Документ z0206-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2017  № 2009


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2018 р.
за № 206/31658

Про затвердження Змін до Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

Відповідно до статті 28 Закону України „Про охорону праці”, Гірничого закону України, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 березня 2010 року № 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 червня 2010 року за № 356/17651, що додаються.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Виконуючий обов'язки Голови
Державної інспекції ядерного регулювання України

Голова Державної служби України з питань праці

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Т.в.о. Міністра внутрішніх справ України

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Міністр інфраструктури УкраїниО. МірошниченкоР. Іллічов


Г.В. Осовий


Б. Столярчук

Р. ЧернегаО. Мельчуцький


Є.В. БаженковВ.А. Негода

С.А. Яровий

У. Супрун

В. Омелян


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
21.12.2017 № 2009


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2018 р.
за № 206/31658

ЗМІНИ
до Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

1. Пункт 1 розділу II виключити.

У зв’язку з цим пункти  2 - 5 вважати відповідно пунктами  1 - 4.

2. У розділі III:

1) у пункті 1:

після слів „терміни та поняття:” доповнити словом „вибій,”;

після слів „гірниче підприємство,” доповнити словами „гірничий об’єкт,”;

2) у пункті 2:

в абзаці четвертому слово „поверхня” замінити словами „елемент (частина)”;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим.

3. У розділі IV:

1) у главі 1:

у пункті 1.1 слова ", а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці” виключити;

абзаци перший, другий пункту 1.3 замінити абзацом такого змісту:

„1.3. Проектна документація на будівництво (реконструкцію та технічне переоснащення) об’єктів гірничих робіт підлягає експертизі відповідно до вимог Гірничого закону України та Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560.” .

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

„1.5. Склад проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення гірничих об’єктів встановлюється Державними будівельними нормами України „Склад та зміст проектної документації на будівництво” (ДБН А.2.2-3:2014), затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163.”;

у пункті 1.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

„1.6. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом гірничих об’єктів, а також промислових об’єктів і споруд здійснюється відповідно до вимог Гірничого закону України та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 750).»;

в абзаці третьому слово „ , стандартам” виключити;

пункти 1.7, 1.8 викласти в такій редакції:

„1.7. Огляд, обстеження та паспортизація об’єктів будівництва гірничого підприємства повинні здійснюватися відповідно до вимог статті 39-2 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

1.8. Роботодавець повинен  мати дозвіл центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони праці, та його територіальних органів (далі - Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (далі - Порядок видачі дозволів).”;

пункт 1.9 після слів „відповідно до” доповнити словом „вимог”;

у пункті 1.10 слово „вибухові” замінити словом „підривні”;

у пункті 1.12:

слово „Вибухові” замінити словом „Підривні”;

після слів «з вимогами законодавства» доповнити словами „у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.”;

пункт 1.13 викласти в такій редакції:

„1.13. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на гірничому підприємстві під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, здійснюють відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.”;

у пункті 1.14 абревіатуру і цифри  „НПАОП 0.00-8.24-05” замінити абревіатурою і цифрами „НПАОП 0.00-2.01-05”;

2) у главі 2:

доповнити главу новим пунктом 2.1 такого змісту:

„2.1. Керівниками та головними фахівцями гірничого підприємства призначаються особи з вищою освітою, що відповідає профілю цього підприємства відповідно до Гірничого закону України.”.

У зв’язку з цим пункти 2.1 - 2.12 вважати відповідно пунктами 2.2 - 2.13;

в абзаці другому пункту 2.2 цифри і слова „05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656” замінити цифрами і словами „31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840”;

пункт 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

„Працівники та посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку, до виконання робіт не допускаються.”;

у пункті 2.5:

у першому реченні слово „власником” замінити словом „роботодавцем”;

у другому реченні слова і цифри „згідно з ГОСТ 3.1120-83 „ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации” виключити;

у пункті 2.9 абревіатуру і цифри „НПАОП 0.00-8.24-05” замінити абревіатурою і цифрами „НПАОП 0.00-2.01-05”;

3) у главі 3:

абзац перший пункту 3.1 викласти в такій редакції:

„3.1. Технологічні процеси, машини, механізми, устатковання, транспортні засоби, хімічні речовини та їх сполуки, інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, чинним на території України.”;

пункт 3.12 викласти в такій редакції:

„3.12. Експлуатацію вантажопідіймальних кранів, трубопроводів пари та гарячої води здійснюють відповідно до законодавства про охорону праці. Посудини, що працюють під тиском, мають відповідати вимогам Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1025.”.

4. У розділі V:

1) у главі 1:

в абзаці першому пункту 1.8 слово „Відстань” замінити словом „Висота”;

абзац другий пункту 1.14 викласти в такій редакції:

„Запобіжні пояси та страхувальні канати під час експлуатації необхідно не рідше одного разу на шість місяців випробовувати на статичне навантаження. На кожному поясі проставляються його інвентарний номер та клеймо з датою наступного випробування.”;

2) в абзаці п’ятому пункту 6.2 глави 6 слово „уступів” замінити словом „уступами”;

3) у главі 8:

у пункті 8.7 слова „відповідно до призми можливого обвалення укосу ярусу” замінити словами „за межею призми можливого обвалення укосу ярусу у напрямку від верхньої бровки цього ярусу”;

у пункті 8.15 слова і цифру „на відстані менше ніж 5 м у зоні перевантажувального пункту не дозволяється” замінити словами і цифрою „на території перевантажувального пункту та на відстані менше ніж 5 м до нього забороняється”.

5. У розділі VII:

1) у главі 1:

в абзаці першому пункту 1.1:

після слів „повинні відповідати” доповнити словом „основним”;

слова і цифри „ГОСТ 12.2.106-85 „ССБТ. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки” замінити словами і цифрами „Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62”;

слова „необхідну контрольно-вимірювальну апаратуру” замінити словами „необхідні засоби вимірювальної техніки”;

2) у пункті 5.1 глави 5 слова „контрольно-вимірювальними приладами” замінити словами „засобами вимірювальної техніки”.

6. У розділі VІІІ:

1) в абзаці другому пункту 1.12 глави 1  слова „вимог нормативно-технічних документів” замінити словами „встановлених вимог”;

2) у главі 2:

пункт 2.7 викласти в такій редакції:

„2.7. Експлуатацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів в кар’єрах необхідно проводити лише після їх технічного огляду згідно з Порядком проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 січня 2010 року № 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2010 року за № 163/17458 (НПАОП 0.00-6.01-10).

Кожен автомобіль повинен мати технічний паспорт, що містить його основні технічні та експлуатаційні характеристики. Кар’єрні автомобілі, що знаходяться в експлуатації, укомплектовують:

засобами пожежогасіння;

знаками аварійної зупинки;

медичними аптечками;

упорами (башмаками) для підкладання під колеса;

двома дзеркалами заднього виду;

засобами зв’язку;

комплектом інструменту, передбаченим заводом-виробником;

фарами для освітлення робочого майданчика і дороги;

звуковою сигналізацією, яка вмикається під час руху заднім ходом.”;

доповнити главу після пункту 2.7 новими пунктами 2.8, 2.9 такого змісту:

„2.8. Забороняється експлуатувати автосамоскиди вантажопідйомністю 30 т і більше, якщо вони не укомплектовані пристроєм блокування (сигналізації) підняття кузова під повітряною високовольтною лінією.

Ця вимога не поширюється на кар’єри, у яких відсутні перетини автомобільних шляхів з повітряними високовольтними ЛЕП.

2.9. На лінію автомобілі можуть бути випущені тільки за умови, що їх агрегати та вузли, які забезпечують безпеку руху, а також безпеку інших робіт, що передбачено технологією використання автотранспорту, знаходяться у справному стані. Водії повинні мати при собі документ на право керування автомобілем.”.

У зв’язку з цим пункти 2.8 - 2.20 вважати відповідно пунктами 2.10 - 2.22;

3) у пункті 4.3 глави 4:

слова „на відстані ближче ніж 25 м від повітряних ЛЕП та ліній зв’язку” замінити словами „в межах охоронної зони повітряних ЛЕП та ліній зв’язку відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98”;

слово „відстані” замінити словами „охоронної зони”.

7. У розділі IХ:

1) у главі 1:

у пункті 1.1 слова і цифри „Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97 № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.98 за № 11/2451 (далі - НПАОП 40.1-1.01-97)” замінити словами і цифрами „НПАОП 40.1-1.21-98, Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 05 квітня 2012 року № 671, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 року за № 641/20954 (НПАОП 0.00-1.58-12)”;

в абзаці четвертому пункту 1.7 слово „підключення” замінити словом „перемикання”;

2) у пунктах 2.4, 2.5 глави 2 слово „приєднання” замінити словом „перемикання”;

3) у главі 3:

у пункті 3.1 слова „чинних нормативно-правових актів з охорони праці” замінити словами „Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209”;

абзац перший пункту 3.10 після слів „шляхом вулканізації” доповнити словами „або за допомогою термоусаджувальних муфт для електричних станцій та мереж напругою понад 1000 В, на застосування яких видається дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів”;

в абзаці першому пункту 3.11 слово „(„козлах”)” замінити словом „(підставках)”;

4) у пункті 5.5 глави 5:

слово „підключення” замінити словом „перемикання”;

слово „установки” замінити словом „встановлення”.

8. В абзаці четвертому пункту 2 розділу Х:

після слів „повинні розроблятися” доповнити словом „додаткові”;

після слів „у кар’єрі” доповнити словами „за умови вірогідності виникнення зсувних явищ”.

9. Пункт 1 розділу ХI викласти в такій редакції:

„1. Повітря на робочих місцях гірничого підприємства повинно відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99 „Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42.”.

10. У розділі ХIII:

у пункті 1 слова „Закону України „Про пожежну безпеку” замінити словами „Кодексу цивільного захисту України”;

у пункті 2 слова і цифри „Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004)” замінити словами і цифрами „Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

„3. Працівники під час прийняття на роботу та щороку за місцем роботи проходять інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях відповідно до Кодексу цивільного захисту України.”.

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенковгору