Про внесення змін і доповнень до Положення про контроль за економічною концентрацією
Антимонопольний комітет; Розпорядження, Положення від 18.02.200031-р
Документ z0241-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.03.2002, підстава - z0284-02

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 31-р від 18.02.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 квітня 2000 р.
vd20000218 vn31-р за N 241/4462
( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету
N 33-р ( z0284-02 ) від 19.02.2002 )
Про внесення змін і доповнень до Положення
про контроль за економічною концентрацією

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 1994 року N 765 ( 765-94-п ) "Про запровадження
механізму запобігання монополізації товарних ринків" з наступними
змінами і доповненнями: 1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про контроль за
економічною концентрацією, затвердженого розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 25.05.98 N 134-р
( z0409-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30
червня 1998 року за N 409/2849 (із змінами і доповненнями,
унесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України від
29.01.99 N 22-р ( z0144-99 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 9 березня 1999 року за N 144/3437), і викласти
його в редакції, що додається. 2. Установити, що розпорядження набирає чинності через десять
днів з дня його опублікування в "Офіційному віснику України".
Голова Комітету О.Завада
Затверджено
Розпорядження
Антимонопольного
комітету України
18.02.2000 N 31-р
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2000 р.
за N 241/4462
Положення про контроль за економічною концентрацією
I. Загальні положення
1. Положення про контроль за економічною концентрацією
(далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ), "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ), "Про промислово-фінансові групи в
Україні" ( 437/95-ВР ), Державної програми демонополізації
економіки і розвитку конкуренції, схваленої постановою Верховної
Ради України від 21 грудня 1993 року N 3757-XII ( 3757-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 року
N 765 ( 765-94-п ) "Про запровадження механізму запобігання
монополізації товарних ринків", із змінами, унесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 26 травня 1997 року N 499
( 499-97-п ) та від 22 листопада 1999 року N 2121 ( 2121-99-п ), з
метою запровадження контролю за діями органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, органів
адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктів
господарювання, у тому числі в процесі корпоратизації та
приватизації, що можуть призвести до створення монопольного
утворення, зокрема до монополізації товарних ринків (набуття або
суттєвого посилення монопольного становища окремими суб'єктами
господарювання) чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку
або в значній його частині. Положення встановлює порядок надання згоди органів Комітету
на економічну концентрацію. 2. Терміни та скорочення, що вживаються у цьому Положенні,
мають таке значення: 2.1. Економічна концентрація (далі - концентрація): створення, реорганізація (злиття, приєднання) суб'єктів
господарювання (у тому числі господарського товариства, асоціації,
концерну, корпорації, консорціуму та іншого об'єднання
підприємств); вступ одного або декількох суб'єктів господарювання в
об'єднання; безпосереднє або опосередковане придбання чи набуття
будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління
(користування) часток (акцій, паїв), а також активів (майна) у
вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи
структурних підрозділів суб'єктів господарювання; оренда цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання
чи структурних підрозділів суб'єктів господарювання; затвердження суб'єктами господарювання, органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, органами
адміністративно-господарського управління та контролю установчих
документів, на підставі яких створюються господарські товариства,
асоціації, концерни, корпорації, консорціуми та інші об'єднання
підприємств, а також змін до установчих документів, пов'язаних із
зміною предмета і цілей діяльності, порядку розподілу прибутків і
збитків, складу, порядку формування та компетенції органу
управління, порядку прийняття органом управління рішень, інших
змін, що посилюють узгодженість дій на ринку засновників
(учасників) господарського товариства чи об'єднання підприємств,
або призводять в інший спосіб до погіршення умов конкуренції між
засновниками (учасниками); ліквідація суб'єктів господарювання усіх
організаційно-правових форм; створення промислово-фінансових груп; набуття в інший спосіб, ніж зазначений в абзацах другому -
восьмому цього пункту, контролю у значенні, наведеному в абзаці
тринадцятому статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ), над одним або кількома суб'єктами
господарювання. 2.2. Надання згоди (відмова в наданні згоди) органом
Комітету: надання згоди (відмова в наданні згоди) на створення,
реорганізацію (злиття, приєднання) суб'єктів господарювання (у
тому числі господарського товариства, асоціації, концерну,
корпорації, консорціуму та іншого об'єднання підприємств); надання згоди (відмова в наданні згоди) на вступ одного або
декількох суб'єктів господарювання в об'єднання; надання згоди (відмова в наданні згоди) на безпосереднє або
опосередковане придбання чи набуття будь-яким іншим способом у
власність, одержання в управління (користування) часток (акцій,
паїв), а також активів (майна) у вигляді цілісних майнових
комплексів суб'єктів господарювання чи структурних підрозділів
суб'єктів господарювання; надання згоди (відмова в наданні згоди) на оренду цілісних
майнових комплексів суб'єктів господарювання чи структурних
підрозділів суб'єктів господарювання; погодження (відмова в погодженні) установчих документів або
змін до них, на підставі яких створюються господарські товариства,
асоціації, концерни, корпорації, консорціуми та інші об'єднання
підприємств, а також змін до установчих документів, пов'язаних із
зміною предмета і цілей діяльності, порядку розподілу прибутків і
збитків, складу, порядку формування та компетенції органу
управління, порядку прийняття органом управління рішень, інших
змін, що посилюють узгодженість дій на ринку засновників
(учасників) господарського товариства чи об'єднання підприємств,
або призводять в інший спосіб до погіршення умов конкуренції між
засновниками (учасниками); надання згоди (відмова в наданні згоди) на ліквідацію
суб'єктів господарювання усіх організаційно-правових форм; надання позитивних висновків (надання негативних висновків)
щодо доцільності створення промислово-фінансових груп, стосовно
техніко-економічного обгрунтування та Генеральної угоди про
сумісну діяльність щодо виробництва кінцевої продукції
промислово-фінансових груп; надання згоди (відмова в наданні згоди) на набуття контролю
над одним або кількома суб'єктами господарювання в інший спосіб,
ніж наведено в абзацах другому - восьмому пункту 2.1; надання висновків про можливість оренди та умови договору
оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його
структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній
власності або належить Автономній Республіці Крим. Надання попередніх висновків органом Комітету - надання
висновків щодо ймовірного рішення по суті питання одержання
заявником згоди на дії, наведені в абзацах другому - дев'ятому
цього пункту, а також висновків щодо потреби одержання згоди на
зазначені дії, без проведення додаткового дослідження. Попередні
висновки не дають права на здійснення концентрації без згоди
органів Комітету, якщо така згода є необхідною. Отримання
висновків не є обов'язковим і здійснюється виключно в разі
виникнення потреби в суб'єкта господарювання. 2.3. Орган Антимонопольного комітету України (далі -
Комітет) - Комітет, постійно діюча адміністративна колегія
Комітету, тимчасова адміністративна колегія Комітету, державний
уповноважений Комітету, територіальне відділення Комітету (далі -
відділення). 2.4. Адміністративна колегія - постійно діюча адміністративна
колегія Комітету, тимчасова адміністративна колегія Комітету. 2.5. Державний уповноважений - державний уповноважений
Комітету. 2.6. Голова відділення - голова територіального відділення
Комітету. 2.7. ПФГ - промислово-фінансова група. 2.8. ТЕО - техніко-економічне обгрунтування. 2.9. Генеральна угода - Генеральна угода про сумісну
діяльність щодо виробництва кінцевої продукції
промислово-фінансової групи. 2.10. ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та
організацій України ( 118-96-п ). 2.11. Недружнє придбання, набуття в інший спосіб у власність,
одержання в управління (користування) - придбання, набуття в інший
спосіб у власність, одержання в управління (користування) часток
(акцій, паїв), що забезпечує досягнення або перевищення 25, 50
відсотків голосів у вищому органі управління суб'єкта
господарювання, в осіб, які не здійснюють контролю над ним, при
відмові цього суб'єкта господарювання надати заявнику
(уповноваженій ним особі) інформацію, необхідну для одержання
згоди органів Комітету. 2.12. Заява - заява про надання: згоди на концентрацію; попередніх висновків на концентрацію; висновків про можливість оренди та умови договору оренди
цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного
підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або
належить Автономній Республіці Крим. 2.13. Справа - справа про концентрацію. 2.14. Опосередковане придбання, набуття в інший спосіб у
власність, одержання в управління (користування) часток (акцій,
паїв), активів (майна) у вигляді цілісного майнового комплексу
суб'єкта господарювання чи його структурного підрозділу -
отримання однією юридичною чи фізичною особою можливості впливати
на реалізацію прав, що випливають з володіння чи управління
(користування) частками (акціями, паями), активами (майном) іншої
юридичної особи завдяки: наявності відносин контролю з тими юридичними особами, які
набувають у власність чи одержують в управління (користування)
зазначені частки (акції, паї), активи (майно); наявності або появі відносин контролю з тими юридичними
особами, які володіють чи управляють (користуються) зазначеними
частками (акціями, паями), активами (майном); поєднанню наведених умов. Терміни "учасник ПФГ", "ініціатори створення ПФГ",
"уповноважена особа (особи) ініціаторів створення ПФГ"
використовуються в їхньому значенні відповідно до статті 1 Закону
України "Про промислово-фінансові групи в Україні" ( 437/95-ВР ). Термін "цілісний майновий комплекс" використовується в його
значенні відповідно до статті 4 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ). Термін "лізинг" використовується в його значенні відповідно
до статті 1 Закону України "Про лізинг" ( 723/97-ВР ). Терміни "товар", "органи державної влади", "органи
адміністративно-господарського управління та контролю",
"конкуренція", "монопольне становище", "ринок товару (товарний
ринок)", "монопольна діяльність", "монопольне утворення", "суб'єкт
господарювання", "інформація", "контроль" використовуються в їхніх
значеннях відповідно до статті 1 Закону України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ).
3. Порядок одержання згоди Комітету, відділення на поглинання
одного суб'єкта господарювання іншим шляхом придбання контрольного
пакета акцій суб'єктів господарювання у процесі приватизації
регламентується Положенням про порядок одержання згоди
Антимонопольного комітету України на поглинання господарюючих
суб'єктів у процесі приватизації, затвердженим розпорядженням
Комітету від 21 червня 1994 року N 8-р ( z0148-94 ) і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 липня 1994 року за
N 148/357, окрім випадків, визначених Положенням про контроль за
економічною концентрацією. Порядок одержання згоди Комітету, відділення на створення
холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації
регламентується: Положенням про порядок одержання згоди Антимонопольного
комітету України на створення холдингових компаній в процесі
корпоратизації та приватизації, затвердженим розпорядженням
Комітету від 21 червня 1994 року N 6-р ( z0150-94 ) і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 липня 1994 року за
N 150/359; Положенням про порядок погодження з Антимонопольним комітетом
України проектів установчих документів та планів розміщення акцій
холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та
приватизації, затвердженим розпорядженням Комітету від 21 червня
1994 року N 7-р ( z0149-94 ) і зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 5 липня 1994 року за N 149/358; Положенням про порядок підтвердження Антимонопольним
комітетом України наявності контрольного пакета акцій,
затвердженим розпорядженням Комітету від 21 червня 1994 року N 9-р
( z0147-94 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5
липня 1994 року за N 147/356. Порядок повідомлення Комітету, відділення про придбання
цінних паперів інвестиційними фондами та інвестиційними
компаніями, а також про укладення інвестиційним керуючим договору
управління активами інвестиційних фондів і компаній регулюється
Положенням про особливості контролю за дотриманням
антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та
інвестиційними компаніями, затвердженим розпорядженням Комітету
від 18 листопада 1994 року N 13-р ( z0297-94 ) і зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 9 грудня 1994 року за N 297/507 (зі
змінами і доповненнями).
II. Сфера застосування
4. Попереднє одержання згоди органів Комітету на
концентрацію, якщо інше не визначене чинним законодавством, є
обов'язковим за таких умов: 4.1. Створення суб'єкта господарювання двома і більше
суб'єктами господарювання, якщо сумарна вартість активів або
сумарний обсяг реалізації товарів цих суб'єктів господарювання за
підсумками останнього фінансового року перевищує суму у валюті
України, еквівалентну 12 млн доларів США за офіційним валютним
курсом, який діяв на кінець останнього фінансового року (далі -
сума грошового еквівалента), і при цьому не менше як у двох
суб'єктів господарювання, не пов'язаних відносинами контролю,
вартість активів або обсягів реалізації товарів перевищує суму
грошового еквівалента, що дорівнює 1 млн доларів США у кожного. У
разі коли одним із засновників (учасників) є орган державної
влади, орган місцевого самоврядування чи орган
адміністративно-господарського управління та контролю, то у
розрахунках вартості активів або обсягів реалізації товарів
використовуються відповідні показники державних чи заснованих на
майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у
комунальній власності, підприємств, майно яких передається до
статутного фонду створюваного суб'єкта господарювання та суб'єктів
господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю. 4.2. Створення суб'єкта господарювання двома та більше
суб'єктами господарювання, якщо загальна частка зазначених
суб'єктів господарювання на певному ринку перевищує 35 відсотків
або якщо хоч один із зазначених суб'єктів господарювання займає
монопольне становище на ринку. 4.3. Створення суб'єкта господарювання, частка якого на
певному товарному ринку явно перевищуватиме 35 відсотків. 4.4. Вступу одного або декількох суб'єктів господарювання в
об'єднання, якщо сумарна вартість активів або сумарний обсяг
реалізації товарів цих суб'єктів господарювання та об'єднання
разом з його засновниками (учасниками) перевищує суму грошового
еквівалента, що дорівнює 12 млн доларів США, або якщо хоч один із
суб'єктів чи об'єднання займає монопольне становище на певному
товарному ринку, або загальна частка засновників (учасників)
об'єднання після вступу до нього цих суб'єктів господарювання на
певному ринку перевищуватиме 35 відсотків. 4.5. Злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного
суб'єкта господарювання до іншого, якщо хоч один з них займає
монопольне становище на певному товарному ринку. 4.6. Злиття або приєднання суб'єктів господарювання, які
діють на певному товарному ринку, якщо їх загальна частка на цьому
ринку перевищує 35 відсотків. 4.7. Злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного
суб'єкта господарювання до іншого, якщо жоден з них не займає
монопольного становища на ринку, але сумарна вартість активів або
сумарний обсяг реалізації товарів цих суб'єктів господарювання за
підсумками останнього фінансового року перевищує суму грошового
еквівалента, що дорівнює 12 млн доларів США, і при цьому не менш
як у двох суб'єктів господарювання вартість активів або обсяг
реалізації товарів перевищує суму грошового еквівалента, що
дорівнює 1 млн доларів США у кожного. 4.8. Ліквідації монопольного утворення, у статутному фонді
якого державна частка становить понад 50 відсотків, крім випадків,
коли ліквідація проводиться за рішенням суду або арбітражного
суду. 4.9. Ліквідації суб'єкта господарювання, у статутному фонді
якого державна частка становить понад 50 відсотків, якщо вартість
його активів або обсяг реалізації товарів за підсумками останнього
фінансового року перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює
1 млн доларів США, крім випадків, коли ліквідація проводиться за
рішенням суду або арбітражного суду. 4.10. Безпосереднього або опосередкованого, одноразово або за
декілька разів придбання, набуття в інший спосіб у власність або
одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв), що
забезпечує досягнення або перевищення 25, 50 відсотків голосів у
вищому органі управління відповідної юридичної особи, якщо сумарна
вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів цієї
юридичної особи (суб'єкта господарювання, до складу якого входить
ця юридична особа), та суб'єкта господарювання, що набуває
зазначені права, за підсумками останнього фінансового року
перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює 12 млн доларів
США, і при цьому вартість активів або обсяг реалізації товарів як
у суб'єкта господарювання, що набуває частки (акції, паї), так і в
юридичної особи (суб'єкта господарювання, до складу якого входить
ця юридична особа), частки (акції, паї) якої набуваються,
перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює 1 млн доларів
США. 4.11. Безпосереднього або опосередкованого придбання активів
(майна) у вигляді цілісного майнового комплексу суб'єкта
господарювання чи структурного підрозділу суб'єкта господарювання,
набуття в інший спосіб права власності або користування активами
у вигляді цілісного майнового комплексу суб'єкта господарювання чи
структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі
ліквідованого, одержання в управління (користування, у тому числі
лізинг), оренду зазначених активів (майна), якщо сумарна вартість
активів (майна), що придбаваються, набуваються в інший спосіб у
власність (користування, у тому числі лізинг), одержуються в
управління (користування, у тому числі лізинг), оренду,
перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює 1 млн доларів
США за офіційним валютним курсом, що діє на день подання заяви. 4.12. Придбання, набуття в інший спосіб у власність,
одержання в управління (користування, у тому числі лізинг),
оренду зазначених у пунктах 4.10 та 4.11 часток (акцій, паїв),
активів (майна) у вигляді цілісного майнового комплексу чи
структурного підрозділу суб'єкта господарювання монопольним
утворенням або часток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді
цілісного майнового комплексу суб'єкта господарювання чи
структурного підрозділу суб'єкта господарювання монопольного
утворення незалежно від сумарної вартості придбаних часток (акцій,
паїв), вартісних показників (сумарна вартість активів, сумарний
обсяг реалізації товарів, вартість активів, обсяг реалізації
товарів), зазначених у пунктах 4.10 та 4.11, загальної вартості
придбаних, набутих в інший спосіб у власність, одержаних в
управління (користування, у тому числі лізинг), оренду активів
(майна). 4.13. Оренди цілісного майнового комплексу державного
підприємства або підприємства, заснованого на майні, що належить
Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності,
якщо підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного
майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор
укладення договору оренди займають монопольне становище на ринку. 4.14. Оренди цілісного майнового комплексу державного
підприємства або підприємства, заснованого на майні, що належить
Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності,
якщо внаслідок укладення договору оренди підприємець або група
підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку. 4.15. Оренди цілісного майнового комплексу державного
підприємства або підприємства, заснованого на майні, що належить
Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності,
якщо сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації
товарів, що належать об'єкту оренди та ініціаторові укладення
договору оренди, перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює
1 млн доларів США. 4.16. Набуття в інший спосіб, ніж наведено в пунктах 4.1 -
4.15, контролю над одним або кількома суб'єктами господарювання,
якщо сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації
товарів на кінець останнього фінансового року суб'єкта чи
суб'єктів господарювання, які набувають контроль, суб'єкта чи
суб'єктів господарювання, над якими набувається контроль,
перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює 12 млн доларів
США, і при цьому не менш як у будь-яких двох із зазначених
суб'єктів господарювання вартість активів або обсягів реалізації
товарів перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює 1 млн
доларів США, у кожного, або коли загальна частка зазначених
суб'єктів господарювання на певному ринку перевищує 35 відсотків,
або коли хоч один із зазначених суб'єктів господарювання займає
монопольне становище на ринку.
5. Не потребують згоди органів Комітету: 5.1. Придбання, набуття в інший спосіб у власність, одержання
в управління (користування) часток (акцій, паїв), що забезпечує: від 25 відсотків голосів до 50 відсотків мінус 1 голос у
вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання у
разі одержання набувачем згоди на набуття у власність чи одержання
в управління (користування) часток (акцій, паїв), що забезпечує 25
чи більше відсотків голосів у вищому органі управління цього
суб'єкта господарювання; перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління
відповідного суб'єкта господарювання у разі одержання набувачем
згоди на набуття у власність чи одержання в управління
(користування) часток (акцій, паїв), що забезпечує 50 чи більше
відсотків голосів у вищому органі управління цього суб'єкта
господарювання. 5.2. Безпосереднє (або опосередковане) придбання, набуття в
інший спосіб у власність, одержання в управління (користування)
суб'єктом господарювання, що входить до складу групи, яка
визнається єдиним суб'єктом господарювання, часток (акцій, паїв),
активів (майна) іншого суб'єкта господарювання у разі, якщо згода
на опосередковане (або безпосереднє) придбання, набуття в інший
спосіб у власність чи одержання в управління (користування) цих
часток (акцій, паїв), активів (майна) одержується іншим суб'єктом
господарювання, що входить до складу цієї самої групи. 5.3. Створення саморегулівних організацій ринку цінних
паперів, які не обмежують конкуренції між засновниками
(учасниками), а також вступ до них суб'єктів господарювання, якщо
ці організації створюються і діють відповідно до вимог,
установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку й Антимонопольним комітетом. 5.4. Вступ суб'єктів господарювання до асоціації, що не
обмежує конкуренції між засновниками (учасниками), і згода на
створення якої була надана Комітетом або його органами, якщо
рішення (у в тому числі щодо внесення змін до установчих
документів), прийняті асоціацією після одержання згоди органів
Комітету на створення цієї асоціації, не посилюють узгодженість
дій на ринку засновників (учасників) асоціації та не призводять до
погіршення умов конкуренції між засновниками (учасниками). 5.5. Дії, зазначені в пунктах 4.1 - 4.7, 4.10 - 4.16, які
здійснюються між: суб'єктами господарювання, більше як 50 відсотків часток
(акцій, паїв) яких перебуває у власності, управлінні
(користуванні) одного суб'єкта господарювання, та між цими
суб'єктами та суб'єктом, що володіє, управляє (користується) цими
частками (акціями, паями); суб'єктами господарювання, об'єднаними в один концерн, що
створений на основі повної фінансової залежності від одного або
групи підприємств, і згоду на створення якого, а також згоду на
вступ до якого надано органом Комітету. Пункти 5.2 та 5.5 поширюються виключно на дії суб'єктів
господарювання, які створені з додержанням вимог антимонопольного
законодавства, зокрема, якщо раніше під час подання заяв про
надання згоди на економічну концентрацію ці суб'єкти
господарювання подавали інформацію або якщо заявник (заявники)
подавав щодо них інформацію до органів Комітету як про суб'єктів
господарювання - учасників концентрації, що належать до групи, яка
визнається одним (єдиним) суб'єктом господарювання, і якщо органом
Комітету прийнято рішення про надання згоди на зазначену
економічну концентрацію.
6. Учасником концентрації є: 6.1. Суб'єкт господарювання (юридична чи фізична особа), який
приймає рішення про концентрацію. 6.2. Суб'єкт господарювання (юридична чи фізична особа), щодо
якого приймається рішення про концентрацію, у тому числі активи
(майно), частки (акції, паї) якого передаються до статутного фонду
створюваного суб'єкта господарювання, набуваються у власність,
одержуються в управління (користування, у в тому числі лізинг),
оренду. 6.3. Суб'єкт господарювання (юридична чи фізична особа), який
пов'язаний хоча б з одним учасником, зазначеним у пунктах 6.1,
6.2, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України
"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), у тому
числі який входить разом хоча б з одним із суб'єктів
господарювання, зазначених у пунктах 6.1, 6.2, до групи суб'єктів
господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над
іншими. Зокрема це: 6.3.1. Суб'єкти господарювання, у яких учасник концентрації,
зазначений в пунктах 6.1, 6.2, прямо або опосередковано: володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у
статутному фонді в розмірі більше ніж 50 відсотків; має більше ніж 50 відсотків голосів у вищих органах
управління; має повноваження призначати керівника, заступника керівника,
головного бухгалтера або більше ніж 50 відсотків членів
спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу; має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що
залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання. 6.3.2. Суб'єкти господарювання, які: прямо або опосередковано підпорядковані учаснику
концентрації, зазначеному в пунктах 6.1, 6.2, з певних питань
згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах
(контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну
діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про
створення суб'єкта господарювання; у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й
учасник концентрації, які посідають одну з перелічених нижче
посад, а саме: керівника, заступника керівника, головного
бухгалтера, або не менше половини одних і тих самих фізичних
осіб - членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого
органів. 6.3.3. Суб'єкти господарювання, які прямо або опосередковано
мають стосовно учасника концентрації, зазначеного у пунктах 6.1,
6.2, права і повноваження, перелічені в пунктах 6.3.1, 6.3.2. 6.3.4. Суб'єкти господарювання, які надають фінансову
підтримку, що використовується для здійснення концентрації.
6.4. Суб'єкти господарювання (крім суб'єктів господарювання,
зазначених у пункті 6.3): 6.4.1. У яких учасник концентрації, зазначений у пунктах
6.1 - 6.3, прямо або опосередковано: володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у
статутному фонді в розмірі більше ніж 25 відсотків; має більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах
управління; має повноваження призначати керівника, заступника керівника,
головного бухгалтера або більше ніж 25 відсотків членів
спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу; має право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, що
залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання. 6.4.2. Які прямо або опосередковано мають стосовно учасника
концентрації, зазначеного у пунктах 6.1 - 6.3, права і
повноваження, перелічені в пункті 6.4.1.
7. Попереднього погодження з Комітетом або відділенням
потребують установчі документи, на підставі яких створюються
господарські товариства, асоціації, концерни, корпорації,
консорціуми та інші об'єднання підприємств, у випадках,
передбачених пунктами 4.1, 4.2 та 4.3, а також зміни до них,
пов'язані із зміною предмета і цілей діяльності, порядку розподілу
прибутків і збитків, складу, порядку формування та компетенції
органу управління, порядку прийняття органом управління рішень,
інші зміни, що посилюють узгодженість дій на ринку засновників
(учасників) господарського товариства чи об'єднання підприємств,
або призводять в інший спосіб до погіршення умов конкуренції між
засновниками (учасниками). Не підлягають погодженню зміни до установчих документів
об'єднань підприємств, пов'язані з виходом підприємств із
об'єднань. 8. Висновки Комітету щодо доцільності створення ПФГ, стосовно
ТЕО та Генеральної угоди надаються відповідно до статті 3 Закону
України "Про промислово-фінансові групи в Україні" ( 437/95-ВР ).
III. Розрахунок показників
9. Для цілей застосування Положення фактичні значення
показників (вартість активів, обсяг реалізації товарів) кожного
учасника концентрації для їх порівняння з пороговими значеннями,
наведеними в пункті 4, визначаються таким чином: 9.1. Вартість активів відповідає даним рядка 330 графи 4
балансу підприємства (баланс підприємства - форма N 1, затверджена
Міністерством фінансів України за погодженням з Державним
комітетом статистики України для річної звітності 1999 року
наказом від 17.11.99 N 282 ( z0832-99 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 2 грудня 1999 року за N 832/4125),
далі - форма N 1). Вартість активів банку відповідає даним рядка "Активи -
усього" стовпчика "Сальдо усього" балансу комерційного банку
(форма N 10-КБ (місячна), затверджена постановою Правління
Національного банку України від 12 грудня 1997 року N 436
( v0505500-97 ). Сума нетто-активів страховика відповідає вартості майна за
вирахуванням суми нематеріальних активів, загальної суми
зобов'язань та технічних резервів (резерви незароблених премій і
резерви збитків), тобто відповідає даним рядка 330 за вирахуванням
суми нематеріальних активів (рядок 020), загальної суми
зобов'язань (сума рядків 750 та 530) та технічних резервів (рядок
460) балансу підприємства (форма N 1 ( z0832-99 ): рядок 330 мінус
сума рядків 020, 460, 530, 750. 9.2. Обсяг реалізації товарів відповідає сумі виручки
(валового доходу) від реалізації за вирахуванням різних видів
податків та зборів відповідно до законодавства, тобто обсяг
реалізації товарів розраховується як різниця між сумою виручки
(валового доходу) від реалізації і одержаними на державне
регулювання цін коштами (рядки 010, 011) та сумою податку на
додану вартість (рядок 015), акцизного збору (рядок 020), а також
сумою рядків 025 і 030 звіту про фінансові результати (звіт про
фінансові результати - форма N 2, затверджена Міністерством
фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики
України для річної звітності 1999 року наказом від 17.11.99 N 282
( z0832-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
2 грудня 1999 року за N 832/4125, далі - форма N 2): сума рядків
010 і 011 мінус сума рядків 015, 020, 025, 030). Для страховиків обсяг реалізації товарів відповідає сумі
доходів від страхової діяльності (рядок 010 форми N 2
( z0832-99 ). 9.3. У пунктах 4.1 - 4.16: частка на певному товарному ринку, вартість активів та обсяг
реалізації суб'єкта господарювання визначаються як сума
відповідних показників цього суб'єкта господарювання та учасників
концентрації, пов'язаних з ним відносинами контролю; загальна частка на певному товарному ринку, сумарна вартість
активів або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт послуг)
суб'єктів господарювання розраховуються шляхом додавання
відповідних показників усіх учасників концентрації, зазначених у
пунктах 6.1 - 6.3. 9.4. Як вартість придбання активів (майна) у вигляді
цілісного майнового комплексу використовується сума, зазначена в
договорі купівлі-продажу або документі, що його замінює.
10. У розрахунку сумарної вартості активів та сумарного
обсягу реалізації товарів для комерційного банку використовується
десята частина вартості його активів.
IV. Порядок подання заяви
11. Подання заяви (окрім заяв про одержання висновків
Комітету щодо доцільності створення ПФГ та висновків про
можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового
комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що
перебуває у державній чи комунальній власності або належить
Автономній Республіці Крим) здійснюється органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, органами
адміністративно-господарського управління та контролю, орендарем,
суб'єктами господарювання, фізичними та юридичними особами, які в
межах своїх повноважень приймають рішення про концентрацію або які
здійснюють концентрацію. Подання заяви про одержання висновків Комітету щодо
доцільності створення ПФГ, стосовно ТЕО та Генеральної угоди
здійснюється уповноваженою особою (особами) ініціаторів створення
ПФГ. Подання заяви про надання висновків про можливість оренди та
умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства
чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній чи
комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим,
здійснюється орендодавцем. Ця заява може подаватися одночасно з
заявою орендаря про надання згоди на концентрацію. Про одержання згоди на створення суб'єктів господарювання
відповідно до пунктів 4.1 - 4.3 та про погодження установчих
документів цих суб'єктів відповідно до пункту 7 може подаватися
одна спільна заява. 12. У тих випадках концентрації (окрім створення ПФГ та
надання висновків про можливість оренди та умови договору оренди
цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного
підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або
належить Автономній Республіці Крим), які не підпадають під пункти
4, 7, особи й органи, зазначені в пункті 11, можуть з власної
ініціативи звернутися із заявою до Комітету, відділення з метою
одержання згоди на ці дії. 13. Суб'єкти господарювання можуть з власної ініціативи
звернутися до органів Комітету із заявою про отримання попередніх
висновків з питань запланованої концентрації. Попередні висновки
не звільняють заявника від необхідності звернутися до органу
Комітету із заявою про надання згоди на концентрацію у випадках,
передбачених пунктами 4, 7. 14. Сплата збору за подання відповідної заяви здійснюється
відповідно до статті 23-2 Закону України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) та Положення про порядок
сплати зборів за подання заяви про надання згоди на створення,
реорганізацію та ліквідацію суб'єктів господарювання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня
1998 року N 996 ( 996-98-п ), із змінами і доповненнями, унесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 року
N 501 ( 501-2000-п ). 15. Органи, особи, визначені в пункті 11, можуть призначити
та уповноважити свого представника звернутися до Комітету,
відділення із заявою, а також представляти інтереси учасника(ів)
заявленої дії у процесі розгляду заяви, справи. Якщо рішення про концентрацію приймають декілька осіб,
органів, то вони можуть призначити спільного представника. Повноваження представника підтверджуються дорученням
учасника(ів) заявленої дії, оформленим у встановленому порядку з
урахуванням вимог, установлених у пункті 4 додатка 1 до Положення. 16. Заява з питань, підвідомчих Комітету, адміністративній
колегії, державному уповноваженому, подається до Комітету. У всіх інших випадках заява подається до відділення. Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків
та питання про концентрацію: учасником якої є підприємство, яке має стратегічне значення
для економіки та безпеки держави; учасником якої є транснаціональна корпорація, суб'єкт
господарювання відповідно до статті 1 Закону України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), у складі якого хоча б
одна юридична (фізична) особа має постійне місцезнаходження (місце
проживання) за межами України; учасником якої є монопольне утворення, за винятком випадків,
коли всі учасники концентрації зареєстровані в одному регіоні
(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ чи Севастополь) та
діють на регіональному ринку, що не виходить за межі цього самого
регіону, і при цьому найбільшими сумарними вартісними показниками
(сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації) не
досягаються їх шестикратні порогові значення; яка призводить до створення монопольного утворення, зокрема
до монополізації товарних ринків (набуття або суттєвого посилення
монопольного становища окремими суб'єктами господарювання) чи
суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його
частині; на підставі рішення Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України; пов'язану із забезпеченням національної безпеки, оборони,
суспільних інтересів. Комітету підвідомчі також питання про концентрацію, пов'язану
із створенням ПФГ. Учасник концентрації визначається відповідно до пункту 6. Комітет може також прийняти до свого розгляду будь-яке
питання про концентрацію. Адміністративній колегії підвідомчі питання про надання
попередніх висновків та про концентрацію, за винятком питань,
підвідомчих Комітету, у разі передачі заяви, справи на її розгляд
Головою Комітету. Державному уповноваженому підвідомчі питання про надання
попередніх висновків та про концентрацію, за винятком питань,
підвідомчих Комітету й адміністративним колегіям, якщо: учасники концентрації зареєстровані в різних регіонах
(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ чи Севастополь)
або/та діють на регіональних ринках, які охоплюють територію
декількох регіонів, у тому числі частин декількох регіонів; найбільші сумарні вартісні показники (сумарна вартість
активів або сумарний обсяг реалізації) досягають чи перевищують їх
шестикратні порогові значення. Голові відділення підвідомчі питання про надання попередніх
висновків та про концентрацію, за винятком питань, підвідомчих
Комітету, адміністративним колегіям та державному уповноваженому,
якщо учасники концентрації зареєстровані в одному регіоні
(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ чи Севастополь) і
діють на регіональному ринку, що не виходить за межі цього самого
регіону, і при цьому найбільші сумарні вартісні показники (сумарна
вартість активів або сумарний обсяг реалізації) не досягають їх
шестикратні порогові значення. Голова Комітету має право за клопотанням заявника, органу
Комітету або з власної ініціативи витребувати будь-яку заяву,
справу, що є в провадженні органу чи посадової особи,
уповноважених розглядати заяву, справу, і передати її на розгляд
адміністративної колегії, іншого органу чи посадової особи
Комітету. 17. Заява подається у письмовій формі і повинна містити: найменування органу, до якого подається заява; посилання на відповідний нормативно-правововий акт (пункт,
частина, стаття), що передбачає звернення до Комітету, відділення; найменування, реквізити заявника та його представника (орган
державної влади, орган місцевого самоврядування, орган
адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єкт
господарювання, фізична особа, представництво іноземного суб'єкта
господарської діяльності в Україні тощо); зміст дії, про надання згоди на яку звертається заявник; найменування, реквізити (поштова адреса, факс, телефон та
ін.) учасника(ів) концентрації; перелік документів і відомостей, що додаються до заяви. 18. До заяви (окрім заяви про надання висновків Комітету про
можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового
комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що
перебуває у державній, комунальній власності або належить
Автономній Республіці Крим) додається документ, що підтверджує
сплату збору за її подання (платіжне доручення на перерахування
збору з відміткою установи банку або квитанція), а також
підготовлені згідно з вимогами, викладеними в додатку 1, такі
документи: 18.1. При створенні суб'єкта господарювання: 18.1.1. Належним чином оформлені установчі документи суб'єкта
господарювання, що створюється (установчий договір, статут),
рішення про створення (протокол установчих зборів із зазначенням
повноважень представників). 18.1.2. Відомості про концентрацію суб'єктів господарювання,
які містять інформацію про зміст заявленої дії та розрахунок
сумарних вартісних показників за обсягом, формою та змістом згідно
з додатком 2. 18.1.3. Відомості про основні види діяльності кожного
учасника концентрації, його частку на ринку (додаток 3), які,
зокрема, містять інформацію про основні види діяльності суб'єктів
господарювання, зазначених у пункті 6, дані про їх частки на
загальнодержавному і регіональному товарних ринках за два останні
роки і за звітний період поточного року, а також інформацію про
основні види діяльності створюваного суб'єкта господарювання,
прогнозовані оцінки його частки на загальнодержавному і
регіональному товарних ринках.
18.2. При реорганізації (злитті, приєднанні) суб'єктів
господарювання: 18.2.1. Належним чином оформлені установчі документи
(установчий договір, статут) суб'єкта господарювання, що
створюється внаслідок злиття, копії установчих документів інших
суб'єктів господарювання, щодо яких здійснюється реорганізація,
копії їхніх свідоцтв про реєстрацію, рішення про реорганізацію. 18.2.2. Інформація згідно з пунктами 18.1.2 та 18.1.3.
18.3. При придбанні, одержанні в інший спосіб у власність,
управління (користування) часток (акцій, паїв), активів (майна) у
вигляді цілісного майнового комплексу чи структурного підрозділу
суб'єктів господарювання: 18.3.1. Копії установчих документів (установчий договір,
статут), копія свідоцтва про реєстрацію покупця (одержувача). 18.3.2. Проект договору (купівлі-продажу, управління,
користування тощо) або копія зазначеного договору з відкладальною
умовою та пояснення до нього. 18.3.3. Копія балансу суб'єкта господарювання, що набуває
частки (акції, паї), за станом на кінець останнього звітного
кварталу, що передує даті подання заяви. 18.3.4. Інформація згідно з пунктами 18.1.2 та 18.1.3.
18.4. При недружньому придбанні, набутті в інший спосіб у
власність, одержанні в управління (користування): 18.4.1. Копії установчих документів (установчий договір,
статут), копія свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання,
що набуває частки (акції, паї). 18.4.2. Проект договору, відповідно до якого набуваються
частки (акції, паї), або копія зазначеного договору з
відкладальною умовою та пояснення до нього. 18.4.3. Копія балансу суб'єкта господарювання, що набуває
частки (акції, паї), за станом на кінець останнього звітного
кварталу, що передує даті подання заяви. 18.4.4. Інформація згідно з пунктами 18.1.2 та 18.1.3
стосовно суб'єкта господарювання, що набуває частки (акції, паї),
і суб'єктів господарювання, пов'язаних з ним відносинами
контролю. 18.4.5. Копія листа (з повідомленням про його вручення)
суб'єкту господарювання, частки (акції, паї) якого набуваються,
про надання інформації, зазначеної у пунктах 18.1.2 та 18.1.3
стосовно цього суб'єкта господарювання та суб'єктів
господарювання, пов'язаних з ним відносинами контролю, на який
заявником не було отримано відповіді або було отримано негативну
відповідь.
18.5. При одержанні висновків про можливість оренди та умови
договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його
структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній
власності або належить Автономній Республіці Крим: 18.5.1. Копії установчих документів (установчий договір,
статут), копія свідоцтва про реєстрацію підприємства, цілісний
майновий комплекс якого передається в оренду. 18.5.2. Проект договору оренди. 18.5.3. Інформація про підприємство, цілісний майновий
комплекс якого передається в оренду, згідно з пунктами 18.1.2 та
18.1.3.
18.6. При одержанні в оренду цілісного майнового комплексу: 18.6.1. Копії установчих документів (установчий договір,
статут), копії свідоцтв про реєстрацію підприємства, цілісний
майновий комплекс якого передається в оренду, та орендаря. 18.6.2. Проект договору оренди або копія зазначеного договору
з відкладальною умовою та пояснення до нього. 18.6.3. Інформація згідно з пунктами 18.1.2 та 18.1.3.
18.7. При набутті в інший спосіб, ніж наведено у пунктах
4.1 - 4.15, контролю над одним або кількома суб'єктами
господарювання: 18.7.1. Копії рішень, угод, документів тощо, а також проекти
інших рішень, угод, документів, реалізація яких у сукупності
забезпечить набуття контролю. 18.7.2. Копії установчих документів (установчий договір,
статут) учасників концентрації, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2. 18.7.3. Інформація згідно з пунктами 18.1.2 та 18.1.3.
18.8. При вступі суб'єкта господарювання в об'єднання: 18.8.1. Копії установчих документів суб'єкта господарювання,
що вступає в об'єднання (установчий договір, статут), копія
свідоцтва про реєстрацію. 18.8.2. Копії установчих документів об'єднання (установчий
договір, статут), копія рішення про створення (протокол установчих
зборів із зазначенням повноважень представників), копія свідоцтва
про реєстрацію, перелік учасників об'єднання на дату подання
заяви, якщо документи раніше не подавалися до Комітету, відділення
або якщо вони подавалися рік або більше тому. 18.8.3. Інформацію щодо наявності згоди органу Комітету на
створення об'єднання, номер та дата рішення органу Комітету за
наявності. 18.8.4. Інформація згідно з пунктами 18.1.2 та 18.1.3.
18.9. У випадках, зазначених у пунктах 18.1 - 18.8, до заяви
також додаються списки осіб, які входять до складу спостережної
ради чи виконавчого, контролюючого органів, виконують обов'язки
керівника, заступника керівника, головного бухгалтера учасника
заявленої дії. За кожною особою надається інформація щодо інших
суб'єктів господарювання, до складу спостережних рад чи
виконавчих, контролюючих органів яких вона входить, із зазначенням
займаних посад. 18.10. При ліквідації суб'єкта господарювання: 18.10.1. Копія рішення про ліквідацію, копії установчих
документів (установчий договір, статут), копія свідоцтва про
реєстрацію суб'єкта, що підлягає ліквідації. 18.10.2. Інформація згідно з пунктом 18.1.2. 18.10.3. Відомості про основні види діяльності підприємства,
його частку на ринку, які містять інформацію про основні види
діяльності суб'єкта господарювання, дані про його частку на
загальнодержавному і регіональному товарних ринках за два останні
роки і за звітний період поточного року. 18.10.4. План подальшого використання майна суб'єкта
господарювання.
18.11. При погодженні установчих документів: 18.11.1. Документи та інформація, передбачені пунктами
18.1.1 - 18.1.3, якщо погодження установчих документів не
супроводжується одночасним наданням згоди на створення суб'єкта
господарювання.
18.12. При погодженні змін до установчих документів: 18.12.1. Рішення про внесення змін до установчих документів,
належним чином оформлені зміни до установчих документів. 18.12.2. Інформацію щодо останнього подання до Комітету,
відділення установчих документів, змін до них, номера та дати
рішень Комітету, відділення з цих питань. 18.12.3. Копії установчих документів, до яких уносяться
зміни, якщо вони раніше не подавалися до Комітету, відділення або
якщо вони подавалися рік або більше тому. Якщо зазначені в цьому
пункті документи подавалися до Комітету, відділення не більше року
тому і до них після цього не вносилися зміни, то вони замінюються
інформацією щодо дати та номера листа, яким надавалися документи. 18.12.4. Інформація згідно з пунктами 18.1.2 та 18.1.3.
18.13. При створенні ПФГ: 18.13.1. Доручення уповноваженої особи ініціаторів створення
ПФГ. 18.13.2. Генеральна угода. 18.13.3. ТЕО. 18.13.4. Інформація згідно з пунктами 18.1.2 та 18.1.3.
18.14. Стосовно підприємств, які приватизуються, подаються
копії: плану приватизації об'єкта; плану розміщення акцій; акта
оцінки вартості майна. Стосовно орендних підприємств подається копія договору
оренди. Стосовно іноземних суб'єктів господарювання подаються виписки
з торговельних (банківських) реєстрів країн, де офіційно
зареєстровано головні органи управління цих суб'єктів. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в
Україні подає також копію свідоцтва про реєстрацію, виписку з
торговельного (банківського) реєстру країни, де офіційно
зареєстровано головний орган управління іноземного суб'єкта, та
довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену в
установленому порядку. Виписка з реєстру та довіреність мають бути нотаріально
засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у
консульських установах, які представляють інтереси України, якщо
міжнародними договорами України не передбачено інше, і
супроводжуватися перекладом на українську мову, який засвідчується
у встановленому порядку. 18.15. Якщо учасник концентрації входить до складу об'єднання
підприємств, то потрібно подати копії установчих документів
(установчий договір, статут), копію свідоцтва про реєстрацію та
організаційно-правову структуру цього об'єднання. Якщо об'єднання
виконує щодо підприємств, що входять до його складу, функції
контролю господарської діяльності відповідно до пункту 6.3, то
подаються ще форми звітності та відомості, перелічені в пунктах
18.1.2 та 18.1.3, про діяльність об'єднання та підприємств, що
входять до його складу. 18.16. Подається економічне обгрунтування концентрації,
вимоги щодо якого наведено в додатку 1 до Положення. 18.17. Письмові підтвердження повноважень представників
учасників концентрації (у формі договору доручення чи довіреності
учасника(ів) заявленої дії своєму представнику представляти
інтереси учасника(ів) заявленої дії перед органами Комітету).
19. При поданні заяви про надання попередніх висновків обсяг
інформації та документів може бути скорочений або розширений
заявником із урахуванням особливостей концентрації. 20. При розгляді заяви в разі необхідності в суб'єктів
господарювання - учасників концентрації, органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, органів
адміністративно-господарського управління та контролю, інших
юридичних та фізичних осіб можуть бути запитані: копії остаточних або останніх варіантів усіх документів, на
основі яких здійснюється концентрація (договір між сторонами,
заявка на придбання пакета акцій, заявка на участь у торгах тощо); копії форм фінансової та статистичної звітності всіх сторін -
учасниць концентрації за підсумками двох останніх фінансових років
і за звітний період поточного року та відомості, а саме: баланс підприємства (форма N 1 ( z0832-99 ); звіт про фінансові результати (форма N 2 ( z0832-99 ); звіт про фінансово-майновий стан (форма N 3, затверджена
Міністерством фінансів України за погодженням з Державним
комітетом статистики України для річної звітності 1999 року
наказом від 17.11.99 N 282 ( z0832-99 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 2 грудня 1999 року за N 832/4125),
далі - форма N 3); звіт промислового підприємства (об'єднання) по продукції
(форма N 1-П, форма N 1-П натура або відповідні форми звітності
за видами діяльності); рентабельність окремих видів продукції (форма N 6); зведена таблиця основних показників, які комплексно
характеризують господарську діяльність підприємства (форма N 22); витяг із річних інвентаризаційних відомостей про частки
(акції, паї) у майні інших суб'єктів господарювання, якими
володіє, управляє (користується) учасник концентрації; перелік суб'єктів господарювання, які володіють або
управляють (користуються) частками (акціями, паями) учасника
концентрації, та перелік суб'єктів господарювання, у яких учасник
концентрації володіє або управляє (користується) частками
(акціями, паями); копії тих звітів, планів або проектів, які були підготовлені
у зв'язку з концентрацією; перелік і короткий опис змісту всіх аналізів, звітів,
досліджень, які були підготовлені для будь-якої сторони, що робить
повідомлення, або підготовлені нею самою з метою оцінки
запропонованої концентрації з приводу умов конкуренції,
конкурентів (явних і потенційних), а також умов на ринках (за
кожним пунктом переліку мають бути вказані прізвище автора та
посада, яку він займає); додаткові відомості про джерела коштів для придбання або
виконання інвестиційних зобов'язань, та(або) умови фінансової
підтримки для здійснення придбання (довідки банків, кредитні
угоди, гарантійні зобов'язання тощо); копії установчих документів (статут, установчий договір) з
наступними змінами і доповненнями, копії свідоцтв про реєстрацію
учасників концентрації, зазначених у пункті 6.3; інша інформація, необхідна для розгляду заяви (справи). 21. Якщо зазначені в пункті 18 документи подавалися до
Комітету, відділення не більше року тому і до них після цього не
вносилися зміни, то вони замінюються письмовим посиланням на дату
та номер супровідного листа, яким подавалися ці документи. У разі неможливості подання інформації щодо учасників
концентрації, зазначених у пункті 6.4.2, обов'язково зазначаються
причини неподання такої інформації. 22. Якщо для прийняття рішення немає потреби в одержанні усіх
документів і відомостей, зазначених у пункті 18, то їхній перелік,
за погодженням з державним уповноваженим, головою відділення, може
бути скорочено. Прийняття рішення на підставі скороченого переліку документів
і відомостей, що визначають підвідомчість питання про
концентрацію, може здійснюватись: Комітетом; постійно діючою адміністративною колегією, тимчасовою
адміністративною колегією, державним уповноваженим, головою
територіального відділення у разі отримання повноважень щодо
розгляду питання про концентрацію від Голови Комітету відповідно
до частини десятої пункту 16.
V. Порядок розгляду заяви
23. Попередні висновки надаються у строк, що не перевищує 30
днів з моменту отримання органом Комітету заяви виключно на
підставі наданих заявником інформації та документів. 24. Заява про надання згоди на концентрацію (крім заяви про
надання висновків про можливість оренди та умови договору оренди
цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного
підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або
належить Автономній Республіці Крим) приймається до розгляду після
закінчення п'ятнадцятиденного терміну з дати надходження її до
органу Комітету за підвідомчістю, якщо протягом цього терміну
орган Комітету не повернув заявнику заяву з повідомленням, що вона
та інші документи не відповідають установленим у пунктах 17 та 18
вимогам і це перешкоджає її розгляду. У разі повернення заявнику
заяви документи, що додавались до заяви, залишаються у
відповідному підрозділі Комітету, відділення. При недружньому придбанні, набутті в інший спосіб у
власність, одержанні в управління (користування) після прийняття
заяви до розгляду орган Комітету надсилає запити про надання
інформації згідно з пунктами 18.1.2 та 18.1.3 стосовно суб'єкта
господарювання, частки (акції, паї) якого набуваються, та
суб'єктів господарювання, пов'язаних з ним відносинами контролю.
До надходження зазначеної інформації заява залишається без руху. Заява без доданих документів, що підтверджують сплату збору
за її подання, залишається без руху, про що заявник повідомляється
письмово. Заява залишається без розгляду у разі ненадходження від
заявника документів, що підтверджують сплату збору за подання
заяви, протягом 30 днів з дати отримання заявником повідомлення
про залишення заяви без руху. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права
звернутись до органу Комітету з повторною заявою. Повторна заява подається як нова заява, якщо порівняно з
попередньою заявою суттєво змінюються обставини, що характеризують
концентрацію, зокрема: заявник; учасники концентрації; вид концентрації; період, за який подаються відомості щодо учасників
концентрації; відомості відповідно до розділів 3 та 4 додатка 2. За подання нової заяви сплачується збір. Повторна заява подається як попередня заява, якщо обставини,
що характеризують концентрацію, суттєво не змінюються. До такої
заяви додаються: копія заяви (без додатків), яка не була прийнята до розгляду; документи з виправленими недоліками; документи, що не були додані до попередньої заяви (наприклад,
відомості про відносини контролю, про учасників концентрації). Подання такої заяви не потребує повторної сплати збору. 25. Якщо немає підстав для заборони здійснення концентрації,
то заява розглядається протягом тридцяти днів з моменту прийняття
її до розгляду Комітетом, відділенням, якщо інше не передбачено
чинним законодавством, і протягом цього строку приймається рішення
про надання згоди. Заява про надання висновків про можливість
оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу
підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у
державній, комунальній власності або належить Автономній
Республіці Крим, розглядається протягом п'ятнадцяти днів з дати
надходження за підвідомчістю всіх документів, передбачених пунктом
18. У цей термін не включається час залишення заяви без руху. У разі надходження заяви до відділення з порушенням
підвідомчості (тобто, коли питання концентрації підвідомче
Комітету, постійно діючій або тимчасовій адміністративній колегії,
державному уповноваженому чи голові іншого відділення) заява (не
зважаючи на те, чи додані до неї всі документи, необхідні для її
розгляду) передається до Комітету. У разі з'ясування у процесі розгляду заяви додаткових
обставин, що змінюють раніше встановлену підвідомчість питання про
концентрацію, голова територіального відділення, який розглядає
заяву, передає заяву до Комітету. Про передачу заяви повідомляється заявнику. 26. Заява залишається без розгляду у разі надходження від
заявника клопотання про відкликання заяви або зупинення її
розгляду. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права
звернутися до Комітету, відділення з повторною заявою. 27. При виявленні підстав для можливої заборони концентрації,
а також у разі необхідності проведення складного поглибленого
дослідження (у тому числі одержання інформації відповідно до
пункту 20) чи експертизи державним уповноваженим, головою
відділення приймається розпорядження про початок розгляду справи,
про що письмово повідомляється заявнику. 28. Справа розглядається протягом трьох місяців. Цей термін може бути продовжений Головою Комітету на строк до
трьох місяців. Розгляд справи зупиняється у разі неможливості її розгляду до
вирішення пов'язаної з нею іншої справи. У термін розгляду справи не зараховується час на витребування
додаткових документів та відомостей, відсутність яких перешкоджає
розгляду справи, проведення експертиз, зупинення розгляду справи. У разі отримання у процесі розгляду справи додаткових
документів і відомостей, що змінюють раніше встановлену
підвідомчість питання про концентрацію, голова відділення, який
розглядає справу, передає справу до Комітету. Про передачу справи
повідомляється заявнику. Провадження у справі, розпочатій на підставі пункту 27, може
бути закрито без прийняття рішення по суті (без надання згоди на
концентрацію чи відмови в наданні згоди на концентрацію),
зокрема, у випадках: надходження від заявника клопотання про відкликання заяви або
повідомлення про відмову від здійснення концентрації; неподання заявником інформації на запит державного
уповноваженого, голови територіального відділення у визначений в
запиті строк, якщо відсутність цієї інформації перешкоджає
розгляду справи. При відсутності інформації, необхідної для
розгляду справи, заявнику надсилається запит про надання
інформації із зазначенням терміну її надання. У разі ненадходження
від заявника в зазначений термін інформації відповідно до запиту
або клопотання про перенесення терміну надання інформації заявнику
надсилається лист із копією попереднього запиту. У листі
вказується новий термін надання інформації, зазначеної в
попередньому запиті, а також застереження щодо закриття
провадження у справі без прийняття рішення по суті питання
концентрації у випадку ненадходження інформації. У разі
ненадходження від заявника в зазначений у листі термін інформації
відповідно до запиту, державним уповноваженим, головою відділення
може прийматися розпорядження про закриття провадження у справі. Закриття провадження у справі не позбавляє заявника права
звернутись до Комітету, відділення з новою заявою про надання
згоди на концентрацію. 29. Службовці Комітету, відділення, яким доручено з'ясування
фактичних обставин справи, збирають і аналізують документи і
відомості, досліджують ринок, одержують усні та письмові пояснення
обізнаних у справі осіб, організовують проведення експертиз,
уносять на розгляд органів чи посадових осіб, указаних у пункті
30, подання з попередніми висновками. При потребі усні пояснення, які мають значення для розгляду
заяви, справи, оформляються протоколом. Протокол підписується
особами, які надали та отримали усні пояснення. З метою роз'яснення питань, що виникають при розгляді заяви,
справи і потребують наукових, технічних або інших спеціальних
знань, державний уповноважений, голова відділення призначає
експертизу. 30. Рішення з питань концентрації, а також висновки про
можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового
комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що
перебуває у державній, комунальній власності або належить
Автономній Республіці Крим, приймаються у формі розпорядження в
межах компетенції: Комітетом; адміністративною колегією; державним уповноваженим; головою відділення. 31. У рішенні вказуються результати розгляду справи по суті
(надано згоду на концентрацію чи відмовлено у наданні згоди на
концентрацію, у тому числі надано дозвіл або відмовлено в наданні
дозволу орендодавцю на оренду цілісного майнового комплексу
підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у
державній, комунальній власності або належить Автономній
Республіці Крим), наводяться мотиви рішення, висновки щодо умов
договору оренди, зазначаються дії, які заявник повинен виконати
або від яких утриматися. Про погодження установчих документів, які супроводжуються
наданням згоди на створення суб'єкта господарювання, вказується в
рішенні про надання згоди на створення цього суб'єкта. У разі відмови в наданні згоди на концентрацію в рішенні
можуть бути запропоновані дії, зобов'язання, за умови виконання
яких Комітет, адміністративна колегія, державний уповноважений,
відділення матимуть підстави для надання згоди на концентрацію. 32. Згода на концентрацію надається, якщо: 32.1. Концентрація не призводить до створення монопольного
утворення, зокрема до монополізації товарних ринків (набуття або
суттєвого посилення монопольного становища окремими суб'єктами
господарювання) чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку
чи в значній його частині. 32.2. Здійснення концентрації на умовах, зазначених у
рішеннях, угодах та інших документах щодо концентрації, у тому
числі в установчих документах суб'єктів господарювання, що
створюються, не призводить до порушення антимонопольного
законодавства. 32.3. Концентрація призводить до створення монопольного
утворення, зокрема до монополізації товарних ринків (набуття або
суттєвого посилення монопольного становища окремими суб'єктами
господарювання) чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку
або в значній його частині, і при цьому позитивний ефект для
суспільних інтересів явно переважає негативні наслідки обмеження
конкуренції. 32.4. Концентрація призводить до створення монопольного
утворення, зокрема до монополізації товарних ринків (набуття або
суттєвого посилення монопольного становища окремими суб'єктами
господарювання) чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку
або в значній його частині, і при цьому види і межі зазначеної
монополії визначені законом.
33. Відмова в наданні згоди на концентрацію надається, якщо: 33.1. Концентрація призводить до створення монопольного
утворення, зокрема до монополізації товарних ринків (набуття або
суттєвого посилення монопольного становища окремими суб'єктами
господарювання) чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку
чи в значній його частині, крім випадків, зазначених у пунктах
32.3 та 32.4. 33.2. Здійснення концентрації на умовах, зазначених у
рішеннях, угодах, інших документах щодо концентрації, у тому числі
в установчих документах суб'єктів господарювання, що створюються,
призводить до порушення антимонопольного законодавства.
34. Відмову в наданні згоди на здійснення концентрації в
процесі приватизації може бути надано у випадку, передбаченому
абзацом третім частини 6 пункту 28. 35. Копія рішення надсилається заявнику в десятиденний строк
із дня його прийняття. Попередні висновки надаються у формі листа, у якому
зазначається про: ймовірне надання згоди на концентрацію за підставами,
зазначеними в пункті 32; ймовірну відмову в наданні згоди на концентрацію за
підставами, зазначеними в пункті 33; необхідність (відсутність необхідності) одержання згоди на
концентрацію; недостатність інформації для будь-якого висновку. 36. Рішення про надання згоди на концентрацію зберігає
чинність протягом року, якщо більший строк не зазначено в
рішенні. Для здійснення концентрації після перебігу строку
чинності рішення, учасники концентрації подають нову заяву.
Концентрація, що здійснена після перебігу строку чинності рішення,
вважається здійсненою без згоди органу Комітету. 37. Орган чи посадова особа, які прийняли рішення, не вправі
його визнати недійсним або змінити. Вони вправі виправити допущені в рішенні описки чи явні
арифметичні помилки, роз'яснити своє рішення, не змінюючи при
цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з
якогось питання, що досліджувалося під час розгляду заяви
(справи), не прийнято рішення.
VI. Використання інформації з обмеженим доступом
38. Інформація, одержана згідно з цим Положенням і визнана
інформацією з обмеженим доступом, тобто конфіденційною або
таємною, у тому числі інформацією комерційного, банківського та
іншого характеру, має використовуватися та зберігатися відповідно
до законодавства. При поданні заяви і документів, що додаються до неї, органи й
особи, зазначені в пункті 11, мають указати, які відомості не
підлягають розголошенню. 39. Інформація про рішення органу Комітету, а також
інформація загального характеру та про дослідження, яка не містить
відомостей з обмеженим доступом, може бути опублікована.
VII. Відповідальність за порушення вимог Положення
40. Порушення антимонопольного законодавства шляхом
здійснення концентрації без згоди органу Комітету вважається
вчиненим, якщо інше не передбачено законодавством чи не випливає з
дій суб'єкта господарювання, зокрема при: створенні суб'єкта господарювання - юридичної особи - з
моменту державної реєстрації цієї юридичної особи; злитті суб'єктів господарювання - з моменту державної
реєстрації суб'єкта господарювання, що виник у результаті злиття; приєднанні суб'єкта господарювання - з моменту виключення
суб'єкта господарювання, що приєднується, з Реєстру суб'єктів
підприємницької діяльності; придбанні простих іменних акцій у документарній формі - з
моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів
у зв'язку з придбанням пакета акцій; придбанні простих іменних акцій, випущених у бездокументарній
формі або знерухомлених акцій - з моменту зарахування придбаних
цінних паперів на рахунок покупця у зберігача; придбанні, набутті іншим способом у власність, одержанні в
управління (користування) часток чи паїв - з моменту набуття права
власності, права на управління (користування) на частки чи паї
відповідно до договору (доручення); придбанні акцій на пред'явника - з моменту переходу права
власності на акції відповідно до договору купівлі-продажу; одержанні акцій в управління (користування) - з моменту
набуття прав на управління (користування) акціями відповідно до
договору (доручення); придбанні, набутті іншим способом у власність, одержанні в
управління (користування) активів (майна) у вигляді цілісного
майнового комплексу суб'єкта господарювання чи структурного
підрозділу суб'єкта господарювання - з моменту набуття права
власності, права управління (користування) активами (майном)
відповідно до договору (доручення); ліквідації суб'єкта господарювання - з моменту виключення
суб'єкта господарювання з Реєстру суб'єктів підприємницької
діяльності. У разі здійснення концентрації без згоди на це органів
Комітету або з порушенням вимог рішення, прийнятого за
результатами розгляду заяви, справи про концентрацію, орган
Комітету не пізніше трьох років від дня вчинення порушення в межах
своєї компетенції починає розгляд справи про порушення
антимонопольного законодавства і за його результатами приймає
рішення про: установлення факту порушення антимонопольного законодавства; накладення штрафу в порядку, визначеному законодавством; відновлення початкового становища суб'єктів господарювання, у
тому числі відновлення рівня конкурентних відносин шляхом продажу
(повернення) надлишкової кількості придбаних чи набутих будь-яким
іншим способом у власність, одержаних в управління (користування)
часток (акцій, паїв) або надлишкових активів, розірвання угод,
учинення інших дій щодо усунення (змін) відносин контролю між
окремими суб'єктами господарювання; припинення антиконкурентних узгоджених дій; скасування або зміну неправомірних рішень про концентрацію; відсутність підстав для заборони концентрації. За результатами розгляду орган Комітету може прийняти
рішення, указані в пункті 31. 41. У рішенні можуть бути зазначені дії, які учасник
концентрації повинен виконати або від яких утриматися. 42. Якщо концентрація призводить до наслідків, передбачених
пунктами 33.1, 33.2 Положення, то орган Комітету може звернутися
до суду, арбітражного суду із заявою (позовом) про визнання
недійсними угод, рішень, інших актів, відповідної установчої угоди
про створення суб'єкта господарювання та скасування його державної
реєстрації. 43. У разі виявлення під час розгляду питання про
концентрацію інших порушень, зокрема статей 4 - 6 Закону України
"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), орган
Комітету виділяє їх в окреме провадження. 44. У разі ухилення від виконання, несвоєчасного виконання
рішень, указаних у пункті 40, орган Комітету в установленому
порядку накладає штрафи на суб'єктів господарювання - юридичних
осіб, складає та надсилає до суду протоколи про адміністративні
правопорушення. Одночасно орган Комітету може звернутися до суду,
арбітражного суду із заявою (позовом) про визнання недійсними змін
до установчих документів чи установчих документів суб'єкта
господарювання, створеного з порушенням антимонопольного
законодавства, та скасування його державної реєстрації. 45. У разі неподання, несвоєчасного подання, подання завідомо
недостовірної інформації орган Комітету в установленому порядку
накладає штрафи на підприємців - юридичних осіб, складає та
надсилає до суду протоколи про адміністративні правопорушення. 46. Якщо на підставі поданої недостовірної інформації органом
Комітету надано згоду на концентрацію, то рішення про надання
згоди може бути переглянуто за нововиявленими обставинами в
трирічний строк з моменту його прийняття. За результатами
перегляду може бути прийнято рішення про: підтвердження попереднього рішення щодо здійснення
концентрації; скасування повністю або частково рішення про надання згоди на
концентрацію та прийняття нового рішення; накладення штрафу в порядку, визначеному чинним
законодавством; відновлення початкового становища суб'єктів господарювання, у
тому числі відновлення рівня конкурентних відносин шляхом
продажу (повернення) надлишкової кількості придбаних чи набутих
будь-яким іншим способом у власність, одержаних в управління
(користування) часток (акцій, паїв) або надлишкових активів,
розірвання угод, учинення інших дій щодо усунення (змін) відносин
контролю між окремими суб'єктами господарювання. 47. Збитки, понесені суб'єктами господарювання в результаті
виконання розпоряджень про відновлення початкового стану, у
випадках, передбачених пунктами 44 - 46, відносяться на рахунок
порушників і відшкодуванню не підлягають. 48. Дії, передбачені пунктами 40, 42 - 46, складання
протоколів, прийняття відповідного рішення та накладання штрафів
здійснюються згідно з Правилами розгляду справ про порушення
антимонопольного законодавства України, затвердженими
розпорядженням Комітету від 19 квітня 1994 року N 5 ( z0090-94 ) і
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року
за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету
України від 29 червня 1998 року N 169-р ( z0471-98 ) зі змінами і
доповненнями).
Начальник головного управління
конкурентної політики В.Сінілкін
Додаток 1
до пункту 15 Положення
про контроль за
економічною концентрацією
Вимоги щодо порядку підготовки і подання
заяви та документів, що до неї додаються
1. Вступ
Комплект документів, що додаються до заяви, має бути
складений у тому порядку, який вказано в пунктах 17 та 18
Положення про контроль за економічною концентрацією (далі -
Положення). Цей комплект документів повинен мати суцільну
нумерацію та бути підшитий у папці-швидкозшивачі. Установчі
документи, зміни до установчих документів, ТЕО, Генеральна угода
мають бути завірені в установленому порядку. Заява підписується
або керівником (уповноваженою ним особою) суб'єкта
господарювання - учасника концентрації, який за відносинами
контролю має відповідні повноваження щодо здійснення цієї
концентрації або заявником (уповноваженою ним особою) - керівником
суб'єкта господарювання, який є безпосереднім учасником
концентрації, або від імені якого здійснюється ця концентрація.
Відомості та інші документи, що додаються до заяви, підписуються
заявником, який або від імені якого здійснюється ця концентрація,
або уповноваженою ним особою та засвідчуються печаткою. Також
указуються прізвище, посада, місце роботи, контактний телефон
того, хто готував відповіді на питання відповідного розділу, дати
закінчення підготовки відомостей. Спільна заява підписується керівниками всіх суб'єктів
господарювання, які приймають рішення про концентрацію, або
уповноваженими ними особами. Заява, що подається фізичною особою, та документи, додані до
неї, повинні бути підписані фізичною особою. Підпис засвідчується
печаткою за місцем роботи фізичної особи або нотаріально. Документи та інформація іноземною мовою повинні
супроводжуватися перекладом на українською мовою, який
засвідчується в установленому порядку. Документи, викладені на двох і більше аркушах, повинні бути
пронумеровані, прошиті і скріплені печаткою. Інформація, передбачена додатками до Положення, має бути
викладена з використанням нумерації розділів і пунктів цих
додатків. Оформлення інформації має бути таким, як запропоновано в
додатках. Документи, перелічені в пункті 20 Положення, це або
оригінали, або їх копії, засвідчені в установленому порядку. Кожен суб'єкт, який готує відомості, несе відповідальність за
точність інформації, що викладається.
2. Зміст економічного обгрунтування концентрації
В економічному обгрунтуванні концентрації висвітлюються такі
питання: мета; очікувані результати щодо кожного учасника; вплив
концентрації на відповідні товарні ринки з урахуванням присутності
реальних та потенційних конкурентів, тенденцій зміни попиту та
пропозиції, насичення товарних ринків; зміна споживчих якостей
товарів; підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
на зовнішніх ринках; економічні та фінансові наслідки
концентрації, які можуть знайти відображення у зміні собівартості,
ціни, прибутку. За наявності ознак створення монопольного утворення, зокрема
монополізації певного товарного ринку (набуття або суттєве
посилення монопольного становища окремими суб'єктами
господарювання) чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку
або в значній його частині, до економічного обгрунтування
додаються бізнес-план на середньостроковий (2 - 3 роки) період
розвитку суб'єкта господарювання на цьому ринку, оцінка
позитивного ефекту для суспільних інтересів та негативного - від
обмеження конкуренції.
3. Призначення представників
Для представлення інтересів учасників концентрації, згідно з
пунктом 15 Положення, представники повинні подати письмові
підтвердження своїх повноважень (у формі договору доручення чи
довіреності учасника(ів) заявленої дії своєму представнику
представляти інтереси учасника(ів) заявленої дії перед органами
Комітету). У цьому дорученні необхідно вказати: прізвище, ім'я та по батькові представника, його посаду та
місце роботи; адресу представника, номери телефону, телефаксу; назву суб'єкта(ів) господарювання, інтереси якого(их)
уповноважений представляти представник. У дорученні також обов'язково зазначається, що ризики
негативних наслідків, пов'язаних з переглядом органом Комітету
рішення, прийнятого на підставі поданої представником
недостовірної інформації, несуть учасники концентрації, які
призначили представника, або їх правонаступники.
4. Інформація з обмеженим доступом
Якщо сторони, які подають заяву, уважають, що їхнім інтересам
буде завдано шкоди в разі публікації або розголошення будь-яким
іншим чином певної інформації, що подається у відповідності з
пунктом 18 Положення, то ця інформація подається окремо в
запечатаному печаткою конверті, а на кожній сторінці чітко
зазначається "інформація з обмеженим доступом". Необхідно вказати
вид інформації і пояснити, чому цю інформацію не потрібно
розголошувати або публікувати. Якщо заява подається більше ніж однією особою у зв'язку із
створенням, злиттям, приєднанням тощо, тоді інформацію з обмеженим
доступом можна подавати окремо і посилатися на неї як на
доповнення. У таких випадках комплект документів, що додаються до
заяви, вважатиметься повним після одержання всіх доповнень.
Начальник головного управління
конкурентної політики В.Сінілкін
Додаток 2
до пункту 18.1.2 Положення про
контроль за економічною
концентрацією
Відомості про концентрацію суб'єктів господарювання
(вимоги до інформації про зміст заявленої дії)
Розділ 1. Інформація про учасника(ів) концентрації
1.1. Назвати всіх учасників концентрації:
-------------------------------------------------------------- | Назва (для | Код за ЄДРПОУ (для | Адреса, | | юридичних осіб), | юридичних осіб), |телефон, | |прізвище, ім'я та | серія, номер документа, що |телефакс | | по батькові | посвідчує особу, ким та коли | | |(для фізичних осіб)| виданий (для фізичних осіб) | | --------------------------------------------------------------
За кожним учасником концентрації описати організаційну
структуру: вказати назву, адресу кожного відокремленого
структурного підрозділу. Описати зазначені в пункті 6 зв'язки між учасниками
концентрації. 1.2. Назвати в наведеній нижче формі перелік: юридичних осіб (за винятком учасників концентрації,
зазначених у пункті 6): у статутному фондів яких учасник концентрації, зазначений у
пунктах 6.1, 6.2, володіє чи управляє (користується) часткою
(паєм, акціями) у розмірі 10 відсотків і більше; у вищих органах управління яких учасник концентрації,
зазначений у пунктах 6.1, 6.2, має 10 відсотків голосів і більше; юридичних та фізичних осіб (за винятком учасників
концентрації, зазначених у пункті 6): кожна з яких володіє чи управляє (користується) часткою
(паєм, акціями) у статутному фонді учасника концентрації,
зазначеного в пунктах 6.1, 6.2, у розмірі 10 відсотків і більше; кожна з яких у вищому органі управління учасника
концентрації, зазначеного в пунктах 6.1, 6.2, має 10 відсотків
голосів і більше.
-------------------------------------------------------------- | Назва (для | Код за ЄДРПОУ (для юридичних | Адреса, | | юридичних осіб), | осіб), |телефон, | |прізвище, ім'я та | серія, номер документа, що |телефакс | | по батькові | посвідчує особу, ким та коли | | |(для фізичних осіб)| виданий (для фізичних осіб) | | --------------------------------------------------------------
Описати зв'язки осіб, зазначених у цьому пункті, з учасниками
концентрації. 1.3. Назвати особу, яка підготувала цю інформацію:
-------------------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я та по батькові |Посада, місце роботи, адреса,| | |телефон | --------------------------------------------------------------
Розділ 2. Інформація про концентрацію суб'єктів господарювання
2.1. Описати зміст концентрації суб'єктів господарювання за
видами дій, про які робляться повідомлення; назвати очікувані
терміни здійснення концентрації та основні дати пов'язаних з цим
подій: 2.1.1. При створенні суб'єкта господарювання: указати назву та поштову адресу новостворюваного суб'єкта
господарювання, описати його структуру; назвати розмір статутного фонду цього суб'єкта
господарювання; перерахувати всіх засновників: указати їх назву, адресу;
внесок кожного засновника та його вартість у валюті України та
доларах США; якщо внеском є цінні папери, назвати їх емітента, їх
назву, кількість, вартість у валюті України та доларах США; якщо
внеском є пай в статутному фонді суб'єкта господарювання, назвати
суб'єкт господарювання, указати, яку частку пай становить у цьому
статутному фонді; описати, на яких умовах засновники домовилися зробити свої
внески, що одержить кожний засновник в обмін на свій внесок. 2.1.2. У разі придбання, набуття в інший спосіб у власність
або одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв)
(далі - придбання): указати, яким чином буде зроблено придбання: за домовленістю
з продавцем, безпосередньо або опосередковано тощо; указати, хто є власником акцій; у кого вони будуть
придбані: в емітента чи ні; описати об'єкт придбання: що саме придбавається, на яку суму
у валюті України та доларах США, якій частці в статутному фонді
емітента це відповідає; надати таку інформацію про емітента: найменування та адреса,
загальна сума емісії; перелік усіх видів цінних паперів, що
забезпечують право голосу, опис особливості користування правами,
які вони дають; перелік видів цінних паперів, що не забезпечують
право голосу; надати копію договору, якщо придбання буде зроблене довіреною
особою за договором з довірителем або якщо управління об'єктом
придбання буде здійснювати довірена особа за договором про довірче
управління. 2.1.3. У разі передачі в оренду (оренди) цілісного майнового
комплексу: указати назву та адресу орендодавця; описати цілісний майновий комплекс: місцезнаходження,
призначення, склад, вартість у валюті України та доларах США. 2.1.4. У разі придбання цілісного майнового комплексу: указати назву та адресу його продавця; описати цей цілісний майновий комплекс: місцезнаходження,
призначення, склад, вартість у валюті України та доларах США. 2.1.5. При ліквідації суб'єкта господарювання зазначити,
скільки відсотків у майні цього суб'єкта господарювання становить
державна частка. 2.1.6. У разі вступу в об'єднання: перерахувати всіх суб'єктів господарювання, що вступають в
об'єднання: вказати їх назву, адресу, внесок кожного та його
вартість у валюті України та доларах США; описати, на яких умовах учасники домовилися зробити свої
внески, що одержить кожний учасник в обмін на свій внесок;
очікувані результати від вступу в об'єднання. 2.1.7. У разі затвердження установчих документів або змін до
них: указати підстави щодо внесення змін до установчих
документів; описати, як ці зміни вплинуть на самостійність у прийнятті
рішень учасників концентрації та їх становище на ринку. 2.1.8. У разі набуття контролю в інший спосіб, ніж наведено в
пунктах 4.1 - 4.15 Положення: указати назву суб'єктів господарювання, що набувають
контроль, та суб'єктів господарювання, над якими набувається
контроль; описати, яким чином набувається контроль.
2.2. Якщо будь-хто з учасників концентрації протягом
найближчого року підтримував вертикальні або горизонтальні зв'язки
щодо якихось товарів, то зазначити указати код товарів,
охарактеризувати вертикальні та горизонтальні зв'язки між
учасниками концентрації, відобразити рівні кооперації між ними. 2.3. Описати фінансові аспекти концентрації, у в тому числі
вказати: розмір участі кожного учасника концентрації у вартісному та
відсотковому вираженні; джерела, розміри та умови фінансової підтримки, яку одержує
кожний учасник концентрації для здійснення цієї концентрації.
Розділ 3. Відносини контролю господарської
діяльності учасників концентрації
За кожним учасником концентрації, зазначеним у пунктах 6.1,
6.2, назвати всіх суб'єктів господарювання, пов'язаних з учасником
відносинами контролю господарської діяльності згідно з пунктом 6.3
Положення, вказавши назву, код за ЄДРПОУ, адресу. Також надати: копії документів, що впливають на правовідносини учасників
концентрації між собою та з іншими суб'єктами господарювання,
зокрема угоди про спільну діяльність, про реалізацію спільних
проектів, у тому числі інвестиційних, кодекс поведінки (правила
професійної етики) (за наявності); повні відомості про відносини контролю, якими учасники
концентрації пов'язані між собою, а також відомості про особу, яка
здійснює контроль за діяльністю групи суб'єктів господарювання,
пов'язаних між собою відносинами контролю, і до складу якої
входять учасники концентрації. Ця інформація може доповнюватися
схемою відносин; відомості про суб'єктів господарювання, в інтересах яких
діють покупці.
Розділ 4. Розрахунок вартісних показників
За кожним учасником концентрації, зазначеним у пунктах 6.1 -
6.3 Положення, вказати підсумкові дані за останній фінансовий рік
і відповідно підрахувати сумарну вартість активів та сумарний
обсяг реалізації товарів (робіт, послуг):
Розрахунок сумарної вартості активів
та сумарного обсягу реалізації товарів за ______ рік
----------------------------------------------------------------------- | Назва | Порогові показники | | учасника |--------------------------------------------------| | концентрації | Вартість активів |Обсяг реалізації товарів | | | | (робіт, послуг) | | |------------------------+-------------------------| | |тис. грн |тис. дол. США | тис. грн | тис. дол. США| |------------------+---------+--------------+----------+--------------| | Відповідно до | | | | | | пункту 6.1 | | | | | |------------------+---------+--------------+----------+--------------| | | | | | | |------------------+---------+--------------+----------+--------------| | Відповідно до | | | | | | пункту 6.2 | | | | | |------------------+---------+--------------+----------+--------------| | | | | | | |------------------+---------+--------------+----------+--------------| | Відповідно до | | | | | | пункту 6.3 | | | | | |------------------+---------+--------------+----------+--------------| | | | | | | |------------------+---------+--------------+----------+--------------| | Сумарна вартість | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Начальник головного управління
конкурентної політики В.Сінілкін
Додаток 3
до пункту 18.1.3 Положення про
контроль за економічною
концентрацією
Відомості про основні види діяльності
підприємства, його частку на ринку
------------------------------------------- | |Учасник концентрації | (потрібне |------+----------------------------------| зазначити | |Особа, пов'язана з учасником | позначкою | |концентрації відносинами контролю | "+") | |господарської діяльності | -------------------------------------------
I. Загальна характеристика підприємства
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) ---------------------------------- | 1 | | ---------------------------------- Повне та скорочене найменування українською мовою ------------------------------------------------------------------ | 2 | | ------------------------------------------------------------------ Повне та скорочене найменування російською мовою ------------------------------------------------------------------ | 3 | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------ Повне та скорочене найменування англійською мовою ------------------------------------------------------------------ | 4 | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------ Поштовий індекс Відділення зв'язку ---------------------------- --------------------------- | 5 | | | 6 | | ---------------------------- --------------------------- Область Район Місто(село) Район міста ------------------------------------------------------------------ | 7 | | | | | ------------------------------------------------------------------ Вулиця Будинок Корпус Квартира ------------------------------------------------------------------ | 8 | | | | | |---------------------------------+------------------------------| | Телефон: основний | 9 | |додатковий |10 | | |---------------------+---+-------+-----------+---+--------------| | Телефакс: основний| 11| |додатковий |12 | | |---------------------+---+-------+-----------+---+--------------| | Телетайп | 13| |Телекс |14 | | |---------------------+---+--------------------------------------| | Форма власності | 15| | |---------------------+---+--------------------------------------| | Орган управління | 16| | |----------------------------------------------------------------| | Ознака особи (фізична -0; юридична -1; без | 17 | | | права юр. особи -2) | | | |--------------------------------------------------+----+--------| | Форма господарської діяльності (госпрозрахунок | 18 | | | -0; на бюджеті -1) | | | |--------------------------------------------------+----+--------| | Кількість підрозділів (відділень, філій, | 19 | | | дочірніх підприємств) | | | |--------------------------------------------------+----+--------| | Підрозділ (відділення, філія, дочірнє | 20 | | | підприємство) (1-так) | | | |----------------------------------------------------------------| | 21 | Керівник (прізвище, ім'я, по батькові) | ------------------------------------------------------------------ Найменування органу, який провів реєстрацію (перереєстрацію) ------------------------------------------------------------------ | 22 | | |----------------------------------------------------------------| | Дата реєстрації - Ч/М/Р | 23 | | |------------------------------+--------+------------------------| | Номер рішення | 24 | | |----------------------------------------------------------------| | Код виду | 25 | |Код території | 26 | | | діяльності | | | | | | |--------------+-----+-------------------------------------------| |Організаційно-| 27 | | |правова форма | | | ------------------------------------------------------------------
Продовження додатка 3
II. Характеристика діяльності підприємства
на загальнодержавному ринку *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Рік | Код | Код |Наймену- |Одиниця | Обсяг |Частка | Експорт |Імпорт |Обсяг |Частка | | | товару | товару |вання |виміру | виробництва |від ви- | |по |ринку |підпри- | | | за | (товар- |товару |*** |----------------|робниц- |-----------------|Украї- |гр.6 - |ємства | | | К-ЗКП | ної |(товар- | |по |по |тва, % |по | по |ні**** |- гр.9 +|на ринку, | | | (А-ЗКП)| групи) |ної | |Украї- |підпри- |гр.7 : |Украї- | підпри- | |+ гр.11 |% | | | | за |групи) | |ні**** |ємству |: гр.6 х|ні**** | ємству | | |(гр.7 - | | | | ГС** | | | | |х 100% | | | | |- гр.10) :| | | | | | | | | | | | | |: гр.12 х | | | | | | | | | | | | | |х 100% | | | | | | | | | | | | | | | |----+--------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |----+--------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+----------| | | | | | | | | | | | | | | |----+--------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+----------| | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Перелік основних конкурентів підприємства
на загальнодержавному ринку
-------------------------------------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний |Найменування |Юридична адреса, |Код товару за |Код товару |Найменування | |код за ЄДРПОУ |підприємства |телефон, |К-ЗКП (А-ЗКП) |(товарної |товару (товарної | | |(підпорядко- |телефакс | |групи) |групи) | | |ваність, | | |за ГС** | | | |організаційно- | | | | | | |правова форма) | | | | | |-----------------+---------------+-----------------+--------------+-----------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------+---------------+-----------------+--------------+-----------+-----------------| | | | | | | | |-----------------+---------------+-----------------+--------------+-----------+-----------------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Характеристика діяльності основних споживачів,
постачальників підприємства на загальнодержавному ринку *
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Рік |Ідентифі- |Наймену- |Юридична |Код |Код |Одиниця |Наймену- |Обсяг |Обсяг | | |каційний |вання |адреса, |товару за |товару |виміру*** |вання |споживан- |постачан- | | |код за |підприєм- |телефон, |К-ЗКП |(товарної | |товару |ня |ня | | |ЄДРПОУ |ства (під- |телефакс |(А-ЗКП) |групи) за | |(товарної | | | | | | порядкова-| | | ГС** | |групи) | | | | | | ність, | | | | | | | | | | | організа- | | | | | | | | | | | ційно- | | | | | | | | | | | правова | | | | | | | | | | | форма) | | | | | | | | |----+----------+-----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+----------+-----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | | |----+----------+-----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження додатка 3
V. Характеристика діяльності підприємства
на регіональному ринку *
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Рік |Код товару |Код товару |Найменуван-|Одиниця | Обсяг виробництва |Частка |Географіч- | | |за К-ЗКП |(товарної |ня товару |виміру*** |-----------------------|підприєм- |ні межі | | |(А-ЗКП) |групи) за |(товарної | | по регіону |по |ства на |товарного | | | |ГС** |групи) | | (обсяг |підприєм- |ринку,% |ринку | | | | | | | ринку) |ству |гр.7 : | | | | | | | | | |: гр.6 х | | | | | | | | | |х 100% | | |----+-----------+-----------+-----------+----------+------------+----------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+-----------+-----------+-----------+----------+------------+----------+----------+-----------| | | | | | | | | | | |----+-----------+-----------+-----------+----------+------------+----------+----------+-----------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Перелік основних конкурентів підприємства
на регіональному ринку
------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний |Найменування |Юридична адреса, |Код товару за |Код товару |Найменування | |код за ЄДРПОУ |підприємства |телефон, |К-ЗКП (А-ЗКП) |(товарної групи) |товару (товарної| | |(підпорядко- |телефакс | |за ГС** |групи) | | |ваність, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правова форма) | | | | | |-----------------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+----------------| | | | | | | | |-----------------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+----------------| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. Характеристика діяльності основних споживачів,
постачальників підприємства на регіональному ринку *
------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Рік |Ідентиф- |Наймену- |Юридична |Код |Код |Наймену- |Одиниця |Обсяг |Обсяг |Географі- | | |ікацій- |вання |адреса, |товару |товару |вання |виміру |спожи- |поста- |чні межі | | |ний код |підпри- |телефон, |за |(товарної |товару |*** |вання |чання |товарно- | | |за |ємства |телефакс |К-ЗКП |групи) |(товарної | | | |го ринку | | |ЄДРПОУ |(підпо- | |(А-ЗКП) |за ГС** |групи) | | | | | | | |рядкова- | | | | | | | | | | | |ність, | | | | | | | | | | | |органі- | | | | | | | | | | | |заційно- | | | | | | | | | | | |правова | | | | | | | | | | | |форма) | | | | | | | | | |----+---------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----+---------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-------+-------+----------| | | | | | | | | | | | | |----+---------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-------+-------+----------| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження додатка 3
______________
* Заповнюється окремо за минулий звітний рік, а також за рік,
що йому передував, а після закінчення II кварталу - за звітний
період поточного року. ** Гармонізована система опису та кодування товарів. *** Графа заповнюється: чисельник - у фізичних одиницях,
знаменник - у вартісному вираженні. У разі відсутності фізичних
одиниць виміру в чисельнику ставиться прочерк (-). **** Не заповнюється у разі неможливості одержання
відповідної інформації.
Ми, що нижче підписалися, заявляємо, що в цих Відомостях
інформація відповідає нашим дійсним знанням і грунтується на
добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас вихідних
даних.
Керівник (представник)
підприємства _____________ ____________ ___________ телефон
підпис дата прізвище
Картку заповнив ___________ ___________ ___________ телефон
підпис дата прізвище
Місце печатки
Подання завідомо недостовірної інформації тягне за собою
відповідальність, передбачену законодавством.
Начальник головного управління
конкурентної політики В.Сінілкінвгору