Документ z0232-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.11.2012, підстава - z1835-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
09.02.2011 N 74/403
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2011 р.
за N 232/18970
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 1116/673 ( z1835-12 ) від 24.10.2012 }
Про внесення змін до Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді"
за видатками, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів

З метою удосконалення методологічних документів, необхідних
для складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом, відповідно до положень Концепції реформування місцевих
бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ), Н А К А З У Є М О:
1. Унести зміни до Типового переліку бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України та
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від
01.10.2010 N 1148/3437 ( z0944-10 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за N 944/18239, виклавши
його в новій редакції, що додається.
2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання
при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом: Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України
(Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим,
місцевих фінансових органів; Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту (Мироненко Р.А.) - до Міністерства
у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, структурних
підрозділів у справах сім'ї, дітей та молоді обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів
України (Карп Г.В.) у встановленому законодавством порядку подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра
України у справах сім'ї, молоді та спорту Домашенка А.В.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Комісії
з проведення реорганізації,
заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту А.В.Домашенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
01.10.2010 N 1148/3437
( z0944-10 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
09.02.2011 N 74/403)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2011 р.
за N 232/18970

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді"
за видатками, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів *

---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Програма|Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих| | | обставинах | | | (код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | | | (далі - КТКВК) 090700) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, | | | які опинилися в складних життєвих обставинах | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Утримання закладів, |Показники затрат: | | |що надають | кількість установ у розрізі їх видів (притулків для дітей, | | |соціальні послуги | центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних | | |дітям, які опинилися| гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | | |в складних життєвих | піклування), од.; | | |обставинах; | кількість штатних працівників (у притулках для дітей, центрах | | |надання соціальних | соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних | | |послуг дітям, які | гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | | |опинилися в складних| піклування), осіб; | | |життєвих обставинах | кількість місць у притулках для дітей/центрах соціально- | | | | психологічної реабілітації дітей/соціальних гуртожитках для | | | | дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, од. | | | |Показники продукту: | | | | кількість осіб, які перебували в притулках для дітей/центрах | | | | соціально-психологічної реабілітації дітей/соціальних гуртожитках| | | | для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, | | | | осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середньорічні витрати на одне місце в притулку для дітей/центрі | | | | соціально-психологічної реабілітації дітей/соціальному гуртожитку| | | | для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, | | | | грн; | | | | середньомісячна заробітна плата працівника притулку для | | | | дітей /центру соціально-психологічної реабілітації дітей/ | | | | соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених | | | | батьківського піклування, грн. | | | |Показники якості: | | | | зменшення кількості дітей, які перебували в закладах соціального | | | | захисту в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком, %; | | | | кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих| | | | в сім'ї протягом року, осіб; | | | | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | | | | піклування, влаштованих у сім'ї громадян України (усиновлення, | | | | опіка, піклування, патронат: прийомні сім'ї та дитячі будинки | | | | сімейного типу) протягом року, осіб; | | | | кількість дітей, адаптованих до самостійного життя після вибуття | | | | із соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених | | | | батьківського піклування (працевлаштовано, забезпечено житлом, | | | | відновлено родинні зв'язки, здобуто навички самостійного життя), | | | | осіб | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КТКВК 090802) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення соціально-правового захисту дітей | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Створення умов для |Показники затрат: | | |забезпечення прав | кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей | | |дітей, у тому числі | (у розрізі напрямів діяльності), од. | | |тих, які виховуються|Показники продукту: | | |в сім'ях, які | кількість учасників регіональних заходів державної політики з | | |неспроможні або не | питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), осіб; | | |бажають виконувати | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | | |виховні функції | піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки | | | | сімейного типу, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | | | | державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів | | | | діяльності), грн; | | | | середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах | | | | державної політики з питань дітей одного учасника, грн. | | | |Показники якості: | | | | збільшення кількості дітей, охоплених регіональними заходами | | | | державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %; | | | | зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні| | | | порівняно з минулим роком, %; | | | | зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих | | | | обставинах, порівняно з минулим роком, %; | | | | відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що | | | | знаходяться на обліку служби у справах дітей, %; | | | | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | | | | піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки | | | | сімейного типу, від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, | | | | позбавлених батьківського піклування в регіоні, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091101) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які | | | перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Утримання центрів |Показники затрат: | | |соціальних служб для| кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, | | |сім'ї, дітей та | од.; | | |молоді; | кількість штатних працівників центрів, осіб; | | |надання соціальних | загальна площа приміщень, кв.м; | | |послуг дітям, молоді| обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх | | |та сім'ям, які | видів), од. | | |опинилися в складних|Показники продукту: | | |життєвих обставинах | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та| | |та потребують | молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб | | |сторонньої допомоги;| для сім'ї, дітей та молоді (у розрізі їх видів), од.; | | |соціальне | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, | | |інспектування та | сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених | | |соціальний супровід | соціальним супроводом, од. | | |сімей, дітей та |Показники ефективності: | | |молоді, які | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для | | |перебувають у | сім'ї, дітей та молоді, грн; | | |складних життєвих | середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних | | |обставинах, | служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; | | |прийомних сімей та | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника | | |дитячих будинків | центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; | | |сімейного типу; | середні витрати на утримання/оренду приміщень, грн; | | |підбір та навчання | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | | |кандидатів в | (у розрізі їх видів), грн. | | |опікуни, |Показники якості: | | |піклувальники, | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, | | |прийомні батьки, | прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, | | |батьки-вихователі | осіб; | | |та їх навчання з | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, | | |метою підвищення їх | які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, | | |виховного потенціалу| осіб; | | | | збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, | | | | порівняно з минулим роком, %; | | | | збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних | | | | життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним | | | | результатом, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091102) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, | | | молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та | | | потребують сторонньої допомоги | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Надання соціальних |Показники затрат: | | |послуг дітям, молоді| кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.; | | |та сім'ям, які | кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб. | | |опинилися в складних|Показники продукту: | | |життєвих обставинах | кількість звернень до центру, од.; | | |та потребують | кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених | | |сторонньої допомоги;| центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб; | | |проведення | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | | |інформаційно- | (у розрізі їх видів), осіб. | | |просвітницької |Показники ефективності: | | |роботи, спрямованої | середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений | | |на популяризацію | центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; | | |здорового способу | середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), | | |життя, запобігання | проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, | | |тютюнопалінню, | грн. | | |вживанню алкоголю |Показники якості: | | |та наркотиків, | збільшення кількості учасників, охоплених заходами центрів | | |зниження шкоди від | соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим | | |вживання наркотиків,| роком, %; | | |дотримання | відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень,| | |безпечної | які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої | | |сексуальної | соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %; | | |поведінки | відсоток зменшення кількості осіб регіону, які перебувають в | | | | складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та | | | | наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | | послуг порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Заходи державної політики з питань молоді (КТКВК 091103) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення реалізації державної молодіжної політики | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Створення |Показники затрат: | | |сприятливих умов для| кількість регіональних заходів державної політики з питань | | |соціального | молоді (у розрізі напрямів діяльності), од. | | |становлення та |Показники продукту: | | |розвитку молоді | кількість учасників регіональних заходів державної політики з | | | | питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | | | | державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів | | | | діяльності), грн; | | | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах | | | | державної політики з питань молоді одного учасника, грн. | | | |Показники якості: | | | | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами | | | | державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %;| | | | збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з | | | | профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та | | | | формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | | | (КТКВК 091104) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Проведення |Показники затрат: | | |регіональних | кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення| | |заходів, спрямованих| рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів| | |на забезпечення | діяльності), од. | | |гендерної рівності в|Показники продукту: | | |суспільстві | кількість учасників регіональних заходів державної політики із | | | | забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | | | | (у розрізі напрямів діяльності), осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | | | | державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей | | | | жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), грн; | | | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах | | | | державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей | | | | жінок та чоловіків одного учасника, грн. | | | |Показники якості: | | | | збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами із | | | | забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, | | | | порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Заходи державної політики з питань сім'ї (КТКВК 091107) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Проведення |Показники затрат: | | |регіональних | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї| | |заходів, спрямованих| (у розрізі напрямів діяльності), од. | | |на підтримку сім'ї, |Показники продукту: | | |демографічний | кількість учасників регіональних заходів державної політики з | | |розвиток | питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності), осіб. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | | | | державної політики з питань сім'ї | | | | (у розрізі напрямів діяльності), грн; | | | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах | | | | державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн. | | | |Показники якості: | | | |збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами | | | |державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за | | | рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської | | | катастрофи) (КТКВК 091108) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги | | | та підтримки | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------| | |Придбання путівок на|Показники затрат: | | |оздоровлення та | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, осіб; | | |забезпечення | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, од.; | | |відпочинком дітей, | кількість дітей, які забезпечені відпочинком, осіб. | | |які потребують |Показники продукту: | | |особливої соціальної| кількість заходів з оздоровлення, од.; | | |уваги та підтримки | кількість людино-днів оздоровлення дітей, од., | | | | у тому числі в дитячих оздоровчих таборах за придбаними | | | | путівками, од.; | | | | кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах, од. | | | |Показники ефективності: | | | | середні витрати на придбання однієї путівки, грн; | | | | середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн;| | | | середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей, грн; | | | | середні витрати на 1 людино-день відпочинку дітей, грн. | | | |Показники якості: | | | | збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, | | | | порівняно з минулим роком, %; | | | | збільшення кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, | | | | порівняно з минулим роком, %; | | | | питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у | | | | загальній кількості дітей в регіоні, % | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений.
Директор Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України Г.В.Карп
Директор Департаменту
фінансів охорони здоров'я
та соціальних програм
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Директор Департаменту економіки
та фінансів Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту Р.А.Мироненковгору