Документ z0205-00, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 31.03.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 50 від 14.03.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
31 березня 2000 р.
vd20000314 vn50 за N 205/4426

Про затвердження Порядку перерахування трансфертів
(дотацій) з бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних, міських та районних бюджетів у 2000 році

Відповідно до статті 51 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок перерахування трансфертів (дотацій) з
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних
бюджетів у 2000 році (далі - Порядок), що додається. 2. Міністру фінансів Автономної Республіки Крим, керівникам
фінансових управлінь обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, завідувачам міських, районних
фінансових відділів забезпечити перерахування дотацій з
відповідних бюджетів на підставі Порядку. 3. Заступнику начальника Головного бюджетного управління
Мярковському А.І. забезпечити подання наказу "Про затвердження
Порядку перерахування трансфертів (дотацій) з бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів у
2000 році" на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів Буковинського С.А.
Міністр І.О.Мітюков
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
14.03.2000 N 50
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2000 р.
за N 205/4426
Порядок
перерахування трансфертів (дотацій) з бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних, міських
та районних бюджетів у 2000 році
1. Трансферти (дотації) з бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних, міських та районних бюджетів надаються місцевим бюджетам
інших рівнів Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансовими управліннями (відділами) обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та
міськвиконкомів на підставі постанови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, рішень відповідних рад щодо обсягів дотацій та
нормативів їх перерахування. 2. Перерахування трансфертів (дотацій) з рахунків бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів
здійснюється щотижнево (кожного понеділка) в межах 1/12 річної
суми дотації на місяць у гривнях без копійок на підставі
розрахунку за формою (додаток). Місцеві фінансові органи забезпечують акумулювання фінансових
ресурсів відповідних бюджетів для систематичних щотижневих
перерахувань дотацій у повному обсязі. За рішенням місцевих фінансових органів може бути зменшено
період, за який перераховується дотація. 3. У складі загального фонду бюджету Автономної Республіки
Крим, обласних, міських та районних бюджетів створюється фонд
дотацій. 4. Джерелами утворення цього фонду є дотації та кошти, що
передаються з місцевих бюджетів нижчих рівнів, і надходження усіх
загальнодержавних податків та зборів, закріплених за відповідними
бюджетами на підставі постанови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, рішень обласних, районних, міських рад. 5. Розрахунок нормативів перерахування дотацій з бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів
бюджетам нижчих рівнів здійснюється за такою формулою (у відсотках
з двома десятковими знаками після коми):
Ndi = Dri : Fd х 100,
де Ndi - норматив перерахувань дотації з бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів до
місцевого бюджету нижчого рівня i-ої
адміністративно-територіальної одиниці; Dri - сума річної дотації для і-ої
адміністративно-територіальної одиниці, що визначена рішенням
відповідної ради; Fd - загальний річний фонд дотацій з бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів,
визначений на умовах п.4 цього Порядку. 6. Сума щотижневої дотації, яка підлягає перерахуванню з
бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних
бюджетів бюджетам нижчих рівнів, визначається так:
Tdi = (Ff х Ndi : 100) - Tsi,
де Tdi - сума щотижневої дотації для бюджету і-ої
адміністративно-територіальної одиниці; Ff - фактичні надходження, що утворюють відповідний фонд
дотацій місцевого бюджету і враховують повернення надміру
сплачених платежів та інших визначених у законодавчому порядку
перерахувань у рахунок доходів бюджету (10 відсотків відрахувань
від фіксованого податку на доходи фізичних осіб підприємницької
діяльності тощо) за попередній тиждень; Tsi - сума надміру перерахованої дотації, кошти за взаємними
розрахунками, позички, що зараховуються у рахунок передбаченої
дотації. 7. Після перерахування в повному обсязі суми дотації,
визначеної для певної адміністративно-територіальної одиниці на
відповідний період, наростаючим підсумком, дія нормативів її
перерахувань припиняється до настання наступного місяця. 8. В окремих випадках дотації бюджетам
адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Міністерства
фінансів Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних
фінансових органів можуть перераховуватися з рахунків відповідних
бюджетів понад обсяги, визначені згідно з п.6 цього Порядку, у
межах обсягів дотацій, передбачених на поточний період. 9. У разі неприйняття відповідною радою рішення про бюджет на
поточний рік, нормативи щотижневих перерахувань дотацій бюджетам
нижчих рівнів затверджуються органами влади, що згідно із чинним
законодавством здійснюють виконання бюджету, на підставі рішення
відповідної ради про порядок фінансування видатків зазначених
бюджетів у 2000 році до затвердження бюджету. 10. Недотримання термінів та непропорційне перерахування
дотацій відповідно до вимог цього Порядку тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством.
Заст. начальника Головного
бюджетного управління А.І.Мярковський
Додаток
до п.2 Порядку перерахування трансфертів
(дотацій) з бюджету Автономної Республіки
Крим, обласних, міських та районних
бюджетів у 2000 році
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник фінансового органу _______ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Розрахунок
суми щотижневої дотації бюджетам
адміністративно-територіальних одиниць
з ________________________ бюджету
(обласного, міського, районного)
на _______ ____________ 2000 року
(число) (місяць)
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст | Сума | |рядка| |(гривні)| |-----+-------------------------------------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-------------------------------------------------+--------| | 1 |Загальні надходження коштів бюджету за попередній| | | |тиждень | | |-----+-------------------------------------------------+--------| | 2 |З них, що є джерелом утворення фонду дотацій | | | |місцевим бюджетам, всього | | |-----+-------------------------------------------------+--------| | |у тому числі: | | |-----+-------------------------------------------------+--------| | 2.1 |Дотації з бюджету вищого рівня | | |-----+-------------------------------------------------+--------| | 2.2 |Загальнодержавні податки та збори | | |-----+-------------------------------------------------+--------| | 2.3 |Кошти, що передаються з бюджетів нижчих рівнів | | |-----+-------------------------------------------------+--------| | 3 |Повернуто за попередній тиждень надміру сплачених| | | |платежів та інших визначених у законодавчому | | | |порядку перерахувань у рахунок доходів бюджету | | |-----+-------------------------------------------------+--------| | 4 |Обсяг фонду дотацій, до якого застосовуються | | | |нормативи перерахувань дотацій місцевим бюджетам | | | |(ряд.2 - ряд.3) | | ------------------------------------------------------------------
Розрахунок суми щотижневих дотацій місцевим бюджетам
------------------------------------------------------------------------- | N |Назва |Обсяг |Норма- |Сума |Зара- |Дота- |Залишок |Дотації | |з/п|бюджету|фонду |тив |тижне-|ховано |ція, що|планових |місцевим | | |адмі- |дотацій,|перера-|вої |у раху-|під- |обсягів |бюджетам,| | |ністра-|до якого|хувань |дота- |нок до-|лягає |дотації |що під- | | |тивно- |застосо-| |ції |тації |пере- |на по- |лягають | | |тери- |вуються | | |згідно |раху- |точний |перераху-| | |торіа- |нормати-| | |з п.6 |ванню |період |ванню, з | | |льної |ви пере-| | |Порядку| |(з поча- |урахуван-| | |одиниці|рахувань| | | | |тку року)|ням | | | |дотацій | | | | |згідно із|обмежень,| | | |місцевим| | | | |розписом |визначе- | | | |бюдже- | | | | |доходів і|них у гра| | | |там - | | | | |видатків |фі 8(*) | | | |дані | |(Ff х | | |бюджету | | | | |рядка 4 | Ndi |Ndi : | | | | | | | | Ff |(у від-|100) | Tsi | Tdi | | | | | |(грн.) |сотках)|(грн.)|(грн.) |(грн.) | | | |---+-------+--------+-------+------+-------+-------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 (5-6)| 8 | 9 | |---+-------+--------+-------+------+-------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | | |---+-------+--------+-------+------+-------+-------+---------+---------| | |ВСЬОГО:| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- ------------ * Сума графи 9 повинна відповідати умові: графа 7 < або =
= графи 8.
Начальник бюджетного відділу ________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)вгору