Документ z0221-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.02.2005, підстава - z0235-05

                                                          
КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Н А К А З
N 41 від 26.05.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 червня 1997 р.
vd970526 vn41 за N 221/2025
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 69 ( z0235-05 ) від 03.02.2005 )
Про затвердження Положення про порядок
формування, розміщення та обліку страхових
резервів з видів страхування, інших, ніж
страхування життя
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Укрстрахнагляду
N 64 ( z0685-98 ) від 06.10.98 )

Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок формування, розміщення та
обліку страхових резервів з видів страхування, інших, ніж
страхування життя (додається). 2. Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу
в страхових організаціях Приходько В.С. в десятиденний термін
направити це Положення для реєстрації до Міністерства юстиції
України. 3. Визнати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення
про порядок формування та розміщення страхових резервів,
затверджене наказом Укрстрахнагляду від 2 березня 1994 року N 12
( z0101-94 ) та зареєстроване в Мін'юсті 17 травня 1994 року за
N 101/310. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету М.Д.Лутака.
Голова Комітету І.В.Яковенко
Затверджено
наказом Комітету у справах
нагляду за страховою
діяльністю від
26 травня 1997 року N 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 1997 р.
за N 221/2025

Положення
про порядок формування, розміщення та обліку
страхових резервів з видів страхування, інших,
ніж страхування життя
1. Загальні положення
Страхові резерви утворюються страховиками з метою
забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового
відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних
резервів, утворюються у тих валютах, в яких страховики несуть
відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і
обліковуються окремо по кожній валюті. Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам наявних
технічних резервів. Страхові зобов'язання, передані
перестраховикам, відображаються в активі балансу страховика як
права вимоги до перестраховиків. Страховики, які займаються видами страхування, іншими, ніж
страхування життя (далі - страховики), зобов'язані формувати
страхові резерви (технічні резерви) і вести їх облік за видами
страхування.
2. Порядок формування та обліку страхових резервів
2.1. Формування та облік резервів незароблених премій Формування резервів незароблених премій на звітну дату
здійснюється залежно від сум надходжень страхових платежів
(страхових внесків, страхових премій) по відповідних видах
страхування за період попередніх дев'яти місяців (далі -
розрахунковий період) у такому порядку: сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) за перші три місяці розрахункового періоду
множиться на одну четверту; сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) за наступні три місяці цього періоду множиться
на одну другу; сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) за останні три місяці розрахункового періоду
множиться на три четвертих; одержані добутки додаються. Величина резервів незароблених премій відображається у
відповідній окремій статті балансу страховика як технічні резерви. Збільшення (зменшення) величини резервів незароблених премій
у звітному періоді відповідно зменшує (збільшує) зароблені
страхові платежі (страхові внески, страхові премії). При здійсненні операцій перестраховування частки страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій), що були сплачені
за договорами перестраховування, формують права вимоги до
перестраховиків і обліковуються як суми часток перестраховиків у
резервах незароблених премій. Обсяги страхових резервів у
перестрахувальника при цьому не зменшуються. Суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій на
звітну дату обчислюються залежно від сум часток страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій), які були сплачені
перестраховикам протягом розрахункового періоду, у такому порядку: сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій), сплачених перестраховикам протягом перших трьох місяців
цього періоду, множиться на одну четверту; сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій), сплачених перестраховикам протягом наступних трьох
місяців, множиться на одну другу; сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій), сплачених перестраховикам протягом останніх трьох
місяців, множиться на три четвертих; одержані добутки додаються. Збільшення (зменшення) сум часток перестраховиків у резервах
незароблених премій у звітному періоді відповідно збільшує
(зменшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові
премії). 2.2. Формування та облік резервів збитків Формування резервів збитків здійснюється страховиками при
наявності відомих вимог страхувальників (перестрахувальників) на
звітну дату, що підтверджуються відповідними заявами. Величина резервів збитків на звітну дату є сумою
зарезервованих несплачених сум страхового відшкодування за
відомими вимогами страхувальників, по яких не прийнято рішення про
повну або часткову відмову у виплаті страхових сум. Величина резервів збитків відображається у відповідній
окремій статті балансу страховика як технічні резерви. Сума збільшення величини резервів збитків у звітному періоді
належить до витрат страховика, сума зменшення - до доходів від
страхової діяльності. Вимоги до перестраховиків згідно з договорами
перестраховування при настанні страхових випадків у звітному
періоді формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються
як частка перестраховиків у резервах збитків. Збільшення
(зменшення) суми таких вимог до перестраховиків у звітному періоді
відповідно збільшує (зменшує) доход від страхової діяльності.
3. Розміщення страхових резервів
( Дію пункту 3.1 зупинено до 01.01.99 згідно з Наказом
Укрстрахнагляду N 64 ( z0685-98 ) від 06.10.98 ) 3.1. Здійснюючи
фінансово-господарські операції, страховики повинні забезпечувати
диверсифікованість своїх активів. При цьому обсяги технічних
резервів повинні бути представлені однією або декількома з таких
категорій активів:
грошові кошти на розрахунковому рахунку; банківські вклади (депозити); нерухоме майно; цінні папери, що передбачають одержання доходів; цінні папери, що емітуються державою; права вимоги до перестраховиків; готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених
Національним банком України. При цьому величина окремих категорій активів приймається для
представлення технічних резервів і обліковується як розміщення
технічних резервів в обмежених обсягах (у відсотках до обсягів
наявних технічних резервів), а саме: банківський вклад (депозит) - в кожному банку не більше 30; нерухоме майно - не більше 10; права вимоги до перестраховиків - не більше 50; цінні папери, що передбачають одержання доходів, - не більше
40, в тому числі: акції, які не котируються на фондовій біржі, - не більше 15,
з них акцій одного емітента - не більше 2; акції, які котируються на фондовій біржі, - не більше 5
одного емітента; облігації - не більше 5, з них облігацій одного підприємства
- не більше 2. 3.2. У разі, коли обсяги страхових резервів, сформованих в
іноземних валютах, перевищують 10% від загальної суми активів
страховика, для забезпечення ліквідності та безпечності розміщення
страхових резервів не менше 60% таких резервів мають бути
представлені у цих же валютах активами таких категорій: грошові кошти на розрахунковому (субрахунковому) рахунку в
іноземній валюті; банківські вклади (депозити) в іноземній валюті. 3.3. Не менше 90% страхових резервів повинні бути розміщені
на території України, якщо інше не передбачено чинним
законодавством та міжнародними угодами, що укладені Україною.
4. Особливі умови
Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю може
дозволити страховикам іншу структуру розміщення наявних технічних
резервів. Для одержання індивідуального дозволу страховики повинні
подати необхідне економічне обгрунтування доцільності дозволу
такого розміщення, виходячи із підвищення безпечності, ліквідності
та надійності. При виявленні порушень страховиками вимог цього Положення
Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю видає приписи
про їх усунення, а у разі невиконання приписів зупиняє або обмежує
дію ліцензії цих страховиків до усунення виявлених порушень або
приймає рішення про відкликання ліцензії. Страховики зобов'язані привести свої активи та облік
страхових резервів у відповідність з цим Положенням.вгору