Документ z0207-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.04.2015, підстава - v0214500-15

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.02.2006 N 52
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2006 р.
за N 207/12081
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 214 ( v0214500-15 ) від 06.04.2015 }
Про затвердження Змін до Положення
про Комітет з питань сертифікації
аудиторів банків

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення нормативно-правових
актів Національного банку України, а також систематизації вимог
щодо порядку проведення Національним банком України сертифікації
аудиторів банків та впорядкування роботи Комітету з питань
сертифікації аудиторів банків Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про Комітет з питань
сертифікації аудиторів банків, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 09.09.2003 N 387 ( z0872-03 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2003 за
N 872/8193, що додаються.
2. Департаменту методології банківського регулювання та
нагляду (Н.В.Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних
підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України,
а також банків та Аудиторської палати України для використання в
роботі.
3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України В.Л.Кротюка,
Департамент методології банківського регулювання та нагляду
(Н.В.Іваненко).
В.о.голови А.В.Шаповалов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.02.2006 N 52
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2006 р.
за N 207/12081

ЗМІНИ
до Положення про Комітет з питань
сертифікації аудиторів банків
( z0872-03 )

1. У главі 1:
1.1. Абзац другий пункту 1.3 після слів "Спілки аудиторів
України" доповнити словами "Аудиторської палати України", а слова
"Української фінансової банківської школи" виключити.
1.2. Абзац перший пункту 1.4 викласти в такій редакції: "1.4. Комітет очолює голова, який за посадою є заступником
Голови Національного банку і згідно з розподілом функціональних
обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність
служби банківського нагляду. Голова Комітету має заступника. У
разі тимчасової відсутності голови Комітету його обов'язки виконує
заступник голови Комітету".
1.3. У пункті 1.7 слова та цифри "та 20 липня" виключити.
2. У главі 2:
2.1. У пункті 2.1: абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим; абзац четвертий викласти в такій редакції: "порядок отримання сертифіката Національного банку України на
право здійснення аудиту банків (далі - сертифікат) та продовження
терміну його чинності"; пункт доповнити двома абзацами такого змісту: "розмір оплати за сертифікацію та продовження терміну чинності сертифіката.
Порядок складання аудиторами кваліфікаційних іспитів (тестів)
для отримання сертифіката та перелік екзаменаційних питань для
складання аудиторами кваліфікаційних іспитів (тестів)
затверджуються Комітетом".
2.2. У пункті 2.2: пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту: "надає дозвіл на складання аудиторами кваліфікаційного іспиту
(тестів)". У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно
абзацами третім - п'ятим; абзац третій викласти в такій редакції: "забезпечує процедуру складання аудиторами кваліфікаційних іспитів (тестів)".
2.3. В абзаці першому пункту 2.3 слова "Стандартів аудиту та
етики Міжнародної федерації бухгалтерів" замінити словами
"Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики".
2.4. Пункт 2.9 після слів "Вісник Національного банку
України" доповнити словами "та/або на офіційному веб-сайті
Національного банку".
2.5. Пункт 2.10 викласти в такій редакції: "2.10. За поданням голови Комітету визначаються кандидатура
відповідального секретаря Комітету та кандидатура особи, яка в
разі відсутності відповідального секретаря Комітету виконуватиме
його функції".
3. У главі 3:
3.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції: "3.1. Відповідальний секретар Комітету (далі - секретар) та
особа, яка в разі відсутності секретаря виконуватиме його функції,
призначаються наказом Голови Національного банку".
3.2. У пункті 3.3: абзаци четвертий та п'ятий викласти в такій редакції: "отримує документи та здійснює перевірку щодо їх
відповідності вимогам Положення про сертифікацію аудиторів банків,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
09.09.2003 N 388 ( z0873-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29.09.2003 за N 873/8194 (із змінами), у 15-денний
строк з дати їх отримання. Секретар має право на отримання
пояснень або уточнень окремих положень документів, що подані
Комітету від аудиторів або структурного підрозділу служби
банківського нагляду Національного банку; запрошує аудиторів для складання ними кваліфікаційного іспиту
або повідомляє про відмову в наданні дозволу на складання
відповідного кваліфікаційного іспиту"; абзац тринадцятий викласти в такій редакції: "готує для опублікування у виданні Національного банку
журналі "Вісник Національного банку України" та/або на офіційному
веб-сайті Національного банку інформацію щодо аудиторів, які
отримали сертифікат або яким продовжено термін його чинності".
4. У главі 4:
4.1. Пункт 4.3 викласти в такій редакції: "4.3. Член Комітету, який є керівником (представником)
аудиторської фірми, працівник якої претендує на отримання
сертифіката або продовження терміну його чинності, або вважається
пов'язаною особою до такого аудитора, не бере участі в голосуванні
(візуванні) відповідного проекту рішення Комітету".
4.2. У пункті 4.4: в абзаці першому: слова "двох третин її членів" замінити словами "не менше двох
третин членів Комітету"; абзац доповнити реченням такого змісту: "У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету є
ухвальним"; абзац другий викласти в такій редакції: "За розпорядженням голови Комітету або його заступника
рішення Комітету може прийматися шляхом його підписання
(візування) у робочому порядку, якщо його погодили (завізували) не
менше двох третин членів Комітету, за умови обов'язкової наявності
підписів тих із них, які порушили питання, що потребувало розгляду
на засіданні Комітету"; абзац четвертий доповнити словами "а в разі його
відсутності - заступником голови Комітету".
Директор Департаменту
методології банківського
регулювання та нагляду Н.В.Іваненковгору