Документ z0228-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - z1299-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.01.2004 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2004 р.
за N 228/8827

Про затвердження Порядку відображення операцій,
пов'язаних з державним та гарантованим державою боргом,
при плануванні та виконанні державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів
N 933 ( z1145-06 ) від 02.10.2006
N 1483 ( z1299-10 ) від 30.11.2010 }

На виконання Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого Указом Президента України від 26.08.1999 N 1081/99
( 1081/99 ) та з метою забезпечення повноти і прозорості
відображення операцій, пов'язаних з державним боргом та
використанням залучених коштів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок відображення операцій, пов'язаних з
державним та гарантованим державою боргом, при плануванні та
виконанні державного бюджету, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1483 ( z1299-10 ) від 30.11.2010 }
2. Департаменту управління державним боргом забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Скасувати наказ Міністерства фінансів України від
22.01.2001 N 42 ( v0042201-01 ) "Про порядок ведення Міністерством
фінансів України обліку державного боргу та операцій, пов'язаних з
ним".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Шаповалова А.В.
Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2004 N 42
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
30.11.2010 N 1483)
( z1299-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2004 р.
за N 228/8827

ПОРЯДОК
відображення операцій, пов'язаних з державним
та гарантованим державою боргом,
при плануванні та виконанні державного бюджету

I. Визначення основних термінів
1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: боргові зобов'язання держави - зобов'язання, що виникають у
держави як у безпосереднього позичальника, оформлені шляхом
випуску державних боргових цінних паперів, укладення кредитних
договорів (договорів про позику); боргові зобов'язання суб'єктів господарювання - резидентів -
зобов'язання, що виникають у суб'єктів господарювання - резидентів
як безпосередніх позичальників, оформлені шляхом випуску боргових
цінних паперів, укладання кредитних договорів (договорів про
позику); відсотки (дохід) - ціна, що підлягає сплаті кредитору за
користування кредитом (позикою), плата, що отримується внаслідок
розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка
та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних
рахунках; видатки з управління державним боргом - видатки державного
бюджету, пов'язані з оплатою послуг, потреба в яких виникає при
управлінні державним боргом; гарантійні зобов'язання держави - зобов'язання, що виникають
у держави внаслідок надання державної гарантії щодо повного або
часткового виконання державою боргових зобов'язань суб'єкта
господарювання - резидента перед кредитором (позикодавцем); державна гарантія - спосіб забезпечення повного або
часткового виконання державою боргових зобов'язань суб'єкта
господарювання - резидента України перед кредитором
(позикодавцем); державні боргові цінні папери - цінні папери, емітентом яких
є Міністерство фінансів України; дисконт - різниця між номінальною вартістю державних цінних
паперів та ціною їх розміщення (продажу), якщо така ціна є нижчою
за номінальну; економія коштів - скорочення фактичних витрат на
обслуговування та погашення державного боргу відповідно до умов
укладених кредитних договорів (договорів про позику) та умов
випуску державних боргових цінних паперів порівняно з витратами,
що передбачаються законом про Державний бюджет України; зарахування курсової різниці - зарахування результатів
переоцінки залишків валютних коштів, що виникають унаслідок зміни
курсу національної валюти відносно іноземної валюти; кредит (позика) - інструмент державного запозичення,
здійсненого шляхом укладення кредитного договору (договору про
позику), випуску державних боргових цінних паперів; кредитор - особа, відносно якої виникають боргові
зобов'язання держави або суб'єкта господарювання - резидента; курсова різниця - результат переоцінки залишків валютних
коштів, що виникають унаслідок зміни курсу національної валюти
відносно іноземної валюти; обслуговування боргу - видатки зі сплати відсотків (доходу),
комісій, штрафів та здійснення інших платежів, пов'язаних із
виконанням боргових зобов'язань, та видатки з управління державним
боргом; операції з активного управління державним боргом - операції,
пов'язані з державним боргом та спрямовані на зменшення ризиків,
пов'язаних з державним боргом, та/або отримання економії коштів
державного бюджету, додаткових надходжень до державного бюджету; плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів,
залучених державою, - здійснення платежів до державного бюджету
позичальниками за користування бюджетними коштами (сплата
відсотків, комісій тощо), що були надані з державного бюджету у
вигляді позик за рахунок залучених внаслідок державного
запозичення коштів; плата за надання позик та/або державних гарантій - здійснення
платежів до державного бюджету позичальниками за надання державних
гарантій та/або позик, що надаються за рахунок залучених внаслідок
державного запозичення коштів або в результаті реструктуризації
заборгованості перед державою; платежі з виконання гарантійних зобов'язань - здійснення
платежів з державного бюджету на виконання державою гарантійних
зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії; платоспроможність - спроможність своєчасно і в повному обсязі
здійснювати платежі та розраховуватися за всіма зобов'язаннями; повернення наданих позик - здійснення платежів до державного
бюджету позичальниками з повернення позик, що були надані з
державного бюджету за рахунок залучених державою коштів, з
повернення коштів, сплачених державою на виконання гарантійних
зобов'язань, та/або з обслуговування та погашення позик, отриманих
під державну гарантію, за якими державою укладено з кредиторами
договори про реструктурування; погашення боргу - повернення позичальником кредитору
отриманих кредитів (позик) відповідно до умов кредитних договорів
(договорів про позику) та умов випуску боргових цінних паперів; позики на капіталізацію банків та/або акціонерних товариств -
позики, що залучаються державою з метою формування та/або
збільшення статутного капіталу банків та/або акціонерних
товариств, частка власності держави у яких становить більше 50%,
шляхом придбання акцій (часток, паїв) банків та/або акціонерних
товариств в обмін на державні цінні папери або в інший спосіб в
установленому законодавством порядку; позики на фінансування державного бюджету - позики, що
залучаються державою з метою фінансування державного бюджету і не
мають цільового призначення; позики на фінансування проектів розвитку - позики, що
залучаються державою на фінансування цільових програм розвитку, у
тому числі позики, що залучаються державою для інституційних
проектів підтримки та розвитку органів державного управління та
які не є самоокупними; позики, що залучаються державою для
фінансування інвестиційних проектів розвитку окремих галузей,
секторів економіки, виробництв та регіонів на умовах повернення; позики, пов'язані з реструктуризацією чи визнанням боргу, -
позики, що виникають у результаті реструктуризації боргових
зобов'язань чи визнання боргу; позичальник - держава або суб'єкт господарювання - резидент,
у яких виникають боргові зобов'язання; премія - різниця між ціною розміщення (продажу) державних
цінних паперів та їх номінальною вартістю, якщо така ціна є вищою
за номінальну вартість; продаж державних цінних паперів з дисконтом - продаж
державних цінних паперів за ціною, нижчою за їх номінальну
вартість; продаж державних цінних паперів з премією - продаж державних
цінних паперів за ціною, вищою за їх номінальну вартість; тимчасово вільні кошти валютних рахунків - обсяг коштів
державного бюджету, які зберігаються на валютних рахунках
Державного казначейства України і відволікання яких не призведе до
втрати платоспроможності державним бюджетом та виникнення
заборгованості за загальним або спеціальним фондом державного
бюджету протягом періоду, на який передбачається їх відволікання; тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунка - обсяг
коштів державного бюджету, які обліковуються на рахунку,
відкритому Державному казначейству України в Національному банку
України для обліку коштів та здійснення розрахунків у Системі
електронних платежів Національного банку України, і відволікання
яких не призведе до втрати платоспроможності державним бюджетом та
виникнення заборгованості за загальним або спеціальним фондом
державного бюджету протягом періоду, на який передбачається їх
відволікання; управління державним боргом та гарантованим державою боргом -
сукупність заходів, що здійснюються державою, пов'язаних із
утворенням, обслуговуванням та погашенням державного й
гарантованого державою боргу та спрямованих на зменшення ризиків,
оптимізацію витрат і структури при здійсненні державних запозичень
та наданні державних гарантій; фінансування державного бюджету - надходження та витрати
державного бюджету, пов'язані зі зміною обсягу державного боргу,
обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від приватизації
державного майна, використання вільного залишку бюджетних коштів,
що використовуються для покриття дефіциту державного бюджету або
визначення профіциту державного бюджету.
2. Інші терміни вживаються в значеннях, визначених у
Бюджетному кодексі України ( 2456-17 ).
II. Операції з управління державним боргом
1. До операцій з управління державним боргом належать:
1.1. Державне запозичення.
1.2. Погашення державного боргу.
1.3. Обслуговування державного боргу.
1.4. Операції з активного управлінням державним боргом.
2. Видатки з управління державним боргом спрямовуються на:
2.1. Вжиття заходів, спрямованих на інформаційну і рейтингову
підтримку залучення коштів на ринках капіталу, оплату інших
послуг, пов'язаних із розміщенням державних боргових цінних
паперів.
2.2. Оплату агентських, аудиторських, дорадчих, юридичних та
інших послуг, що надаються з питань управління державним боргом, у
тому числі з питань управління ризиками, розвитку внутрішнього
ринку державних цінних паперів, оптимізації структури державного
боргу, випуску і обігу похідних інструментів, а також оплату
перекладацьких послуг, необхідних при підготовці відповідних
документів у процесі управління державним боргом.
2.3. Оплату впровадження та подальшу підтримку сучасних
апаратних і програмних засобів опрацювання інформації та зв'язку в
структурах, пов'язаних із управлінням державним боргом.
2.4. Оплату супроводження та розвитку
інформаційно-аналітичних систем управління державним боргом у
Міністерстві фінансів України і Державному казначействі України.
2.5. Вжиття заходів щодо заощадження коштів державного
бюджету, передбачених на погашення і обслуговування державного
боргу, та поліпшення його структури, в тому числі здійснення
дострокового викупу боргових зобов'язань держави, а також
резервування коштів на майбутні платежі для погашення і
обслуговування державного боргу, зменшення ризиків, пов'язаних із
борговим навантаженням, зокрема ризиків рефінансування, валютних
та процентних ризиків.
III. Відображення операцій,
пов'язаних із борговими зобов'язаннями держави,
при плануванні та виконанні державного бюджету
1. Позики на фінансування державного бюджету 1. Отримання позик на фінансування державного бюджету
відображається в загальному фонді державного бюджету в частині
"Фінансування". 2. Обслуговування позик на фінансування державного бюджету
відображається у загальному фонді державного бюджету в частині
"Видатки" за відповідною бюджетною програмою. 3. Погашення державного боргу за позиками на фінансування
державного бюджету відображається у загальному фонді державного
бюджету в частині "Фінансування". 4. Суми премій відображаються у загальному фонді державного
бюджету в частині "Видатки" як видатки з обслуговування державного
боргу зі знаком мінус. 5. Суми дисконту відображаються у загальному фонді державного
бюджету в частині "Видатки" як видатки з обслуговування державного
боргу зі знаком плюс. 6. Суми курсових різниць за валютними коштами, що залучаються
на фінансування державного бюджету, відображаються в частині
"Фінансування".
2. Позики на фінансування проектів розвитку та позики, що
виникають у результаті визнання боргу 1. Отримання позик на фінансування проектів розвитку та
взяття державою боргових зобов'язань за позиками, що виникають у
результаті визнання боргу, відображається у спеціальному фонді
державного бюджету в частині "Фінансування". 2. Обслуговування позик на фінансування проектів розвитку та
позик, що виникають у результаті визнання боргу, відображається у
загальному фонді державного бюджету в частині "Видатки" за
відповідною бюджетною програмою. 3. Погашення державного боргу за позиками на фінансування
проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання
боргу, відображається у загальному фонді державного бюджету в
частині "Фінансування".
3. Відображення операцій при реструктуризації боргових
зобов'язань 1. Погашення боргу за позиками, що підлягають
реструктуризації, відображається в спеціальному фонді державного
бюджету в частині "Фінансування". 2. У разі якщо до зобов'язань, що підлягають
реструктуризації, включається сума платежів з обслуговування
боргу, такі платежі відображаються у спеціальному фонді державного
бюджету в частині "Видатки". 3. Сума зобов'язань, що виникає в результаті
реструктуризації, відображається як державне запозичення в
спеціальному фонді державного бюджету в частині "Фінансування". 4. Погашення та обслуговування зобов'язань, що виникли в
результаті реструктуризації, відображається аналогічно операціям
за позиками на фінансування державного бюджету.
4. Позики на капіталізацію банків та/або акціонерних
товариств 1. Отримання позик на капіталізацію банків та/або акціонерних
товариств шляхом придбання акцій (часток, паїв) банків та/або
акціонерних товариств в обмін на державні цінні папери
відображається аналогічно отриманню позик на фінансування
державного бюджету. 2. Отримання позик на капіталізацію банків та/або акціонерних
товариств іншими шляхами відображається у спеціальному фонді
державного бюджету в частині "Фінансування". 3. Погашення та обслуговування позик на капіталізацію банків
та/або акціонерних товариств відображається аналогічно операціям
за позиками на фінансування державного бюджету. 4. Придбання акцій (часток, паїв) банків та/або акціонерних
товариств в обмін на облігації внутрішньої державної позики, а
також їх продаж відображаються у загальному фонді державного
бюджету в частині "Фінансування".
IV. Відображення операцій з активного управління
державним боргом при плануванні
та виконанні державного бюджету
1. Видатки з управління державним боргом відображаються в
складі видатків з обслуговування державного боргу.
2. Платежі з дострокового погашення державного боргу або
викупу державних цінних паперів та операцій з
резервування/депонування коштів для здійснення майбутніх платежів
за державним боргом відображаються у загальному фонді державного
бюджету в частині "Фінансування".
3. Розміщення коштів на депозитах чи придбання цінних
паперів, а також повернення коштів з депозитів чи пред'явлення
цінних паперів відображається у загальному фонді державного
бюджету в частині "Фінансування". Різниця між придбанням та
пред'явленням цінних паперів впливає на фінансування державного
бюджету.
4. Відсотки (дохід) за депозитами зараховуються до загального
фонду державного бюджету в частині "Доходи".
5. Результати операцій з цінними паперами відображаються у
загальному фонді державного бюджету в частині "Видатки" як видатки
з обслуговування державного боргу зі знаком плюс (мінус).
6. Витрати, пов'язані із купівлею та конвертацією іноземної
валюти, комісії банків за переказ коштів за платежами з активних
операцій відображаються у загальному фонді державного бюджету в
частині "Видатки" у складі видатків з обслуговування державного
боргу.
V. Відображення операцій, пов'язаних з гарантійними
зобов'язаннями держави та наданням трансфертів
за рахунок залучених коштів, при плануванні
та виконанні державного бюджету
1. Надання трансфертів з державного бюджету за рахунок
залучених коштів на впровадження інституційних проектів, що
фінансуються за рахунок позик від міжнародних фінансових
організацій, відображається у спеціальному фонді державного
бюджету в частині "Видатки" за бюджетними програмами відповідних
головних розпорядників бюджетних коштів.
2. Надання позик з державного бюджету на впровадження
інвестиційних проектів за рахунок залучених на ці потреби позик
відображається у спеціальному фонді державного бюджету в частині
"Кредитування" як надання кредитів за бюджетними програмами
відповідних головних розпорядників бюджетних коштів.
3. Платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, та
витрати, пов'язані із купівлею та конвертацією іноземної валюти,
комісії банків за переказ коштів за платежами з виконання державою
гарантійних зобов'язань відображаються в частині "Кредитування"
загального фонду державного бюджету як надання кредитів за
бюджетною програмою "Виконання державою гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під державні гарантії".
4. Плата за користування позиками, наданими за рахунок
коштів, залучених державою, плата за надання позик та/або
державних гарантій відображається у загальному фонді державного
бюджету в частині "Доходи".
5. Повернення наданих позик, за винятком кредитів, залучених
державою та/або під державні гарантії і наданих для закупівлі
сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої
сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання,
відображається у загальному фонді державного бюджету в частині
"Кредитування" зі знаком мінус.
6. Повернення наданих позик за кредитами, залученими державою
та/або під державні гарантії і наданими для закупівлі
сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої
сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання,
відображається у спеціальному фонді державного бюджету в частині
"Кредитування" зі знаком мінус.
{ Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1483
( z1299-10 ) від 30.11.2010 }
Директор Департаменту
управління державним боргом Г.Д.Пахачук



вгору