Документ z0223-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.2019, підстава - z0919-19

                                                          
ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я

N 95 від 30.08.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 вересня 1994 р.
N 223/433
Затверджено
Наказ Держпатенту України
N 95 30.08.94 р.
( z0222-94 )
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1241 ( z0919-19 ) від 19.07.2019 }

Про апеляційну комісію Державної служби
інтелектуальної власності України
{ Заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 86 ( z0174-02 ) від 11.02.2002
Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
{ У тексті Положення слово "Держдепартамент" в усіх відмінках
замінено словами "Державна служба" у відповідному відмінку
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

1. Апеляційна комісія Державної служби інтелектуальної
власності України (далі - Державна служба), діяльність якої
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, створюється
відповідно до Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545
( 545-94-п ) у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
27 серпня 1997 р. N 938 ( 938-97-п ) і постанови Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 996 ( 996-2001-п ) (із
змінами і доповненнями). { Пункт 1 в редакції Наказу МОН N 86 ( z0174-02 ) від 11.02.2002;
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
2. Апеляційна комісія: розглядає скарги кандидатів у патентні повірені на рішення
атестаційної комісії Державної служби про відмову в допуску до
екзаменів або атестації; здійснює контроль за дотриманням патентними повіреними вимог
чинного законодавства та Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених). ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 86
( z0174-02 ) від 11.02.2002 )
3. У своїй діяльності апеляційна комісія керується чинним
законодавством і цим Положенням. 4. Кількість та персональний склад апеляційної комісії
затверджується наказом Державної служби. ( Пункт 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 86 ( z0174-02 ) від 11.02.2002 ) 5. Строк повноважень членів апеляційної комісії становить три
роки. Якщо член апеляційної комісії не може виконувати свої
функції, то на строк, що залишився, наказом Державної служби
призначається нова особа. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 86
( z0174-02 ) від 11.02.2002 )
6. Апеляційна комісія проводить засідання в міру потреби.
Рішення комісії по скарзі повинно бути прийнято в місячний строк з
дати її одержання. 7. Підготовка засідання апеляційної комісії забезпечується її
головою або заступником голови. Голова апеляційної комісії
визначає час і місце проведення засідання і не пізніше як за 10
днів повідомляє про це осіб, щодо яких вирішуватиметься це
питання. Засідання апеляційної комісії є правомочним, якщо в ньому
бере участь не менш як дві третини членів комісії. Засідання апеляційної комісії веде її голова, а в разі
відсутності голови - його заступник. Усі члени апеляційної комісії незалежні і мають рівні права у
прийнятті рішення. 8. На засіданні ведеться протокол, який підписують головуючий
та члени комісії, присутні на засіданні. 9. Кандидати у патентні повірені, патентні повірені мають
право на особисту участь у розгляді апеляційною комісією питань
щодо їх кваліфікації або діяльності. 10. До розгляду заяви чи справи особа, яка подала заяву чи
відносно якої розглядається справа, має право заявити про
відхилення члена апеляційної комісії, якщо вона вважає, що член
апеляційної комісії заінтересований у результатах розгляду чи має
сумнів у його об'єктивності з інших причин. Питання про заявлене відхилення вирішується іншими членами
апеляційної комісії без участі члена, щодо якого заявлено
відхилення, відкритим голосуванням більшістю голосів. При рівності
голосів член апеляційної комісії вважається відхиленим. 11. Рішення апеляційної комісії приймає ься таємним
голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів
комісії. Рішення викладається в письмовій формі з наведенням мотивів
його прийняття і підписується головуючим на засіданні та членами
апеляційної комісії, які брали участь у засіданні. Член апеляційної комісії може особисто або спільно з іншими
членами комісії викласти окрему думку щодо рішення комісії. Окрема
думка є складовою частиною рішення. Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене голові
Державної служби, рішення якого є остаточним. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 86
( z0174-02 ) від 11.02.2002 )
12. За результатами розгляду скарги кандидата у патентні
повірені на рішення атестаційної комісії про відмову в атестації
або відмову у допущенні до кваліфікаційних екзаменів апеляційна
комісія приймає одне з таких рішень: про підтвердження рішення атестаційної комісії; про допущення до кваліфікаційних екзаменів; про повторне проведення кваліфікаційних екзаменів або їх
частини при іншому складі екзаменаторів. 13. Апеляційна комісія розглядає скарги будь-яких осіб,
пов'язані з неналежним виконання патентними повіреними їх
професійних обов'язків. Патентний повірений повідомляється про
надходження такої скарги. 14. Апеляційна комісія має право запитувати необхідну для
здійснення її повноважень інформацію у осіб, що подали скарги. 15. Апеляційна комісія готує пропозиції голові
Державної служби щодо заходів, які можуть бути застосовані до
патентного повіреного, який порушив чинне законодавство України у
сфері охорони прав інтелектуальної власності. Рішенням
Державної служби до патентного повіреного можуть бути застосовані
такі заходи: попередження; зупинення дії свідоцтва про право займатися діяльністю
патентного повіреного на період до одного року; виключення з реєстру і скасування свідоцтва про право
займатися діяльністю патентного повіреного. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 86
( z0174-02 ) від 11.02.2002 )
16. Копія рішення апеляційної комісії видається кандидату у
патентні повірені, патентному повіреному, щодо якого вирішувалося
питання, а також надсилається особі, за поданням якої розглядалася
справа.вгору