізичних осіб
1. Банк-агент зараховує перераховані Фондом кошти на рахунок,
з якого здійснюються виплати одержувачам відшкодувань за їх
зверненнями за рахунок коштів Фонду.
2. Після одержання Реєстру та коштів від Фонду банк-агент на
другий робочий день організовує виплати гарантованих сум, зокрема
через свої відокремлені підрозділи, та письмово повідомляє про це
Фонд. Банк-агент самостійно приймає рішення про здійснення виплат і
забезпечує доступність отримання вкладниками гарантованих сум
відшкодувань у будь-якій установі банку, що є учасником
внутрішньобанківської електронної платіжної системи термінових
переказів коштів по Україні в національній валюті.
3. Паперова та електронна версії Реєстру зберігаються в
банку-агента - юридичної особи в сервісному центрі для обліку та
контролю. Для здійснення виплат за місцезнаходженням одержувачів коштів
банк-агент забезпечує авторизацію вкладників за даними документів,
що засвідчують особу, та реєстраційними номерами облікової картки
платника податків (за наявності).
4. При проведенні виплат за місцезнаходженням вкладника,
уповноважений працівник філії банку-агента повинен: здійснити відповідно до вимог глави 5 ідентифікацію особи, яка
звернулася за отриманням відшкодування; зв'язатися із сервісним центром банку-агента для здійснення
авторизації одержувача, порівнюючи його дані з даними Реєстру
Фонду; при підтвердженні авторизації здійснити за видатковим касовим
ордером виплату коштів та направити до сервісного центру
банку-агента повідомлення, в якому вказуються реквізити одержувача
коштів, дата проведення виплати.
5. Банк-агент забезпечує цілісність та конфіденційність
інформації під час її обробки, передавання та зберігання.
6. У філіях банку, де здійснюватимуться виплати, банк
розміщує інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з
виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку, філії
іноземного банку, що ліквідується.
7. Банк-агент несе перед Фондом відповідальність, пов'язану з
правильністю проведення виплат гарантованих сум.
8. За дорученням одержувача гарантованої суми відшкодування
банк-агент може відкрити йому рахунок для зарахування коштів або
перераховувати ці кошти за заявою одержувача на зазначений ним
рахунок.
9. Інформація про хід виплат відшкодувань надається Фонду
банком-агентом у встановлені договором терміни у вигляді Переліку
вкладників, яким виплачені банком-агентом суми відшкодувань за
рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі -
Перелік) (додаток 5), складеного в алфавітному порядку за
прізвищами вкладників, із зазначенням суми та дати виплати
відшкодування. Звітність надається Фонду на паперових та електронних носіях
разом із супровідним листом. Звітність на паперових носіях засвідчується підписами
керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки
банка-агента.
10. Банк-агент припиняє виплати відповідно до умов договору і
протягом двох робочих днів здійснює такі дії: перераховує Фонду суму невиплачених коштів; направляє остаточний звіт за встановленою формою (додаток 6)
на паперових та електронних носіях; направляє Перелік, складений у алфавітному порядку за
прізвищами вкладників, із зазначенням суми та дати виплати
відшкодування (додаток 5) на паперових та електронних носіях. Остаточний звіт та Перелік подаються на паперових носіях
(прошитих, пронумерованих), засвідчених підписами керівника і
головного бухгалтера та відбитком печатки банку. Дані на паперових та електронних носіях мають бути
ідентичними.
11. Звіт та Перелік на електронних носіях подаються до Фонду
у файлі з розширенням csv відповідно до структури згідно з
додатками 5 та 6 до цього Положення. Файли csv формуються за встановленими Правилами формування
csv файлів (додаток 2). Зазначені форми додатків мають використовуватися в усіх
випадках здійснення виплат з поправками відповідно до конкретної
ситуації та договорів.
12. Подання банком-агентом звітності, Переліку та інших
документів до Фонду здійснюється або особисто вповноваженою особою
банку-агента, або через Державне підприємство спеціального
зв'язку.
13. Усі дані про виплати направляються до Фонду від імені
банку-агента - юридичної особи.
5. Порядок перевірки даних вкладників або інших осіб,
які мають право на відшкодування коштів за
вкладами
{ Назва глави 5 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб N 14 ( z0931-11 ) від 19.05.2011 }
1. Перевірка даних вкладника або іншої особи, яка звертається
за отриманням гарантованої суми відшкодування, здійснюється
вповноваженими особами Фонду або банку-агента. { Пункт 1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб N 14 ( z0931-11 ) від
19.05.2011 }
2. Підставою для перевірки даних фізичної особи, яка має
право на отримання гарантованої суми відшкодування, є такі
документи: { Абзац перший пункту 2 глави 5 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 14
( z0931-11 ) від 19.05.2011 } для громадян України, які: постійно проживають в Україні, - паспорт громадянина України
або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина
України, або тимчасове посвідчення громадянина України, для
малолітніх і неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, -
свідоцтво про народження; виїжджають на постійне місце проживання за кордон, - паспорт
громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на
постійне місце проживання за кордон; постійно проживають за кордоном, - паспорт громадянина
України для виїзду за кордон; для іноземних громадян, які: постійно проживають в Україні, - паспортний документ з
відміткою про наявність дозволу на постійне проживання; тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ; для осіб без громадянства, які: постійно проживають в Україні, - посвідка на постійне
проживання; тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ; для біженців - посвідчення біженця. Паспортним документом іноземця та особи без громадянства є
документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу
без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави
або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і
визнаний Україною. Фізичні особи - резиденти, крім паспорта або документа, що
його замінює, додатково мають пред'явити документ про присвоєння
їм реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті. { Абзац чотирнадцятий пункту 2 глави
5 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 14
( z0931-11 ) від 19.05.2011 } Документ, що підтверджує право отримувати гарантовану суму
представником (довіреність або нотаріально засвідчена копія
довіреності), зберігається в банку-агенті. { Пункт 2 глави 5
доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб N 14 ( z0931-11 ) від 19.05.2011 }
3. Результат перевірки даних особи, яка звернулася за
отриманням відшкодування до банку-агента, встановлюється після
перевірки кожного окремого елемента інформації про особу. Такими
елементами є: { Абзац перший пункту 3 глави 5 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб N 14 ( z0931-11 ) від 19.05.2011 } прізвище, ім'я, по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за
наявності); серія паспортного документа (за наявності); номер паспортного документа; дата видачі паспортного документа; найменування або шифр органу, яким виданий паспортний
документ.
4. Результат вважається позитивним у таких випадках: за умови повної відповідності даних Реєстру (Списку)
документам, наданим заявником; у разі підтвердження факту зміни прізвища, імені, по батькові
та даних паспортного документа вкладника довідками, виданими
відповідними органами державної влади, засвідченими підписом
посадової особи та відбитком печатки установи.
5. Шляхом наступної перевірки допускається підтвердження прав
особи на отримання гарантованої суми відшкодування у разі
виявлення певних невідповідностей (описок) в інформації про
вкладника у Реєстрі (Списку) та наданих документах, а саме
виявляється відповідність, невідповідність або неповна
відповідність між кожним окремим елементом інформації Реєстру
(Списку) та документами, наданими вкладником. Не впливає на результат ідентифікації: написання лапок або іншого символу замість апострофа
(результат перевірки елемента вважається позитивним); розбіжність у літерах І, Ї, И та Й, Е, Є та Э більше одного
знака в написанні прізвища, імені та по батькові, наприклад:
"Олександрівна - Александрівна", "Овсіївна - Овсівна", "Михаіл -
Михаїл" (результат перевірки елемента вважається позитивним); пропуск слів, написання абревіатурою або використання
загальноприйнятих скорочень у найменуванні органу, яким виданий
документ, наприклад: "відділенням - від.", "МВС - УМВС",
"Амур-Нижньодніпровським - АНД", у даті видачі паспортного
документа тощо (неповна відповідність); розбіжність у даті видачі паспортного документа за умови
відповідності серії, номера та найменування органу, яким виданий
документ. Залежно від поєднання результатів перевірок кожного окремого
елемента остаточний результат ідентифікації вважається позитивним
або негативним.
6. Якщо остаточний результат перевірки даних вкладника
банком-агентом визнано негативним, виплата гарантованої суми
відшкодування не здійснюється і не пізніше наступного робочого дня
банк-агент повідомляє про це Фонд шляхом направлення відповідного
листа. Лист, що подається до Фонду, засвідчується підписом
керівника та відбитком печатки банку, філії іноземного банку.
{ Абзац перший пункту 6 глави 5 в редакції Рішення Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб N 14 ( z0931-11 ) від
19.05.2011 } Виплата зазначеній особі здійснюється тільки після отримання
банком-агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо
виплати коштів, яке надсилається Фондом протягом 15 днів з дня
отримання листа від банку-агента. Якщо результат остаточної
ідентифікації вкладника Фондом визнано негативним, Фонд, не
пізніше наступного робочого дня, направляє відповідний запит
ліквідатору учасника (тимчасового учасника) Фонду. Виплата
гарантованої суми здійснюється після внесення ліквідатором
протягом 10 днів з дня отримання запиту Фонду відповідних змін до
Списку та подання їх до Фонду.
{ Положенняя із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб
N 16 ( z0008-03 ) від 05.12.2002, N 26 ( z0092-04 ) від
25.12.2003, N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006, N 48 ( z0871-06 )
від 13.07.2006, N 3 ( z0413-07 ) від 11.04.2007; в редакції
Рішення Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних
осіб N 2 ( z0552-09 ) від 09.04.2009 }
Начальник відділу організації виплат
та методології вкладних операцій Т.П.Лінник
Додаток 1
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів
за вкладами фізичних осіб

СПИСОК ВКЛАДНИКІВ ______________________________________________,
(найменування банку, філії іноземного банку)
які мають право на отримання відшкодування
за рахунок коштів Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
станом на_________________________________

------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Реєстра- | Назва | Назва |Назва | Назва |Документ,|Розрахункова | |з/п| ім'я та |ційний |населеного|області|району|вулиці, | що | сума за | | | по |номер |пункту, де| | | номер |засвідчує| вкладами, з | | |батькові |облікової | мешкає | | |будинку,| особу | урахуванням | | |вкладника|картки | вкладник | | | номер | (серія, |відсотків, що| | | |платника | | | |квартири| номер, | підлягає | | | |податків | | | | | ким |відшкодуванню| | | | (за | | | | |виданий) | (грн) | | | |наявності)| | | | | | | |---+---------+----------+----------+-------+------+--------+---------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------+----------+----------+-------+------+--------+---------+-------------| | | | | | | | | | | |---+---------+----------+----------+-------+------+--------+---------+-------------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Фонд набуває право кредитора на всю суму відшкодування,
зазначену в колонці 9.
Ліквідатор __________ ________________________________
(підпис) ( прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 1 в редакції Рішення Адміністративної ради фонду
гарантування вкладів фізичних осіб N 2 ( z0552-09 ) від
09.04.2009 }

Додаток 2
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів
за вкладами фізичних осіб

ПРАВИЛА
формування csv файлів

Це текстовий структурований файл, у якому реквізити
розміщуються в обумовленому порядку та розділяються фіксованим
символом. Правила формування файла такі:
символ-розділювач - табуляція (<CHR(09)>);
поле із сумою заповнюється в гривнях з копійками, які
зазначаються через крапку;
формат поля дати: ДД.ММ.РРРР;
кожний рядок файла закінчується символами <CR><LF>-
(<CHR(13)><CHR(10)>).
Назва файла повинна мати такий формат: RAXXXXDM.CSV, RFXXXXDM.CSV, RBXXXXDM.CSV,
де: RA - ознака файла реєстру вкладників, що надсилається
Фондом до банку-агента;
RF - ознака файла списку вкладників, що отримується Фондом
від ліквідатора;
RB - ознака файла переліку, що отримується Фондом від
банку-агента;
ХХХХ - електронна адреса банку, філії іноземного банку, що
ліквідовується, згідно з довідником банків Національного банку
України (RCUKRU.DBF поле HCKS);
D - кодований день дати формування файла;
М - кодований місяць дати формування файла.
Кодування номера дня та місяця проводиться таким чином:
номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1-9, а номери 10-31
відповідають літерам латинського алфавіту [A-V] (див. табл.1).
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ |Номер |Код |Номер |Код | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |1 |1 |17 |H | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |2 |2 |18 |I | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |3 |3 |19 |J | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |4 |4 |20 |K | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |5 |5 |21 |L | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |6 |6 |22 |M | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |7 |7 |23 |N | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |8 |8 |24 |O | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |9 |9 |25 |P | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |10 |A |26 |Q | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |11 |B |27 |R | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |12 |C |28 |S | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |13 |D |29 |T | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |14 |E |30 |U | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |15 |F |31 |V | |-----------------+--------------+----------------+--------------| |16 |G | | | ------------------------------------------------------------------
Номер дня розміщений у межах від 1 до 31 - > [1-9, A-V]
Номер місяця розміщений у межах від 1 до 12 - > [1-9, A-C]
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб
N 16 ( z0008-03 ) від 05.12.2002, в редакції Рішень Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб N 26 ( z0092-04 ) від
25.12.2003, N 44 ( z0240-06 ) від 14.02.2006, N 2 ( z0552-09 ) від
09.04.2009 }

Додаток 3
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів
за вкладами фізичних осіб

ІНФОРМАЦІЯ
про номери та суми на рахунках вкладників______________________
(найменування банку,
філії іноземного банку)

------------------------------------------------------------------ | Прізвище, |Номер рахунка, |Сума залишку на|Прізвище, ім'я | | ім'я та | на якому | рахунку за |та по батькові | | по батькові | обліковуються | вкладами | спадкоємця** | | вкладника | вклади | (депозитами), | | | | (депозити) | уключаючи | | | | вкладника | нараховані | | | | і нараховані | відсотки | | | | за ними | (коп.) | | | | відсотки* | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Ліквідатор ___________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
_______________
* Зазначаються всі належні вкладнику - фізичній особі
рахунки, на яких обліковуються вклади (депозити) і нараховані за
ними відсотки, що підлягають відшкодуванню. ** У разі відсутності заповідального розпорядження в договорі
в колонці 4 робиться запис "відсутній".
{ Додаток 3 в редакції Рішень Адміністративної ради фонду
гарантування вкладів фізичних осіб N 44 ( z0240-06 ) від
14.02.2006, N 2 ( z0552-09 ) від 09.04.2009 }

Додаток 4
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів
за вкладами фізичних осіб

Реєстр на ____ аркушах на загальну суму _____________ грн.
(сума літерами)

РЕЄСТР
одержувачів суми відшкодувань
за рахунок коштів Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
за вкладами, що розміщені в ___________________
(найменування банку,
філії іноземного банку)
-------------------------------------------------------------------------- |N з/п |Прізвище, |Реєстраційний |Документ,|Розрахункова |Ідентифікатор| | |ім'я, по |номер облікової |що |сума за |вкладника в | | |батькові |картки платника |засвідчує|вкладами, з |програмному | | |вкладника |податків |особу |урахуванням |комплексі | | | |(за наявності) |(серія, |відсотків, що|Фонду | | | | |номер, |підлягає | | | | | |ким |відшкодуванню| | | | | |виданий) |(грн) | | |------+----------+----------------+---------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------+----------------+---------+-------------+-------------| | | | | | | | |------+----------+----------------+---------+-------------+-------------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Директор-розпорядник _____________ _____________________
Фонду (підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер Фонду _____________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 4 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб N 26 ( z0092-04 ) від 25.12.2003, N 44 ( z0240-06 ) від
14.02.2006, N 2 ( z0552-09 ) від 09.04.2009 }

{ Додаток 5 виключено на підставі Рішення Адміністративної
ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 44 ( z0240-06 )
від 14.02.2006 }

{ Додаток 6 виключено на підставі Рішення Адміністративної
ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 44 ( z0240-06 )
від 14.02.2006 }

Додаток 5
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів
за вкладами фізичних осіб

Перелік на ___ аркушах на загальну суму _____________ грн.
(сума літерами)

ПЕРЕЛІК
вкладників ___________________, яким виплачені
(найменування банку,
філії іноземного банку)
банком-агентом суми відшкодувань
за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, за станом
на кінець дня "____" _________ ____ року

-------------------------------------------------------------------------------- |N N з/п |Прізвище, |Реєстраційний |Документ,|Сума |Ідентифікатор|Дата | | |ім'я, по |номер облікової |що |виплати|вкладника в |одержання| | |батькові |картки платника |засвідчує|(грн) |програмному |коштів | | |вкладника |податків |особу | |комплексі | | | | |(за |(серія, | |Фонду | | | | |наявності) |номер, | | | | | | | |ким | | | | | | | |виданий) | | | | |--------+----------+----------------+---------+-------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------+----------+----------------+---------+-------+-------------+---------| | | | | | | | | |--------+----------+----------------+---------+-------+-------------+---------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Керівник банку-агента _____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер _____________ ____________________
банку-агента (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 5 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб N 26 ( z0092-04 ) від 25.12.2003, N 2 ( z0552-09 ) від
09.04.2009 }

Додаток 6
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів
за вкладами фізичних осіб

ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ
банку-агента про виплату вкладникам
__________________________________________
(найменування банку, філії іноземного банку)
гарантованої суми відшкодувань за вкладами
за рахунок коштів Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
за станом на _________________ _____ року
(звітна дата)

(грн) ------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Дата | Сума | Дані про виплати у |Невиплачений залишок| |з/п|регіону|отримання | коштів, |розрізі регіональних | коштів | | | | банком |одержаних | підрозділів банку | | | | |платіжного|банком для|---------------------+--------------------| | | |доручення |здійснення| кількість |фактично |повернена| дата | | | | |виплат |вкладників,|виплачена| банком |повернення| | | | | | яким | сума | сума | коштів | | | | | | виплачено | | | | | | | | | кошти | | | | |---+-------+----------+----------+-----------+---------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------+----------+----------+-----------+---------+---------+----------| | | | х | х | | | х | Х | |---+-------+----------+----------+-----------+---------+---------+----------| | |Разом: | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер
м.п.
{ Положення доповнено додатком 6 згідно з Рішенням
Адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб
N 48 ( z0871-06 ) від 13.07.2006; в редакції Рішення Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб N 2 ( z0552-09 ) від
09.04.2009 }

Додаток 7
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб коштів
за вкладами фізичних осіб
Директору-розпоряднику
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника)
за вкладом _____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові вкладника)
який проживає за адресою: _________________________________________________________________
(місце проживання - поштовий індекс, область, район, місто,
назва вулиці, N будинку, N квартири)
_________________________________________________________________
Контактний номер телефону: ______________
(стаціонарний)

ЗАЯВА

Прошу виплатити мені гарантовану суму відшкодування за
вкладом, розміщеним у банку ______________________________________
(найменування банку, у якому був вклад)
Додатки: 1. Копія паспорта (сторінки, що містять прізвище, ім'я, по
батькові, інформацію про номер, ким виданий, дату видачі, місце
проживання). 2. Копія документа органу державної податкової служби про
присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків або копія сторінки паспорта з відповідною відміткою для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті. 3. Нотаріально засвідчена копія документа, що дає право на
отримання відшкодування на правах спадщини, виданий нотаріусом
дозвіл на отримання частини вкладу спадкодавця або нотаріально
засвідчена копія довіреності.
"__" _______ 20__ року __________
(підпис)
{ Положення доповнено додатком 7 згідно з Рішенням Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб N 14 ( z0931-11 ) від
19.05.2011 }вверх