Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення від 14.12.20175397
Документ z0207-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.03.2018. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

14.12.2017  № 5397


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2018 р.
за № 207/31659

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частин першої та частини шостої статті 12, статей 48, 50, 51, 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
14.12.2017 № 5397


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2018 р.
за № 207/31659

ЗМІНИ
до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. У пункті 2.1 глави 2 розділу І:

1) після абзацу першого доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"активи - ресурси, контрольовані банком у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому;

баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан банку, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і капітал;».

У зв’язку з цим абзаци другий - тридцять восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - сороковим;

2) після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"кінець процедури ліквідації - дата прийняття рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процесу завершення процедури ліквідації банку, яке приймається після настання однієї з таких подій: балансова вартість активів банку на поточну дату складає менше 5 відсотків від оціночної вартості активів такого банку, що включені до ліквідаційної маси протягом процедури ліквідації; витрати на утримання банку перевищують суму очікуваних надходжень від управління (оренди, продажу тощо) його активами; задоволені всі акцептовані вимоги кредиторів. Таке рішення має бути прийнято не пізніше ніж за 60 днів до дати складання ліквідаційного балансу банку;".

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - сороковий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сорок першим.

2. У розділі V:

1) пункт 5.15 глави 5 виключити.

У зв’язку з цим пункт 5.16 вважати пунктом 5.15;

2) пункт 8.6 глави 8 після слів "законодавством України" доповнити словами ", а також главою 9 цього розділу";

3) доповнити розділ новою главою такого змісту:

"9. Визнання заборгованості безнадійною, припинення визнання нефінансових активів та їх списання банками, що ліквідуються

9.1. Визнання заборгованості безнадійною та її списання регулюються Податковим кодексом України.

9.2. Визнання заборгованості безнадійною не є підставою для припинення роботи щодо її повернення або продажу.

Продаж безнадійної заборгованості протягом процедури ліквідації банку здійснюється відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736.

9.3. Рішення щодо визнання заборгованості безнадійною приймається уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду або колегіальним органом Фонду (у разі делегування йому відповідних повноважень).

9.4. Заборгованість визнається безнадійною за наявності ознак, визначених Податковим кодексом України.

9.5. Визнана безнадійною заборгованість, щодо якої були вжиті всі заходи щодо її погашення або продажу, списується банком виключно в період з кінця процедури ліквідації до дати складання ліквідаційного балансу.

9.6. Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації, списується з балансу банку, якщо погашення такої заборгованості за результатами аналізу документів Фондом за період з дати її визнання безнадійною до кінця процедури ліквідації становить менше 5 відсотків від суми заборгованості на дату визнання її безнадійною.

9.7. Списання безнадійної заборгованості здійснюється на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду за рахунок сформованих резервів (за наявності) або безпосередньо за рахунок витрат банку.

9.8. Безнадійна заборгованість, щодо якої наявні обтяження, може списуватися лише після припинення таких обтяжень.

9.9. Банк, що ліквідується, припиняє визнання нефінансових активів у випадках та порядку, встановлених нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, обліковою політикою банку, та списує зазначені активи в період з дати прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про початок процесу завершення процедури ліквідації банку до дати складання остаточного ліквідаційного балансу на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду.».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєвавгору