Про затвердження "Інструкції про порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів"
Держкомтаємниць, Держмитком; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 22.08.199499/252
Документ z0226-94, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 04.06.2010, підстава - v131_342-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ОХОРОНІ ДЕРЖАВНИХ
ТАЄМНИЦЬ У ПРЕСІ ТА ІНШИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 99/252 від 22.08.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 вересня 1994 р.
за N 226/436
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державної
митної служби
N 131/587 ( v131_342-10 ) від 04.06.2010 }
Про затвердження "Інструкції про порядок переміщення
через державний кордон України текстових, аудіо-
та аудіовізуальних матеріалів"
{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано
на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 350/5 ( v350_323-10 ) від 22.02.2010
Висновку Міністерства юстиції
N 1/101 ( v_101323-10 ) від 22.02.2010 }
{ Виключено з державного реєстру нормативно-правових
актів 21.03.2010 }

Відповідно до повноважень, визначених п.5.2 Положення про
Державний комітет України по охороні державних таємниць у пресі та
інших засобах масової інформації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 511 ( 511-93-п )
та п.7 Тимчасового положення про Державний митний комітет України,
затвердженого Указом Президента України від 11 грудня 1991 р.
N 1/91 Н А К А З У Є М О:
Затвердити "Інструкцію про порядок переміщення через
державний кордон України текстових, аудіо - та аудіовізуальних
матеріалів", що додається.
Голова Державного митного
комітету України
Начальник договірноправового
відділу Держмиткому О.Ривалко
Затверджено
наказом Державного комітету
України по охороні державних
таємниць у пресі та інших
засобах масової інформації
та Державного митного
комітету України від
22 серпня 1994 р. N 99/252
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок переміщення через державний кордон України
текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів
I. Загальні положення
1.1. Дана Інструкція складена на підставі чинного
законодавства, Положень про Державний митний комітет України
(Держмитком), Міністерство культури України, Державний комітет
України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах
масової інформації (Держкомтаємниць), Урядову комісію з
експортного контролю, Експертно-технічний комітет при Кабінеті
Міністрів України, міжнародних угод і конвенцій, учасником яких є
Україна. Вона є основним міжвідомчим документом, який визначає
загальний порядок переміщення через державний кордон України
творів друку, рукописів, науково-технічної продукції, оригіналів і
копій особистих документів, аудіовізуальних матеріалів та
фотокінофонів документів* державними органами, об'єднаннями
громадян, підприємствами, установами, організаціями** всіх форм
власності, а також окремими громадянами України і іноземних
держав. _______________________
* Надалі - "матеріали", якщо інше в тексті не обумовлюється.
** Надалі - "організаціями", якщо інше в тексті не обумовлюється. _______________________
1.2. Державний митний комітет України у відповідності з ст.8
"Митного кодексу України" ( 1970-12 ) є спеціально уповноваженим
органом державного управління, який забезпечує додержання
законодавства про митну справу та її ефективного функціонування. На підставі ст.30 Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ), Положення про Держкомтаємниць, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 р. N 511
( 511-93-п ) контроль за дотриманням законодавства з питань
охорони державної таємниці в текстових, аудіо - та аудіовізуальних
матеріалах, що переміщуються через кордон, в пунктах міжнародного
поштового обміну здійснюється силами і засобами Держкомтаємниць. В інших пунктах пропуску через державний кордон України, де
нема представників Держкомтаємниць ці функції виконують органи
митного контролю, консультуючись при потребі з відповідними
органами державної виконавчої влади. Догляд здійснюється з метою запобігання переміщення через
державний кордон: - інформації, яка охороняється законами України "Про
інформацію" ( 2657-12 ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ),
іншої інформації, віднесеної до державної таємниці на підставі
рішень Державних експертів з питань таємниць; - призначених до патентування в іноземних державах винаходів
(корисних моделей), на які не одержано згоду або є заборона
Державного комітету України з питань інтелектуальної власності
(Держпатенту України); - творів друку, предметів, що становлять історичну, наукову,
художню або іншу цінність; - ввезення в Україну матеріалів, що містять заклики або
підбурювання до вчинення кримінально караних дій; - продукцію порнографічного та вульгарного змісту. 1.3. Держкомтаємниць відповідно до покладених на нього
завдань: - розглядає текстові, аудіо - та аудіовізуальні матеріали
призначені до вивезення за кордон (у тому числі в міжнародних
поштових відправленнях) або для передачі іноземним організаціям та
особам з метою виявлення в них відомостей, що є секретами
української держави і оголошення яких може заподіяти шкоду
військовим, оборонним, економічним інтересам України. 1.4. Урядова комісія з експортного контролю,
Експертно-технічний комітет при Кабінеті Міністрів України,
Державний митний комітет України, Державний комітет України по
охороні державних таємниць у пресі та інших засобів масової
інформації, Міністерство культури України, Головне архівне
управління при Кабінеті Міністрів України в межах своєї
компетенції на підставі повноважень, визначених положеннями про ці
органи, можуть приймати відомчі нормативні акти з питань виконання
всіма міністерствами, відомствами, організаціями. 1.5. Експорт-імпорт та транзит через територію України
матеріалів, зазначених у п.2.3. цієї Інструкції, здійснюється за
дозволом Урядової комісії з експортного контролю у порядку,
встановленому чинним законодавством України. 1.6. Порядок вивезення текстових, аудіовізуальних документів,
віднесених до складу Національного архівного фонду України або
копії з них, а також ввезення в Україну та транзит через її
територію іноземних документів, визначається Головним архівним
управлінням при Кабінеті Міністрів України. Порядок вивезення текстових матеріалів і
кінофотофонодокументів, віднесених до духовних пам'яток історії та
культури, визначається Міністерством культури України. 1.7. Контроль матеріалів, перерахованих в пп.2.1-2.3, які
переміщуються через державний кордон України, здійснюється в
пунктах пропуску через державний кордон України чи в інших
пунктах, де є митні установи. У випадках неможливості прийняття співробітниками митних
установ рішення про пропуск таких матеріалів, вони можуть бути
затримані на час консультації з органами Держкомтаємниць, іншими
зацікавленими міністерствами, відомствами. 1.8. Контроль за дотриманням вимог Інструкції в організаціях
і установах здійснюють їх керівники, на яких відповідно до чинного
законодавства покладено відповідальність за охорону заборонених до
опублікування відомостей та додержання встановленого порядку
вивезення певних матеріалів за кордон. Органи Держкомтаємниць надають методичну допомогу
організаціям і громадянам з питань охорони відомостей, що
підлягають захисту від розголошення, в тому числі в матеріалах,
які направляються за кордон (довідкові дані про органи
Держкомтаємниць див. у додатку N 1).
II. Пропуск текстових та аудіовізуальних
матеріалів за кордон
Призначені до вивезення за кордон текстові та аудіовізуальні
матеріали незалежно від способу переміщення (поштовими каналами,
через пункти пропуску на державному кордоні, в багажі чи вантажах,
передача іноземцям) повинні супроводжуватись документами
встановленого зразка. Матеріали, зазначені в пп.2.1-2.3, що вивозяться від імені
установ, організацій поштовими каналами, підприємствами зв'язку
приймаються лише при наявності Списка форми 10ЗА (додаток N 2). Матеріали самодіяльних авторів, виконані поза організаціями,
що містять дані, перераховані в пп.2.2-2.3 інструкції, вивозяться
на підставі висновків органів Держкомтаємниць (див. додаток N 3),
які при потребі можуть залучати до їх експертизи фахівців
зацікавлених міністерств, відомств, організацій. В необхідних випадках самодіяльні автори одержують дозволи,
передбачені цією інструкцією.
2.1. Матеріали, що вивозяться за кордон без дозволу: випущені для публічного розповсюдження в Україні або за
кордоном періодичні та неперіодичні видання, друкована
образотворча продукція, картографічні матеріали, ноти та
аудіовізуальні матеріали (за винятком тих, що становлять
історичну, наукову, художню або іншу цінність, матеріалів з курсів
військової підготовки, цивільної оборони і закритих
спеціальностей); технічні описи, інструкції і правила експлуатації,
користування на призначену до експорту серійну продукцію,
транспортні засоби (як інвентарне майно), товарно-супровідні
документи на вантажі, що вивозяться, суднові бібліотеки (на
морських та річкових суднах); оригінали і засвідчені нотаріально копії документів, що
належать громадянам про: а) реєстрацію актів громадянського стану; б) освіту; в) присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і
підвищення кваліфікації; г) реєстрацію транспортних і інших технічних засобів та право
управління ними; д) трудовий стаж (для трудових книжок лише довідки); є) проходження військової служби; е) участь у Великій Вітчизняній та інших війнах і військових
конфліктах; ж) поранення та лікування; з) нагороди; и) пенсії; і) спадщину; ї) інші документи, що стосуються забезпечення прав і законних
інтересів громадян і осіб без громадянства, крім перелічених в
п.2.5д) цієї інструкції.
—————————————— Примітка. Призначені до вивезення або пересилання за кордон у
відкритих поштових відправленнях оригінали або
засвідчені нотаріально копії особистих документів
легалізуються (для тих країн, де така легалізація
потрібна) в Міністерстві закордонних справ України.
Товарні партії друкованих та аудіовізуальних матеріалів
пропускаються через державний кордон України у
відповідності з діючими правилами пропуску вантажів з
оформленням необхідних для цього документів.
2.2. Пропускаються через державний кордон України з дозволу
міністерств, відомств, організацій і установ (за приналежністю,
див. додаток N 4) раніше не опубліковані матеріали виконаних
(виконуваних) в організаціях робіт, якщо вони можуть містити дані
про: - роботи, що виконуються по закритому плану (закритій
тематиці) - за винятком матеріалів, зазначених в п.2.3; - Збройні Сили України, оборонну промисловість, транспорт,
зв'язок, мінерально-сировинну базу та інші питання, опублікування
яких обмежується документами в галузі охорони таємниць.
—————————————— Примітки. 1. У випадках, коли за кордон вивозяться рукописи
(верстки, матриці і таке інше) неопублікованих книг,
брошур, статей, аудіовізуальні матеріали з
комерційною метою і автори (спадкоємці) мають намір
захистити свої майнові та немайнові права,
інтелектуальні пріоритети, вони можуть зареєструвати
їх в Державному агентстві України з авторських і
суміжних прав.
Рукописи лекцій, доповідей та повідомлень на
конференціях, симпозіумах, конгресах, з'їздах,
нарадах матеріали виставок (крім виставок, що
будуються на матеріалах Державного музейного фонду
України) та рекламні матеріали від реєстрації в
агентстві звільнені.
2. Раніше не опубліковані матеріали по військовій
тематиці, які підготовлені до відправки за кордон у
військових частинах, установах та організаціях
Збройних Сил України, розглядаються органами
Генерального штабу Збройних Сил України.
2.3. Пропускаються через державний кордон України за дозволом
Урядової комісії з експортного контролю (див. додаток N 5): - відомості або результати (проміжні матеріали)
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та дисертацій,
які виконуються або були виконані на замовлення чи в інтересах
оборони та безпеки України; - друковані матеріали, рукописи, кліше, фото-, кіноматеріали,
відеозаписи, платівки та інші звукозаписи, малюнки, інші друковані
і образотворчі матеріали, що містять відомості про зброю,
військову чи спеціальну техніку або технологій їх виготовлення; - технічні засоби обробки та зберігання інформації, які мають
енергонезалежні елементи пам'яті, машинні носії (магнітні диски та
стрічки усіх видів, перфокарти та перфострічки, мікрофотоносії і
т.п.), що містять інформацію про зброю, військову чи спеціальну
техніку або технології її виготовлення; - матеріали, що містять описи (або відомості про них)
способів виготовлення або застосування зброї усіх видів та
боєприпасів до неї, військової і спеціальної техніки та запасних
частин до неї, військового майна та вибухових речовин, а також
сировини та матеріалів, комплектуючих та напівфабрикатів, що
використовуються для їх виробництва. 2.4. Твори друку, що становлять історичну, наукову, художню
або іншу цінність можуть вивозитись за кордон при наявності
дозволу, який видається Держкультконтролем Міністерства культури
України (Список творів друку, що не підлягають вивезенню
(пересиланню) з України наводиться у додатку N 6). 2.5. Не підлягають пропуску через державний кордон на
підставі чинного законодавства України: а) матеріали, що містять заклики до насильницького повалення
чи змін державного і суспільного ладу, порушення територіальної
цілісності, державного суверенітету і безпеки України, пропаганду
війни, насильства та жорстокості, расової, національної,
релігійної винятковості або нетерпимості, підбурювання до вчинення
кримінально караних дій; б) матеріали, що містять описи способів виготовлення і
застосування наркотиків і сильнодіючих отруйних речовин; в) матеріали порнографічного та вульгарного змісту; г) трудові книжки, військові квитки, дозвіл на право носіння
зброї, посвідчення особи; д) твори друку, що становлять історичну, наукову, художню або
іншу цінність.
—————————————— Примітки. 1. Замість трудової книжки і документів, зазначених в
п.2.5. пропускаються архівні довідки про трудовий
стаж, проходження військової служби, які видаються
архівними установами.
2. Документи і матеріали, що мають грифи таємності,
вивозяться в порядку, який визначається Державним
комітетом України з питань державних секретів.
2.6. Лише у випадках тимчасового експонування або реставрації
їх за кордоном можуть вивозитись: - документи Національного архівного фонду України - з дозволу
Головархіву України; - документи і матеріали, віднесені до духовних пам'яток
історії та культури - з дозволу Міністерства культури України. 2.7. При вивезенні за кордон України перераховані в пп.2.2. -
2.4 Інструкції матеріали завчасно подаються для перевірки
(контролю) митним установам. У випадку відсутності ліцензії або
дозволів (висновків) і неможливості прийняття співробітниками
митних установ рішення про можливість вивезення за кордон таких
матеріалів (з точки зору дотримання економічних,
науково-технічних, оборонних і інших інтересів країни), вони
можуть бути затримані на час консультацій з органами
Держкомтаємниць або іншими зацікавленими організаціями за
профілем, але на строк не більше двох місяців.
III. Затримання, вилучення матеріалів, що не підлягають
пропуску через державний кордон та порядкування
ними
3.1. В залежності від виду, характеру матеріалів та порушення
чинного порядку пропуску їх через державний кордон митні установи
на підставі висновків Держкомтаємниць, інших органів державної
виконавчої влади приймають остаточно рішення про затримання,
направлення на експертизу або одержання необхідних дозволів,
вилучення, а при необхідності - й про знищення таких матеріалів. 3.2. Зазначені в п.2.5 а), б), в) текстові,
фотокінофономатеріали знищуються на підставі акту, магнітні носії
інформації попередньо розмагнічуються і повертаються власнику. 3.3. Зазначені в пп.2.2-2.4 матеріали затримуються і
повертаються відправникам для одержання необхідних дозволів,
ліцензій тощо. 3.4. Твори друку, перераховані в додатку N 6, повертаються
відправникам. В окремих випадках, коли є підстави вважати, що вони
придбані незаконним шляхом (книги з штампами діючих бібліотек,
музейні цінності, документи Національного архівного фонду України
і т.ін.), вони передаються по акту представникам Держкультконтролю
України або Головархіву України, які і приймають остаточне рішення
про їх використання.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок
переміщення через державний
кордон України текстових,
аудіо- та аудіовізуальних
матеріалів
Місцеві органи Держкомтаємниць України ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва управління | Адреса, код міста, телефон —————————————————+——————————————————————————————————————————————— Вінницьке |287100, Вінниця, вул.Гоголя, 19 |8-043-21 32-57-97, 2-35-89 Волинське |263027, Луцьк, Київська площа, 3 |8-033-22 4-70-01 4-71-37 Дніпропетровське |320070, Дніпропетровськ, Д-70, вул.К.Маркса, 60 |8-056-2 45-20-83, 45-18-92 Донецьке |340002, Донецьк, вул.Б.Хмельницького, 102 |8-062-2 93-08-66, 93-13-64 Житомирське |262000, Житомир, вул.Мала Бердичівська, 25 |8-041-2 37-29-56 37-34-45 Закарпатське |294000, Ужгород, вул.Руська, 13 |8-031-22 3-24-78 Запорізьке |330107, Запоріжжя, вул.Леніна, 164 |8-061-2 34-73-22 34-74-42 Івано-Франківське|284000, Івано-Франківськ, вул.Січових |стрільців, 15 8-034-22 2-33-30, 2-27-34 Київське |252025, Київ-25, вул. Десятинна, 4/6 |8-044 228-11-21 228-76-00 Кіровоградське |316050, Кіровоград, вул.Луначарського, 29 |8-052-2 22-77-44 Республіка Крим |333630, Сімферополь, вул.Горького, 5 |8-065-2 27-55-67 27-77-93 Луганське |348022, Луганськ, вул.Лермонтова, 1б |8-064-2 53-85-24 53-13-29 Львівське |290008, Львів, вул.Підвальна, 3 |8-032-2 72-78-53 72-19-72 Миколаївське |327021, Миколаїв, вул.Паризької комуни, 3 |8-051-2 34-40-35 Одеське |270026, Одеса, вул.Дерибасівська, 7 |8-048-2 24-23-22, 24-21-22 Полтавське |314000, Полтава, вул.Жовтнева, 45 |8-058-22 7-38-31 2-56-04 Рівненське |256000, Рівне, вул.Кавказька, 5 |8-036-21 22-12-46 Сумське |244000, Суми, Майдан Незалежності, 2 |8-042-2 22-71-14, 22-22-71 Тернопільське |282008, Тернопіль, вул.Живова, 11 |8-035-22 2-15-71, 2-90-41 Харківське |310022, Харків, вул.Госпром, 6 під'їзд |8-057-2 43-33-72 43-32-96 Херсонське |325024, Херсон, вул.Болінського, 3 |8-055-22 2-30-70, 2-33-47 Хмельницьке |280015, Хмельницький, пр.Миру, 59 |8-038-22 3-61-57, 3-15-97 Черкаське |257001, Черкаси, вул.Шевченка, 185 |8-047-2 47-29-65, 47-28-95 Чернігівське |250000, Чернігів, пр.Жовтневої революції, 62; |8-046-22 4-02-91, 4-11-07 Чернівецьке |274000, Чернівці, вул.Українська, 22 |8-037-22 2-50-53 —————————————————+——————————————————————————————————————————————— 1 | 2 —————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 2 ф. 103
до Інструкції про порядок
переміщення через державний
кордон України текстових,
аудіо- та аудіовізуальних
матеріалів
Міжнародна
СПИСОК
Відправлених за кордон ________________________________ через _________________________________________________________________
Відправник __________________________________________________
(повна назва міністерства, відомства, установи,
підприємства, організації) ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN|Куди |Кому|Сума оцінки |Вага|Плата|N від- | Примітка пп|(країна, | |————————————| | за |правлення| | місто)| |крб.|зол.фр.| |пере-|по зошиту| | | | | | |силку|ф.1 або 3| ——+—————————————+————+————+———————+————+—————+—————————+————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 —————————————————————————————————————————————————————————————————

_________________________________________________________________
Недозволених до пересилання друкованих вкладень нема Підписи _____________________________________________________
(керівника організації, яка здає відправлення) _________________________________________________________________
(працівника) Прийняв оператор ____________________________________________
(підпис працівника зв'язку)
Місце печатки (Календарний штемпель
місця прийому)

Додаток N 3
до Інструкції про порядок
переміщення через державний
кордон України текстових,
аудіо- та аудіовізуальних
матеріалів
___________________________________________ управління по охороні
державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації
ВИСНОВОК
про можливість вивезення матеріалів за кордон
(вкладається у поштове відправлення або подається
в пунктах митного догляду)
Виданий _____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
на матеріали ____________________________________________________
(найменування або опис матеріалів, кількість сторінок _________________________________________________________________
одиниць, інші ознаки, які дозволяють встановити, що висновок _________________________________________________________________
виданий саме на ці матеріали) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
що направляються ________________________________________________
(країна призначення, назва міжнародного заходу) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
"_____"_________________ 199 ___ р. ___________________________
(підпис працівника органів
Держкомтаємниць України)

Додаток N 4
до Інструкції про порядок
переміщення через державний
кордон України текстових,
аудіо- та аудіовізуальних
матеріалів
ДОЗВІЛ N______
на вивезення матеріалів за кордон
(вкладається у поштове відправлення
або пред'являється митним установам)
Виданий _____________________________________________________
(прізвище, ініціали, займана посада, _________________________________________________________________
назва міністерства, відомства, організації) Матеріали ___________________________________________________
(найменування або опис матеріалів: кількість сторінок, _________________________________________________________________
одиниць, інші ознаки, які дозволяють встановити, що дозвіл видано _________________________________________________________________
саме на ці матеріали) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Направляються _______________________________________________
(країна призначення або назва міжнародного заходу) _________________________________________________________________
(на території України) Чи підлягають ліцензуванню __________________________________ ________________________ Лінія відрізу __________________________ _________________________________________________________________
_______________________________ Затверджую
(назва міністерства, відомства, ______________________________ _______________________________ (назва посади, особистий
організації) ______________________________
підпис посадової особи, дата)

Контрольний талон до дозволу N __________
на вивезення матеріалів за кордон
(зберігається в міністерстві, відомстві,
організації)

Виданий _____________________________________________________
(прізвище, ініціали, займана посада, Матеріали ___________________________________________________
(найменування або опис матеріалів) _________________________________________________________________
Направлені __________________________________________________
(країна призначення або назва міжнародного заходу) _________________________________________________________________
(на території України)
Зворотній бік дозволу на вивезення матеріалів за кордон
Одержано дозвіл _______________ Розглянуто органами
(назва) Держкомтаємниць України ___________________________________ _______________________
міністерства, відомства (назва міста, дата) ___________________________________ _______________________
організації, дата)
_________________________________________________________________ ---------------------------Лінія відрізу------------------------- _________________________________________________________________
Місце дозволяючих штампів Місце штампу органів
міністерства, відомств, Держкомтаємниць України
організацій
Додаток N 5
до Інструкції про порядок
переміщення через державний
кордон України текстових,
аудіо- та аудіовізуальних
матеріалів ————————————————————————————————————————————————————————————————— |1. Оганізація-заявник, її | 8. Дозвіл N | | | адреса | | | | | | | | | від | | | |—————————————————+——————————————| | | 7. Заява N | | | 2. Реєстр N від | | | |——————————————————————————————+————————————————————————————————| | 3. Виробник Споживач товару| 9. Покупець Продавець, його | | | адреса | | | | | |10. Країна покупця/продавця | |——————————————————————————————| | | 4. Країна призначення | | | |————————————————————————————————| | 5. Країна погодження |11. Строк|за заявою |за дозволом| | | дії |——————————+———————————| | | дозволу | | | |——————————————————————————————+————————————————————————————————| | 6. Митниця |12. Характер угоди | | | | |Вид контролю |13. Валюта платежу | |——————————————————————————————+————————————————————————————————| |14. Найменування|15. Код това-|16. Од.ви-|17. Кіль-|18.|19. Ва-| |і повна характе-|ру за ТН ЗВД |мірювання | кість | |ртість | |ристика товару | | | | |(у ва-| | | | | | |люті) | |———————————————————————————————————————————————————————————————| | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————| |20. Підстава для запиту дозво-|22. Погоджено | |лу | | | | Протокол комісії N | | | | | | Дата | | | | |——————————————————————————————+————————————————————————————————| |21. Прізвище, ім'я та по бать-|23. Міністерство (відомство), | |кові керівника організації-за-|яке видало дозвіл | |явника |Урядова комісія з експортного | | |контролю | | | Прізвище, ім'я та по батькові| | | Посада | | Посада | Підпис | | Підпис | | | | | | м.п. | м.п. | | Дата | Дата | |——————————————————————————————+————————————————————————————————| |24. Особливі умови дозволу | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 6
до Інструкції про порядок
переміщення через державний
кордон України текстових,
аудіо- та аудіовізуальних
матеріалів
СПИСОК
творів друку, що не підлягають
вивезенню (пересиланню) з України
1. Книги, образотворчі видання, картографічні і нотні
видання, що вийшли до 1925 року включно. Для творів друку рішенням штатних груп
мистецтвознавців-контролерів може встановлюватись інший
обмежувальний для вивезення (пересилання) строк випуску видання у
світ, але не раніше 1925 року. 2. Іноземні книги, образотворчі, картографічні і нотні
видання, книги кирилівського і глаголічного друку, що вийшли до
1880 року включно. 3. Періодичні і ті, що продовжуються (Праці, Записки,
Відомості, Вісники, Збірники наукових праць тощо) видання, які
вийшли до 1945 року включно. 4. Твори друку, які є рідкісними зразками художнього
оформлення: розмножені незвичайним способом (гравіровані, з витканим
текстом); віддруковані на незвичайних видах матеріалів (шовку,
пергаменті, пробці, інших матеріалах); в художніх палітурках індивідуальної роботи, в тому числі з
застосуванням дорогоцінного каміння, металів, перламутру, цінних
порід дерева, сортів хутра, шкіри. 5. Твори друку з автографами, рукописними помітками,
екслібрісами бібліотек та книжкових колекцій видатних громадських
і державних діячів, письменників, вчених, діячів культури і
мистецтва. 6. Видання з печатками діючих бібліотек і установ.вгору