Документ z0234-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.11.2014, підстава - z1378-14

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
01.03.2010 N 23/48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2010 р.
за N 234/17529
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
інспекції ядерного регулювання
N 160/733 ( z1378-14 ) від 20.10.2014 }
Про затвердження Положення про взаємодію
між Держатомрегулюванням та Держгірпромнаглядом
з питань державного регулювання у сфері охорони
праці та безпеки при використанні ядерної енергії

Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного
регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27.12.2006 N 1830 ( 1830-2006-п ), та Положення про
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ),з метою підвищення
ефективності державного регулювання у сфері охорони праці та
безпеки при використанні ядерної енергії Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про взаємодію між
Держатомрегулюванням та Держгірпромнаглядом з питань державного
регулювання у сфері охорони праці та безпеки при використанні
ядерної енергії, що додається.
2. Юридичному відділу Держатомрегулювання (Матвєєва В.Г.) та
Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
Держгірпромнагляду (Прохоров В.В.) забезпечити подання цього
наказу в п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держатомрегулювання Ускова А.Г. та першого
заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Державного
комітету ядерного
регулювання України О.Миколайчук
Голова Державного
комітету України
з промислової безпеки,
охорони праці
та гірничого нагляду С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ядерного регулювання
України,
Державного комітету України
з промислової безпеки,
охорони праці
та гірничого нагляду
01.03.2010 N 23/48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2010 р.
за N 234/17529

ПОЛОЖЕННЯ
про взаємодію між Держатомрегулюванням
та Держгірпромнаглядом з питань
державного регулювання у сфері
охорони праці та безпеки
при використанні ядерної енергії

I. Принципи та основні напрями взаємодії
1.1. Це Положення встановлює порядок взаємодії між
Держатомрегулюванням та Держгірпромнаглядом з питань державного
регулювання у сфері охорони праці та безпеки при використанні
ядерної енергії, визначає основні принципи, напрями та шляхи
взаємодії.
1.2. Основні принципи взаємодії: спільне формування державної політики у сфері охорони праці
та безпеки при використанні ядерної енергії, у тому числі розробка
пропозицій щодо поліпшення стану безпеки; комплексне використання ресурсів та засобів, що є в наявності
у Держатомрегулювання та Держгірпромнагляду, їх органах та
підрозділах, для здійснення державного нагляду за додержанням
вимог законодавства на підприємствах, в установах, організаціях,
які використовують ядерні установки, на об'єктах поводження з
радіоактивними відходами (далі - РАВ), джерелами іонізуючого
випромінювання (далі - ДІВ) та на гірничодобувних та переробних
уранових об'єктах (далі - уранові об'єкти) під час роботи у зоні
впливу іонізуючого випромінювання; підвищення ефективності та дієвості здійснення функцій
державного нагляду, оперативності при реагуванні на порушення
нормативно-правових актів з охорони праці та з ядерної та
радіаційної безпеки, проведення розслідувань та ведення обліку
аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному
розслідуванню; підвищення ефективності державної системи навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, ядерної та радіаційної
безпеки; формування системних єдиних підходів до здійснення функцій
державного регулювання у сфері охорони праці та безпеки при
використанні ядерної енергії.
1.3. Основними напрямами взаємодії Держатомрегулювання та
Держгірпромнагляду є: постійне вдосконалення нормативно-правових актів з питань
охорони праці в частині захисту персоналу та працівників від
впливу іонізуючого випромінювання, включаючи опромінення
техногенно-підсиленими джерелами природного походження; забезпечення державного нагляду за станом безпеки на ядерних
установках, об'єктах поводження з РАВ, ДІВ, уранових об'єктах; вдосконалення та розвиток системи організації та проведення
навчання і перевірки знань при виконанні робіт з підвищеної
небезпеки; вдосконалення систем радіаційного моніторингу та
дозиметричного контролю опромінення персоналу, включаючи
опромінення від техногенно-підсилених джерел природного
походження, зокрема на об'єктах паливно-енергетичного комплексу,
металургійних, гірничодобувних, збагачувальних і переробних
об'єктах.
1.4. Держатомрегулювання: 1.4.1. Здійснює державний нагляд за дотриманням
законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної
безпеки під час введення в експлуатацію та експлуатації систем
(елементів), важливих для безпеки ядерних установок, об'єктів,
призначених для поводження з РАВ, і уранових об'єктів, а також
порядком ведення обліку та реєстрації визначених систем
(елементів). 1.4.2. Бере участь (за згодою) у роботі комісій із
спеціального розслідування нещасних випадків, які сталися на
об'єктах та устаткуванні, нагляд за яким здійснює
Держгірпромнагляд. 1.4.3. Здійснює спеціальне розслідування нещасних випадків,
що сталися під час введення в експлуатацію та експлуатації
обладнання на ядерних установках, на яких Держатомрегулювання
здійснює державний нагляд.
1.5. Держгірпромнагляд: 1.5.1. У межах своєї компетенції здійснює державний нагляд за
дотриманням нормативно-правових актів з промислової безпеки і
охорони праці. 1.5.2. Бере участь в організації проведення експертизи з
охорони праці проектів будівництва, засобів виробництва, а також
експертного обстеження відповідного обладнання. 1.5.3. Видає дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки
та на експлуатацію відповідного обладнання. 1.5.4. Бере участь у роботі комісії із спеціального
розслідування нещасних випадків, що сталися при експлуатації
обладнання на ядерних установках та ДІВ. 1.5.5. Одержує від підприємств, що мають ядерні установки,
акти розслідування нещасних випадків, аварій і профзахворювань.
1.6. Держгірпромнагляд і Держатомрегулювання з метою
розмежування повноважень та уникнення дублювання: узгоджують переліки споруд, устаткування, обладнання та
трубопроводів, що підлягають реєстрації у відповідних органах
нагляду; взаємно визнають документи дозвільного характеру, видані в
установленому порядку.
II. Шляхи взаємодії
2.1. Держатомрегулювання та Держгірпромнагляд взаємодіють за
визначеними напрямами згідно з розділом I цього Положення шляхом
реалізації таких заходів: 2.1.1. Формування єдиних системних підходів до здійснення
функцій державного нагляду та взаємодії при реагуванні на
порушення вимог безпеки. 2.1.2. Координації та взаємодії під час інспекційної
діяльності: щодо здійснення державного нагляду; інформування про результати перевірок; залучення інспекторів сторін до участі в перевірках; здійснення спільних перевірок; вироблення спільної методології проведення перевірок. 2.1.3. Спільної підготовки пропозицій з формування та
забезпечення реалізації державної політики з питань охорони праці
та безпеки при використанні ядерної енергії. 2.1.4. Підвищення ефективності організації та проведення
спеціального навчання і перевірки знань при виконанні робіт
підвищеної небезпеки відповідно до Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та
Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованим в Мін'юсті 15.02.2005
за N 231/10511 (із змінами). 2.1.5. Спільної діяльності при залученні міжнародної
технічної допомоги (навчання та підвищення кваліфікації державних
інспекторів, здійснення радіаційного моніторингу, підвищення
безпеки на об'єктах використання ДІВ, поводження з РАВ, уранових
об'єктах тощо). 2.1.6. Організації взаємодії між Держатомрегулюванням та
Держгірпромнаглядом на рівні їх територіальних органів.
2.2. Держатомрегулювання та Держгірпромнагляд користуються
інформацією Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання
у встановленому порядку.
2.3. Держатомрегулювання та Держгірпромнагляд обмінюються
проектами планів наглядової діяльності на територіальному рівні та
враховують їх при розробці планів наглядової діяльності на поточні
роки.
2.4. Держатомрегулювання та Держгірпромнагляд здійснюють
нагляд: як окремо (незалежно), так і спільно за взаємним погодженням
(у формі проведення спільних перевірок); у разі потреби залучають до проведення перевірок суб'єктів
діяльності у сфері використання ядерної енергії державних
інспекторів один одного.
2.5. Держатомрегулювання та Держгірпромнагляд у разі потреби
проводять спільні засідання колегій, міжвідомчі наради, семінари,
створюють робочі групи для оперативного вирішення питань охорони
праці, промислової безпеки, радіаційної безпеки та радіаційного
захисту.
2.6. У випадках аварій на підприємствах, в установах,
організаціях, які використовують ядерні установки, на об'єктах
поводження з РАВ, ДІВ та на уранових об'єктах Держатомрегулювання
та Держгірпромнагляд взаємно інформують один одного про ці
випадки, про виконані заходи щодо реагування та спільно готують
звіти про їх розслідування, плани коригувальних заходів з метою
запобігання таким аваріям у майбутньому.
2.7. Для вирішення завдань за цими напрямами
Держатомрегулювання та Держгірпромнагляд використовують усі наявні
кадрові, фінансові та матеріальні ресурси згідно із
законодавством, а також залучають у встановленому порядку
міжнародну технічну допомогу та інші дозволені законодавством
джерела фінансування.
III. Обмін інформацією
3.1. Держатомрегулювання та Держгірпромнагляд надають
оперативні дані один одному щодо виявлених порушень вимог безпеки
на підприємствах, в установах, організаціях, які використовують
ядерні установки, об'єктах поводження з РАВ, ДІВ та на уранових
об'єктах.
3.2. Держатомрегулювання та Держгірпромнагляд надають доступ
один одному до інформаційних баз даних, що стосуються питань
здійснення державного регулювання у сфері охорони праці та безпеки
при використанні ядерної енергії.
Заступник начальника
Центрального інспекційного
управління - начальник
відділу координації,
внутрішнього контролю
та санкцій Держатомрегулювання Ю.М.Єсипенко
Начальник управління
нормативно-правового
та юридичного забезпечення
Держгірпромнагляду І.Г.Калиновськавгору