Документ z0225-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.04.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2018  № 660


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 березня 2019 р.
за № 225/33196

Про затвердження Порядку розробки інструкції з виконання польотів на аеродромі, вертодромі, злітно-посадковому майданчику державної авіації України

Відповідно до статей 7, 45 Повітряного кодексу України, пункту 7 Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954, з метою визначення порядку розробки, погодження, внесення змін і доповнень та порядку зберігання інструкцій з виконання польотів на аеродромі, вертодромі, злітно-посадковому майданчику державної авіації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розробки інструкції з виконання польотів на аеродромі, вертодромі, злітно-посадковому майданчику державної авіації України, що додається.

2. Керівникам органів управління авіації центральних органів виконавчої влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, до 30 грудня 2020 року привести інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродромів підпорядкованих суб’єктів державної авіації України у відповідність до Порядку розробки інструкції з виконання польотів на аеродромі, вертодромі, злітно-посадковому майданчику державної авіації України, затвердженого цим наказом.

3. Управлінню регулювання діяльності державної авіації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної авіаційної служби України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної прикордонної служби України
генерал-полковник

Голова Національної поліції України
генерал поліції першого рангуА.Б. Аваков

О. Більчук


М. Чечоткін


П. Цигикал


С.М. КнязєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
27 грудня 2018 року № 660


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 березня 2019 р.
за № 225/33196

ПОРЯДОК
розробки інструкції з виконання польотів на аеродромі, вертодромі, злітно-посадковому майданчику державної авіації України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає перелік основних заходів щодо розроблення, погодження, внесення змін і доповнень до інструкцій з виконання польотів (далі - ІВП) на аеродромах, вертодромах, злітно-посадкових майданчиках, з надводного корабля, який має злітно-посадкову палубу (далі - НКзЗПП), на польових аеродромах, аеродромних ділянках доріг.

Цей Порядок є обов’язковим для керівництва і виконання всіма суб’єктами державної авіації (далі - СДА) та іншими суб’єктами, які провадять діяльність, пов’язану з виконанням і забезпеченням польотів державної авіації (далі - ДА), та поширюється на центральні органи виконавчої влади (далі - ЦОВВ), Збройні Сили України (далі - ЗСУ) та інші військові формування, утворені відповідно до законів України (далі - ІВФ), які мають у підпорядкуванні СДА.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, Положенні про використання повітряного простору України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954, Правилах виконання польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 05 січня 2015 року № 2, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 січня 2015 року за № 82/26527 (зі змінами), та інших нормативно-правових актах (далі - НПА) з питань діяльності в галузі авіації України.

3. У цьому Порядку використовуються такі скорочення:

AAL

-

відносно рівня аеродрому (above aerodrome level);

AD

-

аеродром (aerodrome);

ADF

-

автоматичний радіопеленгатор (automatic directіon-finder);

AFTN

-

мережа авіаційного фіксованого електрозв’язку (aeronautical fixed telecom-munication network);

AFS

-

авіаційна фіксована служба (aeronautical fixed service);

AIP

-

випущена або санкціонована державою публікація, яка містить у собі довготермінову аеронавігаційну інформацію, що має важливе значення для аеронавігації (aeronautical information publication);

AGL

-

висота відносно рівня земної поверхні (above ground level);

AMHS

-

система обробки повідомлень обслуговування повітряного руху (ATS Message Handling System);

AMSL

-

відносно середнього рівня моря (above mean sea level);

AFIZ

-

аеродромна зона польотної інформації (aerodrome flight information zone);

ATС

-

управління повітряним рухом (Air Traffic Control);

ATСA

-

район управління повітряним рухом відомчим органом управління повітряним рухом (air traffic control area);

ATСZ

-

зона управління повітряним рухом відомчим органом управління повітряним рухом (air traffic control zone);

ATS

-

обслуговування повітряного руху (Air Traffic Service);

ATZ

-

зона аеродромного руху (Aerodrome Traffic Zone);

APP

-

диспетчерський пункт підходу (approach control);

CTR

-

диспетчерська зона (control zone);

DF

-

пеленгація (direction finding);

DME

-

далекомірне обладнання (distance measuring equipment);

FATO

-

зона кінцевого етапу заходу на посадку або зльоту (final approach and take-off area);

GAT

-

загальний повітряний рух (general air traffic);

ILS

-

система посадки за приладами (instrument landing system);

IСAO

-

Міжнародна організація цивільної авіації (International Civil Aviation Organization (IСAO));

MOCA

-

мінімальна абсолютна висота прольоту перешкод (minimum obstacle clearance altitude);

MLS

-

мікрохвильова система посадки (microwave landing system);

MRT

-

маршрут навчально-тренувальних польотів державної авіації (military route);

MSA

-

мінімальна безпечна абсолютна висота (minimum safe altitude);

NIL

-

немає повідомлень/даних (nihil);

NDB

-

ненаправлений радіомаяк, приводна радіостанція (non-directional radio beacon);

NOTAM

-

повідомлення для пілотів (notice to airman) - повідомлення, що розсилається засобами електрозв’язку і містить інформацію про введення в дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного устаткування, обслуговування й правил або інформацію про небезпеку, своєчасне попередження, має важливе значення для персоналу, пов’язаного з виконанням польотів;

OAT

-

операційний повітряний рух (operational air traffic);

OCA

-

абсолютна висота прольоту перешкод (obstacle clearance altitude);

OCH

-

відносна висота прольоту перешкод (obstacle clearance height);

QFE

-

кодове позначення тиску на рівні аеродрому або порога злітно-посадкової смуги (від англ. Question Field Elevation - Field Elevation Pressure (Q-code));

QNH

-

кодове позначення тиску, приведеного до середнього рівня моря (question normal height - sea level pressure (Q-code)), за стандартною атмосферою;

PCN

-

класифікаційне число покриття (pavement classification number);

PAPI

-

візуальна індикація траєкторії точного заходження на посадку (Precision Approach Path Indicator);

RVR

-

дальність видимості на ЗПС (runway visual range);

SID

-

стандартний маршрут вильоту за приладами (Standard Instrument Departure);

STAR

-

стандартний маршрут прибуття за приладами (Standard Instrument Arrival);

TMA

-

термінальний диспетчерський район (terminal area);

TSA

-

тимчасово відокремлена зона (temporary segregated area);

TRA

-

тимчасово зарезервована зона (temporary reserved area);

TLOF

-

зона приземлення і відриву (touchdown and lift-off area);

TACAN

-

система ближньої навігації (tactical air navigation aid);

TWR

-

диспетчерська вишка (tower);

UKT

-

зона тимчасово зарезервованого повітряного простору, призначена для виконання навчально-тренувальних та інших видів польотів (Ukraine training);

UDF

-

радіопеленгатор надвисокої частоти (ultra high frequency (UHF) direction-finding station);

VASIS

-

система візуальної індикації глісади (visual approach slope indicator system);

VDF

-

радіопеленгатор особливо високої частоти (direction finding station);

VOR

-

всебічно направлений азимутальний радіомаяк діапазону дуже високої частоти (very high frequency (VHF) omnidirectional radio range);

WGS

-

Всесвітня геодезична система (World Geodesic System).

4. ІВП розробляється відповідно до вимог цього Порядку, інших НПА у галузі ДА та цивільної авіації (далі - ЦА) з урахуванням стандартів і рекомендованої практики IСAO. ІВП поділяються на:

постійні - для аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика (далі - ІВП (аеродрому)), НКзЗПП (далі - ІВП (НКзЗПП));

тимчасові - для тимчасового злітно-посадкового майданчика (далі - ІВП (ТЗПМ)), польових аеродромів, аеродромних ділянок доріг.

5. Для аеродрому ДА СДА, за яким закріплений аеродром, розробляється ІВП (аеродрому), яка складається з двох частин, що оформлюються окремими книгами:

частина I «Керівництво аеродрому. Забезпечення польотів» (опис змісту частини І «Керівництво аеродрому. Забезпечення польотів» наведено в додатку 1 до цього Порядку);

частина II «Повітряний простір. Виконання польотів. Управління повітряним рухом» (опис змісту частини II «Повітряний простір. Виконання польотів. Управління повітряним рухом» наведено в додатку 2 до цього Порядку).

6. Розроблення ІВП (аеродрому) організовується керівником експлуатанта аеродрому ДА.

7. У разі постійного використання аеродрому ДА декількома СДА керівник експлуатанта аеродрому (старший авіаційний начальник аеродрому) (далі - керівник СДА) організовує внесення змін та доповнень до ІВП (аеродрому).

8. Для аеродрому ДА спільного використання із суб’єктами авіаційної діяльності (далі - САД), де старшим авіаційним начальником визначено керівника СДА, кожним САД, що постійно використовує аеродром ДА, за процедурами ЦА розробляється ІВП (далі - ІВП (САД)). ІВП (САД) є окремою узгодженою частиною до ІВП (аеродрому) ДА.

Розроблення ІВП (САД) організовується керівником кожного САД, який постійно використовує аеродром ДА.

9. Оформлені у встановленому законодавством порядку копії ІВП надаються СДА та САД, які спільно використовують аеродром ДА.

10. У разі спільного використання аеродрому належності ЦА СДА розробляє ІВП відповідно до структури ІВП (аеродрому) (пункт 5 цього розділу) з урахуванням інформації, що міститься в ІВП (САД). За потреби в ІВП (аеродрому), що розробляється СДА, надаються посилання або використовується необхідна інформація відповідних розділів (глав, пунктів, підпунктів, абзаців, таблиць, схем), що наведена в ІВП (САД).

ІВП (аеродрому), що розробляється СДА, погоджується з керівником експлуатанта аеродрому ЦА спільного використання (САД).

11. Для кожного ТЗПМ розробляється ІВП (ТЗПМ), яка оформлюється книгою (опис змісту інструкції з виконання польотів на тимчасовому злітно-посадковому майданчику державної авіації України наведено в додатку 3 до цього Порядку).

12. Для кожного НКзЗПП розробляється ІВП (НКзЗПП), яка оформлюється книгою (опис змісту інструкції з виконання польотів з надводного корабля, який має злітно-посадкову палубу, наведено в додатку 4 до цього Порядку).

13. ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) мають відповідати вимогам цього Порядку. Якщо інформація, що міститься в розділах, главах, пунктах, підпунктах (далі - структурні одиниці), не застосовується, ці структурні одиниці позначаються написами:

«не застосовується» - у разі відсутності заходів (обмежень), що визначені у відповідному пункті ІВП;

«не має» - у разі відсутності об’єктів (елементів), що визначені у відповідному пункті ІВП.

Внутрішня нумерація ІВП зберігається відповідно до додатків 1-4 до цього Порядку.

14. Оригінали ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) розробляються у двох примірниках.

15. Кількість копій ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) для використання в СДА (НКзЗПП) визначає керівник СДА (НКзЗПП), але не менше трьох примірників (для штабу (старшого штурмана, штурмана), командного пункту й авіаційного диспетчера, керівника польотів на аеродромі (на НКзЗПП) (чергового по прийому та випуску повітряних суден (далі - ПС))), які використовуються в СДА (НКзЗПП) із метою організації, проведення, забезпечення польотів та підготовки екіпажів, які виконують перельоти.

Копії ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) оформлюються та засвідчуються в порядку, визначеному законодавством.

16. ІВП на польових аеродромах, аеродромних ділянках доріг розробляються відповідно до методичних рекомендацій, затверджених керівниками відповідного органу управління авіації (далі - ОУА) ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ.

17. Вимоги ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) обов’язкові для виконання СДА, САД та екіпажами ПС, що постійно або тимчасово використовують аеродром, ТЗПМ та НКзЗПП.

18. Дані, що стосуються аеронавігаційної інформації (далі - АНІ), відображаються у системі координат WGS-84. За потреби аеронавігаційні дані додатково відображаються і в системі координат СК-42.

19. Зміст, процедури розроблення, погодження та затвердження Інструкцій з використання повітряного простору полігона, військового стрільбища, що належать ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ, розробляються відповідними структурними підрозділами ЦОВВ (крім Міністерства оборони України), ЗСУ, ІВФ відповідно до законодавства.

ІІ. Призначення, структура та зміст Інструкції з виконання польотів на аеродромі державної авіації

1. ІВП (аеродрому) розробляється з метою:

організації виконання та забезпечення польотів на аеродромі ДА;

підтримання належного рівня безпеки польотів;

забезпечення якості аеронавігаційних даних й АНІ, організації процесу створення та оновлення аеронавігаційних даних й АНІ;

визначення порядку взаємодії експлуатанта аеродрому та інших СДА, які постійно використовують аеродром, під час організації, провадження та забезпечення діяльності з використання повітряного простору України, а також забезпечення взаємодії між СДА, САД та екіпажами ПС, що тимчасово використовують аеродром ДА.

2. До ІВП (аеродрому) включається інформація про:

аеродром та його повітряний простір;

порядок виконання аеродромних польотів та використання повітряного простору в районі аеродрому;

організацію підготовки аеродрому до польотів та порядок його утримання під час польотів;

організацію всіх видів забезпечення польотів;

заходи забезпечення безпеки польотів;

організацію та порядок виконання заходів на випадок аварійних обставин на аеродромі;

додаткові необхідні дані.

3. Структурні одиниці кожної частини ІВП (аеродрому) мають містити повну, але стисло викладену достовірну інформацію, яка є актуальною на момент її розроблення. Не допускається включення до змісту ІВП (аеродрому) значних за обсягом витягів з НПА.

4. Кожна частина ІВП (аеродрому) складається із таких елементів:

титульна сторінка;

зміст;

перелік держателів ІВП (користувачів);

перелік діючих сторінок;

реєстрація поправок;

умовні скорочення;

основна частина (відповідно до додатків 1-4 до цього Порядку);

список службових осіб, що брали участь у розробці ІВП;

аркуш перевірки ІВП;

аркуші погодження ІВП;

картка погодження ІВП;

аркуш зауважень та пропозицій ІВП;

інші додатки (схеми, таблиці) за потреби.

Оформлення структурних одиниць інструкції з виконання польотів на аеродромі, вертодромі, злітно-посадковому майданчику державної авіації України наведено в додатку 5 до цього Порядку.

Зразок титульної сторінки інструкції з виконання польотів наведено в додатку 6 до цього Порядку.

Список осіб, що брали участь у розробці інструкції з виконання польотів, наведено в додатку 7 до цього Порядку.

Картку погодження інструкції (поправок до інструкції) з виконання польотів (далі - Картка погодження) наведено в додатку 8 до цього Порядку.

Аркуш погодження інструкції з виконання польотів (частина ___) (далі - Аркуш погодження) наведено в додатку 9 до цього Порядку.

Аркуш перевірки інструкції з виконання польотів (далі - Аркуш перевірки) наведено в додатку 10 до цього Порядку.

Аркуш зауважень та пропозицій до інструкції з виконання польотів (далі - Аркуш зауважень) наведено в додатку 11 до цього Порядку.

5. Інформація, що є спільною для частин I та II ІВП (аеродрому), має збігатися у кожній із зазначених частин.

6. З урахуванням особливостей розташування аеродрому, порядку забезпечення польотів ПС, організації управління повітряним рухом у районі аеродрому тощо за рішенням керівника СДА (за потреби) до кожної частини ІВП (аеродрому) для уточнення розробляються інші додатки (схеми, таблиці тощо), не передбачені цим Порядком.

7. Одночасно з розробленням ІВП (аеродрому) розробляються інші інструкції для усіх служб та підрозділів СДА з питань організації, проведення та забезпечення польотів, контрольні примірники яких зберігаються у штабі у відповідного заступника керівника СДА разом з оригіналом ІВП (аеродрому). Решта примірників зберігається на об’єктах, де виконуються роботи відповідного напряму.

Перелік інструкцій з питань організації, проведення та забезпечення польотів наведено у додатку 12 до цього Порядку.

Інструкції розробляються посадовими особами, що забезпечують певний вид діяльності, та затверджуються керівником СДА.

Кількість примірників готується відповідно до кількості об’єктів (робочих місць), на яких проводяться роботи відповідного напряму.

8. Керівник СДА особисто підписує кожну частину ІВП (аеродрому).

Додатки до ІВП (аеродрому) підписуються відповідальним виконавцем та розміщуються в кінці ІВП після підпису керівника СДА.

9. Оригінал примірника ІВП (аеродрому), який належить СДА, зазначається як перший примірник.

10. Погоджена та затверджена відповідно до цього Порядку ІВП (аеродрому) доводиться (під підпис) до відома посадових осіб СДА, які залучаються до виконання та забезпечення польотів, у частині, що їх стосується.

III. Порядок розроблення та погодження Інструкції з виконання польотів на аеродромі державної авіації

1. ІВП (аеродрому) розробляється робочою групою, що призначається наказом командира (начальника, керівника) СДА на підставі розпорядження керівника ОУА ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ, які мають у підпорядкуванні СДА.

2. Робочу групу очолює заступник керівника СДА. Відповідальні особи за розроблення кожної частини ІВП (аеродрому) визначаються з числа заступників керівника СДА за напрямами діяльності. Окремо визначаються відповідальні особи за розроблення структурних одиниць та додатків до ІВП з числа осіб, включених до складу робочої групи.

До складу робочої групи включаються заступники керівника СДА, керівники служб, підрозділів та спеціалісти, діяльність яких пов’язана з виконанням та забезпеченням польотів, за такими напрямами:

аеродромно-технічного забезпечення польотів;

зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів;

інженерно-авіаційного забезпечення польотів;

медичного забезпечення польотів;

метеорологічного забезпечення польотів;

орнітологічного забезпечення польотів;

морально-психологічного забезпечення польотів;

пошуково-рятувального забезпечення польотів;

радіолокаційного забезпечення польотів;

штурманського забезпечення польотів;

об’єктивного контролю польотів.

У разі відсутності в СДА спеціалістів за окремими напрямами діяльності за клопотанням керівника СДА рішенням керівника ОУА до складу робочої групи залучаються представники інших СДА або ОУА ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ.

3. У наказі командира (начальника, керівника) СДА про розробку ІВП (аеродрому) визначається строк її розроблення.

4. Заступник керівника СДА, відповідальний за розроблення ІВП (аеродрому), готує план-графік розроблення із зазначенням відповідальних осіб, строків розроблення структурних одиниць ІВП (аеродрому) і додатків до неї та затверджує план-графік у керівника СДА.

5. Керівник СДА визначає завдання членам робочої групи за напрямами роботи та контролює виконання плану-графіка розроблення відповідно до визначених строків.

Особи, включені до складу робочої групи, забезпечують розроблення відповідних структурних одиниць ІВП (аеродрому) і додатків до неї.

6. ІВП (аеродрому) підлягає погодженню з ОУА ЦОВВ, ЗСУ, ІВФ, іншими заінтересованими державними органами, САД та Державним підприємством обслуговування повітряного руху України (далі - Украерорух) відповідно до цього Порядку.

7. Частина I ІВП (аеродрому) погоджується зі структурними підрозділами ОУА ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ, Центром аеронавігаційного забезпечення авіації ЗСУ (далі - ЦАНЗ), уповноваженим структурним підрозділом Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності ДА (далі - Уповноважений орган з питань ДА), а також органами та суб’єктами, що визначені у пункті 7 Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954.

8. Частина I ІВП (аеродрому) (для аеродромів спільного використання) додатково підлягає погодженню з підрозділом, який відповідає за експлуатацію засобів зв’язку, навігації та спостереження (у разі якщо Украерорух є провайдером аеронавігаційного обслуговування на цих аеродромах), та з уповноваженим органом із питань ЦА (далі - Державіаслужба) з таких питань (у таких випадках) використання засобів зв’язку, навігації та спостереження:

порядок подання заявок на виконання польотів (технічна частина - використання AFTN, AFS, АМНS, телефону, телеграфу тощо);

схема організації наземного зв’язку та взаємодія з цих питань з фахівцями ЦА;

схема організації повітряного зв’язку;

розташування засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення (далі - РТЗ) польотів на аеродромі;

розміщення нових перешкод на аеродромі (будівлі, споруди тощо);

у разі наявності на аеродромі засобів зв’язку, навігації та спостереження Украероруху;

встановлення нових засобів РТЗ польотів;

зміна частот роботи засобів РТЗ польотів.

Виведення з експлуатації засобів РТЗ польотів, усунення існуючих перешкод на аеродромі (будівлі, споруди тощо) погодженню не підлягають, а Украерорух та Державіаслужба лише інформуються (письмово) про це.

9. Частина ІІ ІВП (аеродрому) погоджується з ОУА ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ, ЦАНЗ, заінтересованими державними органами (Державіаслужбою, Уповноваженим органом з питань ДА) та підприємствами (Украерорухом (його апаратом управління та структурними підрозділами - головним оперативним органом об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху (далі - Украероцентр), регіональним структурним підрозділом (далі - РСП), у межах якого розташовано аеродром, службою аеронавігаційної інформації), іншими САД, на діяльність яких вплине використання повітряного простору в районі аеродрому.

10. При внесенні змін до наявних та (або) встановленні нових елементів структури повітряного простору для виконання польотів ПС СДА частина II ІВП (аеродрому) підлягає погодженню з Державіаслужбою, Генеральним штабом ЗСУ та Украерорухом (його підрозділом апарату управління, відповідальним за аеронавігаційне обслуговування, та структурними підрозділами (Украероцентром, РСП, у межах якого розташовано аеродром, службою аеронавігаційної інформації Украероруху)).

11. ІВП (ТЗПМ) та ІВП (НКзЗПП) погоджуються з ОУА ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ, ЦАНЗ, Державіаслужбою та Генеральним штабом ЗСУ, Украерорухом (його підрозділом апарату управління, що відповідає за аеронавігаційне обслуговування, та структурними підрозділами (Украероцентром, РСП, в межах якого знаходиться (базується) ТЗПМ або здійснює виходи в море НКзЗПП)), Уповноваженим органом з питань ДА та іншими СДА та САД, на діяльність яких вплине використання повітряного прос-тору в районі ТЗПМ та НКзЗПП.

При встановленні елементів структури повітряного простору для ТЗПМ та НКзЗП ІВП (ТЗПМ) та ІВП (НКзЗПП) додатково погоджуються зі службою аеронавігаційної інформації Украероруху.

12. ІВП на польових аеродромах та аеродромних ділянках доріг тощо погоджуються у порядку, визначеному для ІВП (ТЗПМ та НКзЗПП), та не підлягають погодженню з Державіаслужбою, Генеральним штабом ЗСУ, Украерорухом.

13. Для виконання польотів на ТЗПМ, НКзЗПП, польових аеродромах, аеродромних ділянках доріг тощо, для яких елементи структури повітряного простору не встановлено, резервується необхідний об’єм повітряного простору та встановлюються обмеження його використання відповідно до вимог законодавства.

14. На погодження до ОУА ЦОВВ, ЗСУ, ІВФ та інших заінтересованих державних органів та Украероруху подаються тільки оригінали ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП).

15. Для погодження відповідної частини ІВП (аеродрому) у особи, яка подає на погодження ІВП, має бути оригінал та копія іншої частини цієї ІВП.

16. У разі внесення змін тільки до однієї із частин ІВП (аеродрому) погодженню підлягає тільки та частина, до якої вносяться зміни.

17. До початку погодження ІВП (аеродрому) ЦАНЗ за запитом розробника ІВП розробляє стандартні схеми прибуття та вильоту на (з) аеродром(у) за правилами виконання польотів ДА на підставі наданих розробником ІВП даних.

18. Супроводження погодження кожної частини ІВП (аеродрому) здійснює розробник або його уповноважений компетентний представник за відповідною Карткою погодження.

19. Візування Картки погодження проводиться після оформлення Аркушів погодження із заінтересованими державними органами, органами місцевого самоврядування (їх структурними підрозділами), підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких потребує взаємодії.

20. Аркуші погодження готуються розробником (власником) окремо для кожної частини ІВП (аеродрому) у вигляді окремих документів.

Аркуші погодження підписуються керівниками або уповноваженими представниками заінтересованих органів.

21. У разі підпорядкування СДА Повітряному командуванню ЗСУ або іншим структурним підрозділам ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ, що до них прирівнюються (далі - ПвК), додатково складається Аркуш перевірки.

Аркуш перевірки підписується заступниками керівника ПвК з бойової (льотної) підготовки, озброєння, тилу, начальником командного пункту та керівниками структурних підрозділів ПвК за напрямами аеродромно-технічного забезпечення польотів, безпеки польотів, зв’язку та РТЗ польотів, інженерно-авіаційного забезпечення польотів, інженерно-аеродромного забезпечення польотів, медичного забезпечення польотів, метеорологічного забезпечення польотів, пошуково-рятувального забезпечення польотів, штурманського забезпечення польотів або особами, на яких покладається відповідальність за зазначені напрями відповідно до їх посадових обов’язків.

22. Після погодження ІВП (аеродрому) та оформлення Аркушів погодження здійснюється погодження ІВП (аеродрому) з РСП Украероруху, у межах району відповідальності якого розташований аеродром.

23. Після цього розробники подають ІВП (аеродрому) до ЦАНЗ, який робить запис у Картці погодження з визначенням дати отримання ІВП (аеродрому) та здійснює в межах своєї компетенції попередній розгляд наданого матеріалу для усунення недоліків на попередній стадії погодження. За результатами попереднього розгляду на сторінках ІВП (аеродрому) ставиться відмітка ЦАНЗ. Надалі керівник ЦАНЗ у Картці погодження зазначає дату початку погодження.

24. Подальше погодження ІВП (аеродрому) здійснюється за напрямами, визначеними у пунктах Картки погодження у зворотному напрямку, за винятком візування керівником ЦАНЗ.

25. Визначені в Картці погодження структурні підрозділи здійснюють у строк до п’яти робочих днів розгляд наданого для погодження матеріалу та можуть повернути його на доопрацювання, витребувати додаткову інформацію для здійснення погодження. Зауваження, які надаються відповідальними виконавцями від структурних підрозділів під час погодження ІВП (аеродрому), викладаються письмово в Аркуші зауважень. Візування Картки погодження здійснюється лише після усунення всіх зауважень.

У разі усунення розробником ІВП (аеродрому) зауважень та урахування пропозицій безпосередньо після їх надання такі зауваження та пропозиції не вносять до Аркуша зауважень.

26. У разі провадження діяльності, пов’язаної з використанням повітряного простору в інтересах органів управління ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ в межах зон з особливим режимом, заборонених зон, зон обмеження польотів та небезпечних зон, до Картки погодження включаються посадові особи цих органів.

27. Погодження ІВП (аеродрому) керівником ЦАНЗ здійснюється після погодження всіма посадовими особами, які зазначені в Картці погодження. Для цього розробник (уповноважений представник), який відповідає за погодження ІВП (аеродрому), надає до ЦАНЗ Аркуш зауважень, що був отриманий під час погодження. ЦАНЗ здійснює перевірку наданого матеріалу з урахуванням зазначених зауважень та надалі візує Картку погодження.

За потреби подальшого погодження ІВП (аеродрому) з Украерорухом та Державіаслужбою строк набрання чинності ІВП (аеродрому) не зазначається.

28. Надалі ІВП (аеродрому) відповідно до вимог цього Порядку надається на погодження до структурних підрозділів Украероруху, Державіаслужби, Уповноваженого органу з питань ДА.

29. Для виконання процедур погодження у Державіаслужбі частин I та II ІВП (аеродрому) (для аеродромів спільного використання) за підписом керівника СДА - розробника ІВП (аеродрому) надається відповідне клопотання на адресу Державіаслужби.

30. Після завершення процедури погодження ІВП (аеродрому) Картка погодження, Аркуші погодження, Аркуш перевірки, Аркуш зауважень подаються до ЦАНЗ, керівник якого визначає строк набрання чинності ІВП (аеродрому).

Після визначення строку набрання чинності ІВП (аеродрому) подається на затвердження та підпис керівнику відповідного ОУА ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ.

У разі зміни структури повітряного простору (впровадження нових елементів його структури, зміна або скасування наявних елементів) строк набрання чинності ІВП (аеродрому) визначає керівник ЦАНЗ спільно з керівником служби аеронавігаційної інформації Украероруху відповідно до положень додатка 15 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

31. Розробник надає (за потреби) ІВП (аеродрому) в електронному вигляді посадовим особам, які здійснюють її погодження, для попереднього розгляду, надання зауважень та пропозицій.

32. ІВП (НКзЗПП) розробляється для кожного НКзЗПП відповідно до вимог цього розділу з урахуванням таких особливостей:

1) ІВП (НКзЗПП) розробляється робочою групою, що призначається наказом ОУА Військово-Морських Сил (далі - ВМС) ЗСУ;

2) робочу групу очолює заступник керівника СДА ВМС ЗСУ, ПС якого виконують польоти з цього НКзЗПП;

3) розробником ІВП (НКзЗПП) визначається заступник керівника СДА ВМС ЗСУ;

4) в обов’язковому порядку до складу робочої групи залучаються керівник НКзЗПП, заступники керівника СДА ВМС ЗСУ та НКзЗПП, старший помічник керівника НКзЗПП, керівники служб, бойових частин НКзЗПП, підрозділів та спеціалісти за всіма видами забезпечення польотів;

5) за відсутності в СДА та НКзЗПП спеціалістів за окремими напрямами діяльності за клопотанням керівників СДА та НКзЗПП відповідно до рішення керівника ОУА ВМС ЗСУ до складу робочої групи залучаються (за згодою) представники інших СДА та ОУА ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ.

33. ІВП (НКзЗПП) підписується керівником НКзЗПП.

34. Аркуш перевірки візується першим заступником керівника ОУА ВМС ЗСУ, заступниками керівника ОУА ВМС ЗСУ з бойової (льотної) підготовки, логістики, авіації та протиповітряної оборони, начальниками озброєння, тилу, командного пункту та керівниками підрозділів ОУА ВМС ЗСУ за напрямами аеродромно-технічного забезпечення польотів, безпеки польотів, зв’язку та РТЗ польотів, інженерно-авіаційного забезпечення польотів, інженерно-аеродромного забезпечення, медичного забезпечення польотів, метеорологічного забезпечення польотів, пошуково-рятувального забезпечення польотів, штурманського забезпечення польотів або особами, на яких покладаються зазначені функції відповідно до їх посадових обов’язків.

35. Подальше погодження ІВП (НКзЗПП) проводиться відповідно до вимог пунктів 23-28, 30, 31 цього розділу.

36. Після погодження ІВП (НКзЗПП) подається на затвердження та підпис керівнику ВМС ЗСУ з наступним візуванням керівником ЦАНЗ, який визначає строк набрання чинності ІВП (НКзЗПП).

37. Додатково до ІВП (НКзЗПП) розробляється Інструкція з організації базування повітряного судна на надводному кораблі, який має злітно-посадкову палубу.

38. Контроль за достовірністю інформації, що міститься в ІВП (НКзЗПП), здійснюють заступники керівників СДА та НКзЗПП.

IV. Порядок внесення змін та доповнень до інструкції з виконання польотів на аеродромі державної авіації

1. Щороку не пізніше ніж за 14 календарних днів до закінчення поточного року видається наказ командира (начальника, керівника) СДА, яким призначається постійно діюча комісія щодо проведення моніторингу відповідності ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) вимогам чинних НПА в галузі авіації України, актуальності інформації, що міститься в цих ІВП, а також доцільності внесення змін та доповнень до них або перевидання (далі - комісія).

2. Потреба у внесенні змін та доповнень до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) визначається спеціалістами СДА, які входять до складу комісії, за відповідними напрямами діяльності. Запропоновані зміни та доповнення розглядаються комісією та затверджуються керівником СДА.

3. Комісія відповідно до графіка, затвердженого керівником СДА, чотири рази на рік проводить плановий моніторинг актуальності інформації, що міститься в ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП), та до 30 числа останнього місяця кожного кварталу поточного року надає зміни та доповнення (за наявності) до в ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) на розгляд та погодження до ЦАНЗ. Графік проведення планового моніторингу актуальності інформації, що міститься в ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП), складається та підписується головою комісії.

4. У разі надходження до СДА відомостей щодо втрати актуальності інформації, що відображена в ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) та негативно впливає на забезпечення належного рівня безпеки польотів, протягом трьох робочих днів до ЦАНЗ надаються зміни та доповнення у вигляді поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) (далі - Поправка до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП)) без дотримання зазначених у пункті 3 цього розділу строків.

5. Після розгляду та погодження ЦАНЗ Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) комісія САД вносить відповідні зміни до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП).

6. Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) оформлюються і надаються для погодження за процедурою, визначеною розділом III цього Порядку.

7. Оформлення Аркуша погодження, Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) та Картки погодження Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) здійснюється відповідно до вимог розділу ІІІ цього Порядку.

8. Після розгляду та погодження Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) керівник СДА організовує внесення змін та доповнень до оригіналів ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) та надання копій відповідних документів користувачам.

Якщо зміни i доповнення стосуються відомостей, які публікуються в документах АНІ, керівник СДА подає донесення до ЦАНЗ згідно з розділом V Правил забезпечення аеронавігаційною інформацією державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 26 січня 2016 року № 36, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 215/28345.

9. Розробник надає (за потреби) Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) в електронному вигляді посадовим особам, які здійснюють їх погодження, для попереднього розгляду.

10. Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) не погоджуються якщо:

вносяться на підставі змін, затверджених Міністерством оборони України або Генеральним штабом ЗСУ, або поправок до збірника АНІ України (АІР of Ukraine). Такі Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) вносяться до усіх ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) одночасно;

розроблені Державіаслужбою або за її дорученням та не впливають на будь-яку діяльність з використання повітряного простору України;

стосуються скасування елементів повітряного простору (ATZ, ATCZ, ATCA, TSA/TRA), небезпечних зон, зон обмежень польотів, зменшення вертикальних та горизонтальних меж, періоду роботи (використання) зазначених елементів структури повітряного простору.

Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) вносяться особами, які включені до складу комісії, з подальшим інформуванням Державіаслужби та Украероруху.

11. При внесенні Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) зміни до тексту позначаються вертикальними лініями чорного кольору (change-bars), які розташовуються лівіше лівого краю тексту, до внесення наступної зміни.

12. Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) погоджуються тільки із заінтересованими органами, установами, організаціями та підприємствами (їх структурними підрозділами, посадовими особами), до компетенції яких входить погодження Поправки до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП), із оформленням відповідного окремого Аркуша погодження.

V. Порядок зберігання та знищення інструкції з виконання польотів та поправок до інструкції з виконання польотів

1. Оригінали ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) та Поправок до ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) по одному примірнику зберігаються:

ІВП (аеродрому) - у СДА та ЦАНЗ;

ІВП (ТЗПМ) - у експлуатанта ТЗПМ та ЦАНЗ;

ІВП (НКзЗПП) - на НКзЗПП, у СДА ВМС ЗСУ та ЦАНЗ.

2. Оригінали ІВП польових аеродромів та аеродромних ділянок доріг по одному примірнику зберігаються:

ІВП (польових аеродромів) - у СДА та ЦАНЗ;

ІВП (аеродромних ділянок доріг) - у ПвК, за яким закріплено аеродромну ділянку дороги, та ЦАНЗ.

3. Оригінал ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП), засвідчений печаткою ОУА ЦОВВ, ЗСУ, ІВФ та печаткою про погодження підрозділу апарату управління Украероруху, відповідального за аеронавігаційне обслуговування, та служби аеронавігаційної інформації Украероруху (наносяться на зворотні боки аркушів ІВП), зберігається в ЦАНЗ.

Оригінал ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП), засвідчений тільки печаткою ОУА ЦОВВ, ЗСУ, ІВФ, зберігається у СДА, ТЗПМ та на НКзЗПП.

4. Копія ІВП (аеродрому) та копії Поправок до ІВП (аеродрому) (по одному примірнику) зберігаються:

частина I ІВП (аеродрому) - в ОУА ЦОВВ, ЗСУ, ІВФ, Украероцентрі, РСП, в межах району відповідальності якого знаходиться аеродром, службі аеронавігаційної інформації та Уповноваженому органі з питань ДА;

частина II ІВП (аеродрому) - в ОУА ЦОВВ, ЗСУ, ІВФ, службі аеронавігаційної інформації Украероруху, Украероцентрі, РСП, в межах району відповідальності яких проводяться аеродромні польоти (за винятком MRT-маршрутів), та Уповноваженому органі з питань ДА.

До РСП, в межах яких знаходяться MRT-маршрути, що встановлені для аеродрому СДА, який знаходиться в межах району відповідальності іншого РСП Украероруху, надсилається витяг з частини II ІВП (аеродрому) щодо використання MRT-маршрутів у межах району відповідальності зазначеного РСП.

5. Копія ІВП (ТЗПМ) та копії Поправок до ІВП (ТЗПМ) (по одному примірнику) зберігаються в ОУА ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ, а також у службі аеронавігаційної інформації Украероруху (тільки у разі, якщо для ТЗПМ встановлено елементи структури повітряного простору), Украероцентрі, РСП Украероруху, в межах району відповідальності якого знаходиться ТЗПМ.

6. Копія ІВП (НКзЗПП) та копії Поправок до ІВП (НКзЗПП) (по одному примірнику) зберігаються на командному пункті ВМС ЗСУ, у службі аеронавігаційної інформації Украероруху (тільки у разі, якщо для ТЗПМ встановлено елементи структури повітряного простору), Украероцентрі, РСП, у межах району відповідальності якого базується (виконує виходи в море) НКзЗПП, та Уповноваженому органі з питань ДА.

7. Копії ІВП на польових аеродромах, аеродромних ділянках доріг та копії Поправок до ІВП на польових аеродромах, аеродромних ділянках доріг (по одному примірнику) зберігаються в ОУА ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ.

8. Оригінали Аркушів погодження, Картки погодження та Аркуша зауважень зберігаються в ЦАНЗ та держателя першого примірника оригіналу ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП).

9. Зберігання ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) здійснюється у порядку, визначеному у ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ.

10. Усі примірники оригіналів та копій ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) підлягають знищенню у разі виведення аеродрому з експлуатації або зміни експлуатанта аеродрому (до введення в дію нової редакції ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП)).

11. У разі якщо перебазування нового експлуатанта аеродрому ДА не здійснилося, ІВП надсилається попереднім експлуатантом аеродрому до відповідного ОУА ЦОВВ (крім - Міністерства оборони України), ЗСУ та ІВФ.

12. ІВП знищується згідно з актом знищення документів (далі - Акт).

Після затвердження Акта знищення ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) здійснюється експертною комісією СДА.

13. Перед знищенням ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) повторно звіряються номери та назви документів, кількість аркушів із записами в Акті.

14. Члени експертної комісії СДА зобов’язані бути присутніми під час знищення ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) та забезпечувати належне знищення ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) із засвідченням знищення особистим підписом в Акті.

15. Знищення ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) проводиться шляхом спалення. Знищувати ІВП (аеродрому, ТЗПМ, НКзЗПП) у будь-який інший спосіб та використовувати з іншою метою забороняється.

Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації УкраїниМ. Кушнірук


Додаток 1
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 5 розділу I)

ОПИС
змісту частини I «Керівництво аеродрому. Забезпечення польотів»


Додаток 2
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 5 розділу I)

ОПИС
змісту частини II «Повітряний простір. Виконання польотів.
Управління повітряним рухом»


Додаток 3
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 11 розділу I)

ОПИС
змісту Інструкції з виконання польотів на тимчасовому злітно-посадковому майданчику державної авіації України


Додаток 4
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 12 розділу I)

ОПИС
змісту Інструкції з виконання польотів з надводного корабля, який має злітно-посадкову палубу


Додаток 5
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 4 розділу II)

ОФОРМЛЕННЯ
структурних одиниць Інструкції з виконання польотів на аеродромі, вертодромі, злітно-посадковому майданчику державної авіації України


Додаток 6
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 4 розділу II)

ІНСТРУКЦІЯ
з виконання польотівДодаток 7
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 4 розділу II)

СПИСОК
осіб, що брали участь у розробці Інструкції з виконання польотів
на ________________________________________________
(найменування аеродрому, вертодрому, злітно-посадкового майданчика,
надводного корабля зі злітно-посадковою палубою)

№ з/п

Посада

Військове (спеціальне) звання (за наявності)

Прізвище, ініціали

Номер частини, розділу та додатка Інструкції з виконання польотів

Підпис

Дата

за яку(ий) відповідає

у розробці якої(ого) брав участь

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 8
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 4 розділу II)

КАРТКА
погодження Інструкції (поправок до інструкції) з виконання польотів
на _________________________________________________
(найменування аеродрому, вертодрому, злітно-посадкового майданчика,
надводного корабля зі злітно-посадковою палубою)

1. Для суб’єктів державної авіації підпорядкування Збройним Силам України:

№ з/п

Посада

Дата

Військове звання, підпис, ініціал, прізвище

1

2

3

4

1

Начальник штабу - перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України2

Заступник командувача Повітряних Сил з авіації - начальник авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України3

Заступник командувача з логістики - начальник логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України4

Головний штурман - начальник штурманського управління авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України5

Головний інженер авіації Повітряних Сил - начальник управління головного інженера авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України6

Начальник відділу безпеки польотів - старший інспектор-льотчик Командування Повітряних Сил Збройних Сил України7

Начальник командного центру - заступник начальника штабу з бойового управління Повітряних Сил Збройних Сил України8

Начальник військ зв’язку та інформаційних систем - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України9

Начальник метеорологічної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України10

Начальник медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України11

Начальник Центру аеронавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил Українидата набуття чинності


12

Начальник Центру управління пошуково-рятувальним забезпеченням польотів авіації Збройних Сил УкраїниОтримано: «___» __________ 20___ р.
Підготовлено для погодження: «___» __________ 20___ р.

Начальник інформаційного відділу Центру аеронавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил України2. Для суб’єктів державної авіації підпорядкування центральним органам виконавчої влади та іншим військовим формуванням, утворених відповідно до законів України:

№ з/п

Посада

Дата

Військове звання, підпис, ініціал, прізвище

1

2

3

4

Повітряні Сили Збройних Сил України

1

Заступник командувача Повітряних Сил з авіації - начальник авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України2

Головний штурман - начальник штурманського управління авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України3

Начальник командного центру - заступник начальника штабу з бойового управління Повітряних Сил Збройних Сил України4

Начальник Центру аеронавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил Українидата набуття чинності


5

Начальник Центру управління пошуково-рятувальним забезпеченням польотів авіації Збройних Сил УкраїниОтримано: «___» __________ 20___ р.
Підготовлено для погодження: «___» __________ 20___ р.

Начальник інформаційного відділу Центру аеронавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил України
Додаток 9
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 4 розділу II)

АРКУШ
погодження Інструкції з виконання польотів (частина ___)
на _________________________________________________
(найменування аеродрому, вертодрому, злітно-посадкового майданчика,
надводного корабля зі злітно-посадковою палубою)

Посада особи, яка погоджує документ

Зауваження та пропозиції, підпис, ініціал, прізвище, дата погодження, гербова печатка
Додаток 10
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 4 розділу II)

АРКУШ
перевірки Інструкції з виконання польотів
на _______________________________________
(найменування аеродрому, вертодрому, злітно-посадкового майданчика,
надводного корабля зі злітно-посадковою палубою)

№ з/п

Посада

Дата

Військове (спеціальне) звання, підпис, ініціал, прізвище

__________
Примітка.


Наводиться список посадових осіб Повітряного командування або інших структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, командування видів Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, які брали участь у перевірці Інструкції з виконання польотів за відповідними напрямами діяльності.


Додаток 11
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 4 розділу II)

АРКУШ
зауважень та пропозицій до Інструкції з виконання польотів
на __________________________________________________
(найменування аеродрому, вертодрому, злітно-посадкового майданчика,
надводного корабля зі злітно-посадковою палубою)

№ з/п

Посада особи, яка надала зауваження та/або пропозиції

Дата

Підпис, ініціал, прізвище

Зауваження/ пропозиціїДодаток 12
до Порядку розробки інструкції
з виконання польотів на аеродромі,
вертодромі, злітно-посадковому
майданчику державної авіації України
(пункт 7 розділу II)

ПЕРЕЛІК
інструкцій з питань організації, проведення та забезпечення польотів

1. Інструкція з організації охорони аеродрому.

2. Інструкція з організації доступу на льотне поле аеродрому під час проведення польотів.

3. Інструкція з проведення аварійно-рятувальних робіт на аеродромі.

4. Інструкція з проведення оглядів та оцінки стану елементів льотного поля.

5. Інструкція з утримання льотного поля в весняно-літній період.

6. Інструкція з утримання льотного поля в осінньо-зимовий період.

7. Інструкція з безпечного проведення робіт на аеродромі.

8. Інструкція з забезпечення безпеки на технічній позиції підготовки повітряних суден, групових місцях стоянки аеродрому.

9. Інструкція з організації руху транспортних засобів та пішоходів по аеродрому.

10. Інструкція з організації та здійснення орнітологічного забезпечення на аеродромі.

11. Інструкція з організації контролю перешкод в межах аеродрому та на приаеродромній території.

12. Інструкція з організації евакуації повітряних суден, які втратили здатність рухатися.

13. Інструкція з організації заходів безпеки під час поводження з небезпечними матеріалами, вибухонебезпечними, легкозаймистими, отруйними речовинами на аеродромі.

14. Інструкція щодо первинних дій посадових осіб у разі виникнення авіаційних подій.

15. Інструкція щодо несанкціонованого зльоту повітряних суден.вгору